పాత నిబంధన

రచయిత: కె విద్యా సాగర్

ఈ అధ్యాయంలో యూదా ఒక కానానీయురాలి ద్వారా ముగ్గురు కుమారులను కనడం (1-5) జేష్టకుమారుడికి తామరు అనే స్త్రీతో వివాహం చేసినపుడు అతడు చనిపోవడం (6-7) రెండవ కుమారుడు చేసిన పనివల్ల అతను కూడా చనిపోవడం (8-10) యూదా భయపడి తన చిన్నకుమారుడిని తామరుకు ఇవ్వకుండా మోసగించడం (11) తరువాత యూదా తామరును‌ వేశ్య అనుకుని ఆమెతో వ్యభిచరించడం (12-23) తామరు యూదా వల్ల గర్భవతి అయినపుడు అతను ఆమె వ్యభిచారం చేసిందని భావించి ఆమెను చంపాలనుకోవడం తరువాత అది‌ తనవల్లే జరిగిందని తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపపడడం (24-26) ఆమె అతనికి ఇద్దరు కుమారులను కనడం (27-30) గురించి మనం చదువుతాం.

 ఆదికాండము 38:1

ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక అదుల్లామీయునియొద్ద ఉండుటకు వెళ్లెను.

గడచిన అధ్యాయంలో యాకోబు శ్రేష్టకుమారుడైన యేసేపు గురించి మనకు వివరించబడింది. ఈ అధ్యాయంలో ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు జన్మించిన గోత్రానికి మూలపురుషుడైన యూదా గురించి చెప్పబడుతుంది. ఈ సందర్భంలో యూదా తన సహోదరులకు దూరంగా ఒక స్నేహితుడితో కలసి జీవిస్తున్నట్టు మనం చూడగలం.

ఆదికాండము 38:2

అక్కడ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమార్తెను యూదా చూచి ఆమెను తీసికొని ఆమెతో పోయెను.

అబ్రాహాము కానానీయులతో ఎంత సన్నిహితంగా జీవించినప్పటికీ తన కుమారుడైన ఇస్సాకు వారి కుమార్తెల్లో ఎవరినీ వివాహం చేసుకోకుండా జాగ్రత తీసుకున్నాడు (ఆదికాండము 24:3). ఎందుకంటే వారు శపించబడినవారనీ, దేవుడు త్వరలో తన సంతానమైన ఇశ్రాయేలీయు ద్వారానే వారికి తీర్పుతీర్చబోతున్నాడని  అతనికి చెప్పబడింది (ఆదికాండము 15:16). ఇస్సాకు కూడా తన కుమారుడైన యాకోబు విషయంలో ఇదే జాగ్రతను తీసుకున్నాడు (ఆదికాండము 28:1).

కానీ యాకోబు కుమారుడైన యూదా మాత్రం ఇదంతా తెలిసినప్పటికీ దానిని పట్టించుకోకుండా ఈ సందర్భంలో కానానీయుల కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడు. అప్పటికి అతను‌ తన సోదరులకు దూరంగా ఉండడం‌ వల్ల తన తండ్రియైన యాకోబుకు ఈ విషయం తెలిసియుండదు. ఎందుకంటే వీరి వివాహాలు ఎక్కువ ఆర్భాటం లేకుండా ఇద్దరూ ఏకమవ్వడంతోనే జరిగిపోతుంటాయి.

ఆదికాండము 38:3-5

ఆమె గర్భవతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెట్టెను. ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెట్టెను. ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెట్టెను. ఆమె వీని కనినప్పుడు అతడు కజీబులోనుండెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా కానాను స్త్రీ ద్వారా ముగ్గురు కుమారులను కన్నట్టు రాయబడింది.

ఆదికాండము 38:6,7

యూదా తన జ్యేష్ఠకుమారుడైన ఏరునకు తామారు అనుదానిని పెండ్లి చేసెను. యూదా జ్యేష్ఠకుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు గనుక యెహోవా అతని చంపెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా పెద్దకుమారుడు దేవుని దృష్టికి చెడ్డవాడు కాబట్టి ఆయన అతణ్ణి చంపినట్టు రాయబడింది. దేవుడు తన సార్వభౌమ అధికారాన్ని బట్టి తాను అనుకున్నవారికి తీర్పుతీరుస్తాడు. ఆ కాలంలో ఏరు కంటే చెడ్డవారు జీవించే ఉండవచ్చు అయినప్పటికీ దేవుడు ఇతన్ని చంపాడు, అది ఆయన చిత్తం.

ఆదికాండము 38:8

అప్పుడు యూదా ఓనానుతో నీ అన్న భార్యయొద్దకు వెళ్లి మరిది ధర్మము జరిగించి నీ అన్నకు సంతానము కలుగజేయుమని చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా తన పెద్దకుమారుడు చనిపోయాక తన రెండవ కుమారుడితో ఆమెను వివాహం చేసుకుని నీ అన్నకు సంతానం కలుగచేయమని చెప్పినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇది ప్రాచీన హెబ్రీయులు అనుసరించే ఒక ఆచారం. దీనిగురించి తరువాత మోషే ధర్మశాస్త్రం‌లో కూడా రాయబడింది.

ద్వితీయోపదేశకాండము 25:5,6 సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయినవాని భార్య అన్యుని పెండ్లి చేసికొనకూడదు; ఆమె పెనిమిటి సహోదరుడు ఆమెయొద్దకు పోయి ఆమెను పెండ్లి చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా ఆమెయెడల భర్త ధర్మము జరపవలెను. చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి తుడిచి వేయబడకుండునట్లు ఆమె కను జ్యేష్ఠకుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా ఉండవలెను.

ప్రస్తుతం మనం నివసిస్తున్న దేశపు సంస్కృతిని బట్టి‌ ఇది మనకు హేయంగా కనిపించవచ్చు కానీ, ఏదైనా ఒక వ్యక్తి చరిత్రను మనం చదివేటపుడు వారి సంస్కృతి, కాలాన్ని‌ బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ ఆచార‌ంలో ఎటువంటి అ‌నైతికతా లేదు కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన కారణంతోనే ఈ ఆచారం కొనసాగుతుంది. సంతానం లేకుండా చనిపోయిన అన్న భార్యను తన తమ్ముడు వివాహం చేసుకుని కన్నటువంటి బిడ్డ చనిపోయిన వ్యక్తి సంతానంగా పరిగణించబడుతుంది. భర్త చనిపోయినప్పుడు భార్య వేరొకర్ని వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉంది‌ కాబట్టి ఆ పనిని చనిపోయిన వ్యక్తి తమ్ముడే చెయ్యాలని ఈ ఆచారం చెబుతుంది.

ఆదికాండము 38:9,10

ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినప్పుడు తన అన్నకు సంతానము కలుగజేయకుండునట్లు తన రేతస్సును నేలను విడిచెను. అతడు చేసినది యెహోవా దృష్టికి చెడ్డది గనుక ఆయన అతనికూడ చంపెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా రెండవ కుమారుడైన ఓనాను తన తండ్రి చెప్పినట్టుగా తన అన్న భార్యను కూడి, కేవలం తన సోదరుడికి తనద్వారా సంతానం‌ కలుగకూడదనే దురుద్దేశంతో తన వీర్యాన్ని నేలను విడిచిపెట్టినట్టు అందుకు దేవుడు అతడిని చంపినట్టు రాయబడింది. యూదా కుమారుల చెడు నడత ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, అతను చనిపోయిన తన అన్నపై ఎటువంటి గౌరవం లేకుండా ఈ పని చేసాడు.

ఒకవేళ అతనికి తన అన్న భార్యను  వివాహం చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే దానిని తృణీకరించి ఉండాల్సింది; బలవంతంగా ఆమెను వివాహం చేసుకోవలసింది కాదు. ఈ వెసులబాటు గురించి తరువాతి కాలంలో మోషే ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడింది.

ద్వితీయోపదేశకాండము 25:7-9 అతడు తన సహోదరుని భార్యను పరిగ్రహింపనొల్లనియెడల వాని సహోదరుని భార్య పట్టణపు గవినికి, అనగా పెద్దలయొద్దకు పోయినా పెనిమిటి సహోదరుడు ఇశ్రాయేలీయులలో తన సహోదరునికి పేరు స్థాపింపనని చెప్పి దేవధర్మము చేయనొల్లడని తెలుపుకొనవలెను. అప్పుడు అతనియూరి పెద్దలు అతని పిలిపించి అతనితో మాటలాడిన తరువాత అతడు నిలువబడి ఆమెను పరిగ్రహించుటకు నాకిష్టము లేదనినయెడల అతని సహోదరుని భార్య ఆ పెద్దలు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని కాలినుండి చెప్పు ఊడదీసి అతని ముఖమునెదుట ఉమ్మివేసి తన సహోదరుని యిల్లు నిలుపని మనుష్యునికి ఈలాగు చేయబడునని చెప్పవలెను.

కానీ, ధర్మశాస్త్రంలో కన్నా ముందుకాలంలో, అంటే ఓనాను కాలంలో కూడా తృణీకరిస్తే ఉండేటటువంటి ఇలాంటి అవమానకరమైన పర్యవసానం ఏదైనా ఉన్నదేమో; కనుకే, ఓనాను ఆమెను తృణీకరించకుండా అలా ప్రవర్తించాడేమో!

ఏదేమైనా, ఓనాను ఆవిధంగా చేయకుండా, తన అన్న భార్యతో కలసి ఉండడానికి ఇష్టపడుతూనే ఆ ఆచారానికి మూలమైన ఉద్ధేశాన్ని తృణీకరిస్తూ ప్రవర్తించాడు; అందుకే దేవుడు అతడిని కూడా చంపివేసాడు.

ఆదికాండము 38:11 

అప్పుడు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అన్నలవలె చనిపోవునేమో అనుకొని నా కుమారుడైన షేలా పెద్దవాడగువరకు నీ తండ్రియింట విధవరాలుగానుండుమని తన కోడలైన తామారుతో చెప్పెను. కాబట్టి తామారు వెళ్లి తన తండ్రి ఇంట నివసించెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా, ఆ స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాకే తన పెద్దకుమారుడు చనిపోవడం, మరలా రెండవ కుమారుడు కూడా చనిపోవడం చూసి, ఆ చావులు తన కుమారుల చెడుతనాన్ని బట్టి కాక ఆ స్త్రీని బట్టే కలుగుతున్నాయని ఒక మూఢనమ్మకానికి‌ లోనయ్యాడు. అందుకే షేలా ఇంకా చిన్నవాడు అనే కారణాన్ని సాకుగా చూపుతూ అతను పెద్దవాడు అయ్యేవరకూ నీ తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోమని ఆమెను పంపివేసాడు. ఇటువంటి మూఢనమ్మకాలు మన దేశంలో కోకొల్లలుగా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. (అప్పటికి షేలా వాస్తవంగానే చిన్నవాడు కదా, యూదాది మూఢనమ్మకమని రూఢిగా ఎలా చెప్పగలము? ఎలా అంటే, ఆ తర్వాత షేలా పెద్దవాడైనప్పటికీ తామారుకు అతనిని యూదా ఇవ్వలేదు; అలా ఇవ్వకపోవటంలోనే యూదాది మూఢనమ్మకమని మనకు అవగతమౌతుంది.)

ఆదికాండము 38:12

చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమార్తెయైన యూదా భార్య చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదుల్లామీయుడైన హీరా అను తన స్నేహితునితో తిమ్నాతునకు తన గొఱ్ఱెల బొచ్చు కత్తిరించువారి యొద్దకు వెళ్లెను. ఈ సందర్భంలో యూదా తన భార్య చనిపోయాక తన స్నేహితుడితో కలసి గొఱ్ఱెల బొచ్చు కత్తిరించడానికి వెళ్ళినట్టు రాయబడింది. ఈ సంఘటన తన కుమారుడు ఇంకా చిన్నవాడని సాకులు చెప్పి తామారును తన తండ్రి ఇంటికి పంపివేసిన చాలాకాలం తరువాత జరిగింది.

ఆదికాండము 38:13,14

దాని మామ తన గొఱ్ఱెల బొచ్చు కత్తిరించుటకు తిమ్నాతునకు వెళ్లుచున్నాడని తామారునకు తెలుపబడెను. అప్పుడు షేలా పెద్దవాడైనప్పటికిని తాను అతనికియ్యబడకుండుట చూచి తన వైధవ్యవస్త్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కప్పుకొని, తిమ్నాతునకు పోవు మార్గములోనుండు ఆనాయిము ద్వారమున కూర్చుండగా-

ఈ సందర్భంలో తామారు తన మామ ఆ మార్గం ద్వారా వెళ్తున్నాడని తెలుసుకుని అతను తన కుమారుడిని ఈమెకు ఇవ్వకుండా మాట తప్పినందువల్ల ఒక వేశ్యలా వేషం ధరించి ఆ మార్గంలో కూర్చున్నట్టు మనం చూడగలం. కొందరు బైబిల్ పండితుల వివరణ ప్రకారం, ఆ కాలంలో వేశ్యలు మార్గాలపక్కన ముసుగుతో కూర్చుని కొన్ని‌ సుగంధద్రవ్యాలను కాల్చేవారు, వాటిని బట్టి ఆ మార్గంలో వెళ్ళే పురుషులు వారు వేశ్యలని గ్రహించి వారితో వ్యభిచరించేవారు.

ఆదికాండము 38:15-19

యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కప్పుకొనినందున వేశ్య అనుకొని ఆ మార్గమున ఆమె దగ్గరకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో పోయెదను రమ్మని చెప్పెను. అందుకామె నీవు నాతో వచ్చినయెడల నాకేమి యిచ్చెదవని అడిగెను. అందుకతడు నేను మందలో నుండి మేకపిల్లను పంపెదనని చెప్పినప్పుడు ఆమె అది పంపు వరకు ఏమైన కుదువ పెట్టినయెడల సరే అని చెప్పెను. అతడు నేను నీయొద్ద ఏమి కుదువ పెట్టవలెనని అడిగినప్పుడు ఆమె నీ ముద్రయు దాని దారమును నీ చేతికఱ్ఱయునని చెప్పెను. అతడు వాటిని ఆమెకిచ్చి ఆమెతో పోయెను; ఆమె అతనివలన గర్భవతియాయెను. అప్పుడామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవ్యవస్త్రములను వేసికొనెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా తామారును వేశ్యగా భావించి ఆమెతో మేకపిల్లకు ఒప్పందం చేసుకుని వ్యభిచరించడం, అంతవరకూ తన వస్తువులు కొన్ని‌ కొదువపెట్టడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ సంఘటనలో యూదా, తామారులు ఇద్దరూ దేవుని దృష్టికి పాపం చేసారు. యూదా తన భార్య చనిపోయాక వేరే స్త్రీని వివాహం చేసుకుని ఆమెతో కలిసుండవచ్చు, కానీ అలా చెయ్యకుండా ఒక వేశ్యతో వ్యభిచరించాలనుకున్నాడు.

తామారుకు యూదా తనకు చేసిన వాగ్దానం ప్రకారం తన చిన్నకుమారుడిని కాలం గడుస్తున్నా భర్తగా ఇవ్వనపుడు ఆమె ఆ ఊరిలోని పెద్దమనుషులను ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంది. లేదా ఆమె‌ కూడా అతడిని ఎందుకిలా చేస్తున్నావని నిలదీయవచ్చు. ఆమె అటువంటివేమీ చెయ్యకుండా తన మామతో కలసి గర్భవతి అవ్వడానికి సిద్ధపడింది. కాబట్టి వీరిద్దరూ చేసింది దేవుని దృష్టికి హేయమైన వ్యభిచారమే.

ఈ సంఘటనపై బైబిల్ వ్యతిరేకులు చాలామంది బైబిల్ లో కోడలుతో శయనించిన మామగారు, కూతుళ్ళతో శయనించిన తండ్రి గురించి ఉన్నాయని అపహాస్యం చేస్తుంటారు.‌ వాస్తవానికి ఇది బైబిల్ కి ఉన్న యథార్థతను నిరూపిస్తుంది. ఈ గ్రంథంలో దేవుని పిల్లలుగా పిలవబడినవారు తప్పుచేసినప్పటికీ వారి చరిత్రను తెలియచేసేటపుడు దేవుడు దానిని దాచిపెట్టకుండా బయలుపరిచాడు. అదేవిధంగా, ఈ సందర్భాలు జరిగిన చరిత్రను వివరిస్తున్నాయే తప్ప వారి పాపాన్ని మనమూ‌ చేయాలని ప్రోత్సహించడం లేదు.

ఆదికాండము 38:20,21

తరువాత యూదా ఆ స్త్రీ యొద్దనుండి ఆ కుదువను పుచ్చుకొనుటకు తన స్నేహితుడగు అదుల్లామీయునిచేత మేకపిల్లను పంపినప్పుడు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. కాబట్టి అతడు మార్గమందు ఏనాయిమునొద్దనుండిన ఆ వేశ్య యెక్కడనున్నదని ఆ చోటి మనుష్యులను అడుగగా వారు ఇక్కడ వేశ్యయెవతెయు లేదని చెప్పిరి.

ఈ సందర్భంలో యూదా తాను తామారుకు ఇచ్చినమాట ప్రకారం ఆమెకు తన స్నేహితుడి ద్వారా ఒక మేకపిల్లను పంపడం ఆమె కనిపించకపోవడం వల్ల అతను వెనుదిరగడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యూదా స్నేహితుడు యూదా చేసిన తప్పుడు పనికి సహకారిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇలాంటి స్నేహితులు‌ ఉండడం వల్ల కూడా యూదా ఆవిధంగా దారితప్పి ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు.

1కోరింథీయులకు 15:33 మోసపోకుడి. దుష్టసాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును.

మనం చేసే తప్పులకు సహకారులుగా ఉండేవారూ, వాటిని ప్రోత్సహించేవారూ మనకు నిజమైన స్నేహితులు కారు. మనం తప్పు చేస్తున్నపుడు దానిని సరిచేసే ప్రయత్నం చేసేవారే నిజమైన స్నేహితులు.

సామెతలు 27:6 మేలును కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెక్కలేని ముద్దులు పెట్టును.

ఆదికాండము 38:22,23

కాబట్టి అతడు యూదా యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి ఆమె నాకు కనబడలేదు; మరియు ఆ చోటి మనుష్యులు ఇక్కడికి వేశ్య యెవతెయు రాలేదని చెప్పిరని అనినప్పుడు యూదా మనలను అపహాస్యము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని ఉంచుకొననిమ్ము; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిల్లను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా తన స్నేహితుడు తనదగ్గరకు తిరిగివచ్చి నువ్వు చెప్పిన వేశ్య నాకు కనిపించలేదని చెప్పినపుడు ఆమెకోసం ఇంకా వెదికితే ప్రజలు తనను అపహాస్యం చేస్తారేమో అని భయపడి ఆ విషయాన్ని అంతటితో విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు. దీనిప్రకారం యూదాకు వేశ్యతో వ్యభిచరించడం అపహసించదగిన తప్పిదమనే సంగతి బాగా తెలుసు. అతను ఇక్కడ తాను చేసిన తప్పిదాన్ని బట్టి ప్రజలు అపహాస్యం చేస్తారేమో అని దిగులుపడుతున్నాడే తప్ప తాను చేసింది దేవుని దృష్టికి పాపమని మాత్రం పశ్చాత్తాపపడడం లేదు.

విశ్వాసులుగా మనమైతే ఎవరో మనల్ని అపహసిస్తారనో, శిక్షిస్తారనో కాక మన మనస్సాక్షిని బట్టే చెడు క్రియలకు దూరంగా ఉండాలి.

రోమీయులకు 13:5 కాబట్టి ఆగ్రహభయమునుబట్టి మాత్రము కాక మనస్సాక్షిని బట్టియు లోబడియుండుట ఆవశ్యకము.

ఆదికాండము 38:24

రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారత్వము చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారత్వము వలన గర్భవతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అప్పుడు యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొని రండి, ఆమెను కాల్చివేయవలెనని చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో తామారు జారత్వం చేసి గర్భవతి అయిందని యూదా‌ తెలుసుకుని ఆమెను సజీవదహనం  చెయ్యడానికి ప్రయత్నించడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆమె చేసిన పని తన కుటుంబప్రతిష్టను దిగజార్చేదిగా అతను భావించాడు.  తన భార్య చనిపోయాక వేశ్యతో వ్యభిచారం చేయడానికి సిద్ధపడిన యూదా, తన చిన్నకుమారుడిని తన కోడలికి ఇవ్వకుండా, విధవరాలిగా ఉంచడంవల్లే ఆమె అలా చేసిందేమో అని మాత్రం ఆలోచించలేకపోయాడు. ఇక్కడ మానవ పతన స్వభావం మనకు కనిపిస్తుంది.

సాధారణంగా మనం మన పొరపాట్లను కప్పిపుచ్చుకుంటూ, ఇతరులవి ఎత్తిచూపాలి అనుకుంటాము; అందుకే దేవుని వాక్యం ఏమి చెబుతుందో చూడండి.

సామెతలు 28:13 అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును.

ఆదికాండము 38:25,26 

ఆమెను బయటికి తీసికొని వచ్చినప్పుడు ఆమె తన మామయొద్దకు ఆ వస్తువులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుష్యుని వలన నేను గర్భవతినైతిని. ఈ ముద్ర యీ దారము ఈ కఱ్ఱ యెవరివో దయచేసి గురుతు పట్టుమని చెప్పించెను. యూదా వాటిని గురుతు పట్టి నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు ఇయ్యలేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెప్పి మరి యెప్పుడును ఆమెను కూడలేదు.

ఈ సందర్భంలో తామారు ముందు జాగ్రతగా యూదా దగ్గర నుండి తీసుకున్న వస్తువులను అతనికి చూపించడం యూదా ఆమె గర్భవతి తనవల్లనే అయ్యిందని గ్రహించి తన తప్పును ఒప్పుకుంటున్నాడు.  పైగా జీవితంలో మరలా ఆమెతో‌ కలసి ఉండలేదు. బైబిల్ లో మామాకోడళ్ళు వ్యభిచారం చేసారని అపహాస్యం చేసేవారు, ఇక్కడ యూదా తన కోడలు తనవల్లే గర్భవతి అయ్యిందని తెలుసుకుని మరలా అమెతో ఎందుకు కాపురం చెయ్యలేదో గమనించాలి.

ఆదికాండము 38:27-30

ఆమె ప్రసవకాలమందు కవల వారు ఆమె గర్భమందుండిరి. ఆమె ప్రసవించుచున్నప్పుడు ఒకడు తన చెయ్యి బయటికి చాచెను గనుక మంత్రసాని ఎఱ్ఱనూలు తీసి వాని చేతికి కట్టి ఇతడు మొదట బయటికి వచ్చెనని చెప్పెను. అతడు తన చెయ్యి వెనుకకు తీసినప్పుడు అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చెను. అప్పుడామె నీవేల భేదించుకొని వచ్చితివనెను. అందు చేత అతనికి పెరెసు అను పేరుపెట్టబడెను. తరువాత తన చేతిని తొగరుగల అతని సహోదరుడు బయటికివచ్చెను. అతనికి జెరహు అను పేరు పెట్టబడెను.

ఈ సందర్భంలో తామారు గర్భాన ఇద్దరు కవలలు జన్మించడం, జెరహు అనేవాడు బయటకు చెయ్యిపెట్టి వెనుకకు తీసిన తరువాత పెరెసు అనేవాడు బయటికి రావడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ పెరెసు నుండే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈలోకంలో జన్మించారు.

మత్తయి సువార్త 1:3 యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను.

దీనిని బట్టి కూడా కొందరు బైబిల్ విమర్శకులు యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో వేశ్యల పేర్లు రాయబడ్డాయని, వారికి పుట్టిన పిల్లల నుండే ఆయన ఈలోకంలో జన్మించాడని అపహాస్యం చేస్తుంటారు. అయితే, పరిశుద్ధుడైన దేవుని ముందు వేశ్యలు, వారికి పుట్టిన పిల్లలే కాదు.‌ ఆ వంశావళిలో నిజాయితీగా పెళ్ళి చేసుకుని పిల్లలని‌ కన్నవారు కూడా తమ క్రియలమూలంగానూ, స్వభావసిద్ధంగానూ పాపులే.‌ ఆయన వారి వంశావళిలో జన్మించాడనికి వారు అయోగ్యులే.

రోమీయులకు 3:10 ఇందునుగూర్చి వ్రాయబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు.

అయినప్పటికీ దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో పాపులను రక్షించడానికి జన్మించేటప్పుడు పాపులున్న వంశావళినే ఎంచుకున్నాడు. అందుకే మత్తయి యేసుక్రీస్తు వంశావళిన ప్రస్తావిస్తూ ఆ క్రిందనే ఈ మాటలు రాశాడు.

మత్తయి సువార్త 1:21 తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువనెను.

ఈప్రకారంగా యేసుక్రీస్తు పాపాత్ములున్న వంశావళిలో జన్మించడం ద్వారా తాను ఎటువంటి ఘోరపాపినైనా బేధం లేకుండా కనికరించి రక్షిస్తానని తెలియచేస్తున్నాడు. దేవుడైన యేసుక్రీస్తు కలిగున్న నీతి ఆయన స్వకీయ నీతే తప్ప వంశావళిని బట్టి సంక్రమించిన నీతి కాదు. ఆయనకు వంశావళిని బట్టి నీతి రాలేదు, ఆ వంశావళిని బట్టి పాపం కూడా అంటలేదు.

లూకా సువార్త 1:35 దూత పరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును.

 

Add comment

Security code
Refresh

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.