పాత నిబంధన

రచయిత: కె విద్యా సాగర్

ఈ అధ్యాయంలో ఫరో తన ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులను యేసేపు ఉన్న చెరశాలలో వేయించడం (1-3) యేసేపు వారికి ఉపచారం చేసేవాడిగా ఉన్నపుడు వారిద్దరికీ కలలు రావడం (4-7) తరువాత యేసేపు ఆ కలలను తెలుసుకుని వాటి భావాన్ని వివరించడం ( 8-19) యేసేపు చెప్పిన కల భావాల చొప్పున వారికి జరగడం పానదాయకుల అధిపతి యేసేపును మరచిపోవడం (20-23) గురించి మనం చదువుతాం.

 ఆదికాండము 40:1

అటుపిమ్మట ఐగుప్తురాజు యొక్క పానదాయకుడును భక్ష్యకారుడును తమ ప్రభువైన ఐగుప్తురాజు ఎడల తప్పుచేసిరి.

ఈ సందర్భంలో  పానదాయకుడూ, భక్ష్యకారుడూ రాజు విషయంలో చేసిన తప్పేంటో మనకు వివరించబడనప్పటికీ కొందరు బైబిల్ పండితులు వారు రాజు ఆహారంలో విషప్రయోగం చేయబోయారనీ, మరికొందరు రాజు ఆహారంలో అశుభ్రమైనది చేర్చారని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ సంఘటనకూ యేసేపు చెరసాల నుండి విడుదల అవ్వడానికీ సంబంధం ఉంది అందుకే దేవునివాక్యంలో దీనిగురించి రాయబడింది.

రోమీయులకు 8: 28 దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము.

ఆదికాండము 40:2,3 

గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్ష్యకారుల అధిపతియునైన తన యిద్దరు ఉద్యోగస్థుల మీద కోపపడి వారిని చెరసాలలోనుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అప్పగించెను. అది యోసేపు బంధింపబడిన స్థలము.

ఈ సందర్భంలో ఫరో తన ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులపైనా కోపపడి చెరశాలలో వేయించినప్పుడు రాజసంరక్షక సేనాధిపతియైన పోతిఫరు వారిని యేసేపు వశం చెయ్యడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ పోతిఫరు తన భార్య మాటను బట్టి యేసేపుపై కోపపడి చెరసాలలో వేయించినప్పటికీ యేసేపు ఆ తప్పు చేసాడని అతను నమ్మియుండకపోవచ్చు అందుకే అతను యేసేపుపై ఇంకా కనికరం చూపిస్తున్నాడు. దీనంతటిలో మనకు దేవుని సార్వభౌమత్వం మనిపిస్తుంది. ఫరో యొక్క ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు యేసేపు వశం చేయబడడం ద్వారా దేవుడు యేసేపును ఐగుప్తుకు ప్రధానిని చెసే తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు.

ఆదికాండము 40:4

ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము చేసెను. వారు కొన్నిదినములు కావలిలోనుండిన తరువాత-

యేసేపు జీవితాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు అతను దేవుణ్ణి ప్రేమించి చెడుతనాన్ని విసర్జించాడు. తన అన్నల కోపానికి లోనై ఐగుప్తుకు బానిసగా అమ్మబడి తన కుటుంబానికి దూరమయ్యాడు. అయినప్పటికీ అతను కృంగిపోకుండా పోతిఫరు ఇంట్లో నమ్మకంగా పనిచేస్తూ అక్కడ కూడా పోతిఫరు భార్య కామవాంఛకు వేదనపడ్డాడు, అతనికి దేవునిపట్ల ఉన్న భయం వల్ల ఆ హేయమైన కార్యానికి ఒప్పుకోనందుకు చెరసాల పాలయ్యాడు. దేవునిపట్ల భయభక్తులతో, సక్రమంగా నడుచుకుంటున్న ప్రతీసారీ అతనికి వేదనే కలుగుతున్నప్పటికీ అతను దేవుణ్ణి నిందించడం లేదు, తన‌ బాధ్యతలను విస్మరించడమూ లేదు, వాటిలో విఫలమూ అవ్వట్లేదు. చెరసాలలో కూడా తన బాధ్యతను నిజాయితీగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు.

సాధారణంగా చాలామంది విశ్వాసులు తాము నిజాయితీగా ఉంటున్నప్పటికీ వారికి పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారుతున్నపుడు కృంగిపోతుంటారు, దేవుణ్ణి నిందిస్తుంటారు. తమ బాధ్యతలు సరిగా నిర్వర్తించలేక తొట్రిల్లుతుంటారు. అలాంటివారందరూ యేసేపు జీవితాన్ని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి.

సామెతలు 24: 10 శ్రమదినమున నీవు క్రుంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు.

ఆదికాండము 40:5

వారిద్దరు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుప్తురాజు యొక్క పానదాయకుడును, భక్ష్యకారుడును ఒక్కటే రాత్రియందు కలలు కనిరి; ఒక్కొక్కడు వేరు వేరు భావముల కల కనెను.

ఈ సందర్భంలో ఫరోయొక్క ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు కలలను కనడం మనం చూస్తాం. బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుణ్ణి ఎరుగని అన్యులకు సైతం ఆయన కలలు రప్పించాడు. దానికి కారణం వారిద్వారా ఏదో ప్రత్యక్షతను తెలియచెయ్యడానికి కాదుకానీ తమ మధ్య ఉన్న ప్రవక్తను ప్రజలు గుర్తించి ఘనపరచడానికే ఆయన అలా చేసాడు. ఉదాహరణకు ఆయన నెబుకద్నెజరుకు కలను రప్పించి బబులోను సామ్రాజ్యంలో దానియేలు ఘనపరచబడేలా చెయ్యడం మనకు దానియేలు గ్రంథంలో కనిపిస్తుంది. యేసేపు విషయంలో కూడా అలా జరగాలనే ఆయన ఆ ఉద్యోగస్తులకు కలను రప్పించాడు. తరువాతి చరిత్రలో ఈ ఉద్యోగస్తులలో ఒకడు ఫరో కల కన్నపుడు యేసేపు గురించి అతనికి తెలియచెయ్యడం, దానిద్వారా యేసేపు ఐగుప్తుకు ప్రధాని కావడం మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 40:6,7

తెల్లవారినప్పుడు యోసేపు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు చింతాక్రాంతులై యుండిరి. అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చిన్నబోయియున్నవని తన యజమానుని యింట తనతో కావలియందున్న ఫరో ఉద్యోగస్థులనడిగెను.

ఈ సందర్భంలో అతని వశం చేయబడ్డ ఖైదీల పట్ల యేసేపు ఎంతటి బాధ్యతతో, మృదుత్వంతో వ్యవహరిస్తున్నాడో మనకు కనిపిస్తుంది.  అతను కేవలం వారికి ఉపచారం చేయడమే కాదు, వారి ముఖంలో కనిపించే విచారాన్ని బట్టి ‌కూడా స్పందిస్తూ, కారణం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. విశ్వాసులు కూడా తాము నియమించబడ్డ ప్రతీ బాధ్యతలోనూ, యేసేపువలే నిబద్ధతతో వ్యవహరించాలి. ఎందుకంటే మనం నియమించబడ్డ ప్రతీ బాధ్యతలోనూ‌ చేసే సేవ మనుష్యుల కోసం కాదు దేవుని కోసమే‌ చేస్తున్నాము.

ఎఫెసీయులకు 6: 7 మనుష్యులకు చేసినట్టుకాక ప్రభువునకు చేసినట్టే యిష్టపూర్వకముగా సేవ చేయుడి.

ఆదికాండము 40:8

అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెప్పగలవారెవరును లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెప్పుట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెప్పడనెను.

ఈ సందర్భంలో ఆ ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులూ కలలను కని వాటి భావం చెప్పగలవారు ఎవరూ ఇక్కడ (చెరసాలలో) లేరని యేసేపుతో పలక‌డం‌ మనకు కనిపిస్తుంది. దానిప్రకారం ఆ కాలంలో కలల భావం చెప్పేవారిగా కొందరు బయట చలామణి ఔతున్నారు‌.  అయితే ఇక్కడ యేసేపు వారికి కలల భావం దేవుని ఆధీనమని ప్రస్తావిస్తూ, వారు ఊహిస్తున్నట్టు ఇతరులవల్ల అ భావం తెలుసుకోవడం అసాధ్యమని వారికి చెబుతున్నాడు. ఇటువంటి మాటలే దానియేలు కూడా నెబుకద్నెజరుతో పలికినట్టు దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో మనం చూడగలం.

భక్తులేమో, కలల భావం దేవుని మూలంగా బయలుపరచబడుతుందని  ఆయనకు మహిమను ఆపాదిస్తే, ప్రస్తుతం కొందరు దొంగ ప్రవక్తలు, బోధకులు మాత్రం తామే‌ విశ్వాసుల కలలకు (ఇప్పుడు రాకున్నా) భావం‌ చెబుతామన్నట్టు తమకు మహిమను ఆపాదించుకుంటున్నారు.

ఆదికాండము 40:9-13

అప్పుడు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచిన కలలో ఒక ద్రాక్షావల్లి నా యెదుట ఉండెను; ఆ ద్రాక్షావల్లికి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినట్టు ఉండెను; దాని పువ్వులు వికసించెను; దాని గెలలు పండి ద్రాక్షఫలములాయెను. మరియు ఫరో గిన్నె నా చేతిలో ఉండెను; ఆ ద్రాక్షఫలములు నేను పట్టుకొని ఫరో గిన్నెలో వాటిని పిండి ఆ గిన్నె ఫరో చేతికిచ్చితినని తన కలను అతనితో వివరించి చెప్పెను. అప్పుడు యోసేపుదాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెత్తి నీ ఉద్యోగము నీకు మరల ఇప్పించును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవై యున్ననాటి మర్యాద చొప్పున ఫరో గిన్నెను అతని చేతికప్పగించెదవు.

ఈ సందర్భంలో పానదాయకుల అధిపతి యేసేపుకు కలను వివరించడం యేసేపు అతనికి భావాన్ని తెలియచెయ్యడం‌ మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 40:14-14

కాబట్టి నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొని నాయందు కరుణించి ఫరోతో నన్నుగూర్చి మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి నన్ను బయటికి రప్పించుము. ఏలయనగా నేను హెబ్రీయుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది నిశ్చయము. మరియు ఈ చెరసాలలో నన్ను వేయుటకు ఇక్కడ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో యేసేపు పానదాయకుల అధిపతితో అతను కన్న కల భావాన్ని వివరించిన తరువాత తాను చెరశాలలో ఉండే తప్పు ఏమీచేయలేదు కాబట్టి నీకు ‌నీ ఉద్యోగం మరలా వచ్చినపుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని మనవి చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ యేసేపులో నిజాయితీని మనం మరోసారి గమనించవచ్చు.

తాను దేవుని జ్ఞానం చొప్పున పానదాయకుల అధిపతికి కల భావం చెప్పాడు కాబట్టి ఆ కృతజ్ఞతతో అతను తనను విడుదల చేయించాలని (శిక్షను తప్పించుకోవాలని) యేసేపు ఆశించడం లేదు. తాను చెరసాలలో ఉండే ఏ తప్పూ చేయకపోయినా ఒక దుర్మార్గురాలి అన్యాయపు ఆరోపణ వల్ల అతనికి ఆ పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి, నిర్దోషినైన తనను జ్ఞాపకం చేసుకోమని మాత్రమే కోరుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే యేసేపు చెరసాల నుండి విడుదల చెయ్యబడడానికి అర్హుడు. కొందరు విశ్వాసులు మాత్రం ఇటువంటి నిజాయితీని‌ తృణీకరిస్తూ, తాము ఎవరికైనా ఉపకారం చేసినపుడు, దానికి ప్రతిఫలంగా అర్హం కాని ప్రత్యుపకారం ఆశిస్తుంటారు.

ఇక్కడ యేసేపులో మనం గమనించవలసిన మరో విషయం ఏమిటంటే అతను తన పరిస్థితి గురించి పానదాయకుల అధిపతికి వివరిస్తూ ఆ పరిస్థితి తనకు రావడానికి కారణమైన ఎవరినీ నిందించడం లేదు. విశ్వాసులు ఇటువంటి క్షమాగుణం కలిగుండాలి.

ఆదికాండము 40:16-19

అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్ష్యకారుల అధిపతి చూచి అతనితోనిట్లనెను నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెల్లని పిండివంటలుగల మూడు గంపలు నా తల మీద ఉండెను. మీదిగంపలో ఫరో నిమిత్తము సమస్తవిధములైన పిండివంటలు ఉండెను. పక్షులు నా తలమీదనున్న ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను. అందుకు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెత్తి మ్రానుమీద నిన్ను వ్రేలాడదీయించును. అప్పుడు పక్షులు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని ఉత్తరమిచ్చెను.

ఈ సందర్భంలో తన సహఉద్యోగికి మంచి భావం కలిగిన కల వచ్చిందని గమనించిన భక్ష్యకారుల అధిపతి తన కలను కూడా వివరించినప్పుడు అతనికి యేసేపు ప్రతికూలమైన భావం తెలియచెయ్యడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యేసేపు తనకు దేవుడు బయలుపరచింది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అతనితో చెప్పాడే తప్ప ఇటువంటి ప్రతికూలమైన భావం చెబితే అతను నొచ్చుకుంటాడేమో అనే మొహమాటానికి పోలేదు. ఆత్మ సహాయంతో బోధించే ప్రతీబోధకుడూ ఇటువంటి నిర్మోహమాటమైన మాటలు కలిగి దేవుని వాక్యం ఏం ‌బోధిస్తుందో దానికే ఇతరులకు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తాడు. దాని పర్యవసానం ఎలా ఉన్నప్పటికీ అతను రాజీపడడు. ఈరోజుల్లో చాలామంది బోధకులు కఠినమైన మాటలు చెబితే జనాలు ఎక్కడ సంఘానికి రారో, ఎక్కడ కానుకలు వెయ్యరో అనే ఆందోళనతో విశ్వాసుల తప్పిదాలను ఖండించడం మానివేస్తూ తియ్యని మాటలను ఉపయోగిస్తున్నారు వారంతా దేవునికి కాదు తమ కడుపుకే దాసులు.

రోమీయులకు 16: 18 అట్టివారు మన ప్రభువైన క్రీస్తుకు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు ఇంపైన మాటలవలనను ఇచ్చకములవలనను నిష్కపటుల మనస్సులను మోసపుచ్చుదురు.

ఆదికాండము 40:20

మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జన్మదినము గనుక అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను భక్ష్యకారుల అధిపతి తలను పైకెత్తి-

ఈ సందర్భంలో ఫరో యొక్క జన్మదిన వేడుక గురించి  రాయబడింది. బైబిల్ గ్రంథంలో మనకు జన్మదిన వేడుకల గురించి ఇక్కడా మరియూ యోహాను తలకొట్టించిన హేరోదు సందర్భంలోనూ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. భక్తులెవరూ ఇటువంటి వేడుకలు చేసుకున్నట్టు మనం చూడలేము. దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది, హెబ్రీయులు పుట్టినరోజు వేడుకలను, విగ్రహారాధనగా భావించేవారు. దీనిగురించి, యూదా చారిత్రకారుడైన ప్లేవియస్ జోసెఫెస్ Against Apion అనే తన పుస్తకం, బుక్ నంబర్ 2, సెక్షన్ 25 లో తెలియచేసాడు. 

Dr Augustus neander గారు కూడా ప్రారంభ మూడు శతబ్దాలలో క్రైస్తవులు పుట్టినరోజు వేడుకలను జరుపుకోలేదని, తాను రాసిన The History of the Christian Religion and Church During the First Three Centuries అనే పుస్తకంలో వెల్లడించాడు.

ఫరో జన్మదిన వేడుక గురించి మనం ఆలోచిస్తే, ప్రాచీనకాలంలో ఐగుప్తీయులు అనేకమంది దేవుళ్ళను పూజిస్తూ, వారికే పుట్టినరోజు వేడుకలను నిర్వహించేవారు. వారు పూజించే దేవుళ్ళలో 'RAA' అని పిలవబడే సూర్యదేవుడు ఒకరు; ఐగుప్తుకు ఇతనే ప్రారంభ ఫరో అని వారు నమ్మేవారు. ఇతని తరువాత ఓసరిస్, మరియు ఐసిస్ ల కుమారుడు హారస్ అనీ, తరువాత వచ్చిన ఫరోలందరూ ఇతని ద్వారా 'RAA' యొక్క సంతానమని వీరు భావిస్తూ ఫరోలను దైవాంశ సంభూతులుగా ప్రత్యక్షదైవాలుగా కొలిచేవారు. అందుకే దేవుళ్ళకు చేసే పుట్టినరోజు వేడుకలను వారు ఫరోలకు కూడా చేసేవారు. మనకు పై సందర్భంలో కనిపిస్తున్న ఫరో పుట్టినరోజు వేడుకకు కారణం ఇదే. తరువాతి కాలంలో, పెద్దమనుషులూ, సామాన్య ప్రజలు దీనిని అలవాటు చేసుకున్నారు.

అలా అని, పుట్టినరోజును ‌నమోదు చేయడం, మన జీవితంలో మరో సంవత్సరాన్ని అనుగ్రహించిన దేవునికి ఆరోజు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం పాపమని మనం భావించనక్కర్లేదు.‌
ఎందుకంటే హెబ్రీయులు & ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘం పుట్టినరోజు వేడుకలను నిర్వహించలేదని బైబిల్ లోనూ చరిత్రలోనూ మనం చూస్తామే తప్ప, వారు ఆ రోజును నమోదు చేయలేదని కానీ, దానిని శుభదినంగా ఎంచలేదని కానీ మనం చెప్పలేం.

ఉదాహరణకు, పుట్టినరోజు దినాన్ని భక్తులు నమోదు చేయకుంటే, బైబిల్ ప్రారంభంలోనే ఫలానా వ్యక్తి ఇన్ని సంవత్సరాలు జీవించాడని ఎలా రాయబడింది? ఒకసారి ఈ వచనం చూడండి.

ఆదికాండము 7:11 నోవహు వయసుయొక్క ఆరువందల సంవత్సరము రెండవ నెల పదియేడవ దినమున మహాగాధజలముల ఊటలన్నియు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపు తూములు విప్పబడెను.

మరొక వచనాన్ని కూడా చూడండి -

యోబు గ్రంథము 3:1 ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలు పెట్టి తాను పుట్టినదినమును శపించెను.

ఈ సందర్భంలో యోబు తన పుట్టినదినాన్ని తనకి కలిగిన‌ శ్రమను బట్టి శపిస్తున్నాడంటే, అంతకుముందు అతను ఆరోజు తనకు దీవెనకరమైన దినంగా భావించాడనే అర్థం కదా!

హెబ్రీయులూ, ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘస్తులు పుట్టినరోజు వేడుకలను జరుపుకోకపోవడానికి కారణం ఐగుప్తీయులూ, ఇతర అన్యజాతులవారు ఆ వేడుకల్లో చొప్పించిన వారిమత సంబంధమైన ఆచారాలని బట్టి మాత్రమేనని మనం గ్రహించాలి. ఉదాహరణకు అన్యులు పిల్లలు పుట్టిన తారీఖునూ, సమయాన్నీ జ్యోతిష్యం కోసం నమోదు చేస్తుంటారు. ఈ మెలకువతో మనం ఆలాంటి ఆచారాలను విస్మరిస్తూ మన పుట్టినరోజు వేడుకలను దేవునికి కృతజ్ఞతగా (గృహకూడిక, సంఘస్తులకు, పేదలకు విందు) నిర్వహించడం తప్పుకాదు.

ఇప్పుడు పుట్టినరోజు వేడుకల్లో చొప్పించబడిన కొన్ని‌ మతసంబంధమైన ఆచారాలను చూద్దాం. అప్పటి ప్రజల నమ్మకం ప్రకారం, పుట్టినరోజుతో ఆ వ్యక్తి మరో సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు, ఇది ఆ వ్యక్తిలో కొంచెం ఉద్రిక్తత నెలకొల్పుతుంది ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరం మంచి జరగొచ్చు లేదా చెడుజరగవచ్చు. వారి నమ్మకాల ప్రకారం, ప్రతీమనిషిపైనా కొన్ని దుష్టశక్తులూ, మంచిశక్తులూ పనిచేస్తాయని ఒకవేళ ఆ పుట్టినరోజున ఆ వ్యక్తియొక్క బంధుమిత్రులంతా కలసి అతని మంచిని కోరుకుంటే, దుష్టశక్తుల ప్రభావం తగ్గి, మంచి జరుగుతుంద‌ని భావించేవారు, ఈవిధంగా బర్త్ డే విషెస్ అనేవి ఉనికిలోకి వచ్చాయి. ఈ విషయాలు మనం, 'Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legends Volume 1'లో చూడవచ్చు.

మనం, ఇటువంటి నమ్మకంతో కాకుండా మన సంబంధిత వ్యక్తి మంచి కోరుకోవడం మన బాధ్యత కాబట్టి, ఆ క్రమంలో‌ భాగంగా అతడిని విష్ చేయడం, చేయించుకోడంలో ఇబ్బంది లేదు. మన విష్ వల్ల దుష్టశక్తుల ప్రభావం పోయి మంచి శక్తుల ప్రభావం పడుతుందని మనం నమ్మడం లేదు. మనం షాలోం అని ఎలా అయితే చెబుతామో అక్కడ కూడా ఆ వ్యక్తికి అదే చెబుతున్నాము.

అదేవిధంగా, గ్రీకులు చాలామంది‌ దేవుళ్ళను పూజించేవారు, వారిలో artemis (అర్తమీ దేవి) ఒకరు. ఈమెను చంద్రదేవతగా వారు భావించేవారు. చంద్రుడు ప్రతీనెలా ఒకసారి కనుమరుగై మళ్ళీ కనిపిస్తాడు కాబట్టి వారు ఆ దేవతకు నెలకోసారి ఆరవతారీఖున పుట్టినరోజుని నిర్వహిస్తూ ఆరోజు దేవాలయంలోకి హనీకేక్ ను తీసుకెళ్ళేవారు. చంద్రుడు గుండ్రంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ కేక్ ను గుండ్రంగానూ, కాంతివంతంగా ఉంటాడు కాబట్టి, దానిపై కొవ్వొత్తులనూ వెలిగించేవారు‌. ఆవిధంగా పుట్టినరోజు వేడుకల్లో కేక్ లూ, కొవ్వొత్తులు‌ వెలిగించే ఆచారం మొదలైంది. ఆ కొవ్వొత్తులలు ఒకేసారి ఊదేస్తే, ఆ వ్యక్తియొక్క కోరికలు తీరతాయనే నమ్మకం కూడా వారిలో ఉండేది. ఈ విషయాలను Childcraft: The How and Why Library, Holidays & Birthdays vol 9 అనే పుస్తకంలో మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి విశ్వాసులు దేవునికి కృతజ్ఞతగా జరుపుకునే పుట్టినరోజుల్లో కేక్ పైన కొవ్వొత్తులు వెలిగించి వాటిని ఊదడం వంటివాటిని విడిచిపెట్టడం మంచిది.

ఇక సందర్భంలోనికి వెళ్తే ఇక్కడ ఫరో పానదాయకుల అధిపతి తలనూ, భక్ష్యకారుల అధిపతి తలనూ పైకెత్తినట్టు మనం చూడగలం. ఆ మాటలు వారిని విచారణలో నిలబెట్టడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఆ కాలంలో నేరస్థునికి తీర్పుతీర్చేటపుడు ఆ వ్యక్తి అందరికీ కనిపించేలా ఎత్తైన ప్రదేశంలో అతనిని నిలబెట్టేవారు.

ఆదికాండము 40:21,22 

పానదాయకుల అధిపతి ఉద్యోగము మరల అతనికిచ్చెను గనుక అతడు ఫరోచేతికి గిన్నెనిచ్చెను.  మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొప్పున భక్ష్యకారుల అధిపతిని వ్రేలాడదీయించెను.

ప్రారంభ వచనంలో పానదాయకుల అధిపతి, భక్ష్యకారుల అధిపతి కూడా ఫరో పట్ల తప్పు చేసారని రాయబడినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ సందర్భంలో ఫరో వారిలో ఒకరిని మాత్రమే శిక్షించి మరొకరిని కరు‌ణించాడు. ఇది అప్పటి కొందరి రాజుల పాలనా పద్ధతిని సూచిస్తుంది, ఇది న్యాయబద్ధమైనది కాదు. ఉదాహరణకు నెబుకెద్నెజరు విషయంలో రాయబడింది చూడండి.

దానియేలు 5: 19 ​దేవుడు అతనికిట్టి మహర్దశ ఇచ్చినందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని చంపెను; ఎవరిని రక్షింపగోరెనో వారిని రక్షించెను, ఎవరిని హెచ్చింపగోరెనో వారిని హెచ్చించెను; ఎవరిని పడ వేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబట్టి సకల రాష్ట్రములును జనులును ఆయా భాషలు మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతనియెదుట వణకుచునుండిరి.

అదేవిధంగా దీనివెనుక, దేవుని సార్వభౌమ నిర్ణయం మనకు కనిపిస్తుంది. ఫరో పానదాయకుల అధిపతిని కరుణించి త‌న పదవిని తనకు అప్పగించబట్టే, తదుపరికాలంలో అతను‌ యేసేపు గురించి రాజుకు తెలియచేసి, చెరశాల నుండి బయటకు రప్పించాడు. కాబట్టి ఏదీ కూడా యాదృచ్చికంగా జరగవు, అన్నీ దేవుని సార్వభౌమ నిర్ణయం ప్రకారమే జరుగుతుంటాయి.

ఎఫెసీయులకు 1: 12 ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయము చొప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు.

ఆదికాండము‌ 40:23

అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జ్ఞాపకము చేసికొనక అతని మరచిపోయెను.

ఈ సందర్భంలో పానదాయకుల అధిపతి యేసేపు చేసిన ఉపకారాన్ని మరచిపోయినట్టు మనం చూడగలం. తరువాతి కాలంలో ఈ అధిపతి తన తప్పును తెలుసుకున్నప్పటికీ, అతను ఆ విధంగా యేసేపును మరచిపోవడం బుద్దిహీనుల నైజంగా మనకు కనిపిస్తుంది.

సామెతలు 1:32 బుద్ధిహీనులు క్షేమము కలిగినదని మైమరచి నిర్మూలమగుదురు.

విశ్వాసులు ఎప్పటికీ ఇటువంటి కృతజ్ఞతాహీనులుగా ఉండకూడదు. అందుకే దేవుని వాక్యం శ్రమపడుతున్నవారిని మరచిపోకుండా వారిని ఆదరించమని బోధిస్తుంది.

హెబ్రీయులకు 13: 3 మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినట్టు బంధకములోనున్నవారిని జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉన్నారు గనుక కష్టములననుభవించుచున్న వారిని జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.

 

Add comment

Security code
Refresh

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.