పాత నిబంధన
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

chap 12

ఆదికాండము 12:1
యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువుల యొద్దనుండియు నీ తండ్రి యింటి నుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్లుము.

స్తెఫను మాటల ఆధారంగా, అబ్రాహాముకు ఈ పిలుపు కల్దీయుల దేశంలో ఉండగా వచ్చింది; అప్పుడు అబ్రాహాము ఆదికాండము 11:31 వచనాల ప్రకారం తన తండ్రి అయిన తెరహును, తన భార్య అయిన శారానూ, తన తమ్ముడి కుమారుడైన లోతును వెంట పెట్టుకుని హారాను ప్రాంతం వచ్చి నివసించాడు.

అపొ. కార్యములు 7:2-4 - అందుకు స్తెఫను చెప్పినదేమనగా సహోదరులారా, తండ్రులారా, వినుడి. మన పితరుడైన అబ్రాహాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు నీ దేశమును నీ స్వజనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు చూపింపబోవు దేశమునకు రమ్మని అతనితో చెప్పెను. అప్పుడతడు కల్దీయుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను.

ఆదికాండము 12:2
నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు.

ఈ మాటలను రెండు విధాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు; 

1 అబ్రాహాముకు భౌతికంగా సంతానమైన ఇశ్రాయేలీయులను ఇది సూచిస్తుంది.
ద్వితియోపదేశకాండము 4: 6 - వారు చూచి నిశ్చయముగా ఈ గొప్ప జనము(ఇశ్రాయేలీయులు) జ్ఞానవివేచనలు గల జనమని చెప్పుకొందురు.

2 ఇది అబ్రాహాముకున్న విశ్వాసాన్ని కలిగి జీవించే క్రైస్తవ సమూహాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.
గలతియులకు 3: 29 - మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబ్రాహాము యొక్క సంతానమైయుండి వాగ్దాన ప్రకారము వారసులైయున్నారు.

ఆదికాండము 12:3
నిన్ను ఆశీర్వదించువారిని ఆశీర్వదించెదను; నిన్ను దూషించువాని శపించెదను; భూమియొక్క సమస్తవంశములు నీయందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రాముతో అనగా-

కొంతమంది విశ్వాసులు ఈ మాటలు ఆధారం చేసుకుని, తమ శత్రువులెవరైనా వారిని దూషించి నష్టపోయినపుడు అది దేవుని శాపంగా సాక్ష్యాలు చెబుతుంటారు. కానీ, అబ్రాహామును దూషించడమంటే దేవుని ఏర్పాటును తృణీకరించడమే అవుతుంది, ఎందుకంటే అబ్రాహాము దేవుని చేత పిలువబడిన వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా అబ్రాహామును ఆశీర్వదించడమంటే దేవుని చిత్తానుసారమైన అతని ఏర్పాటును అంగీకరించడం. అంతమాత్రమే కాక, అబ్రహాము సంతానంగా జన్మించిన యేసుక్రీస్తు మూలంగా భూమిపైన ఉన్న సమస్త వంశాలూ ఆశీర్వదించబడుతున్నాయి.

అపో.కార్యములు 3: 26 - దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి,(లేక, లేపి) మీలో ప్రతివానిని వాని దుష్టత్వమునుండి మళ్లించుటవలన మిమ్మునాశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీయొద్దకు పంపెనని చెప్పెను.

గలతీయులకు 3:13,16 - ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన మనకు లభించునట్లు, అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తుయేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై, క్రీస్తు మనకోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపమునుండి విమోచించెను;

చాలామంది బోధకులు, అబ్రాహాము సందర్భాన్ని మనకి చూపుతూ ఆశీర్వాదమంటే మనకు ధనం సమృద్ధిగా కలగడమే అని బోధిస్తుంటారు; కానీ అబ్రాహాము మూలంగా మనకి కలిగిన ఆశీర్వాదం భౌతికసంబంధమైనది కాదు; అది దుష్టత్వం నుండి మనల్ని మళ్ళించేదిగానూ, మనల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపించే ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానంగానూ పై లేఖనాల్లో కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 12:4,5
యెహోవా అతనితో చెప్పినప్రకారము అబ్రాము వెళ్లెను. లోతు అతనితో కూడ వెళ్లెను. అబ్రాము హారాను నుండి బయలుదేరినప్పుడు డెబ్బదియైదేండ్ల యీడుగలవాడు. అబ్రాము తన భార్యయయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, హారానులో తానును వారును ఆర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపాదించిన సమస్తమైనవారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వెళ్లుటకు బయలుదేరి కనానను దేశమునకు వచ్చిరి.

దేవుని పిలుపు మేరకు కల్దీయుల దేశం నుండి తన తండ్రితో కలసి హారాను వచ్చి అక్కడ కొంతకాలం నివసించిన అబ్రాహాము తన తండ్రి చనిపోయాక అక్కడి నుండి కానానుకు బయలుదేరాడు.

అపొస్తలుల కార్యములు 7:4 - అప్పుడతడు కల్దీయుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను. అతని తండ్రి చనిపోయిన తరువాత, అక్కడ నుండి మీరిప్పుడు కాపురమున్న యీ దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచ్చెను.

ఆదికాండము 12:5-7
అబ్రాము తన భార్యయయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, హారానులో తానును వారును ఆర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపాదించిన సమస్తమైనవారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వెళ్లుటకు బయలుదేరి కనానను దేశమునకు వచ్చిరి. అప్పుడు అబ్రాము షెకెమునందలి యొక స్థలముదాక ఆ దేశ సంచారముచేసి మోరేదగ్గరనున్న సింధూరవృక్షము నొద్దకు చేరెను. అప్పుడు కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి. యెహోవా అబ్రామునకు ప్రత్యక్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమిచ్చెదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను.

ఈ సందర్భం గురించి కూడా స్తెఫను తన ప్రసంగంలో జ్ఞాపకం చేసాడుః

అపొస్తలుల కార్యములు 7:5 - ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పట్టునంత భూమినైనను స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యక, అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని స్వాధీనపరతునని అతనికి వాగ్దానము చేసెను.

దేవుడు ఈ సందర్భంలో వాగ్దానం చేసినట్టుగానే అబ్రహాము సంతానమైన‌ ఇశ్రాయేలీయులకు ఈ కానాను దేశాన్ని స్వాస్త్యంగా ఇచ్చినట్టు దేవుని వాక్యం‌ సాక్ష్యమిస్తుంది.

ద్వితియోపదేశకాండము 9: 5 - నీవు వారి దేశమునకు వచ్చి దాని స్వాధీనపరచుకొనుటకు నీ నీతియైనను నీ హృదయ యథార్థతయైనను హేతువు కాదు. ఈ జనముల చెడుతనమును బట్టియే యెహోవా నీ పితరులైన అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థాపించుటకై నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుట నుండి వెళ్లగొట్టుచున్నాడు.

కీర్తనల గ్రంథము 44:1-3 - దేవా, పూర్వకాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూర్చి మేము చెవులార వినియున్నాము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి నీవు నీ భుజబలము చేత అన్యజనులను వెళ్లగొట్టి మా పితరులను నాటితివి జనములను నిర్మూలము చేసి వారిని వ్యాపింపజేసితివి. వారు తమ ఖడ్గముచేత దేశమును స్వాధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి జయమియ్యలేదు నీవు వారిని కటాక్షించితివి గనుక నీ దక్షిణహస్తమే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే వారికి విజయము కలుగజేసెను.

ఆదికాండము 12:8
అక్కడనుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పుననున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతేలునకును తూర్పుననున్న హాయికిని మధ్యను గుడారము వేసి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టి యెహోవ నామమున ప్రార్థన చేసెను.

ఈ సందర్భంలో మనం అబ్రాహాము చేసినదాన్ని ఆలోచిస్తే, అతను బేతేలుకు హాయికీ మధ్యలో బలిపీఠం కట్టడం ద్వారా ఆ మార్గాలగుండా వెళ్లేవారికి యెహోవా దేవుని నామాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తున్నాడు. దేవుని పట్ల నిజమైన విశ్వాసాన్ని కలిగిన ప్రతీ ఒక్కరూ, తమ దేవుని నామాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తారని ఈ సందర్భం మనకి సాక్ష్యమిస్తుంది. అదేవిధంగా, ఈ సందర్భంలో మనకి కనిపించే బేతేలు ప్రాంతం పేరు అబ్రాహాము కాలంలో లూజు; అబ్రాహాము మనువడైన యాకోబు ఈ ప్రాంతానికి బేతేలు అని నామకరణం చేసాడు.

ఆదికాండము 28:19 - మరియు అతడు ఆ స్థలమునకు బేతేలను పేరు పెట్టెను. అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు.

ఆదికాండాన్ని రాస్తున్న మోషే కాలానికి యాకోబు పెట్టిన బేతేలు పేరుతోనే అది పిలవబడడం చేత ఆయన అదే పేరును ప్రస్తావించాడు.

ఆదికాండము 12:9,10
అబ్రాము ఇంకా ప్రయాణము చేయుచు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్లెను. అప్పుడు ఆ దేశములో కరవు వచ్చెను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా నున్నందున అబ్రాము ఐగుప్తు దేశములో నివసించుటకు అక్కడికి వెళ్లెను.

దేవుని పిలుపు మేరకు, కానాను ప్రాంతం వచ్చిన అబ్రాహాము, ఆ ప్రాంతంలో కరవు వచ్చినపుడు దేవునికి మొర్రపెట్టి ఆయన మాటకోసం ఎదురుచూడకుండా ఈ సందర్భంలో కాస్త అపనమ్మికతో ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్లాడు. దేవునిపైన ఆధారపడకుండా స్వచిత్తంతో చేసే పొరపాట్లను అబ్రాహాము కూడా కొన్ని సందర్భాలలో చేసాడు; అటువంటి మరో పొరపాటు ఇదే అధ్యాయం చివరిలో కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా, నేటికీ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మనకి కనిపించే ఐగుప్తుదేశం గురించి ఈ వచనంలో రాయబడింది. అబ్రాహాము కాలానికే‌ ఐగుప్తు నాగరికతపరంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 12:11-13
అతడు ఐగుప్తులో ప్రవేశించుటకు సమీపించినప్పుడు అతడు తన భార్యయయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చక్కనిదానివని యెరుగుదును. ఐగుప్తీయులు నిన్ను చూచి యీమె అతని భార్య అని చెప్పి నన్ను చంపి నిన్ను బ్రదుకనిచ్చెదరు. నీవలన నాకు మేలుకలుగునట్లును నిన్నుబట్టి నేను బ్రదుకునట్లును నీవు నా సహోదరివని దయచేసి చెప్పుమనెను.

ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాము మరలా దేవుని కాపుదలపైన ఆధారపడకుండా, తనకు తానుగా తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ఒక అబద్ధాన్ని చెబుతున్నట్టుగానూ, స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనను అనుసరిస్తున్నట్టుగానూ మనకి‌ కనిపిస్తుంది. అబ్రాహాము శారాకు ఒకరకంగా అన్న అవుతాడు అనేది నిజమైనప్పటికీ, ప్రస్తుతం అతను శారాకు భర్తగా ఉన్నాడు. అయితే అబ్రాహాము దాన్ని దాచిపెట్టి, తన ప్రాణరక్షణ కోసం‌ కేవలం శారాకు అన్నగా మాత్రమే కనపడాలని అనుకుంటున్నాడు; దీనివల్ల అబ్రాహాము తప్పించుకున్నప్పటికీ, శారా యొక్క శీలానికి భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.

అబ్రాహాము దేవుని కాపుదలపైన ఆధారపడకుండా ఉండే ఈ స్వార్థపూరితమైన ప్రణాళికను, తన తండ్రి ఇంటి నుండి బయలువెళ్లే సమయంలోనే కలిగియున్నట్లుగా, ఇటువంటి మరో సందర్భంలో‌ అబ్రాహాము పలికిన మాటల్లోనే మనకి స్పష్టమవుతుంది.

ఆదికాండము 20:11-13 - అబ్రాహాము ఈ స్థలమందు దేవుని భయము ఏమాత్రమును లేదు గనుక నా భార్య నిమిత్తము నన్ను చంపుదురనుకొని చేసితిని. అంతేకాక ఆమె నా చెల్లెలను మాట నిజమే; ఆమె నా తండ్రి కుమార్తెగాని నా తల్లి కుమార్తె కాదు; ఆమె నాకు భార్యయైనది. దేవుడు నన్ను నా తండ్రియిల్లు విడిచి దేశాంతరము పోవునట్లు చేసినప్పుడు నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు ప్రతి స్థలమందు ఇతడు నా సహోదరుడని నన్ను గూర్చి చెప్పుము; నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెప్పితిననెను.

అబ్రాహాము జీవితంలో అతను చేసిన ఇటువంటి పొరపాట్లను బట్టి, దేవునిచేత పిలువబడినవారు సైతం కొన్ని సమయాల్లో దేవునిపైన కాకుండా తమపైనే ఆధారపడి పొరపాట్లు చేస్తుంటారని మనకి అర్థమౌతుంది; అయినప్పటికీ వారిని పిలచిన దేవుడు తన పిలుపును నెరవేర్చుకోవడంలో రోషముగలవాడు కనుక వారు తమ పిలుపును‌ ఏమాత్రమూ కోల్పోరు; దేవుడు వారి పొరపాట్లు వారికి తెలిసేలా చేసి, అవసరమైతే శిక్షించి, వారిని తన చిత్తం వైపు మళ్లించుకుంటాడు.

అదేవిధంగా చాలామంది, పైసందర్భంలో, అబ్రాహాము శారా గురించి గెరారు రాజుముందు పలికిన మాటలను అపార్థం చేసుకుని, అబ్రాహాము తండ్రి అయిన తెరహుకు వేరే స్త్రీకి జన్మించినదే శారా అని పొరబడుతుంటారు. కానీ, అది వాస్తవం కాదు ; ఈ వచనాలు చూడండి -

ఆదికాండము 11:26,27 - తెరహు డెబ్బది యేండ్లు బ్రదికి అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను. తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను. హారాను లోతును కనెను.

ఈ వచనాలకి పై వచనాలలో, మిగిలినవారికి ఆడపిల్లలు పుడితే అది రాయబడింది, తెరహు విషయంలో మాత్రం ఆ విధంగా రాయబడలేదు. దీనిప్రకారం, అబ్రాహాము తండ్రి అయిన తెరహుకు ముగ్గురు మగపిల్లలే తప్ప, ఆడపిల్లలు లేరు; అదేవిధంగా తెరహుకు శారా ఏ వరస అవుతుందని రాయబడిందో చూడండి -

ఆదికాండము 11:31 - తెరహు తన కుమారుడగు అబ్రామును, తన కుమారుని కుమారుడు, అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబ్రాము భార్యయయిన శారయి అను తన కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళ్ళుటకు కల్దీయుల ఊరను పట్టణములో నుండి వారితోకూడ బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించిరి.

ఈ వచనం ప్రకారం, శారా తెరహుకు కోడలే తప్ప కుమార్తె కాదు; అబ్రాహాము శారాను తన తండ్రి కుమార్తె అని ఎందుకు పిలిచాడో తెలియాలంటే మనం హెబ్రీయుల కోణం నుండి ఆలోచించాలి. హెబ్రీయులు తమ తండ్రి వంశపువారందరినీ 'తండ్రి' అనే సంబోధిస్తారు. శారా అబ్రాహాము తండ్రి అయిన తెరహు తరంలోని వారికి(పెదనాన్న& చిన్నాన్న) పుట్టిన అమ్మాయి; ఈ కారణంతోనే, అబ్రాహాము ఆమెను 'నా తండ్రి కుమార్తె' అని సంబోధించాడు. అబ్రాహాము మాటల్లోనే శారా తన సొంత‌చెల్లి కాదని అర్థమౌవుతుంది, ఎందుకంటే తెరహుకు అబ్రాహామును కన్న భార్య తప్ప వేరే భార్య ఉన్నట్టుగా వాక్యం తెలియచేయడం లేదు.

ఆదికాండము 12:14-16
అబ్రాము ఐగుప్తులో చేరినప్పుడు ఐగుప్తీయులు ఆ స్త్రీ మిక్కిలి సౌందర్యవతియయి యుండుట చూచిరి ఫరోయొక్క అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరోయెదుట ఆమెను పొగడిరి గనుక ఆ స్త్రీ ఫరో యింటికి తేబడెను. అతడామెనుబట్టి అబ్రామునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ్ఱెలు గొడ్లు మగ గాడిదలు దాసులు పనికత్తెలు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయ్యబడెను.

ఈ వచనాలలో, మొదటిగా ఐగుప్తీయులకు శారా సౌందర్యవతిగా కనిపించడం, ఆ కారణంతో ఆమె ఫరో ఇంటికి తేబడడం గురించి రాయబడింది. ఈ సందర్భాన్ని మనం పరిశీలించగలిగితే, అబ్రహాము‌ కంటే శారా, ఆదికాండము 17:17 వచనం ప్రకారం, కేవలం 10 సవత్సరాల చిన్నది.

అబ్రాహాము హారాను నుండి బయలుదేరినపుడు 75 యేళ్ల వయస్సుగలవాడు. అయితే, అప్పటికి శారాకు 65 యేళ్లు, ఆ తరువాత కొద్ది కాలంలోనే ఐగుప్తీయులు ఆమెను సౌందర్యవతిగా చూసి రాజు దగ్గరకు తీసుకువచ్చారు. ప్రస్తుతం మన వయసును బట్టి మనం చూసినపుడు, శారా ఆ రాజుముందు నిలిచేసరికి ఆమె ముసలమ్మే అవుతుంది.

దీని ఆధారంగానే కొందరు ముసలమ్మ అయిన శారాను ఐగుప్తీయులు,ఫరో, సౌందర్యవతిగా భావించి ఆశించడం సాధ్యమా? అని పరిహాసం చేస్తుంటారు. అయితే, దేవుని ఆశీర్వాదం ,అద్భుతం మేరకు, శారా 90 యేళ్ల వయస్సులో, అబ్రాహాముతో‌ కలసి ఇస్సాకును కన్నట్టుగా లేఖనం తెలియచేస్తుంది. ఇదేవిధంగా దేవుని ఆశీర్వాదం మేరకు, అంతకుముందు కాలంలో ఐగుప్తీయులకు, ఫరోకు శారా సౌందర్యవతిగా కనిపించింది.

అదేవిధంగా,ఆ వచనాలలో మిగిలిన మాటల ప్రకారం అబ్రాహాము హారాను నుండి బయలుదేరినప్పటికంటే, ఐగుప్తులో ప్రవేశించాక మిక్కిలి భాగ్యవంతునిగా మారినట్టు మనకి కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 12:17-20
అయితే యెహోవా అబ్రాము భార్యయయిన శారయిని బట్టి ఫరోను అతని యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. అప్పుడు ఫరో అబ్రామును పిలిపించినీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె నీ భార్య అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెప్పితివి? నేనామెను నా భార్యగా చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భార్య; ఈమెను తీసికొనిపొమ్మని చెప్పెను. మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజ్ఞాపించినందున వారు అతనిని అతని భార్యను అతనికి కలిగిన సమస్తమును పంపివేసిరి.

అబ్రాహాము తన ప్రాణరక్షణ కోసం దేవునిపైన ఆధారపడకుండా ప్రవర్తించినప్పటికీ, ఈ సందర్భంలో దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టకుండా కృప చూపుతూ, తననూ, తన భార్యను కూడా ఐగుప్తురాజు చేతిలోనుండి రక్షించినట్టుగా ఈ సందర్భంలో కనిపిస్తుంది. దేవునిచేత పిలువబడినవారిని ఆయన తన చిత్తానుసారమైన గమ్యం చేర్చేవరకూ ఏ మాత్రమూ విడిచిపెట్టడని దీన్నిబట్టి మనం గ్రహించవచ్చు.

Add comment

Security code
Refresh

Comments  

# RE: ఆదికాండము అధ్యాయము 12RAJARAO KOLAKALURI 2020-08-21 21:33
very good explanation sir
thank u very much sir
sir upload all explanations about the book of genesis
Reply
దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.