పాత నిబంధన
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

 gen13

ఆదికాండము 13:1

అబ్రాము తనకు కలిగిన సమస్తమును తన భార్యను తనతోకూడనున్న లోతును వెంటబెట్టు కొని ఐగుప్తులో నుండి నెగెబునకు వెళ్లెను.

అబ్రాహాము ఐగుప్తు నుండి మరలా, తనకు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ప్రాంతానికి తిరిగివచ్చినట్లు, ఈ సందర్భం తెలియచేస్తుంది. మానవుడు కొన్ని సందర్భాలలో, దేవుని వాగ్దానానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినప్పటికీ, ఆయన తగినరీతిలో బుద్ధి చెప్పి దాన్ని నెరవేర్చుకుంటాడని దీన్నిబట్టి మనం గ్రహించవచ్చు‌.

అదేవిధంగా, కొంతమంది ఈ సందర్భాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని, విశ్వాసులు తాము చేసేపనిలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నపుడు అది దేవుని చిత్తం కాదనే అభిప్రాయానికి వస్తుంటారు. ఎందుకంటే, అబ్రాహాము ఆయన చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఐగుప్తుకు వెళ్ళి ఇబ్బందికి లోనవ్వడం, ముందు అధ్యాయంలో మనకి కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా, ప్రతీ ఇబ్బందిలోనూ ఆ అభిప్రాయానికి రావడం సరైనది కాదు, విశ్వాసులు ఏది దేవుని చిత్తం, ఏది ఆయన చిత్తానికి వ్యతిరేకం అనేది ఆయన మాటను(వాక్యాన్ని) ప్రాముఖ్య ఆధారంగా చేసుకొని నిర్థారించుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ఆయన చిత్తానుసారమైన పనే విశ్వాసులు చేస్తున్నప్పటికీ ఇబ్బంది సంభవించవచ్చు. ఉదాహరణకు, అబ్రాహాము కూడా కానాను దేశంలో, కరువు వల్ల ఇబ్బంది పడ్డాడు.

ఆదికాండము 13:2

అబ్రాము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను.

ఈ వచనం ప్రకారం, ఆదికాండము 12:16 లో, అబ్రాహాము హారానునుండి వెంట తెచ్చుకొన్న ఆస్తితో పాటుగా, ఐగుప్తులో ఫరో ఇచ్చిన ఆస్తితో కూడా ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాము ధనవంతునిగా కనిపిస్తున్నాడు, దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఐగుప్తుకు వెళ్లి శోధనను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఆయన కృపచేతనే అబ్రాహాముకు ఆ దేశ సంపద లభించింది.

ఆదికాండము 13:3,4

అతడు ప్రయాణము చేయుచు దక్షిణమునుండి బేతేలువరకు, అనగా బేతేలుకును హాయికిని మధ్య తన గుడారము మొదట ఉండిన స్థలమువరకు వెళ్లి తాను మొదట బలి పీఠమును కట్టినచోట చేరెను. అక్కడ అబ్రాము యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను.

ఈ వచనంలో, అబ్రాహాముకు యెహోవా నామం తెలిసినట్లు రాయబడినప్పటికీ, ఆదికాండాన్ని రాసేటపుడు మోషే ఆ పేరును చేర్చాడనీ, అంతకుముందున్న పితరులెవ్వరికీ ఆ పేరు తెలియదని కొందరు భావిస్తుంటారు, వారలా భావించడానికి మరో వచనం ఆధారంగా చూపిస్తుంటారు.

నిర్గమకాండము 6:2,3 - మరియు దేవుడు మోషేతో ఇట్లనెనునేనే యెహోవాను; నేను సర్వశక్తిగల దేవుడను పేరున అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు ప్రత్యక్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు.

ఈ సందర్భాన్ని మనం చదివినపుడు అలానే అనిపిస్తూ‌ ఉంటుంది. అయితే, అది వాస్తవం కాదు, మోషేకు ముందున్న పితరులకు యెహోవా నామం తెలిసినట్లుగా స్పష్టంగా అతని చేతనే రాయబడిన మాటలు‌ చూడండి;

ఆదికాండము 4: 26 - మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుట్టెను; అతనికి ఎనోషను పేరు పెట్టెను. అప్పుడు యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది.

ఆదికాండము 9: 26 - మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా స్తుతింపబడునుగాక కనాను అతనికి దాసుడగును.

ఆదికాండము 26: 25 - అక్కడ అతడొక(ఇస్సాకు) బలిపీఠము కట్టించి యెహోవా నామమున ప్రార్థనచేసి అక్కడ తన గుడారము వేసెను. అప్పుడు ఇస్సాకు దాసులు అక్కడ బావి త్రవ్విరి.

ఆదికాండము 28: 16 - యాకోబు నిద్ర తెలిసినిశ్చయముగా యెహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు; అది నాకు తెలియక పోయెననుకొని-

వీటినిబట్టి, పితరులకు యెహోవా అనే నామం తెలుసు, కొన్ని సందర్భాలలో అన్యులు కూడా ఆ నామాన్ని ప్రస్తావించారు. నిర్గమకాండంలో మోషేతో దేవుడు ఆ విధంగా చెప్పడానికి కారణం, బైబిల్ గ్రంథంలో నామము అన్నపుడు, అన్ని సందర్భాలలోనూ అది కేవలం పేరు(sound)కోసమని భావించే అవకాశం లేదు.

ఉదాహరణకు:
నిర్గమకాండము 34: 5 - మేఘములో యెహోవా దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను నామమును ప్రకటించెను. ఈ సందర్భంలో, దేవుడు మోషేకు యెహోవా అనే తన నామాన్ని ప్రకటించినట్లుగా రాయబడింది. అయితే అప్పటికే మోషేకు యెహోవా అనే నామం తెలుసు. తెలిసిన నామాన్నే దేవుడు పదేపదే ప్రకటిస్తున్నాడా?

ఆ క్రింది వచనాలు మనం పరిశీలించినట్లైతే, దేవుడు తనకున్న గుణాలను ప్రకటిస్తున్నట్లుగా అర్థం అవుతుంది.

నిర్గమకాండము 34:6,7 - అతనియెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళ్లుచుయెహోవా కనికరము, దయ, దీర్ఘశాంతము, విస్తారమైన కృపాసత్యములుగల దేవుడైన యెహోవా. ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాత్రమును దోషులను నిర్దోషులగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికిని కుమారుల కుమారుల మీదికిని రప్పించు నని ప్రకటించెను.

అదేవిధంగా మరొక సందర్భాన్ని చూడండి;

యోహాను 17: 26 - నీవు నాయందు ఉంచిన ప్రేమ వారియందు ఉండునట్లును, నేను వారియందు ఉండునట్లును, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు దేవుని నామాన్ని తెలియచేసానని ప్రార్థిస్తున్నారు, ఇంకనూ తెలియచేస్తాను అంటున్నారు. యేసుక్రీస్తు గురించి బైబిల్ లో రాయబడినంతమట్టుకు ఆయన ఎక్కడా యెహోవా అనే పేరును ప్రకటించలేదు. ఆయన కేవలం తండ్రియొక్క గుణలక్షణాలను మాత్రమే తన శిష్యులకూ, ప్రజలకూ ప్రకటించాడు. దీన్నిబట్టి నామము అన్నపుడు, దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలను కూడా తెలియచేస్తుందని అర్థమౌతుంది.

ఈవిధంగా మోషేతో దేవుడు మాట్లాడినదాన్ని మనం ఆలోచిస్తే, దేవుడు అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు సర్వశక్తిమంతునిగా, ప్రత్యక్షమై వారి సంతానం గురించీ, ఐగుప్తు నుండి వారు విడుదలై, కానానును స్వతంత్రించుకోవడం గురించీ వాగ్దానం చేసాడు. యెహోవా అనే పేరుకు, ఉన్నవాడనీ, మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడనీ అర్థం. ఈ నెరవేర్పును అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులు చూడలేదు కానీ, మోషే/అతని తరంవారు చూస్తున్నారు. ఈ నెరవేర్పు(ఆయనలో గుణం) గురించే ఆయన మాట్లాడుతూ వారికి ఆ నామం తెలియబడలేదని చెపుతున్నాడు.

ఆదికాండము 13:5-7

అబ్రాముతో కూడ వెళ్లిన లోతుకును గొఱ్ఱెలు గొడ్లు గుడారములు ఉండెను గనుక వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలక పోయెను; ఎందు కనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమైయుండెను. అప్పుడు అబ్రాము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును కలహము పుట్టెను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజ్జీయులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి.

కొంతమంది బోధకులు ఈమాటలనే మనకి చూపిస్తూ, దేవున్ని నమ్మినవారు ఈ విధంగా భౌతికంగా ఆశీర్వదించబడతారని మభ్యపెడుతుంటారు, భౌతికపరమైన సంపద కొందరి పట్ల దేవుని ఆశీర్వాదానికి ఫలంగా కనిపించవచ్చేమో కానీ, కేవలం సంపద మాత్రమే ఆయన ఆశీర్వాదం కాదు, అందరి విషయంలోనూ అది కనిపించకపోవచ్చు. బైబిల్ గ్రంథ‌ంలో దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన భక్తులు(అపోస్తలులు) ఎటువంటి భౌతికమైన సంపద లేకుండా, పేదరికంలో జీవించినట్లు మనకి కనిపిస్తుంది. అదేవిదంగా కనానీయులు పెరిజ్జీయులు అనబడే అన్యజనులు కూడా వారి చుట్టుప్రక్కల ఉన్నారు.

ఆదికాండము 13:8,9

కాబట్టి అబ్రాముమనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహ ముండకూడదు. ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నున్నదిగదా, దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగానుండుము. నీవు ఎడమతట్టునకు వెళ్లిన యెడల నేను కుడితట్టుకును, నీవు కుడితట్టునకు వెళ్లినయెడల నేను యెడమతట్టునకును వెళ్లుదునని లోతుతో చెప్పగా -

ఈ సందర్భంలో, అబ్రాహాము‌ ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఉంది, లోతు అబ్రాహాము ఇద్దరూ దేవుని ప్రజలుగానే కలసి జీవిస్తున్నారు, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కానానీయులకూ, పెరజ్జీయులకీ ఆ విషయం తెలుసు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వారి ఇరుతెగల మధ్య కలహం సంభవిస్తే, ఆ అన్యులముందు, వారి కలహాన్ని బట్టి దేవుని నామానికి అవమానం కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతో అబ్రాహాము ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు.

దీనిగురించి పౌలు కూడా తన పత్రికలో‌ బోధించాడు‌;

మొదటి కొరింథీయులకు 6:6,7 - అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు, మరి అవిశ్వాసుల యెదుటనే వ్యాజ్యెమాడు చున్నాడు. ఒకనిమీద ఒకడు వ్యాజ్యెమాడుట మీలో ఇప్పటికే కేవలము లోపము. అంతకంటె అన్యాయము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొత్తుల నపహరింపబడనిచ్చుట మేలు కాదా?

ఆదికాండము 13:10-12

లోతు తన కన్నులెత్తి యొర్దాను ప్రాంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొఱ్ఱా అను పట్టణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచ్చువరకు అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుప్తు దేశమువలెను నీళ్లు పారు దేశమైయుండెను. కాబట్టి లోతు తనకు యొర్దాను ప్రాంతమంతటిని ఏర్పరచుకొని తూర్పుగా ప్రయాణముచేసెను. అట్లు వారు ఒకరి కొకరు వేరై పోయిరి. అబ్రాము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందున్న పట్టణముల ప్రదేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగ్గర తన గుడారము వేసికొనెను.

ఈ సందర్భంలో లోతు, భౌతికపరమైన సంపదపైన లక్ష్యముంచి, అబ్రాహాము నుండి వేరైపోయాడు; దీనిద్వారా తరువాతి కాలంలో‌ అతను ప్రతిదినమూ‌ బాధపడినట్లుగా దేవుని వాక్యం తెలియచేస్తుంది.

రెండవ పేతురు 2:7,8 - దుర్మార్గుల కామ వికారయుక్తమైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు లోతును తప్పించెను. ఆ నీతిమంతుడు వారి మధ్యను కాపురముండి, తాను చూచినవాటినిబట్టియు వినినవాటినిబట్టియు, వారి అక్రమమైన క్రియల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనస్సును నొప్పించుకొనుచు వచ్చెను.

ఆదికాండము 13:13

సొదొమ మనుష్యులు దుష్టులును, యెహోవా దృష్టికి బహు పాపులునై యుండిరి.

ఈ సొదొమ పట్టణం స్వలింగ సంపర్కానికి నిలయంగా ఉండేది. అందుకే ఇప్పటికీ కూడా స్వలింగ సంపర్కులను ఈ పట్టణం పేరుతో, sodomy అని పిలుస్తారు.

ఆదికాండము 13:14-16

లోతు అబ్రామును విడిచి పోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కన్నులెత్తి నీవు ఉన్నచోటనుండి ఉత్తరపుతట్టు దక్షిణపుతట్టు తూర్పు తట్టు పడమరతట్టును చూడుము; ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న యీ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చెదను. మరియు నీ సంతానమును భూమిమీదనుండు రేణు వులవలె విస్తరింప చేసెదను; ఎట్లనగా ఒకడు భూమిమీదనుండు రేణువులను లెక్కింప గలిగినయెడల నీ సంతానమునుకూడ లెక్కింపవచ్చును.

దేవుడు ఈ సందర్భంలో అబ్రాహాముకు వాగ్దానం చేసినట్లుగానే అతని సంతానాన్ని విస్తరించినట్లుగా తరువాతి కాలంలో చూస్తాం.

ద్వితియోపదేశకాండము 1: 10 - మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్ము విస్తరింప జేసెను గనుక నేడు మీరు ఆకాశ నక్షత్రములవలె విస్తరించి యున్నారు.

ఆదికాండము 13:17,18

నీవు లేచి యీ దేశముయొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించుము; అది నీకిచ్చెదనని అబ్రాముతో చెప్పెను. అప్పుడు అబ్రాము తన గుడారము తీసి హెబ్రోను లోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూరవృక్షవన ములోదిగి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టెను.

ఈ సందర్భంలో మరలా, అబ్రాహాముకు దేవుడు కానాను దేశం గురించిన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఈ విషయంలో అబ్రహాము లోతువలే స్వతహాగా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా దేవుని వాగ్దానం పైనే ఆధారపడ్డాడు. అబ్రాహాము తనకున్న విశ్వాస తీవ్రతను బట్టి, ఆ దేశంలో స్థిరమైన‌ నివాసాన్ని నిర్మించుకోకుండా, సంచరిస్తూ ఆత్మీయంగా పరదేశిగానే జీవిస్తూ పరలోకం కోసం‌ ఎదురుచూసాడు.

హెబ్రీయులకు 11:8-10 - అబ్రాహాము పిలువ బడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్లెను. మరియు ఎక్కడికి వెళ్లవలెనో అది ఎరుగక బయలువెళ్లెను. విశ్వాసమునుబట్టి అతడును, అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమానవారసులైన ఇస్సాకు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అన్యుల దేశ ములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దత్తదేశములో పరవాసులైరి. ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడునై యున్నాడో, పునాదులుగల ఆ పట్టణముకొరకు అబ్రాహాము ఎదురుచూచుచుండెను.

 

Add comment

Security code
Refresh

Comments  

# Genesis 1-12 chaptersRev M Daniel 2020-08-26 09:41
Sir, we are very thankful to you, may God bless abundantly, you are doing best work which is useful to telugu Christian people in world.
Thank you so much sir,,,
Reply
దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.