పాత నిబంధన
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

 ఆదికాండము 29:1

యాకోబు బయలుదేరి తూర్పు జనుల దేశమునకు వెళ్లెను.

ఈ సందర్భానికి ముందటి అధ్యాయంలో  యాకోబు తన తండ్రి ఇంటి నుండి ఒంటరిగా హారానుకు పయనమై మార్గమధ్యంలో అలసిపోయి బేతేలు అనే చోట విశ్రమించినప్పుడు దేవుడు అతనికి అక్కడ ప్రత్యక్షమై తన నిబంధనను జ్ఞాపకం చెయ్యడం, నేను నీతో ఆ దేశానికి వచ్చి నిన్ను మరలా స్వదేశానికి తీసుకువస్తానని ధైర్యం చెప్పడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా నిస్సహాయ స్థితిలో దేవుని చేత ధైర్యపరచబడిన యాకోబు అక్కడి నుండి బయలుదేరి తూర్పు జనుల దేశానికి వచ్చాడు, ఇది సిరియనుల దేశం‌ (ఆదికాండము 31:20, యెషయా 9:12).

ఆదికాండము 29:2

అతడు చూచినప్పుడు పొలములో ఒక బావి కనబడెను. అక్కడ దానియొద్ద గొఱ్ఱెల మందలు మూడు పండుకొనియుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ బావి నీళ్లు పెట్టుదురు; ఒక పెద్ద రాయి ఆ బావి మీద మూతవేసి యుండెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు ప్రయాణం చేస్తూ చివరికి ఒక బావి దగ్గరకు చేరినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ చుట్టుప్రక్కల ప్రజలు ఏదోక సమయంలో ఖచ్చితంగా ఆ బావి దగ్గరకు నీటి కోసం వస్తారని అతనికి తెలుసు కాబట్టి, వారిని వాకబు చేయడం ద్వారా అతను వెళ్ళవలసిన చోటికి చేరుకోవచ్చని ఆశించి అతను ఆవిధంగా అక్కడ నిలిచాడు.
అబ్రాహాము దాసుడైన ఏలియాజరు కూడా ఇదేవిధంగా ఒక‌ బావి దగ్గరకు చేరుకుని రిబ్కా కోసం ఎదురుచూసినట్టు ఆదికాండము 24:11లో మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 29:3

అక్కడికి మందలన్నియు కూడి వచ్చునప్పుడు బావి మీద నుండి ఆ రాతిని పొర్లించి, గొఱ్ఱెలకు నీళ్లు పెట్టి తిరిగి బావిమీది రాతిని దాని చోటనుంచుదురు.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు నిలిచిన బావిపైన ఆ ప్రాంతపువారు ఒక రాయిని పెట్టి మూసివేసి మందలన్నీ అక్కడ పోగయ్యాక మాత్రమే దానిని తీస్తున్నట్టు రాయబడింది. దీనికి కారణం ఏమిటంటే ఆ ప్రాంతంలో నీరు పుష్కలంగా లభించే పరిస్థితి లేదు, దానిని బట్టి ఎవరుబడితే వారు ఆ బావినీటిని ఎప్పుడుబడితే అప్పుడు తోడుకోకుండా కేవలం ఒక ఒప్పందం ప్రకారం మందలన్నీ పోగయ్యే సమయంలో మాత్రమే ఆ రాయిని తీసి నీటిని తోడుకునేవారు. అదేవిధంగా అప్పటి బావులు ఊటబావులుగా ఇంచుమించు నేలతో సమానమైన ఎత్తులో ఉండేవి, ఆ కారణం చేత నీటికోసం చూసే పశువులు అందులో పడిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. బహుశా ఈ కారణంతో కూడా ఆ బావిని రాయితో మూసివేసి ఉంచేవారు.

ఆదికాండము 29:4

యాకోబు వారిని చూచి అన్నలారా, మీరెక్కడివారని అడుగగా వారు మేము హారానువారమనిరి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు ఆ బావిదగ్గరకు వచ్చిన పశుకాపరులతో చాలా మర్యాదగా మాట్లాడడం మనకు కనిపిస్తుంది. అతను వారితో‌ మర్యాదగా 'సోదరులారా' అంటూ మాట్లాడాడు కాబట్టే వారు కూడా అతను‌ అడిగినదానికి మర్యాదగా సమాధానం ఇస్తున్నారు. వారి సమాధానం ప్రకారం యాకోబు ఇప్పుడు హారానుకు చేరుకున్నాడు. ఈ విధంగా దేవుడు అతనితో బేతేలులో చెప్పిన ప్రకారం అతనిని హారానుకు క్షేమంగా చేర్చాడు.

ఆదికాండము 29:5

అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు ఆ బావిదగ్గరకు వచ్చినవారితో లాబాను గురించి వాకబు చేయడం మనకు కనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి లాబాను తండ్రి పేరు బెతూయేలు, అతను నాహోరు కుమారుడు. వారి సంస్కృతుల్లో తాతలను కూడా తండ్రులుగానే సంబోధించేవారు కాబట్టి, బహుశా ఆ ప్రాంతంలో బెతూయేలు కంటే నాహోరు పేరున్నవాడు అవ్వడం వల్ల యాకోబు అతని పేరునే ప్రస్తావిస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 29:6

మరియు అతడు అతడు క్షేమముగా ఉన్నాడా అని అడుగగా వారు క్షేమముగానే ఉన్నాడు; ఇదిగో అతని కుమార్తెయైన రాహేలు గొఱ్ఱెల వెంట వచ్చుచున్నదని చెప్పిరి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు వారితో మాట్లాడుతుండగా ఆచోటికి రాహేలు రావడం‌ మనకు కనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి క్రింది వచనాల ప్రకారం ఇంకా బావిపై రాయి పొర్లించే సమయం కాలేదు. అయినప్పటికీ ఆమె ముందుగానే ఆ చోటికి వచ్చింది, అది యాదృచ్ఛికం కాదు దేవుని నడిపింపు. ప్రపంచంలో జరిగేదేదీ యాదృచ్ఛికంగా జరగదు, ప్రతీదీ సార్వభౌముడైన దేవుని చిత్తానుసారంగానే జరుగుతుంది.

ఎఫెసీయులకు 1: 12 ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయము చొప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు.

ఉదాహరణకు, యేసేపును తన అన్నలు గుంటలో పడవేసిన సమయంలో అటువైపుగా ఇష్మాయేలీయులు ఐగుప్తుకు వెళ్ళడం యాదృచ్ఛికం కాదు, దేవుని నిర్ణయం. మోషేను తన తల్లి జమ్ముపెట్టెలో పెట్టి నీటిలో వదిలినప్పుడు ఫరో కుమార్తె స్నానం చెయ్యడానికి అక్కడికి రావడం, ఆమె పనికత్తె ఆ పెట్టెను చూడడం యాదృచ్ఛికం కాదు, దేవుని నిర్ణయం. మన జీవితాలలో కూడా ఏదైన ఆలస్యం అవ్వడం, నష్టపోవడం, ఏదైనా సరే ఏదీ యాదృచ్ఛికం కాదు, అసలు యాదృచ్ఛికం అనే భావజాలమే ఒక అబద్ధం.

రోమీయులకు 8: 28 దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము.

ఆదికాండము 29:7-9

అతడు ఇదిగో ఇంక చాలా ప్రొద్దు ఉన్నది, పశువులను పోగుచేయు వేళకాలేదు, గొఱ్ఱెలకు నీళ్లు పెట్టి, పోయి వాటిని మేపుడని చెప్పగా వారుమందలన్నియు పోగుకాకమునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత బావిమీద నుండి రాయి పొర్లించుదురు; అప్పుడే మేము గొఱ్ఱెలకు నీళ్లు పెట్టుదుమనిరి. అతడు వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండ్రి గొఱ్ఱెల మందను తోలుకొని వచ్చెను; ఆమె వాటిని మేపునది.

ప్రారంభంలో చూసినట్టుగా, ఆ చోటిమనుష్యులు చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని‌ బట్టి వారు ఆ బావిపై రాయిని ఒక సమయంలో మాత్రమే తొలగించి తమ మందలకు నీళ్ళు పెట్టేవారు, అదే విషయాన్ని వారు యాకోబుకు ఈ సందర్భంలో వివరిస్తున్నారు.

అదేవిధంగా, రాహేలు తన మందలను తోలుకుని బావిదగ్గరకు రావడాన్ని బట్టి ఆమె‌ తన‌ అత్తయైన రిబ్కా‌వలే ఆమె‌ కుటుంబ బాధ్యత కలిగిన మంచి స్త్రీగా మనకు కనిపిస్తుంది. లేయా జబ్బుకండ్లు కలది కాబట్టి ఆమె‌ ఇటువంటి బాధ్యతలు తీసుకుని‌ ఉండకపోవచ్చు.

ఆదికాండము 29:10

యాకోబు తన తల్లి సహోదరుడైన లాబాను కుమార్తెయగు రాహేలును, తన తల్లి సహోదరుడగు లాబాను గొఱ్ఱెలను చూచినప్పుడు అతడు దగ్గరకు వెళ్లి బావిమీద నుండి రాతిని పొర్లించి తన తల్లి సహోదరుడగు లాబాను గొఱ్ఱెలకు నీళ్లు పెట్టెను. యాకోబు రాహేలును ముద్దు పెట్టుకొని యెలుగెత్తి యేడ్చెను.

ఈ సందర్భంలో రాహేలును చూసిన యాకోబు ఆ బావి మీద నుండి ఒక్కడే రాయిని పొర్లించి ఆమె‌ మందకు నీళ్ళు పెట్టడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ బావిపై రాయిని కొన్ని సమయాలలో మాత్రమే తొలగించాలి అనేది ఆ చోటి మనుష్యుల ఒప్పందం కాబట్టి అది యాకోబుకు వర్తించదు అందుకే అతను ఆ విధంగా చేసాడు. జోనాథాన్ టార్గం లో కూడా దీనిగురించి ప్రస్తావించబడింది. అదేవిధంగా‌ చాలామంది కలసి తీసే రాయిని యాకోబు ఒక్కడే తీసివేయడం అక్కడున్న మనుష్యులను ఆశ్చర్యచకితులను చేసిందని కొన్ని యూదా రచనల్లో కూడా రాయబడింది.

అదేవిధంగా ఇక్కడ యాకోబు రాహేలును ముద్దుపెట్టుకున్నట్టు కూడా మనం చూస్తాం. కొందరు దీనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటుంటారు కానీ, ఇది ఆ కాలపు సంస్కృతిలో ఇద్దరు దగ్గరివ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది, అందుకే క్రింది వచనాలలో లాబాను కూడా అదేవిధంగా యాకోబును ముద్దు పెట్టుకుంటాడు. ఇప్పటికీ కొన్ని దేశాలలో ఈ సాంప్రదాయం‌ మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 29:11-13

మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండ్రి బంధువుడనియు, రిబ్కా కుమారుడనియు రాహేలుతో చెప్పినప్పుడు ఆమె పరుగెత్తిపోయి తన తండ్రితో చెప్పెను. లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినప్పుడు అతనిని ఎదుర్కొనుటకు పరుగెత్తికొని వచ్చి అతని కౌగలించి ముద్దుపెట్టుకొని తన యింటికి తోడుకొని పోయెను. అతడు ఈ సంగతులన్నియు లాబానుతో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో, యాకోబు గురించి రాహేలు తన తండ్రితో చెప్పినప్పుడు అతను యాకోబును కలిసి ఎంతో ప్రేమగా తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళడం మనకు కనిపిస్తుంది. యాకోబు ఆ ఇంట్లో లాబాను చూపించే ప్రేమాభిమానాల మధ్య ఎటువంటి ఇబ్బందీ లేకుండా నెలరోజులు నివసించాడు. ఇదంతా రిబ్కా ఆలోచించినట్టే మంచిగా జరిగుతుంది. అయితే, ఈ నెలరోజులూ‌ గడిచాక తన తండ్రిని మోసం చేసినందుకు యాకోబును  దేవుడు క్రమశిక్షణ వైపు నడిపించడం క్రింది వచనాలలో ప్రారంభమౌతుంది.

ఆదికాండము 29:14,15

అప్పుడు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునైయున్నావు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొద్ద నివసించిన తరువాత లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? నీకేమి జీతము కావలెనో చెప్పుమని యాకోబు నడిగెను.

యాకోబు రాహేలును మొదటిసారి కలుసుకున్నపుడే చురుగ్గా ఆ బావిమీదనుండి రాయిని పొర్లించి మందకు నీరుపెట్టినట్టు మనం చూసాం. ఆవిధంగానే అతను లాబాను ఇంట్లో ఉన్న నెలరోజూలూ ఖాళీగా ఉండకుండా  ఏదో ఒక పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు. అది‌ గమనించిన లాబాను అటువంటి చురుకైన వ్యక్తిని తన ఇంటి నుండి వెళ్ళనివ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో నాకు ఊరికే ఎందుకు కొలువు చెయ్యడం నీకేం జీతం కావాలో అడగమంటున్నాడు.

యాకోబు తన‌ తండ్రి పట్ల జరిగించిన‌ మోసానికి దేవుడతణ్ణి క్రమశిక్షణవైపు నడిపించడంలో ఇది ప్రారంభం. ఎందుకంటే, యాకోబు తన తండ్రిని మోసగించి పొందుకున్న వాగ్దానం ప్రకారం అతనికి తన సోదరుడు‌ దాసుడు ఔతాడు, ఇతను మాత్రం యజమానుడిగా ఉంటాడు. అక్కడ యజమానిగా ఉండాలని ఆశించిన యాకోబు ఈ సందర్భంలో మాత్రం లాబాను దగ్గర జీతానికి పనిచేసే దాసుడిగా మారుతున్నాడు.

అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో లాబాను యాకోబును నీవు నా ఎముకలో ఎముక‌ మాంసములో మాంసమని ప్రస్తావించడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ కాలంలో బంధుత్వాన్ని సూచించడానికి ఈ పోలికను వాడేవారు, ఉదాహరణకు -

2 సమూయేలు 19: 12 మీరు నాకు ఎముకనంటినట్టియు మాంసమునంటినట్టియు సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలస్యము చేయుచున్నారని యూదావారి పెద్దలతో చెప్పుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

ఆదికాండము 29:16,17

లాబాను కిద్దరు కుమార్తెలుండిరి. వారిలో పెద్దదాని పేరు లేయా; చిన్నదాని పేరు రాహేలు. లేయా జబ్బు కండ్లు గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై యుండెను.

ఈ సందర్భంలో లాబాను పెద్దకుమార్తె లేయా జబ్బుకండ్లుగలదని రాయబడింది. ఆ జబ్బు ఏంటో లేఖనంలో‌ మనకు స్పష్టంగా చెప్పబడలేదు కానీ, దీనిపై కొందరు వివిధరకాల అభిప్రాయాలు వెళ్ళబుచ్చారు. ఏదేమైనప్పటికీ అ కళ్ళు లేయా అందానికి మచ్చగా కనిపిస్తున్నాయి. రాహేలు మాత్రం అందమైనదిగా కనిపిస్తుంది, అందుకే యాకోబు ఆమెను ప్రేమించాడు.

ఆదికాండము 29:18,19

యాకోబు రాహేలును ప్రేమించి నీ చిన్న కుమార్తెయైన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసెదననెను.
అందుకు లాబాను ఆమెను అన్యునికిచ్చుటకంటె నీకిచ్చుట మేలు; నాయొద్ద ఉండుమని చెప్పగా...

యాకోబును‌ తన ఇంటిదగ్గరే ఉంచుకోవాలని నిశ్చయించుకున్న లాబాను నాకు చేసే కొలువుకు నీకేం జీతం కావాలో అడగమని యాకోబుతో అన్నపుడు అతను రాహేలును ప్రేమించి ఆమెకోసం 7 సంవత్సరాలు కొలువుచేయడానికి ఇష్టపడినట్టు ఈ సందర్భం మనకు తెలియచేస్తుంది. ఆమెను అన్యునికివ్వటంకంటే నీకు ఇవ్వడం మేలని లాబాను పలకడంలో యాకోబును మోసం చేసే ఆలోచన అతనికి ముందు నుండీ ఉన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే, లేయాను కూడా అన్యుడికి ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతోనే యాకోబును‌ అతను ప్రణాళిక ప్రకారం మోసగించి ఉండవచ్చు.

అదేవిధంగా లాబాను తన కుమార్తెల‌ విషయంలో చేసిన ఈ పని కొందరు అన్యులను వశం చేసుకుని వారిని బేరం పెట్టి ఇతరులకు దాస్యం నిమిత్తం అమ్మివేసినట్టుగానే ఉందని తదుపరి అతని కుమార్తెలే వాపోయినట్టు లేఖనం మనకు తెలియచేస్తుంది.

ఆదికాండము 31:14,15 అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండ్రి యింట మాకు పాలుపంపులెక్కడివి? అతడు మమ్మును అన్యులుగా చూచుటలేదా? అతడు మమ్మును అమ్మివేసి, మాకు రావలసిన ద్రవ్యమును బొత్తుగా తినివేసెను.

ఆదికాండము 29:20

యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసెను. అయినను అతడు ఆమెను ప్రేమించుట వలన అవి అతనికి కొద్ది దినములుగా తోచెను.

ఈ సందర్భంలో, యాకోబు రాహేలును ప్రేమించి ఆమె కోసం 7 సంవత్సరాలు మరో జీతం లేకుండా కొలువు చేయడం మనకు కనిపిస్తుంది. నిజమైన యవ్వనప్రేమకు యాకోబు రాహేలులు మనకు మంచి మాదిరిగా కనిపిస్తారు; యాకోబు ఆమె కోసం త్యాగపూరితంగా పనిచేస్తూ ఒకేచోట కలసి ఉంటున్నప్పటికీ వివాహం జరిగేవరకూ వారిద్దరూ తమ పవిత్రతను కోల్పోయి వ్యభిచరించలేదు, ప్రస్తుతం యవ్వనప్రేమను కామవాంఛలు తీర్చుకునే సాధనంగా భావించే ప్రతీ ఒక్కరికీ ఇది వ్యతిరేకంగా ఉంది.

అదేవిధంగా, ఈ సందర్భంలో యాకోబు రాహేలుపై ఉన్న ప్రేమతో లాబానుకు 7 సంవత్సరాలు కొలువు చేసినప్పుడు ఆ కాలం అతనికి కొద్ది దినాలుగా తోచిందని రాయబడింది. ఒకరిపై మనం తీవ్రమైన ప్రేమతో చేసే ఏ కష్టమైనా మనకు కష్టంగా అనిపించదు, ఆ సమయం మనకు తెలియకుండానే గడచిపోతుంది. ఒకవేళ విశ్వాసి తన ప్రభువైన దేవుణ్ణి పూర్ణమనస్సుతో ప్రేమిస్తే ఆయనకోసం వారు పడే ప్రయాస వారికి కష్టంగా తోచదు. ఆ ప్రేమతోనే అపోస్తలులు ఆయన కోసం ఎన్నో శ్రమలను, ప్రయాసలను, చివరికి మరణాలను కూడా ఇష్టంగా అనుభవించారు.

ఆదికాండము 29:21-23

తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూర్ణమైనవి గనుక నేను నా భార్యయొద్దకు పోవునట్లు ఆమెను నాకిమ్మని లాబాను నడుగగా లాబాను ఆ స్థలములోనున్న మనుష్యులనందరిని పోగుచేసి విందు చేయించి రాత్రి వేళ తన కుమార్తెయైన లేయాను అతనియొద్దకు తీసికొని పోగా యాకోబు ఆమెను కూడెను.

ఈ సందర్భంలో లాబాను ఉద్దేశపూర్వకంగా యాకోబును మోసగించడం మనకు కనిపిస్తుంది. అతను కేవలం యాకోబును మాత్రమే మోసగించలేదు కానీ, తన కుమార్తెయైన రాహేలును కూడా మోసగించాడు. కొన్ని ప్రాచీన కాలపు సంస్కృతుల వివాహాల్లో అక్కడున్న ప్రజలకు రాత్రివేళ విందు చేసి విడివిడిగా ఉన్న వధువరులను చీకటిగదిలోకి పంపడం ఆనవాయితీ.

ఇక్కడ యాకోబు విషయంలో అదే జరిగింది కాబట్టి అతను తనతో గదిలో ఉన్న స్త్రీ ఎవరో గుర్తించలేకపోయాడు. పైగా, ఆ పద్ధతిలో తొలిరాత్రి భార్యభర్తతో మాట్లాడదు, మౌనంగానే ఉంటుంది. దీనికారణంగా యాకోబు ఆమెను మాట్లాడించి ఆమె మాటను గుర్తుపట్టే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయింది.

అయితే ఈ మోసంలో లేయా పాత్ర కూడా ఖచ్చితంగా ఉంది, యాకోబు తన చెల్లెలిని ప్రేమిస్తున్నాడనే విషయం ఆమెకు తెలిసినప్పటికీ, ఆమె తన తండ్రి చేసే మోసంతో ఏకీభవించి  మౌనంగా ఉండిపోయింది. ఆమెలో నిజాయితీ ఉంటే, తొలిరాత్రి భార్య భర్తతో మాట్లాడకూడదనే పద్ధతిని పక్కనపెట్టి నేను రాహేలును కాదని చెప్పి ఉండేది.

ఎందుకంటే లాబాను తన బంధువులందరినీ లేయా వివాహమని చెప్పి పిలవలేదు కానీ రాహేలుది అనే పిలిచాడు. ఒకవేళ లేయా వివాహమనే అక్కడివారిని పిలచి ఉంటే ఆ విషయం యాకోబుకు తెలియకుండా పోదు. కాబట్టి యాకోబు భార్య రాహేలే తప్ప లేయా కాదు. ఈ విధంగా లేయా అక్కడ యాకోబును మోసగించడంలో తండ్రితో పాటు ప్రమేయాన్ని చూపింది.

జరిగిన ఈ సంఘటనలో లాబాను, లేయాల మోసయుక్తమైన ఆలోచన మనకు కనిపిస్తుంటే, దీనివెనుక సార్వభౌముడైన దేవుని‌ న్యాయం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. యాకోబును‌ ఆయన క్రమశిక్షణవైపుగా నడిపే క్రమంలో అతను ఏవిధంగా అయితే మారువేషంలో తన తండ్రిని మోసగించాడో అదే మారువేషంలో ఉన్న లేయా వల్ల మోసపోయేలా నిర్ణయించాడు.

గలతియులకు 6:7 మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు; మనుష్యుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును.

ఆదికాండము 29:24

మరియు లాబాను తన దాసియైన జిల్పాను తన కుమార్తెయైన లేయాకు దాసిగా ఇచ్చెను.

ప్రాచీనకాలంలో తాము కొనుగోలు చేసిన దాసదాసీలపై యజమానులకు పూర్తి హక్కు ఉండేది. ఆ హక్కును బట్టి వారు తమ కుమార్తెలకు వివాహం చేసినప్పుడు వారికి సేవలు చెయ్యడానికై తమ దాసీలను కూడా కానుకగా ఇచ్చేవారు, పైసందర్భంలో ఆ విధంగానే లాబాను లేయాకు జిల్పాను దాసిగా ఇచ్చాడు.

ఆదికాండము 29:25

ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు చేసిన పనియేమిటి? రాహేలు కోసమేగదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు నన్ను మోసపుచ్చితివనెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు రాత్రి తనతో ఉన్నది  రాహేలు కాదు లేయా అని గుర్తించి లాబానును ఈవిధంగా ప్రశ్నిస్తున్నాడు.
గతంలో తాను కూడా అదే పని‌చేసాడని ఆ పనివల్ల తన అన్న కూడా ఇదే విధంగా బాధపడ్డాడని ఇప్పుడు ఇతనికి అనుభవమౌతుంది.

ఆదికాండము 29:26

అందుకు లాబాను పెద్దదానికంటె ముందుగా చిన్నదానినిచ్చుట మా దేశమర్యాద కాదు.

లాబాను ఈ సందర్భంలో యాకోబుకు అబద్ధం చెబుతున్నాడు, ఒకవేళ అతను చెబుతుందే నిజమైతే ఆ విషయం యాకోబుతో ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ముందే అతనితో చెప్పి ఉండేవాడు. పైగా‌ అది నిజమైతే అక్కడున్న ప్రజలను నా చిన్న కుమార్తె వివాహమని చెప్పి విందుకు పిలవడం అతనికి సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఒకవేళ అతను పెద్దకుమార్తె‌ వివాహమనే వారిని విందుకు పిలచి ఉంటే విందుకు వచ్చినవారు యాకోబును కలుసుకోకుండా ఉండరు కాబట్టి వారు ఆ విషయాన్ని యాకోబుకు చెప్పి ఉండేవారు.

ఆదికాండము 29:27

ఈమెయొక్క వారము సంపూర్ణము చేయుము; నీవిక యేడు సంవత్సరములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచ్చెదమని చెప్పగా-

ఈ సందర్భంలో లాబాను రాహేలు నిమిత్తం మరలా యాకోబుతో 7 సంవత్సారాల కొలువుకు ఒప్పందం చేసుకోవడం‌ మనకు కనిపిస్తుంది. యాకోబు ఏవిధంగా అయితే తన అన్న ఆకలితో ఉన్నపుడు వ్యాపారం తరహాలో బేరానికి దిగాడో, అదేవిధంగా లాబాను కూడా యాకోబుతో వ్యాపారం తరహాలో ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నాడు. ఇదంతా యాకోబు చేసినదానికి అతడిని క్రమశిక్షణ వైపుగా నడిపే దేవుని నిర్ణయమే. అయితే ఇందులో మోసగించినవారు తమ మోసానికి బాధ్యులుగానే ఉంటారు, దేవుని సార్వభౌమత్వం, మానవ బాధ్యతల గురించి గత అధ్యాయాల్లో కూడా మనం చూసాం.

ఆదికాండము 29:28

యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూర్తియైన తరువాత అతడు తన కుమార్తెయైన రాహేలును అతనికి భార్యగా ఇచ్చెను.

మొదటిసారి లాబాను యాకోబుతో ఒప్పందం చేసుకున్నపుడు ఆ 7 సంవత్సరాలు కొలువు పూర్తయ్యేవరకూ అతనికి భార్యను ఇవ్వలేదు. ఆ విషయంలో లాబాను యాకోబును మోసగించాడు కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మరో 7 సంవత్సరాలకు అతనితో ఒప్పందం చేసుకున్నప్పటికీ ఆ కాలం పూర్తయ్యేవరకూ అతనిని ఆపకుండా, వారి దేశ వివాహ ఆచారం ప్రకారం లేయాతో అతను కలిసుండే ఏడురోజులు  పూర్తవ్వగానే (ఇలాంటి ఆచారం న్యాయాధిపతులు 14:17లో కూడా ప్రస్తావించబడింది)  రాహేలును కూడా యాకోబుకు భార్యగా ఇచ్చాడు, ఒప్పందం ప్రకారం తరువాత అతనితో 7 సంవత్సరాలు కొలువు చేయించుకున్నాడు. ఈ 7 సంవత్సరాలు యాకోబు లేయాతోనూ, రాహేలుతోనూ కలిసే ఉన్నాడు.

ఆదికాండము 29:29

మరియు లాబాను తన దాసియగు బిల్హాను తన కుమార్తెయైన రాహేలుకు దాసిగా ఇచ్చెను.

కుమార్తెలకు వివాహం చేసినప్పుడు వారికి సేవలు చెయ్యడానికి దాసీలను కానుకగా ఇవ్వడం ఆ కాలపు ఆనవాయితీ అని పైసందర్భంలో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం.

ఆదికాండము 29:30

యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును బహుగా ప్రేమించి అతనికి మరియేడేండ్లు కొలువు చేసెను.

పై సందర్భంలో యాకోబు నన్నెందుకు మోసగించావని లాబానును ప్రశ్నించినప్పుడు అందుకతను మరో కారణాన్ని చెబుతూ, రాహేలు కూడా నీకు కావాలంటే ఆమె నిమిత్తం‌ మరో 7 సంవత్సరాలు నువ్వు నాకు కొలువు చెయ్యాలని‌  యాకోబుతో ఒప్పందం చేసుకుంటూ, లేయా వారం సంపూర్తి కాగానే అతనికి రాహేలును కూడా భార్యగా ఇవ్వడం మనకు కనిపిస్తుంది. రాహేలుపై యాకోబుకు ఉన్న ప్రేమను బట్టి తన మామయైన లాబానుతో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ఆమెకోసం మరో 7 సంవత్సరాలు కొలువు చేసాడని ఈ సందర్భం మనకు తెలియచేస్తుంది. దీనిప్రకారం యాకోబు తన భార్యలైన లేయా, రాహేలుల నిమిత్తం 14 సంవత్సరాలు లాబానుకు కొలువు చేసాడు.

ఆదికాండము 31: 41 ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండ్లు ఉంటిని. నీ యిద్దరి కుమార్తెల నిమిత్తము పదునాలు గేండ్లును, నీ మంద నిమిత్తము ఆరేండ్లును నీకు కొలువు చేసితిని.

ఆదికాండము 29:31,32

లేయా ద్వేషింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గర్భము తెరిచెను, రాహేలు గొడ్రాలై యుండెను. లేయా గర్భవతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శ్రమను చూచియున్నాడు గనుక నా పెనిమిటి నన్ను ప్రేమించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు పెట్టెను.

ఈ సందర్భంలో లేయా యాకోబు చేత ద్వేషించబడుతూ ఉండడం మొదటిగా మనం చూస్తాం. యాకోబు మొదటినుంచీ రాహేలునే ప్రేమించాడు కాబట్టి, మరియు లేయా అతణ్ణి మోసగించి భర్తగా చేసుకుంది కాబట్టి అతను ఆమెను ద్వేషిస్తూ బలవంతంగా ఆమెతో ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ ఆమె తన తండ్రికి ఏనాడూ యాకోబుపై ఫిర్యాదు చెయ్యలేదు. ఎందుకంటే ఆమె అతణ్ణి మోసం చేసిందనేది ఆమెకు కూడా తెలుసు కాబట్టి; అలా ఫిర్యాదు చెయ్యకుండా తన తప్పును తెలుసుకుని దేవునిపైనే ఆధారపడింది, ఆమె తన పిల్లలకు పెట్టిన పేర్లు కూడా దేవునిపై ఆమెకున్న విశ్వాసాన్ని మనకు తెలియచేస్తున్నాయి.

భార్యాభర్తలకు లేయా చేసిన పని మంచి పాఠాన్ని నేర్పిస్తుంది. వివాహ జీవితంలో మనం చేసిన పొరపాటు వల్ల భాగస్వామి మనల్ని ద్వేషించినప్పుడు ఆ ద్వేషాన్ని బట్టి వారిపై ఫిర్యాదులకు పాల్పడకుండా, మనం చేసిన తప్పును బట్టి ఆ ద్వేషం న్యాయమని ఎంచి పశ్చాత్తాపంతో దేవునిపై ఆధారపడాలి, భాగస్వామి ద్వేషాన్ని మన ప్రేమతో నిర్వీర్యం చెయ్యాలి. లేయా అలా చేసింది కాబట్టే దేవుడు ఆమె గర్భాన్ని తెరిచాడు.

అదేవిధంగా ప్రతీమానవుని జననం ఆయన గర్భాన్ని తెరవడం మూలంగానే జరుగుతుందని ఈ సందర్భం మనకు తెలియచేస్తుంది.

కీర్తనలు 100:3 యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుట్టించెను.

కీర్తనల గ్రంథము 127:3 కుమారులు యెహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము గర్భఫలము ఆయన యిచ్చు బహుమానమే.

ఈ సందర్భంలో లేయా గర్భం ధరించి యాకోబుకు‌ జేష్ఠకుమారుడైన రూబేనును కనడం‌ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇతను యాకోబుకు జేష్ఠకుమారుడిగా జన్మించినప్పటికీ పెద్దవాడైనప్పుడు ఒక హేయమైన క్రియను చెయ్యడం కారణంగా శాపాన్ని పొందుకున్నాడు అతని జేష్ఠత్వపు హక్కును కూడా కోల్పోయాడు.

ఆదికాండము 35:22

ఇశ్రాయేలు ఆ దేశములో నివసించుచున్నప్పుడు రూబేను వెళ్లి తన తండ్రి ఉపపత్నియైన బిల్హాతో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశ్రాయేలునకు వినబడెను.

ఆదికాండము 49:3,4

రూబేనూ, నీవు నా పెద్ద కుమారుడవు నా శక్తియు నా బలము యొక్క ప్రథమఫలమును ఔన్నత్యాతిశయమును బలాతిశయమును నీవే. నీళ్లవలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండ్రి మంచము మీదికెక్కితివి దానిని అపవిత్రము చేసితివి అతడు నా మంచము మీదికెక్కెను.

మొదటి దినవృత్తాంతములు 5:1 ఇశ్రాయేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల వివరము. ఇతడు జ్యేష్ఠుడైయుండెను గాని తన తండ్రి పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని జన్మ స్వాతంత్ర్యము ఇశ్రాయేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియ్యబడెను; అయితే వంశావళిలో యోసేపు జ్యేష్ఠుడుగా దాఖలు చేయబడలేదు.

ఆదికాండము 29:33,34

ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని నేను ద్వేషింపబడితినన్న సంగతి యెహోవా విన్నాడు గనుక ఇతనికూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమ్యోను అను పేరు పెట్టెను. ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి నాతో హత్తుకొనియుండును; అతనికి ముగ్గురు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి లేవి అను పేరు పెట్టెను.

ఈ వచనాలలో లేయా మరో ఇద్దరు కుమారులను కూడా కన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. ఆమె మూడవ కుమారుడైన లేవీని‌ కనేవరకూ యాకోబు ఆమెపైన ద్వేషంతోనే వ్యవహరిస్తూ ఉండవచ్చు అందుకే ఆమె‌ ఈసారి నా పెనిమిటి నాతో హత్తుకుని‌ ఉంటాడని పలుకుతుంది. కాబట్టి పైన చెప్పినట్టుగా జీవిత భాగస్వామి విషయంలో మనం పొరపాటు చేసినప్పుడు మనపై వారికి కలిగిన ద్వేషం విషయంలో దేవునిపై ఆధారపడి మన ప్రేమతో వారి మన్నింపును కోరుకునేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆలస్యమైనా మన సహనాన్ని కోల్పోకూడదు.

అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో యాకోబుకు మూడవ కుమారుడిగా లేవి జన్మించడం మనకు కనిపిస్తుంది, ఇతని నుండి వచ్చిన లేవీగోత్రాన్నే దేవుడు తన యాజకత్వం కోసం ప్రత్యేకపరచుకున్నాడు.

సంఖ్యాకాండము 3:5-8 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు లేవి గోత్రికులను తీసికొనివచ్చి వారు అతనికి పరిచారకులుగా ఉండునట్లు యాజకుడైన అహరోను ఎదుట వారిని నిలువబెట్టుము. వారు ప్రత్యక్షపు గుడారమునెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము కాపాడవలసినదానిని, సర్వసమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. మందిరపు సేవచేయుటకు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ఉపకరణములన్నిటిని, ఇశ్రాయేలీయులు కాపాడవలసినదంతటిని, వారే కాపాడవలెను.

ఆదికాండము 29:35 

ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను స్తుతించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెట్టెను. అప్పుడామెకు కానుపు ఉడిగెను.

ఈ సందర్భంలో లేయా నాలుగవ కుమారుడిని కని ఈసారి యెహోవాను స్తుతిస్తానని అతనికి యూదా అనే పేరు పెట్టింది.
ఈ యూదా నుండి వచ్చిన యూదా గోత్రంలోనే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జన్మించారు, ఏర్పరచబడినవారంతా లేయాతో కలసి యెహోవాను స్తుతించేలా మార్గం తెరిచారు.

హెబ్రీయులకు 7: 14 మన ప్రభువు యూదా సంతానమందు జన్మించెననుట స్పష్టమే.

 

Add comment

Security code
Refresh

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.