పాత నిబంధన
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

gen17 thumb

17:1, 17:2-4, 17:5, 17:6, 17:7,8, 17:9-14, 17:15,16, 17:17, 17:18, 17:19, 17:20, 17:21,22, 17:23-27

ఆదికాండము 17:1

అబ్రాము తొంబదితొమ్మిది యేండ్లవాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమైనేను సర్వశక్తిగల దేవుడను; నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము.

దేవుడు ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాముతో నిందారహితునిగా/లోపం లేకుండా నడుచుకోమని చెబుతున్నాడు. లేవీయకాండము 11:45 నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరును పరిశుద్ధులు కావలెను. కొన్నిసార్లు మనలో లోపం లేనప్పటికీ లోకం‌ నుండి అన్యాయపు నిందలు సహజం. అవి ఆయన ఎదుట మనపైన నిందగా ఉండే అవకాశం లేదు కానీ, నిజంగా మనలో ‌ఉండే లోపాలు, వాటివల్ల వచ్చే నిందలు గురించే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు.

ఆదికాండము 17:2-4

నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించెద నని అతనితో చెప్పెను. అబ్రాము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియున్నాను; నీవు అనేక జనములకు తండ్రివగుదువు.

ఈ నిబంధన గురించి మనం 15వ అధ్యాయపు వివరణలో చూసాం.

ఆదికాండము 17:5

మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబ్రాము అనబడదు; నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబ్రాహాము అన బడును.

ఈ సందర్భంలో, దేవుడు అబ్రాము పేరును అబ్రాహాముగా మారుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది; అబ్రాహాము అనే పేరుకు ఉన్నతమైన తండ్రని అర్థం.

నేటిసంఘాలలో చాలామంది ఈవిధంగా దేవుడు భక్తుల పేర్లను మార్చిన సందర్భాలను చూపించి, విశ్వాసులుగా మారినవారికి పేర్లను మార్చేటటువంటి సాంప్రదాయాన్ని తీసుకువచ్చారు. ఈవిధంగా చేయమని బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కడా ఆజ్ఞాపించలేదు. ఉదాహరణకు -

దానియేలు 1:6,7 - యూదులలోనుండి దానియేలు, హనన్యా, మిషాయేలు, అజర్యా అనువారు వీరిలోనుండిరి. నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెల్తెషాజరు అనియు, హనన్యాకు షద్రకనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజర్యాకు అబేద్నెగో అనియు పేళ్లు పెట్టెను.

ఈ సందర్భంలో బబులోను దేశానికి చెరగా వెళ్ళిన భక్తులకు, వారిపైనున్న అధికారి, వారి దేశపు (అన్య) పేర్లను పెట్టినట్లు మనం చూస్తాం. ఆ పేర్లతో పిలవబడడానికి భక్తులు ఎటువంటి అభ్యంతరం చెప్పలేదు. దీన్నిబట్టి, విశ్వాసులకు ఖచ్చితంగా బైబిల్ సంబంధమైన పేర్లు ఉండాలనే నియమం లేదని అర్థం ఔతుంది. వాక్యంలో కొందరి పేర్లు మార్చబడినప్పటికీ దానికొక ఉద్దేశం ఉంది.

అదేవిధంగా, అబ్రాహాము శారాలను దేవుడు ఏ విధంగా మార్చబోతున్నాడో ఆవిధంగా వారి పేర్లను మార్చాడని కొందరు భావిస్తుంటారు, దీన్ని కూడా మనం పూర్తిగా అంగీకరించలేము. ఎందుకంటే, అబ్రాము అనే పేరుకు కూడా ఉన్నతమైన తండ్రనే అర్థమే వస్తుంది. అటువంటపుడు దాన్ని మార్చవలసిన ఏముంది? దీనిప్రకారం, ఏదేను తోటలో సమస్త జీవులను దేవుడు సృష్టించి‌నపుడు వాటికి పేర్లను పెట్టే బాధ్యత ఆదాముకు అప్పగించాడు. దీన్నిబట్టి, వాటన్నిటిపైనా ఆదాము అధికారం కలిగియున్నాడని తెలుపబడుతుంది. అంతకుముందున్న వెలుగు చీకటి, భూమి ఆకాశానికి మరియు, ఆదాముకు మాత్రం ఆయనే పేరు పెట్టాడు, ఎందుకంటే వాటిపైనా, ఆదాముపైనా దేవుడు మాత్రమే అధికారం కలిగియున్నాడు. ఈ ప్రకారమే అబ్రాహాము, శారాలపైన ఆయన మాత్రమే అధికారం కలిగినవాడని చెప్పడానికి వారి పేర్లను మార్చాడు. ఈ పేర్ల గురించి శారాయి పేరు మార్చిన సందర్భంలో ఇవ్వబడిన లింక్ ద్వారా మరింత వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఆదికాండము 17:6

నీకు అత్యధికముగా సంతానవృద్ధి కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు వచ్చునట్లు నియమించుదును, రాజు లును నీలోనుండి వచ్చెదరు.

దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన ఈ నిబంధన మేరకు, ఇశ్రాయేలీయులు గొప్పజనముగా అభివృద్ది చెంది, వారిలోనుండి దావీదు, సొలోమాను వంటి గొప్పరాజులు వచ్చినట్లుగా బైబిల్ మనకి సాక్ష్యమిస్తుంది; యూదుల రాజుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా ఈ అబ్రాహాము సంతానం నుండే జన్మించారు. విశ్వాసమూలంగా, అబ్రాహాము సంతానంగా పిలవబడే క్రైస్తవ సమాజం కూడా రాజులుగా పిలవబడుతుంది;

మొదటి పేతురు 2:9 - అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురముచేయు నిమిత్తము, ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిసుద్ధ జననమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలునైయున్నారు.

ఆదికాండము 17:7,8

నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునట్లు, నాకును నీకును, నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతికిని మధ్య నా నిబంధనను నిత్యనిబంధనగా స్థిరపరచెదను. నీకును నీతరు వాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయున్న దేశమును, అనగా కనానను దేశమంతటిని నిత్యస్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, అబ్రాహాముతో ఆయన చేసిన వాగ్దానమూలంగానే కానాను దేశాన్ని వారి స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చాడని ముందు అధ్యాయాల్లో చూసాం;‌ అదేవిధంగా దేవుడు అందరికీ దేవుడు అయి‌నప్పటికీ, అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధన కారణం చేతనే, ఆయన అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవునిగా, ఇశ్రాయేలీయుల దేవునిగా తన గుర్తింపు చాటుకున్నాడు.

ఆదికాండము 17:9-14

మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాత్రమే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతియు నా నిబంధనను గైకొన వలెను. నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధ్య మీరు గైకొనవలసిన నా నిబంధన యేదనగామీలో ప్రతి మగవాడును సున్నతి పొంద వలెను. మీరు మీ గోప్యాంగచర్మమున సున్నతి పొందవలెను. అది నాకు నీకు మధ్యనున్న నిబంధనకు సూచనగా ఉండును. ఎనిమిది దినముల వయస్సుగలవాడు, అనగా నీ యింట పుట్టినవాడైనను, నీ సంతానము కాని అన్యునియొద్ద వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో ప్రతి మగవాడు మీలో సున్నతి పొందవలెను. నీ యింట పుట్టినవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తప్పక సున్నతి పొందవలెను. అప్పుడు నా నిబంధన మీ శరీర మందు నిత్య నిబంధనగా ఉండును. సున్నతి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోప్యాంగచర్మమున సున్నతి చేయబడదో అట్టివాడు తన జనులలోనుండి కొట్టి వేయ బడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియున్నాడని అబ్రాహాముతో చెప్పెను.

ఈ సందర్భమంతటిలో, అబ్రాహాము సంతానం ఆచరించవలసిన సున్నతి గురించి మనకి కనిపిస్తుంది; దేవుడు మానవులతో చేసిన కొన్ని నిబంధనల్లో ఏదో ఒక గురుతు కనిపిస్తుందని, ఆదికాండము 9వ అధ్యాయపు వివరణలో చూసాం; ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాముతో ఆయన చేసిన‌ నిబంధనకు గురుతుగా ఈ సున్నతి ఉన్నది, అదేవిధంగా ఈ గురుతు విశ్వాసులైన మన నిమిత్తం కూడా అబ్రాహాముకు నియమించబడింది.

రోమీయులకు 4:11,12 - మరియు సున్నతి లేని వారైనను, నమ్మినవారికందరికి అతడు తండ్రి యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సున్నతి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన విశ్వాసమువలననైన నీతికి ముద్రగా, సున్నతి అను గురుతు పొందెను. మరియు సున్నతి గలవారికిని తండ్రియగుటకు, అనగా సున్నతి మాత్రము పొందినవారు గాక, మన తండ్రియైన అబ్రాహాము సున్నతి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన విశ్వాసము యొక్క అడుగు జాడలనుబట్టి నడుచుకొనిన వారికి తండ్రి అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు పొందెను.

అబ్రాహాము ఏ విధంగా అయితే దేవుడు చేసిన నిబంధనను బట్టి తనకున్న విశ్వాసానికి గురుతుగా సున్నతిని పొందాడో అదేవిధంగా నూతన నిబంధనలో విశ్వాసులుగా ఉన్న మనం కూడా మన విశ్వాసానికి గురుతుగా నీతిక్రియలను ధరించుకోవాలని బైబిల్ చెబుతుంది;

అపో.కార్యములు 26: 20 - మొదట దమస్కులోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ దేశమంతటను, తరువాత అన్యజనులకును, వారు మారు మనస్సు పొంది దేవునితట్టు తిరిగి మారుమనస్సునకు తగిన క్రియలు చేయవలెనని ప్రకటించుచుంటిని.

ఎఫెసీయులకు 2:10 - మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తుయేసునందు సృష్ఠింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియైయున్నాము.

యాకోబు 2:26 - ప్రాణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే క్రియలు లేని విశ్వాసమును మృతము.

ఈ విధంగా మనం అనేక సందర్భాలలో విశ్వాసులకు తాము పొందిన రక్షణకు, విశ్వాసానికీ, క్రియలు గురుతుగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది; ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా గ్రహించాలి, క్రియలమూలంగా మనకు రక్షణ, విశ్వాసం కలుగలేదు, అవి దేవుని వరమే, అయితే ఆ విశ్వాసానికీ, మనం పొందిన రక్షణకు గురుతులుగా మాత్రమే ఈ క్రియలు ఉన్నాయి.

అయితే, గోప్యాంగ చర్మాన ఈ సున్నతి ఎందుకు జరగాలనేది పరిశీలిస్తే, అబ్రాహాము ఇస్సాకును కనే సమయానికి అతని దేహం మృతతుల్యంగా ఉందని లేఖనం చెబుతుంది.

హెబ్రీయులకు 11: 12 - అందుచేత మృతతుల్యుడైన ఆ యొకని నుండి, సంఖ్యకు ఆకాశనక్షత్రములవలెను, సముద్రతీరమందలి లెక్కింప శక్యముకాని యిసుకవలెను సంతానము కలిగెను.

ఇస్సాకు, అతని నుండి వచ్చిన ఇశ్రాయేలు జనాంగమూ, తమ పితరుని సహజసిద్ధమైన పురుషత్వం వల్ల మాత్రమే జన్మించినవారు కాదని, అదంతా దేవుని వాగ్దానమూలంగానే జరిగిందని తమ పితరున్ని బట్టి కాక దేవునియందు అతిశయించడానికే ఆ స్థానంలో ఈ గురుతును నియమించాడని మనం భావించవచ్చు. ఎందుకంటే,

ఫిలిప్పీయులకు 3:3 - ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పదము చేసికొనక దేవుని యొక్క ఆత్మవలన ఆరాధించుచు, క్రీస్తుయేసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించువారము.

ఈ వచనం ప్రకారం సున్నతిని ఆచరించడమంటే, మరిదేన్ని బట్టి కాక దేవునియందు మాత్రమే అతిశయించడం. ప్రస్తుతం క్రీస్తునందు అతిశయించే మనమందరమూ, హృదయమందు సున్నతి పొందినవారమే.

అదేవిధంగా ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రంలో వారి ఆరోగ్యం నిమిత్తం కొన్నిరకాలైన ఆజ్ఞలు మనకి కనిపిస్తాయి. దీన్నిబట్టి వారి ఆరోగ్యపు విషయంలో దేవుడు ఎంతో శ్రద్ధను తీసుకున్నట్లు అర్థమౌతుంది. ఈ సున్నతి కూడా వారి ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల అనేక రకాలైన కేన్సర్లు, సుఖవ్యాధులు నివారించబడతాయి. దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఈ లింక్ ద్వారా చదవండి.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734995/

ఎనిమిదవ దినానే ఈ సున్నతిని‌ చేయాలని‌ చెప్పబడడంలో కూడా శాస్త్రీయపరమైన‌కారణం ఉంది. మనిషిని‌ సృష్టించిన దేవునికి, పిండముగా ఏర్పడే నాటనుండి ఆ శరీరతత్వం ఏవిధంగా అభివృద్ది చెందుతుందో, ఎటువంటి మార్పులకు లోనౌతుందో తెలుసు. ఆ విధంగా, నియమించినవాడు ఆయనే. పుట్టిన బిడ్డ శరీరంలో, ఎనిమిదవ దినానికి k vitamin అభివృద్ది చెందుతుంది, అది రక్తం గడ్డకట్టేలా చేసి అధికశాతంలో bleeding కాకుండా చూస్తుంది. అందుచేతనే, దేవుడు ఆ బిడ్డకు ఎనిమిదవ దినాన సున్నతి జరిపించాలని ఖచ్చితమైన నియమాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఆధారాలను ఈ క్రింది లింక్స్ ద్వారా చదవొచ్చు.

https://www.researchgate.net/publication/321462229_Haematological_Basis_of_8th_Day_Male_Child_Circumcision_in_The_Holy_Bible

https://www.aish.com/ci/sam/48964686.html

https://hermeneutics.stackexchange.com/questions/31778/

దేవుడు‌ అబ్రాహాముకు సున్నతిని నియమించిన సందర్భంలో, అది నిత్యనిబంధనగా ఆయన చెప్పడం కనిపిస్తుంది; దీని ఆధారంగా కొంతమంది క్రైస్తవులు సైతం సున్నతిని పాటించాలని చెబుతుంటారు, ఇది పూర్తిగా ఒక దుర్బోధ; ఎందుకంటే, నూతన నిబంధనలో అనేకచోట్ల‌ సున్నతి  క్రైస్తవులకు సంబంధించింది కాదని స్పష్టంగా ఉంది.ఎందుకంటే, మనం అబ్రాహాము యొక్క శారీరక సంతానం కాదు, దాని ప్రకారం అది మనకి గురుతు కాజాలదు, ఒకవేళ ఆరోగ్యపరమైన శ్రద్ధ నిమిత్తం ఎవరైనా దాన్ని పాటిస్తే అది మంచిదే కానీ, దాని నిమిత్తం మాత్రం దేవుని ముందు మనకి ఎటువంటి ప్రయోజనం కలుగదు.

గలతియులకు 6: 15 - క్రొత్త సృష్టి పొందుటయే గాని సున్నతి పొందుటయందేమియు లేదు, పొందక పోవుట యందేమియు లేదు.

కొలస్సీయులకు 2: 11 - మీరును, క్రీస్తు సున్నతియందు, శరీరేచ్ఛలతో కూడిన స్వభావమును విసర్జించి ఆయనయందు చేతులతో చేయబడని సున్నతి పొందితిరి.

గలతియులకు 5: 2 - చూడుడి; మీరు సున్నతి పొందినయెడల క్రీస్తువలన మీకు ప్రయోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెప్పుచున్నాను.

1కోరింథీయులకు 7: 19 - దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించుటయే ముఖ్యము గాని సున్నతి పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సున్నతి పొందక పోవుటయందు ఏమియులేదు.

సున్నతి మాత్రమే కాదు, విశ్రాంతిదినం, బలులు కూడా నిత్యనిబంధనగానే చెప్పబడ్డాయి.

నిర్గమకాండము 31: 16 - ఇశ్రాయేలీయులు తమ తర తరములకు విశ్రాంతి దినాచారమును అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలెను; అది నిత్యనిబంధన.

లేవీయకాండము 6:12-14 - బలిపీఠము మీద అగ్ని మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. ప్రతి ఉదయమున యాజకుడు దాని మీద కట్టెలువేసి, దాని మీద దహనబలి ద్రవ్యమును ఉంచి, సమాధాన బలియగు పశువు క్రొవ్వును దహింపవలెను. బలిపీఠము మీద అగ్ని నిత్యము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. నైవేద్యమును గూర్చిన విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా సన్నిధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నర్పించవలెను.

దీనర్థం నేటికీ మనం వీటిని పాటించాలని కాదు కానీ, అవి ఎంతకాలం వరకూ ఏర్పాటు చేయబడ్డాయో అంత సమయం వరకని భావించాలి.

ఆదికాండము 17:15,16

మరియు దేవుడునీ భార్యయైన శారయి పేరు శారయి అనవద్దు; ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా నేనామెను ఆశీర్వదించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; నేనామెను ఆశీర్వదించెదను; ఆమె జనములకు తల్లియై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన కలు గుదురని అబ్రాహాముతో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో, శారా‌వల్లనే అబ్రాహాముకు సంతానం కలుగుతుందని దేవుడు స్పష్టం చేస్తున్నాడు; శారా అనే పేరుకు అందగత్తె, ఎవరైనా గుర్తించవలసిన ప్రముఖవ్యక్తి అని అర్థం. ఈ పేర్లను(అబ్రాహాము,శారా) గురించి హీబ్రూ రూట్ వర్డ్ ఆధారంగా మరింత వివరంగా తెలుసుకునేందుకు ఈ లింక్ ద్వారా సూచించబడిన వ్యాసం చదవండి.

https://hithabodha.com/books/answer-to-criticism/285-abraham-copied-from-brahma-sara-copied-from-sarada.html

ఆదికాండము 17:17

అప్పుడు అబ్రాహాము సాగిలపడి నవ్వినూరేండ్ల వానికి సంతానము కలుగునా? తొంబదియేండ్ల శారా కనునా? అని మనస్సులో అను కొనెను.

ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాము దేవుని వాగ్దానాన్ని సందేహించడం లేదు కానీ, అప్పటికి వారున్న పరిస్థితిని బట్టి ఆ విధంగా ఆలోచించాడు, అయినప్పటికీ అతను దేవున్ని నమ్మి దానివల్ల నీతిమంతునిగా తీర్చబడ్డాడు, విశ్వాసులైనవారు కూడా దేవునిపట్ల ఇటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగియుండాలని బైబిల్ చెబుతుంది;

రోమీయులకు 4:18-25 - నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెప్పినదానినిబట్టి తాననేక జనములకు తండ్రి యగునట్లు, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను. మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండ్ల వయస్సుగలవాడై యుండి, అప్పటికి తన శరీరము మృతతుల్యమైనట్టును, శారాగర్భమును మృతతుల్యమైనట్టును ఆలోచించెను గాని, అవిశ్వాసము వలన దేవుని వాగ్దానమునుగూర్చి సందేహింపక దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగ్దానము చేసినదానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసమువలన బలమునొందెను. అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. అది అతనికి ఎంచబడెనని అతని నిమిత్తము మాత్రమే కాదుగాని మన ప్రభువైన యేసును మృతులలో నుండి లేపినవానియందు విశ్వాసముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమిత్తముకూడ వ్రాయబడెను. ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింప బడి, మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను.

ఆదికాండము 17:18

అబ్రాహాము ఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిని బ్రదుక ననుగ్రహించుము అని దేవునితో చెప్పగా-

ఈ సందర్భంలో, అబ్రాహాము ఇష్మాయేలు గురించి దేవునికి విన్నవించుకుంటున్నాడు, పై సందర్భంలో ఆయన తనకి మరోసంతానాన్ని ఇస్తున్నట్లు చెప్పిన కారణం చేత బహుశా అతను‌ ఇష్మాయేలు చనిపోతాడని కానీ, దేవుడు అతన్ని త్రోసివేస్తాడని కానీ బావించియుండవచ్చు; అందుచేతనే ఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిలో బ్రతికేలా అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాడు.

ఆదికాండము 17:19

దేవుడునీ భార్యయైన శారా నిశ్చయముగా నీకు కుమారుని కనును; నీవతనికి ఇస్సాకు అను పేరు పెట్టుదువు; అతని తరువాత అతని సంతానముకొరకు నిత్యనిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో స్థిరపర చెదను.

ఈ సందర్భంలో దేవుడు తన శరీరము, శారా గర్భము మృతతుల్యమైనట్లు ఆలోచించిన అబ్రాహాముకు నిశ్చయత కలిగించేందుకు తన వాగ్దానాన్ని మరోసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 17:20

ఇష్మాయేలునుగూర్చి నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని ఆశీర్వదించి అతనికి సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసి అత్యధిక ముగా అతని విస్తరింపజేసెదను; అతడు పండ్రెండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొప్ప జనముగా చేసెదను;

ఈ సందర్భంలో దేవుడు, ఇష్మాయేలు గురించి అబ్రాహాము చేసిన మనవి అంగీకరించి, తన సంతానపు వృద్ధి గురించి వివరిస్తున్నాడు; ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఇష్మాయేలుకు జరిగినట్లు తదుపరి లేఖనాలు‌ మనకి వివరిస్తున్నాయి‌.

ఆదికాండము 25:12-18 - ఐగుప్తీయురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబ్రాహామునకు కనిన అబ్రాహాము కుమారుడగు ఇష్మా యేలు వంశావళి యిదే. ఇష్మాయేలు జ్యేష్ఠకుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అద్బయేలు మిబ్శాము మిష్మా దూమానమశ్శా హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా ఇవి వారి వారి వంశావళుల ప్రకారము వారి వారి పేరుల చొప్పున ఇష్మాయేలు కుమారులయొక్క పేరులు వారి వారి గ్రామములలోను వారి వారి కోటలలోను ఇష్మాయేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల ప్రకారము వారు పండ్రెండుగురు రాజులు. ఇష్మాయేలు బ్రదికిన సంవత్సరములు నూట ముప్పది యేడు. అప్పుడతడు ప్రాణమువిడిచి మృతిబొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను. వారు అష్షూరునకు వెళ్లు మార్గమున హవీలా మొదలుకొని ఐగుప్తు ఎదుటనున్న షూరువరకు నివ సించువారు అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివాస మేర్పరచుకొనెను.

ఆదికాండము 17:21,22

అయితే వచ్చు సంవత్సరము ఈ కాల మందు శారా నీకు కనబోవు ఇస్సాకుతో నా నిబంధనను స్థిరపరచెదనని చెప్పెను. దేవుడు అబ్రాహాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత అతని యొద్దనుండి పరమునకు వెళ్లెను.

ఈ సందర్భంలో, దేవుడు ఇస్సాకు పుట్టకముందే అతనిని పేరు పెట్టి పిలిచి, ఆ పేరును‌ అతనికి‌ స్థిరపరచినట్లు చూడగలం; అదేవిధంగా దేవుడు చెప్పినట్లుగానే అబ్రాహాముకు ఆ కాలంలో ఇస్సాకు జన్మించాడు;

ఆదికాండము 21:1-3,5 - యెహోవా తాను చెప్పిన ప్రకారము శారాను దర్శించెను. యెహోవా తానిచ్చిన మాటచొప్పున శారానుగూర్చి చేసెను. ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రాహా ముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో శారా గర్భవతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను. అప్పుడు అబ్రాహాము తనకు పుట్టినవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన కుమారునికి ఇస్సాకు అను పేరుపెట్టెను. అబ్రాహాము కుమారుడైన ఇస్సాకు అతనికి పుట్టి నప్పుడు అతడు నూరేండ్లవాడు.

ఆదికాండము 17:23-27

అప్పుడు అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇష్మాయేలును, తన యింట పుట్టిన వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబ్రాహాము ఇంటి మనుష్యులలో ప్రతివానిని పట్టుకొని దేవుడు తనతో చెప్పిన ప్రకారము ఆ దినమందే వారి వారి గోప్యాంగ చర్మమున సున్నతి చేసెను. అబ్రాహాము గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు తొంబది తొమ్మిది యేండ్లవాడు. అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలు గోప్యాంగచర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు పదుమూడేండ్లవాడు. ఒక్కదినమందే అబ్రాహామును అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలును సున్నతి పొందిరి. అతని యింట పుట్టినవారును అన్యునియొద్ద వెండితో కొనబడినవారును అతని యింటిలోని పురుషు లందరును అతనితో కూడ సున్నతి పొందిరి.

ఈ సందర్భంలో దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పినట్లే అతను జరిగించినట్లుగా రాయబడింది; ఈ విషయాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లుగా మరో సందర్భం మనకి సాక్ష్యమిస్తుంది.

ఆదికాండము 18:17-19 - అప్పుడు యెహోవానేను చేయబోవు కార్యము అబ్రాహామునకు దాచెదనా? అబ్రాహాము నిశ్చయముగా బలముగల గొప్ప జనమగును. అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములును ఆశీర్వదింపబడును. ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రాహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగ జేయునట్లు తన తరువాత తన పిల్లలును తన యింటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు, యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజ్ఞాపించినట్లు నేనతని నెరిగియున్నాననెను.

Add comment

Security code
Refresh

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.