పాత నిబంధన

రచయిత: కె విద్యా సాగర్

ఆదికాండము 45:1

అప్పుడు యోసేపు తన యొద్ద నిలిచినవారందరి యెదుట తన్నుతాను అణచుకొనజాలక నాయొద్ద నుండి ప్రతి మనుష్యుని వెలుపలికి పంపివేయుడని బిగ్గరగా చెప్పెను. యోసేపు తన సహోదరులకు తన్నుతాను తెలియచేసికొనినప్పుడు ఎవరును అతనియొద్ద నిలిచియుండలేదు.

గత అధ్యాయంలో బెన్యామీను నిమిత్తం యూదా యేసేపును బ్రతిమిలాడుతూ తన తండ్రి గురించి వేడుకోవడం మనకు కనిపిస్తుంది. యూదా అక్కడ పలికిన మాటలను బట్టి యేసేపు తన సహోదరులంతా మార్పుచెందారని భావించి ఈ సందర్భంలో వారికి తాను ఎవరో తెలియచెయ్యాలి అనుకుంటున్నాడు. ఆ సమయంలో వారు యేసేపును గతంలో అమ్మివేసారని ఆ ఇంట్లోనివారికి తెలిస్తే వారు యేసేపు సహోదరులను అవమానంగా చూసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి యేసేపు తన ఇంటిలోని వారందరికీ బయటకు పంపించాడు.

ఆదికాండము 45:2

అతడు ఎలుగెత్తి యేడ్వగా ఐగుప్తీయులును ఫరో యింటివారును వినిరి.

యేసేపు తన సహోదరులను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఈ మాటలు మనకు తెలియచేస్తున్నాయి. అతను ఫరో ఇంటికి సమీపంలోని ఇంట్లోనే నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి అతని ఏడుపు ఫరో ఇంట్లోని వారందరూ విన్నారు.

ఆదికాండము 45:3,4

అప్పుడు యోసేపునేను యోసేపును; నా తండ్రి యింక బ్రదికియున్నాడా అని అడిగినప్పుడు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉత్తరము ఇయ్యలేకపోయిరి. అంతట యోసేపునా దగ్గరకు రండని తన సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వారు అతని దగ్గరకు వచ్చిరి. అప్పుడతడు ఐగుప్తునకు వెళ్లునట్లు మీరు అమ్మివేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపునను నేనే.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు తాను ఎవరో తన సహోదరులకు కనపరచుకున్నపుడు వారు తొందరపడ్డారు, అందుకే యేసేపు తానే వారి సహోదరుడను అనేందుకు రుజువుగా మీరు గతంలో నన్ను అమ్మివేసారని వారి మధ్య జరిగిన చరిత్రను వివరిస్తున్నాడు.

ఆదికాండమ 45:5

అయినను నేనిక్కడికి వచ్చునట్లు మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుట్టింపనియ్యకుడి; ప్రాణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు తాను ఐగుప్తుకు అమ్మివేయబడడం దేవుని నిర్ణయమే అని తన సహోదరులకు తెలియచేస్తూ వారు చేసిన ఆ తప్పిదం విషయంలో వారిని క్షమిస్తున్నాడు.

కీర్తనల గ్రంథము 105:17-19 వారికంటె ముందుగా ఆయనయొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను. వారు సంకెళ్లచేత అతని కాళ్లు నొప్పించిరి ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను. అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను.

వాస్తవానికి యేసేపు విషయంలో తన అన్నలు చేసినదంతా దేవుని సార్వభౌమత్వాన్నే నెరవేర్చినప్పటికీ వారు దానిని జరిగించడం వెనుక వారికి యేసేపుపై‌ పగతీర్చుకోవాలనే ఉద్దేశమే ఉంది కాబట్టి అందులో వారు దోషులే. అయినప్పటికీ వారు ప్రస్తుతం దానివిషయంలో పశ్చాత్తాపపడ్డారు కాబట్టి, తాము చేసిన దుష్క్రియకు తగిన బాధను అనుభవించారు కాబట్టి యేసేపు వారికి ఆ దోషం గురించి మరలా జ్ఞాపకం చెయ్యకుండా వారికి కేవలం దానివెనుక ఉన్న దేవుని సార్వభౌమత్వాన్నే తెలియచేస్తూ వారి మనసులో కలిగినబాధను బట్టి వారిని ఓదారుస్తున్నాడు.

అదేవిధంగా నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో చాలామంది క్షమించడం అనేదానిలో ఉన్న పరమార్థాన్ని గ్రహించలేక క్షమించడం అంటే అవతలివారు అదే తప్పు చేస్తూ ఉన్నా మౌనంగా సహించడమని అనుకుంటున్నారు. కానీ, విశ్వాసులు తప్పకుండా తప్పుచేసినవారిని మొదట యేసేపులా గద్దించి వారికి తప్పును తెలియచెయ్యాలి. వారు ఆ విషయంలో పశ్చాత్తాపపడినప్పుడు క్షమించి వారిని దగ్గరకు తీసుకోవాలి.

లూకా 17: 3 నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసినయెడల అతని గద్దించుము; అతడు మారుమనస్సు పొందిన యెడల అతని క్షమించుము.

ఆదికాండము 45:6,7

రెండు సంవత్సరములనుండి కరవు దేశములో నున్నది. సేద్యమైనను కోతయైనను లేని సంవత్సరములు ఇంక అయిదు వచ్చును. మిమ్మును ఆశ్చర్యముగ రక్షించి దేశములో మిమ్మును శేషముగా నిలుపుటకును ప్రాణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించెను.

గతంలో యేసేపు తనకు భవిష్యత్తులో జరుగబోయేది కలగా వచ్చినపుడు అది తన సహోదరులకు తెలియచేసినప్పుడు వారు అతనిపై పగపట్టారు. ఈ సందర్భంలో యేసేపు అదే సహోదరులకు కరవుగల మరో ఐదు సంవత్సరాలు వస్తాయని భవిష్యత్తును చెబుతూ ప్రవక్తగా తనను కనపరచుకుంటున్నాడు.

అదేవిధంగా, ఇక్కడ యేసేపు మొదటిగా ఆ కరవు నుండి‌ మిమ్మల్ని కాపాడడానికే దేవుడు నన్ను మొదటిగా ఐగుప్తుకు పంపాడని చెబుతున్నాడు. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు కుటుంబాన్ని ఆ కరవునుండి కాపాడేందుకే దేవుడు ఐగుప్తులో ముందుగా సమృద్ధిగా పంటలు పండించాడు. దానివల్ల ఐగుప్తీయులకూ మరియు చుట్టుపక్కల ఉన్న మరికొన్ని దేశాలకు కూడా మేలు జరిగింది. కాబట్టి దేవుడు తన పిల్లల మేలుకోసం నిర్ణయించిన దానివల్ల కొన్నిసార్లు అన్యులు కూడా మేలు పొందుకుంటారు.

ఉదాహరణకు, దేవుడు తన నిర్ణయంలోని వారిని రక్షించుకోవడానికి యేసుక్రీస్తు సువార్తను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చాడు. దానివల్ల ఆ నిర్ణయంలో ఉన్నవారు నిత్యజీవానికి నడిపించబడుతుంటే, మిగిలిన కొందరు ప్రజలు కూడా సువార్త నైతిక విలువలను బట్టి మేలు పొందుకుంటున్నారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎన్నో మూఢాచారాలు, బానిసవ్యవస్థలు రూపుమాసిపోయాయంటే దానికి కారణం సువార్త నైతిక విలువలే.

ఆదికాండము 45:8

కాబట్టి దేవుడేగాని మీరు నన్నిక్కడికి పంపలేదు. ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగాను అతని యింటివారికందరికి ప్రభువుగాను ఐగుప్తు దేశమంతటి మీద ఏలికగాను నియమించెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు ఐగుప్తులో‌ తన స్థాయి గురించి వారికి మరోసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఫరో కూడా యేసేపును బట్టే ఆ దేశంలో ఆహారం‌ కలిగి సంరక్షించబడుతున్నాడు కాబట్టి యేసేపు తనను తాను ఆ కారణాన్ని బట్టి ఫరోకు తండ్రిగా వర్ణించుకుంటున్నాడు.

ఆదికాండము 45:9-11

మీరు త్వరగా నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్లి అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపుదేవుడు నన్ను ఐగుప్తు దేశమంతటికి ప్రభువుగా నియమించెను, నా యొద్దకు రమ్ము, అక్కడ ఉండవద్దు; నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అప్పుడు నీవును నీ పిల్లలును నీ పిల్లల పిల్లలును నీ గొఱ్ఱెలమందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును. ఇకను అయిదు కరవు సంవత్సరములు వచ్చును గనుక నీకును నీ యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అక్కడ నిన్ను పోషించెదనన్నాడని చెప్పుడి.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు తన సహోదరులతో తన తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి తన గురించి చెప్పి‌ ఐగుప్తుకు తీసుకురమ్మనడం మనకు కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఒకప్పుడు నీ కుమారుడిని దుష్టమృగం తినివేసిందని యాకోబుతో అబద్ధం‌ చెప్పినవారు అతనిని మేమే ఐగుప్తుకు అమ్మివేసామనీ, కానీ ఇప్పుడు అతను కలలో చెప్పినట్టుగా ఐగుప్తును పాలిస్తున్నాడని తమ తప్పును ఒప్పుకుంటారు. కాబట్టి యేసేపు వారి తప్పును తమ తండ్రి దగ్గరకూడా ఒప్పుకునేలా చేసేందుకు ఆ విధంగా వారిని అక్కడే ఉంచి తన సైనికులను పంపి యాకోబు కుటుంబాన్ని ఐగుప్తుకు రప్పించకుండా వారినే అక్కడికి పంపిస్తున్నాడని మనం భావించవచ్చు.

అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు గోషెను దేశం గురించిన ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది ఇది ఐగుప్తులోని శ్రేష్టమైన ప్రాంతం. ఇశ్రాయేలీయులను మోషే ఐగుప్తునుండి విడిపించేవరకూ వారు ఈ ప్రాంతంలోనే నివసించారు. దీనినే రామసేసు అని కూడా పిలిచారు (ఆదికాండము 47:11).

ఆదికాండము 45:12

ఇదిగో మీతో మాటలాడుచున్నది నా నోరే అని మీ కన్నులును నా తమ్ముడైన బెన్యామీను కన్నులును చూచుచున్నవి.

గతంలో యేసేపు తన సహోదరులతో అనువాదకుడి ద్వారా ఐగుప్తు బాషలో సంభాషించాడు కానీ ఇప్పుడు వారి స్వంత బాషలోనే మాట్లాడడం వారి కళ్ళు చూస్తున్నాయి. దీనివల్ల వారు అతను తమ తమ్ముడు కాబట్టే తమ స్వభాషలో మాట్లాడుతున్నాడని మరింత నిశ్చయానికి వస్తారు.

ఆదికాండము 45:13,14

ఐగుప్తులో నాకు కలిగిన సమస్త ఘనతను, మీరు చూచినది యావత్తు నా తండ్రికి తెలియచేసి త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెప్పి తన తమ్ముడైన బెన్యామీను మెడ మీద పడి యేడ్చెను; బెన్యామీను అతని మెడ మీదపడి యేడ్చెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు తన‌తండ్రికి తెలియచెయ్యవలసింది వారికి వివరించి తర్వాత తన తల్లి కుమారుడైన బెన్యామీను పట్ల తనకున్న ప్రేమను వ్యక్తపరచడం మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 45:15

అతడు తన సహోదరులందరిని ముద్దుపెట్టుకొని వారిమీద పడియేడ్చిన తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి.

ఈ సందర్భంలో యేసేపూ అతని‌ సహోదరులు సమాధానపడుతూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు.

ఆదికాండము 45:16

యోసేపుయొక్క సహోదరులు వచ్చిన వర్తమానము ఫరో యింటిలో వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇష్టముగా నుండెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు సహోదరులు ఐగుప్తుకు వచ్చారనే‌ సంగతి ఫరోకు తెలిసినప్పుడు అది ఫరోకు తన సేవకులకు ఇష్టంగా ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. యేసేపుకూ ఐగుప్తీయులకూ మధ్య మతపరమైన బేధాలు ఉన్నప్పటికీ, యేసేపులోని నైతికవిలువలతో కూడిన ప్రవర్తన వల్ల వారికి యేసేపుపై ఎప్పుడూ విముఖత కలుగలేదు. అందుకే వారు యేసేపు కల భావం చెప్పినప్పటినుండీ చివరివరకూ అతనిపై అభిమానంతోనే మసలుకున్నారు. కాబట్టి విశ్వాసులు అవిశ్వాసుల మధ్య జీవిస్తున్నప్పటికీ వారు చూపించే నైతికవిలువలతో కూడిన ప్రవర్తన వల్ల వారిని తమవైపు త్రిప్పుకోవచ్చు. గతంలో అబ్రాహాము కూడా కానానీయుల మధ్య మంచి ప్రవర్తన కలిగి జీవిస్తూ, వారిచేత నీవు మా మధ్య మహారాజువైయున్నావని ప్రశంసించబడడం మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 45:17-20

అప్పుడు ఫరో యోసేపుతో ఇట్లనెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కట్టి కనాను దేశమునకు వెళ్లి మీ తండ్రిని మీ యింటివారిని వెంట బెట్టుకొని నా యొద్దకు రండి; ఐగుప్తు దేశమందలి మంచి వస్తువులను మీకెచ్చెదను, ఈ దేశముయొక్క సారమును మీరు అనుభవించెదరు. నీకు ఆజ్ఞయైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిల్లలకొరకును మీ భార్యలకొరకును ఐగుప్తులోనుండి బండ్లను తీసికొనిపోయి మీ తండ్రిని వెంటబెట్టుకొని రండి. ఐగుప్తు దేశమంతటిలోనున్న మంచి వస్తువులు మీవే అగును గనుక మీ సామగ్రిని లక్ష్యపెట్టకుడని చెప్పుమనగా-

ఈ సందర్భంలో ఫరో యేసేపుకు మేలు చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో అతని కుటుంబాన్ని‌ ఐగుప్తుకు రప్పించి వారిని ఉన్నతంగా పోషించడానికి సంతోషంగా ఒప్పుకోవడం మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఫరో యేసేపు కుటుంబానికి చేస్తున్నదేదీ ఉచితంగా, రుణంగా చెయ్యడం లేదు. అతను కేవలం యేసేపు రుణాన్ని ఆ విధంగా తీర్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆరోజు ఐగుప్తు పతనం కాకుండా సమృద్ధిగా నిలచియుందంటే దానికి కారణం యేసేపునే. ఇక్కడ ఫరోలో ఉన్న మంచి లక్షణాన్ని కూడా మనం మాదిరిగా తీసుకోవచ్చు అతడు అన్యుడైనప్పటికీ యేసేపు రుణాన్ని తీర్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కాబట్టి విశ్వాసులమైన మనం మరి ఎక్కువగా మనం ఎవరికి రుణపడ్డామో వారికి ప్రత్యుపకారం చెయ్యడానికి ఆసక్తి చూపించాలి.

ఆదికాండము 45:21

ఇశ్రాయేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొప్పన వారికి బండ్లను ఇప్పించెను; మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు ఫరోమాటను బట్టి యాకోబు కుటుంబాన్ని ఐగుప్తుకు తీసుకునిరావడానికి బండ్లనూ ఆహారాన్ని ఇప్పించడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఐగుప్తునుండి కానానుకు వెళ్ళడానికి కొన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది. మరలా అక్కడినుండి‌ కానానుకు రావడానికి కూడా యాకోబు కుటుంబానికి అంతే సమయం పడుతుంది. ఆ మధ్యసమయంలో వారు తినడానికి కావలసిన ఆహారాన్నే యేసేపు వారిచేత ఇక్కడ పంపిస్తున్నాడు.

అదేవిధంగా ఇక్కడ యేసేపులోని యథార్థప్రవర్తన మనకు మరోసారి కనిపిస్తుంది. అతనికున్న అధికారంతో యేసేపు ఐగుప్తులో ఏమైనా చెయ్యగలడు కానీ, అలా తనంతట తానుగా ఇక్కడ ఏమీ చెయ్యకుండా తన కుటుంబానికి కావలసిన వాటిని ఫరో సెలవుతోనే కానానులోని తన తండ్రి దగ్గరకు పంపిస్తున్నాడు, అతని మాట ప్రకారమే తన కుటుంబాన్ని ఐగుప్తుకు రప్పిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అతను సింహాసనం‌ విషయంలో తనకంటే ఎక్కువైన ఫరోకు లోబడుతున్నాడు. విశ్వాసులు కూడా తమ కంటే ఎక్కువ అధికారం‌ కలిగినవారికి‌ లోబడి తమ కార్యాలు జరిగించాలి.

ఆదికాండము 45:22

అతడు వారికి రెండేసి దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను; బెన్యామీనుకు మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు తన సహోదరులకు వస్త్రాలను బహుకరిస్తూ తన తల్లి కుమారుడికి వారికంటే ఎక్కువే ఇవ్వడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది మానవ సహజ‌ ప్రేమను మనకు తెలియచేస్తుంది. తన తల్లి కుమారులు కానివారి విషయంలోనే యేసేపు కనికరం చూపించి వారి‌ తప్పును క్షమించి ఇదంతా చేస్తున్నపుడు తన స్వంత తమ్ముడికి మరి ఎక్కువగా చెయ్యడంలో ఎటువంటి అన్యాయమూ లేదు. పైగా తన సహోదరులు అప్పటికే మార్పు చెందారు కాబట్టి దానిని అర్థం చేసుకుంటారని అతను భావించాడు.

ఆదికాండము 45:23,24

అతడు తన తండ్రి నిమిత్తము ఐగుప్తులో నున్న మంచి వస్తువులను మోయుచున్న పది గాడిదలను, మార్గమునకు తన తండ్రి నిమిత్తము ఆహారమును, ఇతర ధాన్యమును తిను బండములను మెయుచున్న పది ఆడుగాడిదలను పంపెను. అప్పుడతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగామార్గమందు కలహపడకుడని వారితో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు ఫరోమాట చొప్పున వారికి కావలసినవాటిని ఇస్తూ, మార్గంలో కలహపడవద్దని చెప్పడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు యేసేపు ఎవరో వారికి తెలిసిపోయింది, యేసేపులోని క్షమాగుణం కూడా వారికి తెలిసింది. దీనివల్ల వారు అతడిని హింసించి ఐగుప్తుకు అమ్మివేసిన సంఘటన గురించి ఒకరిని ఒకరు నిందించుకుంటారేమో అనే అతడు ఆ విధంగా వారికి చెబుతున్నాడు. ఎందుకంటే యేసేపు అప్పటికే వారిని క్షమించాడు‌ కాబట్టి ఆ విషయంలో ఎవరి పాత్ర ఎంతవరకో మరలా వాదించుకుని నిందించుకోవడం అవసరం లేదు. విశ్వాసులు‌ కూడా దేవుడు క్షమించిన గతకాలపు తప్పుల విషయంలో ఒకరిని ఒకరు నిందించుకుని కలహపడకూడదు.

ఆదికాండము 45:25,26

వారు ఐగుప్తునుండి బయలుదేరి కనాను దేశమునకు తన తండ్రియైన యాకోబునొద్దకు వచ్చి యోసేపు ఇంక బ్రదికియుండి ఐగుప్తు దేశమంతటిని ఏలుచున్నాడని అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమ్మలేదు గనుక అతడు నిశ్చేష్టుడాయెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు సహోదరులు క్షేమంగా తమ తండ్రిదగ్గరకు తిరిగివచ్చి యేసేపు గురించి తెలియచెయ్యడం, ఐగుప్తులో బంధించబడిన షిమ్యోను, అక్కడికి వెళ్ళిన బెన్యామీను క్షేమంగా తిరిగివస్తే చాలనుకుని‌ ఎదురుచూస్తున్న యాకోబుకు యేసేపు కూడా బ్రతికియున్నాడని వారు తెలియచెయ్యడం అతనికి నమ్మశక్యంగా అనిపించలేదు. అందుకే అతను ఏమీ మాట్లాడలేక మొదట స్తంభించిపోయాడు.

ఆదికాండము 45:27

అప్పుడు వారు యోసేపు తమతో చెప్పినమాటలన్నిటిని అతనితో చెప్పిరి. అతడు తన్ను ఎక్కించుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండ్లు చూచినప్పుడు వారి తండ్రియైన యాకోబు ప్రాణము తెప్పరిల్లెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు యేసేపు పంపించిన శ్రేష్టమైన బండ్లను చూసినప్పుడు వారు చెప్పిన మాటలను నమ్ముతూ సంతోషానికి గురైనట్టు మనం‌ చూడగలం.

ఆదికాండము 45:28

అప్పుడు ఇశ్రాయేలుఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక బ్రదికియున్నాడు, నేను చావకమునుపు వెళ్లి అతని చూచెదనని చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు యేసేపును చూడాలన్న సంతోషంతో తాపత్రాయపడడం మనకు కనిపిస్తుంది. అతను ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఇకపై నేను ఐగుప్తు సమృద్ధిని‌ బట్టి సంతోషంగా ఉంటానని ఆలోచించడం లేదు కానీ, కేవలం యేసేపును చూడాలని మాత్రమే ఆశపడుతున్నాడు. ఇది అతనిలోని‌ తండ్రి ప్రేమను మనకు తెలియచేస్తుంది.

 

Add comment

Security code
Refresh

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు Join WhatsApp

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.

ముఖ్య గమనిక : హితబోధ ఎప్పుడూ, ఎవ్వరినీ ఆర్థిక సహాయం కోరదు; ఒకవేళ హితబోధ పేరుతో ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం అడిగితే, వారి వివరాలు మాకు తప్పక తెలియజేయండి. ఈ హెచ్చరికను ఖాతరు చేయకుండా ఎవరైనా హితబోధ పరిచర్యలకు అనుకుని ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే అందుకు హితబోధ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.