పాత నిబంధన
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

gen23 thumb

ఆదికాండము 23:1,2
శారా జీవించిన కాలము, అనగా శారా బ్రదికిన యేండ్లు నూట ఇరువది యేడు. శారా కనాను దేశమందలి హెబ్రోనను కిర్యతర్బాలో మృతిబొందెను; అప్పుడు అబ్రాహాము శారా నిమిత్తము అంగలార్చు టకును ఆమెను గూర్చి యేడ్చుటకును వచ్చెను.

ఈ సందర్భంలో 127 సవత్సరాలు‌ జీవించిన శారా మృతి చెందినట్లు కనిపిస్తుంది, అబ్రాహాము శారాలు తమ‌ జీవితంలో ఎటువంటి కష్టం వచ్చినప్పటికీ కలిసే ఉన్నారు, ఏ పరిస్థితీ వేరుచేయలేని వారిని మరణం వేరు చేసింది. దీనిని బట్టి ఎంత ప్రేమానుబంధాలు కలిగిన దంపతులైనా/ప్రియులైనా మరణంతో వేరుకాక తప్పదు, అయినప్పటికీ వారు జీవించేంత కాలం నమ్మకంతో బ్రతకాలి. సాధారణంగా చనిపోయినవారి కోసం ప్రత్యేకంగా విలపించడమనేది బైబిల్ లో మనకు పదేపదే కనిపిస్తుంది. ఒకవ్యక్తి చనిపోయినపుడు ఎవరూ తన కోసం ఏడ్వలేదంటే ఆ వ్యక్తిపై ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రేమలేదనే అర్థమే వస్తుంది. అందుకే అబ్రాహాము శారాపైన ఉన్న ప్రేమతో ఆమె దగ్గరకు ఏడ్వడానికి వచ్చాడు(ఆమె అప్పటికి వేరే గుడారంలో నివసిస్తుంది).

ఆదికాండము 23:3,4
తరువాత అబ్రాహాము మృతిబొందిన తన భార్య యెదుట నుండి లేచి హేతు కుమారులను చూచి మీ మధ్య నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉన్నాను. మృతిబొందిన నా భార్య నా కన్నులయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతి పెట్టుటకు మీ తావున నాకొక శ్మశానభూమిని స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యుడని అడుగగా-

ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాము శారా నిమిత్తం ఎందో వేదనపడుతున్నప్పటికీ అతను అందులోనే కూరుకుపోలేదు కానీ, లేచి తాను చేయవలసిన విధి నిర్వహించేందుకు ఎంతో జ్ఞానయుక్తంగా వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రతీ విశ్వాసి తన జీవితంలో ఎదురయ్యే విషాదసంఘటలు (మరణాలు) వల్ల వేదన పడినప్పటికీ అబ్రాహాములా లేచి వారి బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి.

ఎందుకంటే, మొదటి థెస్సలొనీకయులకు 4:13-16 చూడండి -
సహోదరులారా, నిరీక్షణలేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు నిమిత్తము, నిద్రించుచున్నవారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టములేదు. యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమ్మినయెడల, అదే ప్రకారము యేసునందు నిద్రించినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెట్టుకొని వచ్చును. మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పునదేమనగా, ప్రభువు రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిద్రించినవారికంటె ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము. ఆర్భాటముతోను, ప్రధానదూత శబ్దముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును; క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు.

అదేవిధంగా అబ్రాహాము నివసిస్తున్న కానాను దేశం, దేవుడు అతని సంతానానికి స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చినప్పటికీ అంతకుముందు అబ్రాహాము‌, ఇస్సాకు, యాకోబులు అందులో పరదేశులుగానే జీవించారు. అబ్రాహాము ఈ విషయాన్ని ఆ పట్టణస్థుల ముందు ఒప్పుకుంటూ, కొంతకాలం తరువాత నేను కూడా ఈ లోకాన్ని విడిచిపోతాననే నిశ్చయంతో ఉన్నాడు.

హెబ్రీయులకు 11:9,10,13 విశ్వాసమునుబట్టి అతడును, అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమానవారసులైన ఇస్సాకు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అన్యుల దేశ ములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దత్తదేశములో పరవాసులైరి. ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడునై యున్నాడో, పునాదులుగల ఆ పట్టణముకొరకు అబ్రాహాము ఎదురుచూచుచుండెను. వీరందరు ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, దూరమునుండి చూచి వందనముచేసి, తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమునై యున్నామని ఒప్పుకొని, విశ్వాసముగలవారై మృతినొందిరి.

అదేవిధంగా అబ్రాహాముకు అంతకుముందు కన్నులవిందుగా కనిపించిన తన భార్య చనిపోగానే, ఆమెను సమాధి చేసే పనిలో త్వరపడుతున్నాడు, అది దేవుడు ఏర్పరచిన ప్రకృతి నియమం. దీనిని బట్టి మానవసంబంధాలు ఎంత అశాశ్వతమైనవో మనం గ్రహించవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఆ సంబంధాల పట్ల బ్రతికినంత కాలం ప్రేమతో నమ్మకంగా మనం ఉండాలి.

ఆదికాండము 23:5,6
హేతు కుమారులు అయ్యా మా మాట వినుము. నీవు మా మధ్యను మహారాజువై యున్నావు; మా శ్మశాన భూములలో అతి శ్రేష్టమైన దానియందు మృతిబొందిన నీ భార్యను పాతిపెట్టుము; నీవు మృతిబొందిన నీ భార్యను పాతి పెట్టునట్లు మాలో తన శ్మశానభూమి ఇయ్యనొల్లనివాడు ఎవడును లేడని అబ్రాహాముకుత్తరమిచ్చిరి.

ఈ సందర్భంలో హేతుకుమారులు అబ్రాహాము పట్ల వినయంతో సమాధానమివ్వడం మనకు కనిపిస్తుంది, సాధారణంగా కొంతమంది అన్యులు చూపించే మంచి గుణాలు దేవుని పిల్లలమని చెప్పుకునేవారు సైతం‌ సిగ్గుపడేలా ఉంటాయి.
ఎందుకంటే కొందరు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నామని చెప్పుకునేవారు అన్యులపైన అతిశయిస్తారే తప్ప వారు చేసే మంచిపనులు కూడా చేయలేదు. దేవుని నుండి ఆయన పిల్లలు పొందుకున్న నీతివిషయంలో వారు లోకస్తులకంటే అధికులైనప్పటికీ దాని కారణంతో ఎవరిపైనా అతిశయించ వీలులేదు.

హేతుకుమారులు పలికిన మాటలు బట్టి  అబ్రాహాముకూ, వారికీ మధ్య అన్యోన్యమైన స్నేహసంబంధం ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. దేవుడు అబ్రాహామును విగ్రహారాధన నుండి బయటకు పిలిచాడే తప్ప, విగ్రహారాధన చేసే ఎవరితోనూ స్నేహంగా ఉండకూడదనే నియమం అతని ముందు పెట్టలేదు, అందుచేతనే ఆ ప్రాంతపువారికీ అబ్రాహాముకూ మధ్య మంచి స్నేహ సంబంధం ఏర్పడింది. మనం కూడా మన చుట్టుపక్కలున్న అన్యులతో స్నేహంగా మెలగాలి.

సాధారణంగా కొంతమంది కీర్తనలు మొదటి అధ్యాయం రాయబడ్డ దుష్టుల అలోచన చొప్పున నడువక....అనేమాటలను, 2 కొరింధీ 6:14 లో అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి..
అనేమాటలను అపార్థం చేసుకుని దేవుణ్ణి నమ్మని అన్యులతో స్నేహం చేయడానికి ఇష్టపడరు, వాస్తవానికి కీర్తనలు మొదటి అధ్యాయం మనం దుష్టులతో పాలిబాగస్తులం అవ్వకూడదని చెబుతుంది.

1కోరింథీయులకు 15:33 మోసపోకుడి. దుష్టసాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

దానర్థం అన్యులతో స్నేహం చేయకూడదని కాదు, పై సందర్భంలోని హేతుకుమారులు, ఎఫ్రోనులవలే మంచి గుణాలను కలిగున్న అన్యులతో కూడా అబ్రాహాములా మనం స్నేహం చేయవచ్చు. 

అదేవిధంగా, 2 కొరింధీ 6:14 అవిశ్వాసితో కలసి పెళ్ళి అనే బంధం ద్వారాకానీ, మరొక విధంగా కానీ జోడుగా మారడాన్ని ఖండిస్తుంది, ఎందుకంటే దానివల్ల విశ్వాసులు ఇబ్బందిపడతారు. ఆ విధంగా కాకుండా మన చుట్టుపక్కలున్న అన్యులతో మనం మన పరిధిలో స్నేహం చేయవచ్చు.

ఆదికాండము 23:7-9
అప్పుడు అబ్రాహాము లేచి ఆ దేశపు ప్రజలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి మృతిబొందిన నా భార్యను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతి పెట్టుట మీకిష్టమైతే నా మాట వినుడి. సోహరు కుమారుడైన ఎఫ్రోను తన పొలము చివరను తనకు కలిగియున్న మక్పేలా గుహను నాకిచ్చునట్లు నా పక్షముగా అతనితో మనవిచేయుడి. మీ మధ్యను శ్మశాన భూమిగా నుండుటకు నిండు వెలకు అతడు దానిని నాకు స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యవలెనని వారితో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాము, తన భార్యను పాతిపెట్టుకునేందుకు తనముందున్న పొలాలలో ఒక పొలం, దాని గుహ పట్ల ఆశతో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. బైబిల్ గ్రంథం నీ పొరుగువాడిది ఏదీ ఆశించకూడదని చెప్పినపుడు, అన్యాయంగా దానిని సొంతం చేసుకోవాలని కానీ, దొంగతనం చేయాలనే ఉద్దేశాన్ని కానీ కలిగియుండకూడదని మాత్రమే. న్యాయబద్ధంగా దేనినైనా కొనుక్కునే స్తోమత మనకున్నపుడు దానిని అమ్మేందుకు అవతలి పక్షానికి ఇష్టమైనపుడు మనం ఆశించవచ్చు. అబ్రాహాము అందుకే ఆ స్థలాన్ని వారి ఇష్టంతో కొనుక్కునే ఉద్దేశంతో ఆ పొలాన్ని, ఆ గుహనూ ఆశించాడు.

ఆదికాండము 23:10-13
అప్పుడు ఎఫ్రోను హేతు కుమారుల మధ్యను కూర్చుండి యుండెను. హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను తన ఊరి గవిని ప్రవేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడు నట్లు అబ్రాహాముతో చెప్పిన ప్రత్యుత్తరమేమనగా అయ్యా అట్లు కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును నీకిచ్చుచున్నాను; దానిలోనున్న గుహను నీకిచ్చుచున్నాను; నా ప్రజల యెదుట అది నీకిచ్చుచున్నాను; మృతిబొందిన నీ భార్యను పాతి పెట్టు మనెను. అప్పుడు అబ్రాహాము ఆ దేశపు ప్రజల యెదుట సాగిలపడి సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచ్చెదను; అది నాయొద్ద పుచ్చు కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భార్యను పాతి పెట్టెదనని ఆ దేశ ప్రజలకు వినబడునట్లు ఎఫ్రోనుతో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో ఎఫ్రోను అబ్రాహాముతో తనకున్న స్నేహసంబంధాన్ని బట్టి ఆ భూమినీ, గుహనూ ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు‌ ముందుకు‌ వస్తే, అబ్రాహాము దానిని ఉచితంగా తీసుకోకుండా, వెల చెల్లించడానికి ఇష్టపడుతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది.
అబ్రాహాము ఈ విధంగా చేయడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నట్టు మనం గ్రహించవచ్చు.

1 కానాను దేవుడు అబ్రాహాముకు‌ వాగ్దానం చేసినప్పటికీ, అది అతని సంతానానికి మాత్రమే ఆయన ఇచ్చాడు. అబ్రాహాము, ఇస్సాకు యాకోబులు దేవుని మాట ప్రకారం  ఆ దేశంలో పరదేశులుగానే జీవించారు.

అపొస్తలుల కార్యములు 7:5 ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పట్టునంత భూమినైనను స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యక, అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని స్వాధీనపరతునని అతనికి వాగ్దానము చేసెను.

హెబ్రీయులకు 11:9 విశ్వాసమునుబట్టి అతడును, అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమానవారసులైన ఇస్సాకు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అన్యుల దేశములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దత్తదేశములో పరవాసులైరి.

దీనిప్రకారం, అబ్రాహాముకు కానాను దేశం వాగ్దానం చేయబడినప్పటికీ అప్పటికి ఆ భూమి‌ అతనిది కాదు; న్యాయబద్ధంగా దానికి ఎఫ్రోనే అప్పటి హక్కుదారుడు. అందుచేతనే అబ్రాహాము దేవు‌ని మాటకు లోబడుతూ, ఎఫ్రోను దానిని‌ ఉచితంగా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడినప్పటికీ దానిని కొనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాడు. దీనిప్రకారం‌ విశ్వాసులు న్యాయబద్ధంగా ఎవరి‌ సొత్తునూ ఉచితంగా తీసుకోకూడదు.

2 ఆ భూమిని ఎఫ్రోను అబ్రాహాముతో‌ ఉన్న స్నేహసంబంధాన్ని బట్టి ఉచితంగా ఇచ్చినప్పటికీ భవిష్యత్తులో వారిమధ్య ఏదైనా దూరం వాటిల్లినా, లేక ఎఫ్రోను తరువాత అతని వారసులతో‌ ఏదైనా సమస్య తలెత్తినా అబ్రాహాము ఆ పొలాన్ని బట్టి మాటపడాల్సిన పరిస్థితి వాటిల్లుతుంది. అందుచేత కూడా అబ్రాహాము దానిని కొనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాడు, దావీదు కూడా బలిపీఠం కట్టే సమయంలో‌ ఇదేవిధంగా చేసినట్టు మనకి కనిపిస్తుంది.

రెండవ సమూయేలు 24:20-24 అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచ్చుట చూచి బయలుదేరి రాజునకు సాష్టాంగ నమస్కారముచేసి-నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొద్దకు వచ్చిన నిమిత్తమేమని అడుగగా దావీదు-ఈ తెగులు మనుష్యులకు తగలకుండ నిలిచిపోవు నట్లు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించుటకై నీయొద్ద ఈ కళ్లమును కొనవలెనని వచ్చితిననెను, అందుకు అరౌనా-నా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అర్పించుము; చిత్తగించుము, దహన బలికి ఎడ్లున్నవి, నూర్చుకఱ్ఱ సామానులు కట్టెలుగా అక్కరకు వచ్చును. రాజా, యివన్నియు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచ్చుచున్నానని చెప్పి-నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా రాజు-నేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచ్చి నీయొద్ద కొందును, వెల యియ్యక నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అర్పించనని అరౌనాతో చెప్పి ఆ కళ్లమును ఎడ్లను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను.

అదేవిధంగా ఆ సందర్భంలో హేతుకుమారులు అబ్రాహామును మహారాజువంటూ సంబోధించినప్పటికీ అబ్రాహాము వారిముందు సాగిలపడుతూ తన తగ్గింపును‌ చూపిస్తున్నాడు. అబ్రాహాము తలచుకుంటే వారిముందు గర్వంగా ప్రవర్తించవచ్చు కానీ అలా‌ చేయలేదు. విశ్వాసులు ప్రతీ విషయంలోనూ‌ తమ‌ ప్రవర్తన విషయంలో తగ్గింపును కనపరచాలి.
నిజమైన దైవభక్తి‌ మనకు సాటి మనుషులతో ఏవిధంగా నడుచుకోవాలో నేర్పిస్తుంది.

ఆదికాండము 23:14,15
అందుకు ఎఫ్రోను అయ్యా నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగు వందల తులముల వెండి చేయును; నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భార్యను పాతిపెట్టుమని అబ్రాహామునకుత్తరమిచ్చెను;

ఈ సందర్భంలో ఎఫ్రోను మాటలు మనకి‌ కనిపిస్తాయి, అతను అబ్రాహాముతో ఎంత ఉన్నతమైన సంబంధాన్ని కలిగున్నాడంటే, నీకూ నాకు మధ్య ఉన్న బంధం ముందు, ఆ వెండి ఎంత అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. తెలుగు తర్జుమాలో అది‌ మనకి స్పష్టంగా లేదు.

Genesis 23:15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.

ఆదికాండము 23:16
అబ్రాహాము ఎఫ్రోను మాట వినెను. కాబట్టి హేతు కుమారులకు వినబడునట్లు ఎఫ్రోను చెప్పిన వెల అనగా వర్తకులలో చెల్లు నాలుగు వందల తులముల వెండి అబ్రాహాము తూచి అతని కిచ్చెను.

ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాము, ఎఫ్రోను చెప్పిన వెల ప్రకారం తక్షణమే ఆ వెండిని అతనికి చెల్లించి, ఆ భూమిని స్వంతం చేసుకుంటున్నాడు, అబ్రాహాముకూ అతనికీ ఉన్న మంచి సంబంధం కారణంగా ఉచితంగానే ఆ భూమిని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడిన ఎఫ్రోను, అబ్రాహామే బలవంతంగా వెలను ఇవ్వాలని నిశ్చయించుకున్నపుడు దానిని‌ వెంటనే ఇవ్వకున్నా అతను పట్టించుకోడు. అయినప్పటికీ అబ్రాహాము ఆ వెలను వెంటనే‌‌ చెల్లిస్తున్నాడు. దీనిని‌బట్టి ఒక వ్యక్తితో మనకి ఎంత బలమైన సంబంధం ఉన్నప్పటికీ న్యాయబద్ధంగా చెల్లించవలసినవాటి విషయంలో ఆలస్యం చేయకూడదు (మన దగ్గర ఉన్నపుడు).

ఆదికాండము 23:17-20
ఆలాగున మమ్రే యెదుటనున్న మక్పేలా యందలి ఎఫ్రోను పొలము, అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటి లోనున్న ఆ పొలము చెట్లన్నియు, అతని ఊరి గవిని ప్రవేశించు వారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట అబ్రాహామునకు స్వాస్థ్యముగా స్థిరపరచబడెను. ఆ తరువాత అబ్రాహాము కనాను దేశములో హెబ్రోనను మమ్రేయెదుట నున్న మక్పేలా పొలము గుహలో తన భార్యయైన శారాను పాతిపెట్టెను. ఆ పొలమును దానిలోనున్న గుహయు హేతు కుమారులవలన శ్మశానము కొరకు అబ్రాహామునకు స్వాస్థ్యముగా స్థిరపరచబడెను.

ఈ విధంగా అబ్రాహాము ఎఫ్రోను యొక్క పొలాన్ని, గుహను తనకూ, తన సంతానానికి స్వాస్థ్యంగా కొని తన భార్యను పాతిపెట్టాడు. అయితే ఇదే సందర్భం గురించి స్తెఫను మాటలు చూడండి.

అపొస్తలుల కార్యములు 7:15,16 యాకోబు ఐగుప్తునకు వెళ్లెను; అక్కడ అతడును మన పితరులును చనిపోయి అక్కడ నుండి షెకెమునకు తేబడి,
షెకెములోని హమోరు కుమారులయొద్ద అబ్రాహాము వెలయిచ్చికొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి.

ఈ వచనాలలో  స్తెఫను మాత్రం, అబ్రాహాము ఆ పొలాన్ని షెకెములోని హమోరు కుమారుల దగ్గర కొన్నాడని చెబుతున్నాడు కొంతమంది దీన్ని ఒక వైరుధ్యంగా భావిస్తుంటారు. ఎందుకంటే, హమోరు కుమారుల దగ్గర పొలాన్ని కొన్నది అబ్రాహాము కాదు అతని మనువడైన యాకోబు. ఈ వచనాలు చూడండి.

ఆదికాండము 33:18-20 అట్లు యాకోబు పద్దనరాములో నుండి వచ్చిన తరువాత కనాను దేశములోనున్న షెకెమను ఊరికి సురక్షితముగా వచ్చి ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలముయొక్క భాగమును షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారులయొద్ద నూరు వరహాలకు కొని అక్కడ ఒక బలిపీఠము కట్టించి దానికి ఏల్‌ ఎలోహేయి ఇశ్రాయేలు అను పేరు పెట్టెను.

యెహొషువ 24:32 ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి తెచ్చిన యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారులయొద్ద కొనిన చేని భాగములో వారు పాతిపెట్టిరి. అవి యోసేపు పుత్రులకు ఒక స్వాస్థ్యముగా ఉండెను.

ఈ రెండు సందర్భాలల్లో కూడా హమోరు కుమారుల దగ్గర స్థలాన్ని కొన్నది యాకోబు అని‌ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతంలో స్తెఫను చెబుతున్నట్టు యాకోబు సమాధి చేయలేదు. కేవలం యెహోషువ కాలంలో ఆ భాగం యేసేపు సంతతికి వచ్చింది కాబట్టి అతడిని మాత్రమే అక్కడ సమాధి చేసారు. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులు (వారి భార్యలతో సహా)  అబ్రాహాము ఎఫ్రోను దగ్గరకొన్న పొలంలోనే సమాధి చేయబడ్డారు. ఈ వచనాలు చూడండి -

ఆదికాండము 49:29-32 తరువాత అతడు వారికాజ్ఞాపించుచు ఇట్లనెను నేను నా స్వజనుల యొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను. హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను భూమియందున్న గుహలో నా తండ్రుల యొద్ద నన్ను పాతిపెట్టుడి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమ్రే యెదుటనున్న మక్పేలా పొలములో ఉన్నది. అబ్రాహాము దానిని ఆ పొలమును హిత్తీయుడగు ఎఫ్రోను యొద్ద శ్మశానభూమి కొరకు స్వాస్థ్యముగా కొనెను. అక్కడనే వారు అబ్రాహామును అతని భార్యయైన శారాను పాతిపెట్టిరి; అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్యయైన రిబ్కాను పాతిపెట్టిరి; అక్కడనే నేను లేయాను పాతిపెట్టితిని. ఆ పొలమును అందులోనున్న గుహయు హేతుకుమారుల యొద్ద కొనబడినదనెను.

ఆదికాండము‌ 50:13 అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి మక్పేలా పొలమందున్న గుహలో పాతి పెట్టిరి. దానిని ఆ పొలమును అబ్రాహాము తనకు శ్మశానము కొరకు స్వాస్థ్యముగానుండు నిమిత్తము మమ్రేయెదుట హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోనుయొద్ద కొనెను.

పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో మాట్లాడుతున్న స్తెఫను ఆ విధంగా,‌ కొందరికి వైరుధ్యంలా అనిపించేలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడంటే, అబ్రాహాము, ఇస్సాకు యాకోబులు వారి భార్యలతో సహా  సమాధి చేయబడ్డ ప్రాంతం‌ అబ్రాహాము ఎఫ్రోను దగ్గర కొన్నదైతే, తరువాతి కాలంలో యాకోబు హమోరు కుమారుల దగ్గర కొన్నదానిలో కూడా తన సంతానపు స్వాస్థ్యభాగం చొప్పున 'పితరుడైన యేసేపు' అందులో సమాధి చేయబడ్డాడు. దీనిప్రకారం అబ్రాహాము మరియు యాకోబు ఇద్దరూ వేరువేరు వ్యక్తుల దగ్గర  కానాను ప్రాంతంలో పొలాన్ని ‌కొన్నారు, అక్కడ వారి పితరులు సమాధి చేయబడ్డారు.

స్తెఫను ఆ సందర్భంలో యూదులతో మాట్లాడుతున్నాడు. వారిలో గ్రీకు భాష వాడే హెల్లెనిస్టులు కూడా ఉన్నారు. వీరి భాషా విధానంలో  రెండు మూడు సంగతులను కలపి ఒకే విధంగా చెప్పే పద్ధతి ఒకటుండేది. దీన్ని 'Telescoping'( దూరంగా ఉన్నదాన్ని దగ్గరగా చూపడం) అంటారు. స్తెఫను ఇదే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ, మొదటిగా వారి సమాధుల కోసం పొలాన్ని కొన్న అబ్రాహాము పేరును, రెండవదిగా మరొక  పొలాన్ని  యాకోబు ఎవరి దగ్గరనుండైతే కొన్నాడో ఆ హమోరు కుమారులను ప్రస్తావించి అందులో పితరులు సమాధి చేయబడ్డట్టు చెబుతున్నాడు.ఈవిధంగా ఒకేలాంటి వేరువేరు సందర్భాలను ‌కలపి మాట్లాడుకోవడం అక్కడున్న యూదులకు తెలుసు కాబట్టే వారు స్తెఫను వైరుధ్యంగా మాట్లాడుతు‌న్నాడని‌ అతన్ని అడ్డుకోలేకపోయారు.

అదేవిధంగా, యాకోబు మాటల్లో అబ్రాహాము ఆ పొలాన్ని హేతుకుమారుల దగ్గర కొన్నట్టు కనిపిస్తుంది, అదేమాటల్లో ఆ పొలం ఎఫ్రోను దగ్గర కొన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇది కూడా వైరుధ్యం కాదు, అబ్రాహాము ఆ పొలాన్ని ఎఫ్రోను దగ్గర కొన్నప్పటికీ పైన మనం చూసినదాని ప్రకారం‌ ఆ లావాదేవీలకు పెద్దమనుషులుగా హేతుకుమారులు వ్యవహరించి, వారిచేతుల మీదుగా అబ్రాహాముకు ఆ పొలాన్ని‌ అప్పగించారు అందుచేతనే యాకోబు వారిని ప్రస్తావిస్తున్నాడు.

 

Add comment

Security code
Refresh

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.