దేవుడు

యేసు క్రీస్తు దేవుడా కాదా అనే విషయంలో అనేక శతాబ్దాలుగా ఎంతోమంది ఎన్నో వాదనలు వినిపిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఈ విషయంలో పేతురు మరియు యూదా వంటి క్రొత్త నిబంధన రచయితలు ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగియున్నారు అనేది చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం. మొదటి హనోకు గ్రంథంలోని వాక్యభాగాలను ఉపయోగిస్తూ, యేసు క్రీస్తు దేవుడు అనే సత్యాన్ని పేతురు మరియు యూదా మొదటి శతాబ్దంలోని యూదులకు సమర్థవంతంగా ఎలా ప్రకటించారు అనే విషయాన్ని మీరు ఈ వ్యాసంలో తెలుసుకోవచ్చు. 

దేవుడు ఒక్కడే అని బైబిల్ గ్రంథం ఎంతో స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది. అయితే ఆ ఒక్క దేవుని సంపూర్ణ దైవత్వ నామాలను, లక్షణాలను, కార్యాలను, తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ అనే ముగ్గురు వేరువేరు వ్యక్తులకు సమానంగా ఆపాదిస్తుంది. దేవుడు ఒక్కడే అన్న సత్యంతో రాజీపడకుండానే ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల సంపూర్ణ దైవత్వాన్ని ఒప్పుకునే బోధనే "త్రిత్వ సిద్ధాంతం" అని పిలుస్తాము.

యెహోవా దూత, యేసుక్రీస్తు; మరియు,విమర్శలకు సమాధానాలు.


పాతనిబంధన భక్తులెవరూ తండ్రియైన యెహోవా దేవున్ని చూడలేదా? నూతన నిబంధనలో చూడలేదని ఎందుకు రాయబడింది?
ధర్మశాస్త్రం దేవదూతల ద్వారా అనుగ్రహించబడిందా? ఆ మాటలకు అర్థం ఏమిటి?

యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవత్వం, నిత్యత్వం, శరీరధారణ, మానవత్వం, బలియాగం, వ్యక్తిత్వం, స్వభావం, ఆయన పరిచర్య, ఆయన బోధలు, మరియు ఆయన జీవితం మొదలగువాటిని గూర్చి దేవునివాక్యంలో సవిస్తారంగా వ్రాయబడి ఉంది.

యేసు క్రీస్తు దేవుడేనా? ఆయన దైవత్వం గురించి పాత నిబంధనలో ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా? Greek Septuagint లో యెషయా 9:6 ఎందుకు భిన్నంగా ఉంది? దాని ఆధారంగా యేసు క్రీస్తు దేవుడు కాదు అని చెప్పవచ్చా? 

దేవుని సార్వభౌమత్వం - నిర్వచనం; సృష్టిలో దేవుని సార్వభౌమత్వం; పరిపాలనలో దేవుని సార్వభౌమత్వం; రక్షణలో దేవుని సార్వభౌమత్వం; నిత్యనాశనంలో దేవుని సార్వభౌమత్వం; నిర్వహణలో దేవుని సార్వభౌమత్వం; దేవుని సార్వభౌమత్వం మరియు మానవ చిత్తం; దేవుని సార్వభౌమత్వం-మనిషి బాధ్యత; దేవుని సార్వభౌమత్వం - ప్రార్థన; దేవుని సార్వభౌమత్వం పట్ల మనకుండాల్సిన వైఖరి; క్లిష్టమైన అంశాలు - అభ్యంతరాలు; దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని నమ్మితే కలిగే మేళ్ళు

ఆయన మూలమునను, ఆయన ద్వారాను, ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగియున్నవి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌

“ఏర్పాటునందు దేవుని సార్వభౌమత్వము” అనే పుస్తకంలో దేవుడు ప్రతి సంభవాన్ని తన సర్వాధికారంతో నిర్ణయించటం మాత్రమే కాక అన్నిటిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని తన ప్రణాళికను కొనసాగిస్తాడని, దీనికి అపవాదితో సహా ప్రతి వ్యక్తినీ ఉపయోగించుకుంటాడని వివరించాం.

1. నీకు నా గురించి తెలియకపోవచ్చు గానీ, నీ గురించి సమస్తమూ నాకు తెలుసు.

2. నువ్వు కూర్చోవడం, నువ్వు లేవడం నాకు తెలుసు.

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.