పాత నిబంధన
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

 

ఆదికాండము 32:1

యాకోబు తన త్రోవను వెళ్లుచుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు తనపై ఉన్న దేవుని దూతల కాపుదలను ప్రత్యక్షంగా చూసాడు. ఇటువంటి కాపుదల కేవలం యాకోబుకు మాత్రమే కాదు, విశ్వాసులందరిపైనా కూడా ఉందని లేఖనాలు మనకు తెలియచేస్తున్నాయి.

కీర్తనల గ్రంథము 34:7 యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టు ఆయనదూత కావలియుండి వారిని రక్షించును.

హెబ్రీయులకు 1:14 వీరందరు (దేవదూతలు) రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా?

ఆదికాండము 32:2

యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెట్టెను.

ఈ సందర్భంలో ఆ మార్గమధ్యంలో అతనిని ఎదుర్కొన్న దూతల సమూహానికి యాకోబు దేవుని సేనయని పేరు పెట్టినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. కొందరు పాతనిబంధనలోని భక్తులు తమకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా దూతను దేవునిగా గుర్తించి విధేయత చూపిన క్రమాన్ని అపార్థం చేసుకుంటూ ఆ దూత కేవలం ఒక దేవదూతే అయినప్పటికీ భక్తులు ఆ దూతను దేవుడనుకుని పొరపడి ఆ విధంగా చేసారని బోధిస్తుంటారు. ఆ అపార్థానికి వ్యతిరేకంగా భక్తులు ప్రత్యక్షతను చూసినప్పుడు అందులో వారికి కనిపిస్తుంది దేవుడా లేక దేవదూతలా అనేది వారికి చాలా స్పష్టంగా తెలుసని ఈ సందర్భం మనకు రుజువు చేస్తుంది.

ఎందుకంటే, యాకోబు ఇక్కడ తనను ఎదుర్కొన్నవారిని దేవదూతలుగా గుర్తించాడు, అదే యాకోబు బేతేలులోనూ, లాబాను ఇంటిదగ్గర స్వప్నంలోనూ, తనకు ప్రత్యక్షమైన దేవుని దూతను మాత్రం దేవునిగా గుర్తించాడు.

ఆదికాండము 32:3 

యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననున్న తన సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి -

ఈ సందర్భంలో యాకోబు ఏశావు దగ్గరకు దూతలను పంపి తాను వస్తున్న సమాచారం తెలియచేస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. సిరియా నుండి కానానుకి వెళ్ళేమార్గంలో ఏశావు నివసిస్తున్న ఎదోము తారసపడడు, ఆ ప్రాంతం మృతసముద్రానికి దక్షిణంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ యాకోబు తన సోదరుడితో సమాధానపడాలనే ఉద్దేశంతో ఈవిధంగా తన సమాచారం అతనికి తెలియచేసాడు. ఎందుకంటే యాకోబు గతంలో అతనిపట్ల పొరపాటు చేసాడు కాబట్టి దేవుని విశ్వాసిగా తప్పకుండా అతనితో సమాధానపడాలి, అది విశ్వాసిపై ఉండే బాధ్యత.

మత్తయి సువార్త 5:23,24 కావున నీవు బలిపీఠమునొద్ద అర్పణము నర్పించుచుండగా నీమీద నీ సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చినయెడల అక్కడ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యర్పణము విడిచిపెట్టి, మొదట వెళ్లి నీ సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచ్చి నీ యర్పణము నర్పింపుము.

అదేవిధంగా ఈ సందర్భాన్ని మోషే రాస్తున్నప్పటికి ఏశావు నివసిస్తున్న ప్రాంతం అతని పేరుతో  ఎదోము అని పిలవబడుతుంది, కాబట్టి మోషే అదే పేరును ప్రస్తావించి యాకోబు అక్కడికి దూతలను పంపినట్టు తెలియచేస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 32:4,5

మీరు నా ప్రభువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొద్ద నివసించియుంటిని; నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీజనమును కలరు; నీ కటాక్షము నాయందు కలుగునట్లుగా నా ప్రభువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెప్పుడని వారికాజ్ఞాపించెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు  తాను ఇంతకాలం ఎక్కడ నివసించాడో, ప్రస్తుతం ఎలా అభివృద్ధి చెందాడో ఏశావుకు తెలియచెయ్యమని తన దాసులకు ఆజ్ఞాపిస్తూ అతనిని నా ప్రభువు అని సంబోధిస్తున్నాడు అతని కటాక్షాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. వాగ్దానానికి వారసుడైన యాకోబు ఇక్కడ ఎన్నికలేని ఏశావు విషయంలో ఎంతగానో తగ్గించుకున్నట్టు మనం చూడగలం. దీనికి కారణమేంటంటే, యాకోబు ఏశావు పట్ల ద్రోహానికి పాల్పడ్డాడు, ఆ ద్రోహాన్ని బట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ తగ్గించుకుని అతని కటాక్షాన్ని కోరుకుని తీరాలి.

వాస్తవానికి యాకోబు చేసిన ద్రోహానికి దేవుడతనిని క్రమశిక్షణ చేసినట్టు గడచిన అధ్యాయాలలో మనకు కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, యాకోబు ఇక్కడ తన బాధ్యతగా తాను ఎవరి పట్ల పొరపాటు చేసాడో వారి కటాక్షాన్ని కోరుకుంటూ సమాధానపడాలి అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి విశ్వాసులుగా మనం ఎవరిపట్లైనా పొరపాటు చేసినప్పుడు దానివిషయమై దేవుడు క్షమించేస్తాడులే అనుకోకుండా, మన బాధ్యతగా వారిని క్షమాపణ కోరుకోవాలి, వారితో సమాధానపడాలి.

ఆదికాండము 32:6

ఆ దూతలు యాకోబునొద్దకు తిరిగివచ్చి మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు వెళ్లితిమి; అతడు నాలుగువందలమందితో నిన్ను ఎదుర్కొన వచ్చుచున్నాడని చెప్పగా-

ఈ సందర్భంలో ఏశావు నాలుగువందల మందితో కలసి యాకోబును ఎదుర్కోడానికి రావడాన్నిబట్టి కొందరు బైబిల్ పండితులు అతను యాకోబుకు హానిచేసే ఉద్దేశంతోనే ఈవిధంగా వస్తున్నాడని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ, తరువాతి సందర్భంలో ఏశావు యాకోబుపట్ల కనపరచిన ప్రేమను బట్టి ఆ అభిప్రాయం సరికాకపోవచ్చు. బహుశా ఏశావు యాకోబుపైన ఉన్న ప్రేమతోనే అతడిని కలుసుకోవడానికి ఇంతవేగంగా వస్తూ, అతనికుండే అనుమానాలను బట్టి అంతమందిని‌ తనవెంట తెచ్చుకుని ఉంటాడు లేదా, యాకోబు ఏవిధంగా అయితే తన అభివృద్ధిని అతనికి తెలియచేసాడో అదేవిధంగా తన అభివృద్ధిని కూడా అతనికి చూపించడానికి అంతమంది తనవారితో వచ్చి ఉంటాడు.

ఆదికాండము 32:7

యాకోబు మిక్కిలి భయపడి తొందరపడి-

ఈ సందర్భంలో ఏశావు నాలుగు వందలమందితో తనదగ్గరకు వస్తున్నాడనే సమాచారం తెలుసుకున్న యాకోబు అతను తనకు హాని చేసే ఉద్దేశంతోనే ఆవిధంగా వస్తున్నాడని అనుమానించి భయానికి లోనయ్యాడు. దేవుడు ఎన్నోసార్లు యాకోబుపై ఉన్న తన కాపుదలను బయలుపరుస్తున్నప్పటికీ, తనకు ప్రమాదం సంభవించబోతుందనే అనుమానం యాకోబుకు కలిగినప్పుడు ఈవిధంగా భయానికి లోనైనట్టు మనం ‌ఇక్కడ చూడగలం. ఇటువంటి భయం పితరులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకులలో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది మానవ బలహీనతను సూచిస్తుంది.

కాబట్టి, విశ్వాసులుగా మనం కొన్ని సమయాలలో ఎటువంటి భయాలకు లోనైనప్పటికీ దిగులుపడి కృంగిపోకుండా  వెంటనే దేవునిపై ఆధారపడాలి. యాకోబు అదేవిధంగా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ప్రార్థించినట్టు క్రింది వచనాలలో చూడగలం.

ఆదికాండము 32:8

ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచ్చి దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన గుంపు తప్పించుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనున్న జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు గుంపులుగా విభాగించెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు తనకు ప్రమాదం సంభవించబోతుందనే అనుమానం‌ కలిగినప్పుడు  వివేకంగా తనదగ్గరున్న దానిని రెండు గుంపులుగా చెయ్యడం మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందని అనిపించినప్పుడు దేవుడే కాపాడతాడులే అనుకోకుండా, మన బాధ్యతగా వివేకంగా ప్రవర్తించాలి. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి మనపై దాడికి పాల్పడబోతున్నపుడు నన్ను దేవుడే కాపాడతాడులే అని అతనికి ఎదురువెళ్ళకూడదు, అక్కడినుండి పారిపోవాలి.

ఆదికాండము 32:9

అప్పుడు యాకోబునా తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవా, నా తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొద్దకు తిరిగి వెళ్లుము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెప్పిన యెహోవా-

ఏశావు తనకేదైనా హాని చేస్తాడని భావించిన యాకోబు వివేకంగా తనదగ్గరున్నదానిని రెండు గుంపులు చేసినప్పటికీ, అక్కడితో ఆగిపోకుండా ఈ సందర్భంలో దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మనకేదైనా అపాయం సంభవించబోతున్నపుడు దానిని తప్పించుకోడానికి మనం చేసే ప్రయత్నంతో  సరిపెట్టుకోకుండా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం చాలా ముఖ్యం.

ఈ ప్రార్థనలో యాకోబు అబ్రాహాము ఇస్సాకుల పేర్లను ప్రస్తావించడం ద్వారా వారితో దేవుడు చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం‌ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ నిబంధన ప్రకారం యాకోబు ఆకాశనక్షత్రాలవలే విస్తరిస్తాడు కాబట్టి అతని సంతానం ఏశావు చేతిలో నాశనమయ్యే అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ యాకోబు నేను నీ మాట ప్రకారంగానే కానానుకు పయనమయ్యానని ఆయనతో చెబుతున్నాడు.

ఆ దేవుని మాటను బట్టే ఏశావు తనను ఎదుర్కోడానికి వస్తున్నాడని తెలుసుకున్నప్పటికీ యాకోబు వెనక్కు తిరిగి పారిపోకుండా ముందుకే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇక్కడ యాకోబులో మనం తనకు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి సంభవించినప్పటికీ దేవుడు తనతో చెప్పినదానిని (నీ తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళు) నెరవేర్చడానికే సిద్ధపడుతున్నట్టు చూడగలం. యాకోబు దేవుని ఆజ్ఞను పాటిస్తూ దానిని నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కాబట్టే తనకు ఆ మార్గంలో అపాయం సంభవిస్తుందనేసరికి మొదట భయపడినా తరువాత ధైర్యంగా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి నన్ను కాపాడమని వేడుకుంటున్నాడు.

మనం కూడా ఈలోకంలో దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుచుకుంటున్నపుడు కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు సంభవించినప్పటికీ,  ధైర్యంగా ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఆయన కాపుదలను కోరుకోగలం. ఆయన ఆజ్ఞను ధిక్కరిస్తూ జీవించేవారిలో ఈ ధైర్యం ఉండదు.

మొదటి పేతురు 3:13,14 మీరు మంచి విషయములో ఆసక్తిగలవారైతే మీకు హానిచేయువాడెవడు? మీరొకవేళ నీతి నిమిత్తము శ్రమ పడినను మీరు ధన్యులే; వారి బెదరింపునకు భయపడకుడి కలవరపడకుడి;

ఆదికాండము 32:10-12

నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యమునకును అపాత్రుడను, ఎట్లనగా నా చేతి కఱ్ఱతో మాత్రమే యీ యొర్దాను దాటితిని; ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులైతిని. నా సహోదరుడైన ఏశావు చేతినుండి దయచేసి నన్ను తప్పించుము; అతడు వచ్చి పిల్లలతో తల్లిని, నన్ను చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచున్నాను.
నీవు నేను నీకు తోడై నిశ్చయముగా మేలు చేయుచు, విస్తారమగుటవలన లెక్కింపలేని సముద్రపు ఇసుకవలె నీ సంతానము విస్తరింపజేయుదునని సెలవిచ్చితివే అనెను.

ఇక్కడ యాకోబు తననూ, తన కుటుంబాన్నీ కాపాడమని వేడుకుంటూ, మరిముఖ్యంగా ఆయన ఇప్పటివరకూ తనకు చేసిన ఉపకారాలకు తాను అపాత్రుడనని ఒప్పుకుంటున్నాడు. కానీ, ఇదే యాకోబు గతంలో లాబానుతో వాదించినప్పుడు తనకున్నదంతా తన కష్టఫలితమని ధైర్యంగా మాట్లాడాడు.

దీనిప్రకారం ఒక నిజవిశ్వాసి మరోమనిషి ముందు తన కష్టం గురించి ధైర్యంగా చెప్పుకోగలడేమో కానీ, దేవుని ముందు చెప్పలేడు‌. ఎందుకంటే అలా కష్టపడే శక్తినీ జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించేదే ఆయన. దేవుడు చేసే చిన్నమేలుకు కూడా మనవుడు ఎంతమాత్రం పాత్రుడు కాదు. విశ్వాసి ఎప్పుడూ దీనిని ఆయనముందు ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు.
ఇటువంటి నిజాయితీ, తగ్గింపులతో కూడిన ప్రార్థననే కానాను స్త్రీ మరియు సుంకరి చేసి ప్రభువు చేత ప్రశంసించబడ్డారు.

లూకా సువార్త 18:13,14 అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కన్నులెత్తుటకైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు దేవా, పాపినైన నన్ను కరుణించుమని పలికెను. అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీర్చబడి తన యింటికి వెళ్లెనని మీతో చెప్పుచున్నాను. తన్ను తాను హెచ్చించుకొనువాడు తగ్గింపబడుననియు తన్ను తాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడుననియు చెప్పెను.

మార్కు 7:28 అందుకామె నిజమే ప్రభువా, అయితే కుక్కపిల్లలు కూడ బల్ల క్రింద ఉండి, పిల్లలు పడవేయు రొట్టెముక్కలు తినును గదా అని ఆయనతో చెప్పెను.

ఆదికాండము 32:13-16

అతడు అక్కడ ఆ రాత్రి గడిపి తాను సంపాదించినదానిలో తన అన్నయైన ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల గొఱ్ఱెలను ఇరువది పొట్టేళ్లను ముప్పది పాడి ఒంటెలను వాటి పిల్లలను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిల్లలను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా తన దాసుల చేతికప్పగించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు దేవునికి ప్రార్థించిన పిమ్మట మరల తన అన్నను సమాధానపరచడానికి ఒక కానుకను అతని కోసం పంపించడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యాకోబు కేవలం ప్రార్థన చేసి సరిపెట్టుకోకుండా తన ప్రయత్నం తాను చేస్తూ జ్ఞానయుక్తంగా నడుచుకుంటాడు.

సామెతలు 21: 14 చాటున ఇచ్చిన బహుమానము కోపమును చల్లార్చును ఒడిలోనుంచబడిన కానుక మహాక్రోధమును శాంతిపరచును.

మనం కూడా, మనకు ఏదైనా ఇబ్బందికర పరిస్థితి తలెత్తినపుడు కేవలం ప్రార్థన చేసి ఆగిపోకుండా ఆ పరిస్థితిని దాటేందుకు మనవంతు ప్రయత్నం చెయ్యాలి ఎందుకంటే, అలా చేసే జ్ఞానం కూడా మనకు దేవుడే అనుగ్రహిస్తున్నాడు. కష్టకాలంలో దేవునిపై ఆధారపడకుండా మన సొంత ప్రయత్నాలు చేస్తే తప్పు కానీ, దేవునిపై ఆధారపడుతూ ప్రయత్నించడం తప్పుకాదు.

ఉదాహరణకు మనం ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రను పరిశీలించినప్పుడు వారికి కొన్నిసార్లు శత్రుదేశాల నుండి ఆపద సంభవించినప్పుడు యెహోవాను ఆశ్రయించకుండా ఇతర దేశాలపై ఆధారపడి దేవుని దృష్టికి మరింత అపరాధులైనట్టు మనం చూడగలం.

యిర్మియా 2:36 ​నీ మార్గము మార్చుకొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్నావు? నీవు అష్షూరును ఆధారము చేసికొని సిగ్గుపడినట్లు ఐగుప్తును ఆధారము చేసికొని సిగ్గుపడెదవు.

కానీ నెహెమ్యా చరిత్రను కనుక పరిశీలిస్తే అతను దేవునిపై ఆధారపడుతూ తన ప్రయత్నం తాను చేసి యెరూషలేము ప్రాకారం కట్టించాడు.

అదేవిధంగా, ఈ సందర్భంలో యాకోబు తన అన్నకు పంపిన కానుక చాలా విలువైనదిగా మనకు కనిపిస్తుంది. తనకున్నదానిలో కానుకగానే అంత పంపిస్తున్నాడంటే అతని దగ్గర ఇంకా ఎంత ఉండొచ్చు? దీనిని బట్టి దేవుడు యాకోబును ఎంతగా దీవించాడో మనం గ్రహించవచ్చు.

ఇక్కడ యాకోబులో మనకు కనిపించే జ్ఞానం ఏంటంటే, ఏశావు వచ్చి తనకున్న సమస్తాన్నీ నాశనం చేస్తాడని ఆలోచించిన యాకోబు తనకున్నదాని నుండి విలువైన కానుకను అతనికి పంపించి తనకున్న కొంత కోల్పోడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఒకవేళ అతను అలా కొంచెం కోల్పోడానికి ఇష్టపడకుండా వాటిపై ఆశతో ఉంటే అతను వచ్చి మిగిలినదానిని కూడా నాశనం చేసే అవకాశం ఉంది‌. చాలామంది తమకున్న అత్యాశతో ఈవిధంగా ఆలోచించకుండా ఉన్నమొత్తాన్నీ కోల్పోతుంటారు. దీనిని బట్టి, మనం జ్ఞానయుక్తంగా నడుచుకుంటూ కొన్నిసార్లు అవసరమైన చోట మన సొమ్మును ఖర్చు చెయ్యగలగాలి.

ఆదికాండము 32:17-21

మరియు వారిలో మొదటివానితోనా సహోదరుడైన ఏశావు నిన్ను ఎదుర్కొనినీవెవరివాడవు? ఎక్కడికి వెళ్లుచున్నావు? నీ ముందరనున్నవి యెవరివని నిన్ను అడిగినయెడల నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా ప్రభువైన ఏశావు కొరకు పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించెను. అట్లతడు నేను ముందుగా పంపుచున్న కానుకవలన అతని సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అప్పుడతడు ఒకవేళ నన్ను కటాక్షించుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినప్పుడు ఆ చొప్పున అతనితో చెప్పవలెననియు మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పవలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళ్లినవారికందరికిని ఆజ్ఞాపించెను. అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాత్రి నిలిచెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు తన అన్నతో సమాధానపడే నిమిత్తం కానుకను పంపించడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యాకోబు ఏవిధంగానైనా తన అన్నతో సమాధానపడాలి అనుకుంటున్నాడే తప్ప ప్రతిఘటించాలి అనుకోవడం లేదు. దీనికి కారణం యాకోబుపై ఏశావు కోపంలో న్యాయం కనిపిస్తుంది. ఇతను మోసం చేసి అతని ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకున్నాడు కాబట్టే వీరిద్దరి మధ్య వైరం చోటు చేసుకుంది. కాబట్టే యాకోబు తాను అతని విషయంలో చేసిన ద్రోహాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అతని కటాక్షాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. మనం కూడా మన బంధువుల పట్ల కానీ, సంఘసభ్యుల పట్ల కానీ ఏదైనా పొరపాటు చేసినప్పుడు దాని నిమిత్తం వారికోపం మనపై రగిలినప్పుడు వారితో సమాధానపడాలి, వారిని క్షమాపణ కోరాలి. మనకున్న బలంతో మనల్ని‌ మనం సమర్థించుకుంటూ పోరుకు దిగకూడదు.

ఆదికాండము 32:22,23

ఆ రాత్రి అతడు లేచి తన యిద్దరు భార్యలను తన యిద్దరు దాసీలను తన పదకొండుమంది పిల్లలను తీసికొని యబ్బోకు రేవు దాటిపోయెను. యాకోబు వారిని తీసికొని ఆ యేరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపివేసెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు యబ్బోకు అని పిలవబడే యోర్దాను నదిలోకి తూర్పు నుండి ప్రవహిస్తున్న వాగును దాటి, తన భార్యలను అక్కడి నుండి పంపివేసినట్టు చూడగలం.

ఆదికాండము 32:24,25

యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను. తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటి మీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను.

ఈ సందర్భంలో ఒక నరుడు యాకోబుతో పెనుగులాటకు దిగినట్టు యాకోబు అతనిని ఓడించే విధంగా పోరాడినట్టు కనిపిస్తుంది. ఆ వ్యక్తి గురించి ఇక్కడ నరుడని ప్రస్తావించబడినప్పటికీ అతను నరుడు కాదు దేవుడు. ఆ విషయం క్రింద వచనాలలో యాకోబు మాటల్లోనే మనం‌ స్పష్టంగా చూస్తాం. అబ్రాహాము ఇంటికి యెహోవా నరుడిగా వచ్చినట్టే ఇక్కడ యాకోబు దగ్గరకు కూడా నరుడిగా వచ్చాడు, దేవుడు ఆత్మ అయినప్పటికీ తాను అనుకున్నపుడు ఆయన నరుడిగా శరీరం ధరించగలడు. లేఖనం అందుకే ఆయనను నరుడని ప్రస్తావించింది. దీని గురించి రాయబడ్డ మరో సందర్భాన్ని చూడండి.

హొషేయ 12:3-5 తల్లి గర్భమందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పట్టుకొనెను, మగసిరి కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కన్నీరు విడిచి అతని బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను, అక్కడ ఆయన మనతో మాటలాడెను; యెహోవా అని, సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు జ్ఞాపకార్థనామము.

దీనిప్రకారం యాకోబుతో పెనుగులాడిన నరుడు యెహోవా దేవుడే. ఆ యెహోవా ఎవరో కాదు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ఆయన పాతనిబంధనలో యెహోవా దూతగా భక్తులకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు, యాకోబుకు కూడా దేవుని దూతగా బేతేలులో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అందుకే ఆయనను ఇక్కడ లేఖనం దూతయని కూడా పేర్కొంటుంది.

దీనిగురించి మరింత వివరణ తెలుసుకునేందుకు ఈ లింక్‌ ద్వారా సూచించబడ్డ వ్యాసం చదవండి.

యెహోవా దూత యేసుక్రీస్తే

అదేవిధంగా కొందరు యాకోబు దేవునితో‌ పోరాడిన ఈ సందర్భాన్ని చూపిస్తూ యాకోబు దేవుణ్ణే ఓడించాడని చెబుతుంటారు. అయితే సృష్టిలో ఏదీ/ఎవరూ కూడా దేవునితో పోరాడి విజయం పొందలేదు.

ఉదాహరణకు మనం చూసిన సందర్భంలోనే ఆయన ఒక దెబ్బతో యాకోబును కుంటివాడిని చేసాడు. అంత శక్తిమంతుడైనవాడు అంత సేపు యాకోబును ఎందుకు గెలవనిచ్చినట్టు అంటే, ఆయన అలా చెయ్యడం ద్వారా యాకోబును ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఆ సమయానికి యాకోబు ఏశావు విషయంలో భయంతో ఉన్నాడు, ఒకవేళ ఏశావు తాను ‌పంపిన కానులను స్వీకరించకుండా తనతో పోరుకు సిద్ధపడినప్పటికీ నువ్వు అతడిని ఓడించగలవని చెప్పేందుకే ఆయన ఆవిధంగా అంతసేపు యాకోబును గెలవనిచ్చాడు.

ఆదికాండము 32:26

ఆయన తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను.

ఈ సందర్భంలో ఆ నరుడు నన్ను వెళ్ళనిమ్మని యాకోబును అడగడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఆయన వెళ్ళడానికి యాకోబు అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు‌ కానీ, యాకోబులో ఉన్న పట్టుదలను తెలియచెయ్యడానికే ఆయన‌ ఈవిధంగా చేసాడు. అయితే యాకోబును ఆయన ఎప్పుడైతే ఒక్క దెబ్బతో కుంటివాడిని చేసాడో అప్పుడు అతను తనతో పెనుగులాడిన నరుడు ఒక దైవిక వ్యక్తియని గ్రహించాడు అందుకే ఇక్కడ నన్ను ఆశీర్వదించమని ఆయన్ని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు. ఎందుకంటే అప్పటికి అతనిలో ఏశావు విషయమైన భయం ఉంది.

ఆదికాండము 32:27,28

ఆయననీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెప్పెను. అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో ఆ నరుడు యాకోబును పేరు అడిగి తన పేరును తన నోటి వెంటే చెప్పించడం మనకు కనిపిస్తుంది. యాకోబు అనే పేరుకు మోసగాడు అని అర్థం. ఇక్కడ ఆయన యాకోబు ఎవరో అతని నోటి వెంటే ఒప్పింపచేస్తూ తరువాత అతని పేరును ఇశ్రాయేలుగా మార్చాడు. ఇశ్రాయేలు అనే పేరుకు ఇక్కడ లేఖనం ఇచ్చే నిర్వచనం దేవునితోనూ మనుష్యులతోనూ పోరాడినవాడు. ఈరోజు సంఘంలోని విశ్వాసులంతా యాకోబులే (పాపులే) ఆ సంగతి దేవుని చేత ఒప్పించబడి నూతన పేరును పొందుకున్నవారే (నూతన సృష్టి).

ఆదికాండము 32:29

అప్పుడు యాకోబునీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయన నీవు ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతనినాశీర్వదించెను.

ఇక్కడ యాకోబు తిరిగి ఆ నరుడిని పేరు అడగడం మనకు కనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి ఆయన పేరు ఇతనికి అనవసరం, ఎందుకంటే ఆ వచ్చిన వ్యక్తి దేవుడని ఇతను ఆయన చెప్పకపోయినా అర్థం చేసుకుంటాడు. ఇటువంటి సందర్భాన్ని‌ మనం సంసోను తల్లితండ్రుల విషయంలో కూడా చూడగలం.

న్యాయాధిపతులు 13:17,18 మానోహనీ మాటలు నెరవేరిన తరువాత మేము నిన్ను సన్మానించునట్లు నీ పేరేమని యెహోవా దూతను అడుగగా యెహోవాదూత నీవేల నాపేరు అడుగుచున్నావు? అది చెప్పశక్యము కానిదనెను.

ఆదికాండము 32:30 

యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెట్టెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు తనతో పెనుగులాడి తనను ఆశీర్వదించిన వ్యక్తి దేవుడని గ్రహించాడు. అందుకే ఆ చోటికి పెనూయేలు అనే పేరు పెట్టాడు. ఆ పేరుకు దేవుని ముఖం అని అర్థం.

ఆదికాండము 32:31,32

అతడు పెనూయేలు నుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయెను; అప్పుడతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొట్టినందున నేటివరకు ఇశ్రాయేలీయులు తొడ గూటిమీదనున్న తుంటినరము తినరు.

ఈ సందర్భంలో, ఈ సంఘటనను రాస్తున్న మోషేకాలం వరకూ ఇశ్రాయేలీయుల ప్రజలు తొడగూటి మీది నరం తినకుండా ఉన్నట్టు తెలియచెయ్యబడుతుంది. దీనికి కారణం ఏమిటంటే, వారు ఆ విధంగా ఆ భాగాన్ని విడిచిపెట్టడం ద్వారా తమ పిల్లలకు ఆ సంఘటనను తెలియచేసి తరతరాలు దానిని మరచిపోకుండా జ్ఞాపకం చెయ్యగలుగుతారు. సాధారణ ప్రజలకు రాతలు అంతగా వాడుకగా లేని సమయంలో వారు ఇటువంటివి చెయ్యడం ద్వారా చరిత్రను ముందు‌తరాల వారికి చేరవేసేవారు.

అదేవిధంగా కొందరు ఈ సందర్భంలో యాకోబును ఆయన తొడమీద కొట్టిన సందర్భాన్ని అపార్థం చేసుకుంటూ అది Euphemism లో భాగంగా రాయబడిందని భావిస్తారు.‌ Euphemism అంటే కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పదాలను వాడే సమయంలో ఆ పదాలకు బదులు ‌వేరే పదాలను వాడే పద్ధతి. ఉదాహరణకు అబ్రాహాము ఇస్సాకు వివాహం నిమిత్తం ఏలియాజరు చేత ప్రమాణం చేయించుకున్నపుడు, యాకోబు తన కుమారుల చేత ప్రమాణం చేయించుకున్నపుడు వారి చేతిని తొడక్రింద పెట్టి‌ప్రమాణం చెయ్యమనడం మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ వారు అక్కడ ఆ ప్రమాణం మర్మాంగం క్రింద చేతిని పెట్టి చేస్తారని ప్రాచీన సాంప్రదాయాలను అధ్యయనం చేసినప్పుడు మనకు అర్థమౌతుంది. అయితే ఆ చోట ఆ పదాన్ని వాడడానికి బదులు గ్రంథకర్తలు Euphemism అనే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ తొడ అనే భాగాన్ని ప్రస్తావించారు. బైబిల్ పరిశుద్ధాత్ముడి ప్రేరణతో రాయబడినప్పటికీ అందులో గ్రంథకర్త యొక్క భాషాశైలిని ఆయన మరుగు చెయ్యలేదన్నది మనకు తెలిసిన విషయమే.

దీని ఆధారంగా కొందరు తొడ అని ఉన్న ప్రతీచోటా మర్మాంగం అని అర్థం చేసుకుంటూ, యాకోబును ఆయన తొడపై కాక ఆ చోటనే కొట్టాడని భావిస్తారు. అయితే ఈ వివరణతో ఆ సందర్భం ఏమాత్రం ఏకీభవించడం లేదు ఎందుకంటే, 1 అక్కడ దేవుడు యాకోబును తొడగూటి 'తుంటినరంపై' కొట్టాడని స్పష్టంగా రాయబడింది, అందుకనే ప్రజలు దానికి జ్ఞాపకార్థంగా ఆ నరాన్ని తినడం లేదు. 2 యాకోబు అలా కొట్టబడినందున 'తొడకుంటుచూ‌' నడిచాడని కూడా రాయబడింది. దీనిప్రకారం ఇక్కడ గ్రంథకర్తలు Euphemism పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఏమీ రాయలేదు, అక్కడ జరిగినదానినే ఖచ్చితంగా రాసారు.

కొందరు ఇటువంటి అపార్థాన్నే యేసుక్రీస్తు తొడపై రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువని రాయబడిన సందర్భం విషయంలో కూడా చేసుకుంటుంటారు. దానిగురించి తెలుసుకునేందుకు ఈ లింక్ ద్వారా సూచించబడ్డ వ్యాసాన్ని చదవండి.

ప్రకటన గ్రంథం 19:16 వివరణ - రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువు అని యేసు క్రీస్తు తొడ మీద ఎందుకు వ్రాయబడి ఉంది?

 

Add comment

Security code
Refresh

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.