పాత నిబంధన

రచయిత: కె విద్యా సాగర్

ఆదికాండము 43:1

ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక-

గత అధ్యాయాలలో చూసినట్టుగా దేవుడు ఫరోకు కలలో తెలియచేసిన కరవు సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ కానానులో కూడా భారంగా మారింది.

ఆదికాండము 43:2

వారు ఐగుప్తునుండి తెచ్చిన ధాన్యము తినివేసిన తరువాత వారి తండ్రి మీరు మరల వెళ్లి మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా-

గత అధ్యాయంలో ఐగుప్తునుండి తిరిగివచ్చిన యాకోబు కుమారులు అక్కడ జరిగినదంతా అతనికి తెలియచేసి యేసేపు బెన్యామీనును తీసుకుని రమ్మన్నాడని చెప్పినపుడు దానికి యాకోబు ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఈ సందర్భంలో ఐగుప్తు నుండి వారు తెచ్చిన ఆహారం అయిపోవడం వల్ల తన కుమారులను మరలా ఐగుప్తుకు పంపించాలని అతను ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 43:3,4,5

యూదా అతని చూచి ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పెను. కాబట్టి నీవు మా తమ్ముని మాతో కూడ పంపిన యెడల మేము వెళ్లి నీకొరకు ఆహారము కొందుము. నీవు వానిని పంపనొల్లనియెడల మేము వెళ్లము; ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెప్పెననెను.

ఈ సందర్భంలో యూదా ఐగుప్తులో యేసేపు పలికిన మాటలను తన తండ్రికి మరలా జ్ఞాపకం చెయ్యడం మనకు కనిపిస్తుంది. యేసేపు ఈ విధంగా కఠినంగా మాట్లాడడానికి బెన్యామీనును తన దగ్గరకు రప్పించుకోవలనే ఉద్దేశమే కారణమని గడచిన అధ్యాయంలో మనం చూసాం.

ఆదికాండము 43:6,7

అందుకు ఇశ్రాయేలుమీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మనుష్యునితో చెప్పి నాకు ఇంత శ్రమ కలుగజేయనేల అనగా వారు ఆ మనుష్యుడుమీ తండ్రి యింక సజీవుడై యున్నాడా? మీకు సహోదరుడు ఉన్నాడా అని మమ్మును గూర్చియు మా బంధువులను గూర్చియు ఖండితముగా అడిగినప్పుడు మేము ఆ ప్రశ్నలకు తగినట్టు అతనికి వాస్తవము తెలియచెప్పితిమి మీ సహోదరుని తీసికొని రండని అతడు చెప్పునని మాకెట్లు తెలియుననిరి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు వేసిన ప్రశ్నకు అతని కుమారులు ప్రత్యుత్తరమివ్వడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ విషయంలో వారు ఊహించని విధంగా యేసేపు స్పందించాడు కాబట్టి వారు ఏదీ కూడా కావాలని చేసి తమ‌ తండ్రిని శ్రమపెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు.

ఆదికాండము 43:8-10

యూదా తన తండ్రియైన ఇశ్రాయేలును చూచి ఆ చిన్నవానిని నాతో కూడ పంపుము, మేము లేచి వెళ్లుదుము, అప్పుడు మేమే కాదు నీవును మా పిల్లలును చావక బ్రదుకుదుము; నేను అతనిగూర్చి పూటపడుదును, నీవు అతనిగూర్చి నన్ను అడుగవలెను; నేను అతని తిరిగి నీయొద్దకు తీసికొనివచ్చి నీయెదుట నిలువబెట్టనియెడల ఆ నింద నా మీద ఎల్లప్పుడును ఉండును. మాకు తడవు కాకపోయినయెడల ఈపాటికి రెండవమారు తిరిగి వచ్చియుందుమని చెప్పగా-

ఈ సందర్భంలో యూదా తన తండ్రిని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తూ బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. ఒకవేళ అతను అలా చెయ్యకపోతే, తన తండ్రి బెన్యామీనును వారితో కలపి పంపకపోతే ఆ కుటుంబమంతా ఆకలితో చనిపోయే పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. ఈ యూదా యేసేపును తన మిగిలిన అన్నలు కొందరు చంపాలని ప్రయత్నించి గుంటలో పడవేసినపుడు కూడా అతనికి ప్రాణహాని సంభవించకుండా తప్పించి అతడిని అమ్మివేయడానికి సలహా ఇచ్చాడు.

ఆదికాండము 37:26,27 అప్పుడు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును దాచి పెట్టినందువలన ఏమి ప్రయోజనము? ఈ ఇష్మాయేలీయులకు వానిని అమ్మి వేయుదము రండి; వాడు మన సహోదరుడు మన రక్తసంబంధిగదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పెను. అందుకతని సహోదరులు సమ్మతించిరి.

ఆదికాండము 43:11

వారి తండ్రియైన ఇశ్రాయేలు వారితో అట్లయిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ దేశమందు ప్రసిద్ధములైనవి, అనగా కొంచెము మస్తకి కొంచెము తేనె సుగంధ ద్రవ్యములు బోళము పిస్తాచకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుష్యునికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు యూదామాట ప్రకారం బెన్యామీనును వారితో పంపడానికి సిద్ధపడుతూ, వారిని యేసేపు దగ్గరకు ఊరికే పంపకుండా కొన్ని కానుకలను పంపించడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో గొప్పవారికి కానుకలను ఇవ్వడం, కానుకల ద్వారా సమాధానపడడం ఆనవాయితీ.

సామెతలు 18:16 ఒకడు ఇచ్చు కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొప్పవారియెదుటికి వానిని రప్పించును.

ఇక్కడ మనకు కరవు భారంగా ఉన్న దేశంలో యాకోబు యేసేపుకు పంపిస్తున్న కానుకలు ఎలా దొరికాయనే సందేహం రావచ్చు. అయితే ఆ కరవు ఐగుప్తులోనూ చుట్టుపక్కలున్న దేశాలలోనూ భారంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ కరవు ప్రధానంగా ప్రజలు తినే ఆహారం విషయంలో సంభవించింది ఫరో కలలో కూడా దానినే మనం చూస్తాం. యాకోబు పంపిస్తున్న కానుకలు ప్రజలు ప్రధానంగా తినే ఆహారం (ధాన్యాలు) కాదు.

అదేవిధంగా, కొన్ని ప్రాంతాల భూమిలో పండే వనరులు మరికొన్ని‌ ప్రాంతాల భూమిలో పండవు. ఈవిధమైన దేవుని సృష్టి వెనుక ఆయన జ్ఞానం దాగియుంది. దీనివల్ల ఒక ప్రాంతపు ప్రజలు మరో ప్రాంతానికి సంచరిస్తూ వ్యాపారాలను చేయగలుగుతారు దీనివల్ల వారిమధ్య సంబంధాలు పెంపొందుతాయి.

ఆదికాండము 43:12

రెట్టింపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగివచ్చిన రూకలు కూడ చేత పట్టుకొనిపోయి మరల ఇచ్చివేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటైయుండును.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు తన‌ కుమారుల ద్వారా యేసేపు యొద్దకు కానుకలను మాత్రమే కాకుండా ధాన్యాన్ని కొనడానికి అవసరమైన ధనాన్నీ, గతంలో వారి సంచులలో తిరిగి వచ్చిన ధనాన్ని కూడా పంపించడం మనకు కనిపిస్తుంది. గతంలో వారి సంచుల్లో వారికి తమ తమ ధనం తిరిగిరావడం పొరపాటువల్ల జరిగిందని అతను భావించాడు. ఇటువంటి పొరపాట్లు చాలా విషయాలలో జరుగుతాయి కానీ కొందరు ఆ పొరపాటు వల్ల తమకు లబ్ధి కలుగుతుంటే దానిని బయటపెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యరు. కానీ ఇక్కడ యాకోబు అలా చెయ్యకుండా తన కుమారులకు నిజాయితీ నేర్పిస్తున్నాడు. విశ్వాసులు ఇటువంటి నిజాయితీని ఎప్పుడూ కోల్పోకూడదు.

ఆదికాండము 43:13

మీ తమ్ముని తీసికొని లేచి ఆ మనుష్యుని యొద్దకు తిరిగి వెళ్లుడి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు యూదా కోరినట్టు బెన్యామీనును వారితో ఐగుప్తుకు పంపిస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఇప్పుడు కూడా యాకోబు బెన్యామీనును వారితో పంపకుంటే అది జ్ఞానం అనిపించుకోదు.
ఎందుకంటే బెన్యామీను ఐగుప్తుకు వెళ్తే అతనికి హాని జరుగుతుందో లేదో అతనికి కచ్చితంగా తెలియదు‌కానీ, ఒకవేళ అతనిని పంపకుంటే మాత్రం ఆ కరవు వల్ల బెన్యామీనుతో సహా యాకోబు కుటుంబం అంతా నశించిపోతుంది. కాబట్టి విశ్వాసులు తమకు ఎదురైన ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఏది ఎక్కువ కీడు కలిగిస్తుందో వివేచించి నడచుకోవాలి.

ఆదికాండము 43:14

ఆ మనుష్యుడు మీ యితర సహోదరుని బెన్యామీనును మీకప్పగించునట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని యెదుట మిమ్మును కరుణించును గాక. నేను పుత్రహీనుడనై యుండవలసిన యెడల పుత్రహీనుడనగుదునని వారితో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు బెన్యామీనును ఐగుప్తుకు పంపుతూ, సర్వశక్తుడైన దేవునిపై ఆధారపడడం మనకు కనిపిస్తుంది. యాకోబు మొదటిగా యేసేపుతో సమాధానపడే తన ప్రయత్నంగా కానుకను‌ అతనికి పంపిస్తూ మరలా దేవునిపై ఆధారపడుతున్నాడు. గతంలో ఏశావు విషయంలో కూడా ఇతను అదేవిధంగా అతనికి కానుకను పంపించి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు. ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవలసిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన పాఠం‌ కనిపిస్తుంది. మనకేదైనా చిక్కు ఎదురైనపుడు దానినుండి తప్పించుకోడానికి దేవుడు మనకిచ్చిన సహజ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తూ మన ప్రయత్నం మనం చెయ్యాలి అదేవిధంగా దేవునిపై ఆధారపడాలి. కొందరు ఈవిధంగా చెయ్యకుండా అంతా దేవుడే చూసుకుంటాడు అన్నట్టుగా తమ ప్రయత్నమేమీ చెయ్యరు. మరికొందరు తమ స్వంత ప్రయత్నాలు చేసి దేవునిపై ఆధారపడరు - ఈ రెండూ కూడా సరైనవి కావు.

అదేవిధంగా ఇక్కడ యాకోబు మాటల్లో ఒకవేళ నేను పుత్రహీనుడిగా ఉండవలసి వస్తే అలానే ఉంటానంటూ మేలుకే కాదు కీడుకు కూడా సిద్ధపడడం మనకు కనిపిస్తుంది. చాలామంది విశ్వాసులు దేవుని నుండి మేలునే ఆశిస్తారు తప్ప ఏదైనా కీడు జరిగితే మాత్రం సహించలేరు. ఇది విశ్వాసికి‌ ఉండవలసిన నైజం కాదు‌ ఎందుకంటే దేవుని నుండి మనకు వచ్చే మేలునైనా కీడునైనా మనం సమానంగా స్వీకరించగలగాలి.

విలాపవాక్యములు 3:38 మహోన్నతుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలు వెళ్లునుగదా?

ఈవిషయంలో దానియేలు స్నేహితులైన షద్రకు, మేషాకు, అబెద్నెగోలు కూడా మనకు మంచి మాదిరిగా కనిపిస్తున్నారు. నెబుకద్నెజరు వారిని అగ్నిగుండంలో వేసే సమయంలో వారు ఆయన మమ్మల్ని ఈ అగ్నిగుండం నుండి తప్పించ సమర్థుడు; ఒకవేళ ఆయన‌ మమ్మల్ని తప్పించకపోయినా మేము‌ దానికి సిద్ధమే అంటూ ధైర్యంగా మాట్లాడారు.

దానియేలు 3:17,18 మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమిగల యీ అగ్నిగుండములోనుండి మమ్మును తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు;మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మమ్మును రక్షించును; ఒక వేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరింపమనియు తెలిసికొనుము.

ఆదికాండము 43:15 

ఆ మనుష్యులు ఆ కానుకను తీసికొని, చేతులలో రెట్టింపు రూకలను తమవెంట బెన్యామీనును తీసికొని లేచి ఐగుప్తునకు వెళ్లి యోసేపు యెదుట నిలిచిరి.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు కుమారులు బెన్యామీనుతో సహా ఐగుప్తులోని యేసేపు దగ్గరకు చేరడం మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 43:16,17

యోసేపు వారితో నున్న బెన్యామీనును చూచి తన గృహనిర్వాహకునితో ఈ మనుష్యులను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిద్ధము చేయించుము; మధ్యాహ్నమందు ఈ మనుష్యులు నాతో భోజనము చేయుదురని చెప్పెను. యోసేపు చెప్పినట్లు అతడు చేసి ఆ మనుష్యులను యోసేపు ఇంటికి తీసికొనిపోయెను.

ఈ సందర్భంలో తనకు అప్పగించబడిన బాధ్యతలో యేసేపు ఎంత నమ్మకంగా పనిచేస్తున్నాడో మరోసారి మనకు స్పష్టమౌతుంది. ఎందుకంటే బెన్యామీనును చూడగానే యేసేపు తన ధాన్యపు అమ్మకపు పనిని విడిచిపెట్టి వెచ్చెయ్యకుండా వారిని తన గృహనిర్వాహకుడికి అప్పగిస్తున్నాడు. విశ్వాసులు తమకు అప్పగించబడిన పనిలో ఇటువంటి నిబద్ధతను చాటుకోవాలి.

ఆదికాండము 43:18

ఆ మనుష్యులు యోసేపు ఇంటికి రప్పింపబడినందున వారు భయపడి మొదట మన గోనెలలో తిరిగి పెట్టబడిన రూకల నిమిత్తము అతడు మన మీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపట్టి మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెప్పించెననుకొనిరి.

యేసేపు తన గృహనిర్వాహకుడితో ఐగుప్తు బాషలో మాట్లాడిన కారణం చేత వీరు యేసేపు ఇంటికి భోజనం నిమిత్తం కాక దాసులుగా మారేందుకే రప్పించబడ్డామని ఈవిధంగా భయపడుతున్నారు.
ఎందుకంటే వీరికి ఐగుప్తు బాష తెలియదు‌.

ఆదికాండము 43:19-23

వారు యోసేపు గృహనిర్వాహకునియొద్దకు వచ్చి యింటి ద్వారమున అతనితో మాటలాడి అయ్యా ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితిమి. అయితే మేము దిగినచోటికి వచ్చి మా గోనెలను విప్పినప్పుడు, ఇదిగో మా మా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో నుండెను. అవి చేతపట్టుకొని వచ్చితిమి. ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను తీసికొని వచ్చితిమి; మా రూకలను మా గోనెలలోనెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని చెప్పిరి.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు‌ ఇంటికి చేరుకున్న యాకోబు కుమారులు తమకున్న భయం చేత జరిగిన సంగతిని ఆ గృహనిర్వాహకుడికి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారి సంభాషణ అనువాదకుడి ద్వారా జరుగుతూ వచ్చిందని గత అధ్యాయంలో మనం చూసాం.

ఆదికాండము 43:24

అందుకతడుమీకు క్షేమమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచ్చెను. మీ రూకలు నాకు ముట్టినవని చెప్పి షిమ్యోనును వారియొద్దకు తీసికొని వచ్చెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు గృహనిర్వాహకుడు పలుకుతున్న మాటలను బట్టి అతనికి యేసేపు ప్రణాళిక ఏంటో తెలుసని మనకు అర్థమౌతుంది. అదేవిధంగా అతను యాకోబు కుమారుల పితరుల దేవుడి గురించి ఎంతో మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నాడు. దీనిని బట్టి యేసేపు తన సేవకులకు తన దేవుని గురించి ప్రకటిస్తూ వచ్చాడని మనం గుర్తించవచ్చు. కాబట్టి విశ్వాసులు ప్రతీచోటా తమ దేవుని నామాన్ని ప్రకటించేవారిగా ఉండాలి.

ఆదికాండము 43:24,25

ఆ మనుష్యుడు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచ్చి వారికి నీళ్లియ్యగా వారు కాళ్లు కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. అక్కడ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధ్యాహ్నమందు యోసేపు వచ్చు వేళకు తమ కానుకను సిద్ధముచేసిరి.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు అన్నలు అతని‌ ఇంటికి చేరడం, ఆ గృహనిర్వాహకుడు వారితో మర్యాదగా ప్రవర్తించడం మనకు కనిపిస్తుంది. దీనిద్వారా అతను వారి మనసులో ఉన్న భయాన్ని దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 43:26

యోసేపు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ చేతులలోనున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు వారితో గతంలో చెప్పిన కల నేరవేర్పుగా వారు మరోసారి అతనిముందు సాగిలపడడం తమ కానుకలను అతనికి ఇవ్వడం మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 43:27,28

అప్పుడుమీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా? అతడు ఇంక బ్రతికి యున్నాడా? అని వారి క్షేమసమాచారము అడిగినందుకు వారు నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంక బ్రదికియున్నాడు క్షేమముగానున్నాడని చెప్పి వంగి సాగిలపడిరి.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు అడిగిన ప్రశ్నకు వారు సమాధానమిస్తూ తమ తండ్రియైన యాకోబు కూడా అతనికి దాసుడని ఒప్పుకోవడం మనకు కనిపిస్తుంది. యేసేపు కలలో అతనికి సాష్టాంగపడిన వారిలో యాకోబు కూడా ఉన్నాడు. అది దృశ్యరూపకంగా జరగకపోయినా ఐగుప్తుకు చేరాక యాకోబు కూడా యేసేపు అధికారం క్రిందనే ఉన్నాడు కాబట్టి అది ఆ విధంగా నెరవేరింది. ఇక్కడ యేసేపు అన్నల మాటల్లో కూడా యాకోబు యేసేపుకు దాసుడిగానే ఉన్నాడు.

ఆదికాండము 43:29

అప్పుడతడు కన్నులెత్తి తన తల్లి కుమారుడును తన తమ్ముడైన బెన్యామీనును చూచిమీరు నాతో చెప్పిన మీ తమ్ముడు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు నిన్ను కరుణించును గాక అనెను.

హెబ్రీయుల సంస్కృతిలో తమకంటే చిన్నవారిని కుమారులుగా సంబోధించే పద్ధతి ఉన్న కారణం చేత యేసేపు ఈ సందర్భంలో తన తమ్ముడైన బెన్యామీనును నా కుమారుడా అని సంబోధిస్తూ అతనిని దీవిస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 43:30,31

అప్పుడు తన తమ్మునిమీద యోసేపు నకు ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చెను గనుక అతడు త్వరపడి యేడ్చుటకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళ్లి అక్కడ ఏడ్చెను. అప్పుడు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచ్చి తన్నుతాను అణచుకొని, భోజనము వడ్డించుడని చెప్పెను.

యేసేపు వారివిషయంలో వేసిన ప్రణాళిక ఇంకా పూర్తి కాలేదు కాబట్టి అతను ఇంకా వారికి తాను ఎవరో తెలియచేసుకోవాలని అనుకోవడం లేదు. అదేవిధంగా తన కుటుంబంపై యేసేపుకు ఎంత ప్రేమ ఉందో ఈ సందర్భం మనకు తెలియచేస్తుంది.

ఆదికాండము 43:32

అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచున్న ఐగుప్తీయులకును వేరు వేరుగా వడ్డించిరి. ఐగుప్తీయులు హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుప్తీయులకు హేయము.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు ఇంటిలో ఉన్న ఐగుప్తీయులైన పనివారు, అతని సహోదరులు వేరుగా భోజనానికి కూర్చోవడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఐగుప్తీయులకు హెబ్రీయులతో కలసి భోజనం చెయ్యడం హేయమని రాయబడింది. దీనికి కొందరు బైబిల్ పండితులు ఐగుప్తీయులు పూజించే జంతువులను హెబ్రీయులు తింటారు కాబట్టి వారితో కలసి భోజనం చెయ్యడం ఐగుప్తీయులు హేయంగా భావించేవారని వివరణ ఇచ్చారు దీనికి వారు ఒక లేఖన ఆధారాన్ని కూడా చూపించే ప్రయత్నం చేసారు.

నిర్గమకాండము 8:25,26 అప్పుడు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించిమీరు వెళ్లి ఈ దేశములో మీ దేవునికి బలి అర్పించుడని వారితో చెప్పగా మోషే అట్లు చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము అర్పించవలసిన బలి ఐగుప్తీయులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుప్తీయులకు హేయమైన బలిని వారి కన్నుల యెదుట అర్పించిన యెడల వారు మమ్ము రాళ్లతో కొట్టి చంపుదురు గదా.

అయితే ఈ వివరణ ఈ సందర్భానికి అంత సమంజసంగా అనిపించడం లేదు ఎందుకంటే యేసేపు తన సహోదరులకు విందుచేసేటపుడు వారితో కలసి తన ఇంట్లో ఐగుప్తీయులు కూడా భోజనం చేస్తారని తెలిసి వారు పూజించే జంతువులనే ఎందుకు సిద్ధం చేయిస్తాడు? కాబట్టి దీనివెనుక వేరే కారణం ఏదో‌ ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఐగుప్తీయులు హెబ్రీయులతో కలసి భోజనం చెయ్యడాన్నే కాదు గొర్రెలకాపరియైన ప్రతీవాడినీ హేయులుగానే భావించేవారు.

ఆదికాండము 46:33 గొఱ్ఱెల కాపరియైన ప్రతివాడు ఐగుప్తీయులకు హేయుడు గనుక ఫరో మిమ్మును పిలిపించి మీ వృత్తి యేమిటని అడిగినయెడల-

దీనికి కారణం ఏంటంటే కానాను దేశంలో నివసిస్తున్న కానానీయులు మరియు Phoenician అనే ప్రజలు ఐగుప్తు దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో ఆ దేశంపై ఆధిపత్యం చెలాయించి ఆ ప్రజలను చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు ఆ రెండు గుంపుల‌ ప్రజలూ ఎక్కువశాతం గొఱ్ఱెలకాపరులే.‌ అందుకే ఐగుప్తీయులు కానాను దేశానికి చెందిన గొఱ్ఱెల‌ కాపరులందరినీ ద్వేషించేవారు. హెబ్రీయులు కూడా కానాను దేశంలో గొఱ్ఱెల కాపరులే కాబట్టి యేసేపు ఇంటిలోని‌ ఐగుప్తీయులు వారితో కలసి భోజనం చెయ్యలేదు అప్పటికి వారు యేసేపు సహోదరులని వారికి‌ తెలియదు. ఈ చరిత్రను యూదా చరిత్రకారుడైన ప్లేవియస్ జోసెఫస్ రచించిన The Antiquities Of The Jews అనే పుస్తకాన్ని తర్జుమా చేసిన బిషప్ Comberland గారు ఆ బుక్ నంబర్ 2.7.5 పుట్ నోట్ లో ప్రస్తావించారు.

అదేవిధంగా ఇక్కడ యేసేపు ఐగుప్తీయులందరికీ ప్రధానిగా ఉన్నప్పటికీ వారు తన సహోదరులతో కలసి భోజనం చెయ్యాలని వారిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు. అలా చేస్తే అది బలవంతంగా వారి ఆచారాలను నిలువరించే ప్రయత్నం చేసినట్టు ఔతుంది. విశ్వాసి ఎప్పుడూ కూడా బలవంతంగా ఒకరిపై తన విశ్వాసాన్ని రుద్దే ప్రయత్నం చెయ్యకూడదు. మన విశ్వాసంలో ఉన్న సత్యమేంటో వారికి ప్రకటించినపుడు వారు స్వేచ్ఛగా దానికి లోబడాలి అనుకున్నపుడు మాత్రమే వారిని మనతో కలపుకోవాలి.

ఆదికాండము 43:33

జ్యేష్ఠుడు మొదలుకొని కనిష్ఠుని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొప్పున కూర్చుండిరి గనుక ఆ మనుష్యులు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశ్చర్యపడిరి.

తెలుగుభాషలో ఈ వచనపు అనువాదంలో కాస్త లోపం ఉంది. ఇక్కడ భోజనానికి వరుసగా యేసేపు సహోదరులే కూర్చున్నట్టు చేసారు కానీ వాస్తవానికి వారిని వరుసగా యేసేపే కూర్చోబెట్టాడు.
అందుకే వారు తమ వయస్సుల చొప్పున వరుసగా కూర్చోబెట్టడానికి అతనికి మా వయస్సులు ఎలా తెలుసని ఆర్చర్యపడ్డారు.

ఆదికాండము 43:34

మరియు అతడు తనయెదుటనుండి వారికి వంతులెత్తి పంపెను. బెన్యామీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొప్పది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు తన అన్నలను గౌరవిస్తున్నట్టు సూచనగా తన భోజనపు బల్లదగ్గర నుండే వారికి ఆహారం పంపించడం‌ మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే అతను తన తమ్ముడైన బెన్యామీనుకు మిగిలినవారికంటే ఐదువంతులు ఎక్కువగా పంపించాడు. దీనికి కారణం వారికంటే బెన్యామీను ఎక్కువ తింటాడని ‌కానీ, యేసేపు మనసులో పక్షపాతం ఉందని‌ కానీ కాదు.

గతంలో యాకోబు వారందరికంటే ఇతన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నపుడు వారు ఎలా అసూయతో పగపట్టి తన క్షేమసమాచారాన్ని కూడా అడగకుండా ఉండేవారో ఇతనికి తెలుసు. ఈ సందర్భంలో బెన్యామీనుపై యేసేపు ఎక్కువ శ్రద్ధను తీసుకుంటున్నపుడు వారి మనస్సుల్లో అదే అసూయ ఇంకా నిలిచియుంటే ముఖాన్ని చూసి దానిని గుర్తించే యేసేపుకు అది సులభంగా అర్థమైపోతుంది. అందుకే వారిని పరీక్షించడానికి యేసేపు బెన్యామీనుకు వారందరికంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని పంపించాడు.

 

Add comment

Security code
Refresh

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు Join WhatsApp

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.

ముఖ్య గమనిక : హితబోధ ఎప్పుడూ, ఎవ్వరినీ ఆర్థిక సహాయం కోరదు; ఒకవేళ హితబోధ పేరుతో ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం అడిగితే, వారి వివరాలు మాకు తప్పక తెలియజేయండి. ఈ హెచ్చరికను ఖాతరు చేయకుండా ఎవరైనా హితబోధ పరిచర్యలకు అనుకుని ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే అందుకు హితబోధ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.