నిజ క్రైస్తవ్య జీవితం

దేవుని చిత్తానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగుండాలన్నది ప్రతి యధార్థ క్రైస్తవుని ఆకాంక్ష. తాను చేసే ప్రతి పని, తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం, తిరిగే ప్రతి మలుపు దేవుని చిత్తానుసారమై ఉండాలని అతడు హృదయపూర్వకంగా వాంఛిస్తాడు.

దేవుని సార్వభౌమ ప్రణాళికను నెరవేర్చే ప్రార్థన


ప్రార్థన అంటే మన అవసరతలు ఆయన ముందు చదివి వినిపించడమా? మనం‌ ఆశించినట్లుగా ఆయన కార్యం చేసేలా బతిమిలాడుకోవడమా?

వారు నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను – (లూకా 18:1)

 మనుష్యులు ప్రార్థన చేయవలెనని హెచ్చరించుచున్నాను – (1 తిమోతి 2:1)

 నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. అది మూడు పదాల ప్రశ్న. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా?

 

మత్తయి 6:9-13లోని లేఖనభాగంలో ఈ ప్రార్థనను మనం చదువుతాము. ఇది ప్రార్థనా విధానాన్ని మనకు బోధించడమే కాకుండా, దేవునికి అంగీకారయోగ్యమైన ప్రార్థనకు మూలమైన కొన్ని ప్రాతిపదికలను కూడా మనకు నేర్పిస్తుంది.

'అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచి ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువ నెత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను' (మత్తయి 16:24).

ఒక సాధారణ వేదిక నుండి, మన చర్చ యొక్క అంశము “క్రీస్తు కొరకు శ్రమ పొందటం” అని ప్రకటిస్తే, ఇంతకంటే మంచి ప్రత్యామ్నాయం లేదా అని అనేకులు అసంతృప్తి చెందుతారు.

'మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించినయెడల చావవలసినవారై యుందురు గాని ఆత్మచేత శారీర క్రియలను చంపినయెడల జీవించెదరు.' రోమా 8:13

'నీఛుడను' అనే ఈ శీర్షిక కొంతమందిని ఈ వ్యాసం చదవకుండా ఆటంకపరచొచ్చు. అలా జరగకూడదని ఆశిస్తున్నాను. నిజమే, ఇది మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టే  ప్రసంగం కాకపోవచ్చు.

దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు.

క్రీస్తుసేవకై పిలువబడిన ఒక దాసుని పరిచర్యలో వివిధ కోణాలు ఉన్నాయి. అతడు రక్షింపబడనివారికి సువార్త బోధించి, జ్ఞానముతోను, వివేకముతోను దేవుని ప్రజలను పోషించి (యిర్మియా 3:15). “వారి మార్గములో నుండి అడ్డు చేయుదానిని (యెషయా 57:14). తొలగించడం మాత్రమే కాక,“యెలుగెత్తి బిగ్గరగా కేకలు వేయుచు నా ప్రజలకు వారి తిరుగుబాటును, పాపములను తెలియజేయుము” (యెషయా 58:1; 1తిమోతి 4:2; ) అనే ఆజ్ఞకు కూడా కట్టుబడి పనిచేయాలి. వీటన్నిటితో పాటు అతడు మరో ప్రాముఖ్యమైన విధిగా “నా జనులను ఓదార్చుడి, ఓదార్చుడి” (యెషయా 40:1) అనే దేవుని మాటకు కూడా కట్టుబడి పరిచర్య చేయవలసినవాడుగా ఉన్నాడు.

“నా జనులు !” అన్నది ఎంత ఘనమైన పిలుపు! "మీ దేవుడు!” అన్నది ఎంత అభయమిచ్చే అనుబంధం! “నా జనులను ఓదార్చుడి!" అన్నది ఎంత దీవెనకరమైన బాధ్యత!

"నా ప్రాణమా, నీవు ఏల కృంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణయుంచుము ఆయనే నా నిరీక్షణకర్త అనియు, నా దేవుడనియు చెప్పుకొనుచు ఇంకను నేను ఆయనను స్తుతించెదను”

ఈ సందేశం 'ప్రమాదకరమైన క్రైస్తవ్యం'గా ఎందుకు పేర్కొనబడింది? ఎందుకంటే ఈ క్రైస్తవ్యం పరిశుద్ధగ్రంథమునుండి సంపూర్ణసత్యాలను కాకుండా అర్థసత్యాలను మాత్రమే తీసుకొని ప్రకటిస్తుంది.

తన ప్రజలను 'ప్రస్తుతపు దుష్టకాలములో నుండి విమోచింపవలెనని (గలతీ 1:4) ,వారి రక్షణ సంపాదించటం కొరకు పరలోక మహిమను వదిలి పాప-శాపగ్రస్తమైన భూమికి వచ్చి, సిలువను సహించి భయంకరమైన మరణాన్ని పొంది...

నూతనముగా క్రీస్తును స్వరక్షకునిగా అంగీకరించిన విశ్వాసి బైబిల్లో నిబిడీకృతమైయున్న కొన్ని సంగతులను అధ్యయనం చేయుటకు సమయాన్ని వెచ్చిస్తాడు.సువార్త కూటములకు వెళ్లి ప్రసంగాలను విని ఆత్మీయంగా బలపడాలని అభిలషిస్తాడు.

మన ప్రభువు తన శిష్యులకు అప్పగించిన గొప్పబాధ్యత ఈ సువార్తీకరణ. కనుక, ఆయన శిష్యులమైన మనం ఈ గొప్పబాధ్యతకు ఎల్లప్పుడూ విధేయులై ఉండటము ఎంతో అవసరం.

ఈ పుస్తకములో -  సృష్టికర్తయైన దేవుని ప్రేమ మానవులయెడల ఎలా ప్రత్యక్షపరచబడింది? అమ్నోను అనే యవ్వనస్తుడు తామారు అనే యువతిని గాఢంగా ప్రేమిస్తూ, ఆమె కొరకై నిత్యం ఆలోచిస్తూ, తనను కలుసుకోలేక ఆయనెలా పరితపించాడు? తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి తన గదిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయనేమి చేసాడు?

 చాలామట్టుకు క్రైస్తవ సంఘాలు విచక్షణ కోల్పోయిన ఈ అంశాన్ని వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలించటానికే ఈ వ్యాసం

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.