పాత నిబంధన
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

 

ఆదికాండము 28:1,2

ఇస్సాకు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమార్తెలలో ఎవతెను వివాహము చేసికొనకూడదు. నీవు లేచి పద్దనరాములోనున్న నీ తల్లికి తండ్రియైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ నీ తల్లి సహోదరుడగు లాబాను కుమార్తెలలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి ఆజ్ఞాపించి-

ముందటి అధ్యాయంలో, రిబ్కా ఇస్సాకుతో చెప్పిన మాట ప్రకారం ఈ సందర్భంలో అతను యాకోబును పిలిపించి, తనను రిబ్కా సోదరుడైన లాబాను ఇంటికి వెళ్ళి అతని కుమార్తెను వివాహం చేసుకోమని ఆజ్ఞాపించడం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. 

దీనిని బట్టి మనం మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు గ్రహించవచ్చు.

1) ఇస్సాకు ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న యాకోబు శాపగ్రస్తులైన కానానీయుల కుమార్తెలను వివాహం చేసుకోకుండా, తన తల్లి సోదరుడి కుమార్తెను మాత్రమే చేసుకునేలా తన తండ్రి చేత ఆజ్ఞాపించబడుతున్నాడు. దీని ప్రకారం దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకున్న ప్రజలు తమ ఇష్టానుసారంగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి ఆయన అనుమతించలేదు. వారు దేవుని ఆజ్ఞలప్రకారమే జీవించి తీరాలి. అందుకే ప్రస్తుతం దేవునిచేత ఆశీర్వదించబడినవారిగా పిలవబడున్న మనముందు కూడా నూతన నిబంధనలో ఎన్నో ఆజ్ఞలు రాయబడ్డాయి.

2) ఈ సందర్భం జరగడానికి ముందు యాకోబు ఇస్సాకు చేత ఆత్మీయంగానూ, భౌతికంగానూ ఆశీర్వదించబడ్డాడు (ఆదికాండము 27:28,29). కానీ ఇస్సాకు ఆజ్ఞప్రకారం అతనిప్పుడు ఏమీలేని పరదేశిగా మరోచోటికి పయనమవ్వబోతున్నాడు;  ఎందుకంటే ఆ ఆశీర్వాదం వెంటనే జరిగేది కాదు, దాని నెరవేర్పుకు కొంతసమయం పడుతుంది. కాబట్టి దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకున్న ప్రజలు వెంటనే దాని ప్రతిఫలం అనుభవించకపోవచ్చు, అలాంటి సమయంలో నిరాశ చెందకూడదు.

3) యాకోబు తన తల్లి మాటప్రకారం మోసయుక్తంగా తన తండ్రి నుంచి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవడం దేవుని నిర్ణయంలో భాగమే అయినప్పటికీ అందులో అతనికున్న దురాశను బట్టి తప్పకుండా ఆ కార్యానికి బాధ్యుడు ఔతాడని మనం గత అధ్యాయంలో చూసాం. కాబట్టి అతని విషయంలో నెరవేరిన దేవుని సంకల్పాన్ని బట్టి ఆశీర్వాదం పొందుకున్నట్టే ఆ సమయంలో అతను చేసిన ఆ మోసానికి క్రమశిక్షణ చేయబడడం కూడా న్యాయమే. అందుకే ఇప్పుడు యాకోబు తన తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం తన మామ ఇంటికి వెళ్ళి కష్టాలు పడబోతున్నాడు‌. అతను చేసిన మోసాన్ని బట్టే ఏశావు అతనిపై పగబట్టాడు; ఆ భయంతోనే రిబ్కా యాకోబును పంపించేయడానికి ఇస్సాకును సంప్రదించింది.

ఆదికాండము 28:3-5

సర్వశక్తిగల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి నీవు అనేక జనములగునట్లు నీకు సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసి నిన్ను విస్తరింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశ మును, అనగా దేవుడు అబ్రాహామునకిచ్చిన దేశమును నీవు స్వాస్థ్యముగా చేసి కొనునట్లు ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును అబ్రాహామునకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదమును దయచేయునుగాక అని అతని దీవించి యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పద్దనరాములోనున్న సిరియావాడగు బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తల్లియగు రిబ్కా సహోదరుడునైన లాబానునొద్దకు వెళ్లెను.

ఈ సందర్భంలో ఇస్సాకు అబ్రాహాముకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని మరలా యాకోబుకు జ్ఞాపకం చెయ్యడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ వాగ్దానం యాకోబులో నెరవేరినట్టు అతని జీవితచరిత్రలో మనకు కనిపిస్తుంది. అబ్రాహాము పిల్లలలో ఇస్సాకు మాత్రమే ఆ వాగ్దానానికి వారసుడయ్యాడు, ఇస్సాకు పిల్లలలో యాకోబు మాత్రమే దానికి వారసుడయ్యాడు యాకోబు విషయంలో మాత్రం అతని పిల్లలంతా ఆ వాగ్దానానికి చెందినవారుగా దీవించబడ్డారు (ఇశ్రాయేలీయులు).

అదేవిధంగా ఇస్సాకు ఇక్కడ తనను మోసగించిన యాకోబుపై ఎటువంటి కోపమూ‌ చూపడం లేదు; దీనిప్రకారం యాకోబు తనను మోసగించినా చివరికి దేవుని నిర్ణయమే జరిగిందని అతను భావించాడు.

ఆదికాండము 28:6-9

ఇస్సాకు యాకోబును దీవించి, పద్దనరాములో పెండ్లిచేసికొని వచ్చుటకై అతనినక్కడికి పంపెననియు, అతని దీవించినప్పుడు నీవు కనాను దేశపు కుమార్తెలలో ఎవరిని పెండ్లి చేసికొనవద్దని అతనికి ఆజ్ఞాపించెననియు యాకోబు తన తల్లిదండ్రుల మాట విని పద్దనరామునకు వెళ్లిపోయెననియు ఏశావు తెలిసికొనినప్పుడు, ఇదిగాక కనాను కుమార్తెలు తన తండ్రియైన ఇస్సాకునకు ఇష్టురాండ్రు కారని ఏశావునకు తెలిసినప్పుడు ఏశావు ఇష్మాయేలునొద్దకు వెళ్లి, తనకున్న భార్యలుగాక అబ్రాహాము కుమారుడైన ఇష్మాయేలు కుమార్తెయు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండ్లి చేసికొనెను.

ఈ సందర్భంలో తృణీకరించబడ్డ ఏశావు గతంలో తాను చేసిన తప్పులను సరిచేసుకోవాలనే ఆలోచనతో మళ్ళీ ఇష్మాయేలు కుమార్తెను వివాహం చేసుకోవడం మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ అతను ఇదంతా గతంలో చేసిన తప్పుల విషయమై మారుమనస్సు పొంది చెయ్యడం లేదు. ఏదో విధంగా తన తండ్రిని సంతోషపెట్టి అతని నుండి ఏదో ఒకటి పొందుకోవాలనే ఆశతోనే ఇదంతా చేస్తున్నాడు.

సాధారణంగా దుష్టులకు ఉండే ఒక లక్షణం ఏంటంటే, వారు చివరికి ఏదొక మంచి పనిని ‌చేసి గతంలో చేసిన చెడు అంతా మాసిపోయిందని వారి మనసాక్షికి సర్దిచెప్పుకుంటూ ఉంటారు, ఆ మంచి పనిని బట్టి లాభం సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటారు. ఇక్కడ ఏశావులో అదే మనకు కనిపిస్తుంది.

ఇటువంటిదానినే మనం న్యాయాధిపతులు 18వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. దానీయుల గోత్రంవారు తాము చేసే చెడునంతా చేస్తూ ఒక లేవీయుడు పరిచయమయ్యేసరికి  ఒక చెక్కబడిన ప్రతిమకు ఆ లేవీయుడిని యాజకుడిగా చేసి తాము చేసేది సరైనదిగా వారు భావిస్తారు ఎందుకంటే మోషే ధర్మశాస్త్రంలో యాజకత్వం లేవీయులు మాత్రమే చెయ్యాలి. వారక్కడ దేవుడు అసహ్యించుకునే ప్రతిమను నిలుపుకుని, చెడుకార్యాలను చేస్తూ లేవీయుడిని మాత్రం ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం యాజకుడిగా ఉంచుకుని తాము చేసినదానిని బట్టి దేవుడు తమకు తోడైయుంటాడని ఆశపడుతున్నారు.

ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, కానానీయులైన తన‌ భార్యలు తన తండ్రికి ఇష్టులు కారని ఇప్పుడు ఆ తండ్రి ఇష్టపడేలా ఏదోటి చేయాలని ఇష్మాయేలు కూతురుని వివాహం చేసుకున్న ఏశావు, అక్కడ కూడా తెలియకుండానే తన క్రియలతో తానే ఆశీర్వాదానికి అపాత్రుడనని ఒప్పుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే అబ్రాహాముతో దేవుడు చెప్పినదాని ప్రకారం ఇస్సాకుతో ఇష్మాయేలు వారసుడు కానేరడు.

ఆదికాండము 21:9-12

అప్పుడు అబ్రాహామునకు ఐగుప్తీయురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు పరిహసించుట శారా చూచి ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్లగొట్టుము; ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇస్సాకుతో వారసుడై యుండడని అబ్రాహాముతో అనెను. అతని కుమారునిబట్టి ఆ మాట అబ్రాహామునకు మిక్కిలి దుఃఖము కలుగజేసెను. అయితే దేవుడు ఈ చిన్నవానిబట్టియు నీ దాసినిబట్టియు నీవు దుఃఖపడవద్దు. శారా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇస్సాకువలన అయినదియే నీ సంతానమనబడును.

దీనిప్రకారం ఎవరైతే ఇస్సాకుతో కలసి వారసుడిగా ఉండకూడదో, అదే ఇష్మాయేలు కుమార్తెను ఇస్సాకు సంతానమైన ఏశావు వివాహం‌ చేసుకుని ఆ కుటుంబంలోకి తీసుకుని వచ్చాడు. కాబట్టి దుష్టులు తమ దుష్టత్వాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఒకోసారి తెలియకుండానే మరలా దుష్టత్వం చేస్తుంటారు.

యెషయా 26:10 దుష్టులకు దయచూపినను వారు నీతిని నేర్చుకొనరు వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించినను యెహోవా మాహాత్మ్యము ఆలోచింపక అన్యాయము చేయుదురు.

అదేవిధంగా ఆ సందర్భంలో ఏశావు తన పెదనాన్న కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది; మనదేశ సంస్కృతిపరంగా ఇది తప్పుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ‌  వారి సంస్కృతిలో మాత్రం ఇందులో ఏ తప్పూ లేదు. ఇప్పటికీ, ఇతరదేశాల్లో ఈ ఆనవాయితీ మనకు కనిపిస్తుంది. దీనిప్రకారం బైబిల్ లోని సంఘటనలను మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ప్రస్తుతం మనమున్న దేశ సంస్కృతులు, మనమున్న కాలాన్నిబట్టి కాకుండా ఆయా వ్యక్తులు నివసించిన సంస్కృతులు, కాలాన్ని బట్టి అర్థం  చేసుకోవాలి.

మనకు బైబిల్ మాత్రమే నైతికనియమం తప్ప మన దేశ సంస్కృతులు కాదు. కాబట్టి, లేవీకాండము 18వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన హద్దులను పాటిస్తూ, వివాహ వ్యవస్థ వెనుక ఉన్న దేవుని ప్రణాళికను అనుసరిస్తూ మనం ఎవర్నైనా వివాహం చేసుకోవచ్చు.

ఆదికాండము 28:10,11

యాకోబు బెయేర్షెబా నుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళ్లుచు ఒకచోట చేరి ప్రొద్దు గ్రుంకినందున అక్కడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళ్లలో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అక్కడ పండుకొనెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు పరిస్థితిని మనం ఆలోచిస్తే, ఇస్సాకు అతనిని పంపివేసేటప్పుడు ఒంటరిగా పంపివేసాడు తప్ప తనకున్న పరివారాన్ని కానీ, ఒంటెలను కానీ తోడుగా ఇవ్వలేదు. దీనిని బట్టి ఆ సమయంలో యాకోబు వన్యమృగాలకూ, చోరులకూ భయపడుతూ పయనించి ఆ చోట అదే పరిస్థితిలో పడుకుని ఉండవచ్చు. గుడారంలో సాధువుగా జీవించిన యాకోబు రాతితో తలగడ చేసుకుని నేలపై పడుకున్నాడు. కాబట్టి అతని మనసులో భయం, బాధ కలగడం సహజం; ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందో చూడండి.

ఆదికాండము 28:12-15

అప్పుడతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచ్చెన భూమి మీద నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దాని మీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచు దిగుచునుండిరి. మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియున్న యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చెదను.

నీ సంతానము భూమిమీద లెక్కకు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు పడమటి తట్టును తూర్పుతట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించెదవు, భూమియొక్క వంశములన్నియు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును. ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళ్లు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల రప్పించెదను; నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా

ఈవిధంగా భయంతోనూ, బాధతోనూ పడుకుని‌ ఉన్న యాకోబుకు దేవుడు స్వప్నం ద్వారా ప్రత్యక్షమై నీకు నేను తోడుగా ఉన్నానని అభయాన్ని ఇస్తున్నాడు, తన తండ్రి నోటి వెంట విన్న ఆశీర్వాదాన్ని అతనికి గుర్తు చేస్తూ అది జరిగి తీరుతుందని నిర్థారిస్తున్నాడు. ఇది  యాకోబుకు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చే విషయం. దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకున్న విశ్వాసులు ఈ లోకంలో కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా మారినా, ఎన్నో భయాలు, బాధలు వెంటాడుతున్నా ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. అదేవిధంగా ఆ సందర్భంలో పరలోకానికీ, భూమికీ మధ్యలో ఒక నిచ్చెన వేయబడి దానిపై దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది; అది దేవుని సన్నిధినీ, సహవాసాన్నీ సూచిస్తుంది.

మనం కూడా ఇటువంటి సన్నిధి సహవాసాన్ని యేసుక్రీస్తు ద్వారా అనుభవిస్తాం -

యోహాను సువార్త 1:51 మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు మనుష్యకుమారునిపైగా ఎక్కుటయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

ఆదికాండము 28:16-19

యాకోబు నిద్ర తెలిసి - నిశ్చయముగా యెహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు; అది నాకు తెలియక పోయెననుకొని భయపడి ఈ స్థలము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటి కాదు; పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసికొనిన రాయితీసి దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొన మీద నూనె పోసెను. మరియు అతడు ఆ స్థలమునకు బేతేలను పేరు పెట్టెను. అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు నిద్ర మేలుకుని భయపడుతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది దేవునిపట్ల అతనికున్న విధేయతను మనకు తెలియచేస్తుంది. అతను ఆ రాయిని నిలిపి దానిపై నూనెను పోస్తుంది ఆ రాయిలో ఏదో‌ ఉందని అతను అలా‌ చేయలేదు కానీ, ఆ కాలంలో బలిపీఠాలను ప్రతిష్టించే పద్ధతిలో అదొక భాగం.

ఆదికాండము 28:20,21

అప్పుడు యాకోబునేను తిరిగి నా తండ్రి యింటికి క్షేమముగా వచ్చునట్లు దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళ్లుచున్న యీ మార్గములో నన్ను కాపాడి, తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వస్త్రములను నాకు దయచేసిన యెడల యెహోవా నాకు దేవుడైయుండును.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు దేవుని దర్శనానికి స్పందన తెలియచేస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. అతను మొదటిగా దేవుడు తనకు తోడైయుండాలని కోరుకుంటూ తదుపరి కనీస అవసరాలైన వస్త్రాలనూ, తినడానికి తిండినీ దయ చేయమంటున్నాడు' ఎటువంటి దురాశలకూ పోవడం లేదు. అతను ఎంతో గొప్ప ఆస్తికీ, ఐశ్వర్యానికీ వారసుడుగా దీవించబడినప్పటికీ అతని‌ మనసు కేవలం కనీస అవసరతలపైనే ఉంది. కాబట్టి విశ్వాసులమైన మనం మొదటిగా దేవుని తోడునూ తదుపరి మన పరిస్థితిని బట్టి కనీస అవసరాలనూ ఆయన నుండి‌ ఆశించాలే తప్ప దురాశలకు పోకూడదు.

మొదటి తిమోతికి 6:6-10 సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్పలాభసాధనమైయున్నది. మన మీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలో నుండి ఏమియు తీసికొనిపోలేము. కాగా అన్నవస్త్రములు గలవారమైయుండి వాటితో తృప్తి పొందియుందము. ధనవంతులగుటకు అపేక్షించువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక యుక్తములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అట్టివి మనుష్యులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును. ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకొనిరి.

ఆదికాండము 28:22

మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; మరియు నీవు నాకిచ్చు యావత్తులో పదియవవంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించెదనని మ్రొక్కుకొనెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు అతను ఆశించినట్టు దేవుడు జరిగించి ఆయన‌ చెప్పిన ప్రకారం ఈ దేశానికి తీసుకుని వచ్చినపుడు అతను గుర్తుగా నిలువబెట్టిన రాయి ఉన్నచోట మందిరం కడతాననీ, అతని సంపాదనలో పదవ భాగం చెల్లిస్తానని మ్రొక్కుకోవడం మనకు కనిపిస్తుంది. దేవుడు ఇచ్చినదానిలో ఆయనకు కృతజ్ఞతగా కొంత చెల్లించడం ఆరాధనలో భాగంగా మనకు బైబిల్ లో పదేపదే కనిపిస్తుంది. ఇది మోషే ధర్మశాస్త్రంలో దశమభాగంగా పిలవబడింది.

ప్రస్తుత విశ్వాసులు దశమభాగం ఇవ్వాలనే నియమం క్రిందలేకున్నా వారి సంపాదన నుండి కృతజ్ఞత కానుకను సంఘక్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తం తప్పకుండా ఇవ్వాలి.

1 కోరింథీయులకు 16:2 నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగుచేయకుండ ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతివాడును తాను వర్ధిల్లిన కొలది తనయొద్ద కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలెను.

అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం‌ ఉంది, యాకోబు కాలానికి‌ సంఘమూ లేదు, మోషే ధర్మశాస్త్రం కానీ, దేవాలయం కానీ లేవు. అలాంటపుడు అతను పదివంతులు దేవునికి ఎలా‌ చెల్లించాడు? దానికి సమాధానంగా మనం అతను దేవుని పేరుతో ఆ సొమ్మును బీదలకు దానం చేసాడని భావించవచ్చు, ఎందుకంటే బీదలకు ఇవ్వడం కూడా దేవునికి‌ ఇవ్వడమేనని బైబిల్ మనకు బోధిస్తుంది.

సామెతలు 19: 17 బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అప్పిచ్చువాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన ప్రత్యుపకారము చేయును.

పై సందర్భంలో పౌలు కూడా కొరింథీయులను నిలువ చెయ్యమన్న సొమ్మును యెరుషలేములోని పేదలకే తీసుకువెళ్ళాడు.

అదేవిధంగా యాకోబు ఇక్కడ దేవునికి మ్రొక్కుబడి చేసుకుంటున్నాడు; మ్రొక్కుబడి చేసుకోవడం కూడా ఆయనపట్ల ఉన్న విధేయతను తెలియచేస్తుంది.

యోనా 1:16 ఇది చూడగా ఆ మనుష్యులు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి అర్పించి మ్రొక్కుబళ్లు చేసిరి.

మొదటి సమూయేలు 1:11 సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియున్న శ్రమను చూచి, నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరువక జ్ఞాపకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు మగ పిల్లను దయచేసినయెడల, వాని తలమీదికి క్షౌరపుకత్తి యెన్నటికి రానియ్యక, వాడు బ్రదుకు దినములన్నిటను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అప్పగింతునని మ్రొక్కుబడి చేసికొనెను.

కీర్తనలు 22: 25 మహా సమాజములో నిన్నుగూర్చి నేను కీర్తన పాడెదను ఆయనయందు భయభక్తులు గలవారియెదుట నా మ్రొక్కుబడులు చెల్లించెదను.

 

Add comment

Security code
Refresh

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.