పాత నిబంధన

రచయిత: కె విద్యా సాగర్

50:1, 50:2, 50:3, 50:4,5, 50:6, 50:7-9, 50:10,11, 50:12,13, 50:14, 50:15,16, 50:17, 50:18,19, 50:20,21, 50:22,23, 50:24, 50:25, 50:26

ఆదికాండము 50:1

యోసేపు తన తండ్రి ముఖముమీద పడి అతని గూర్చి యేడ్చి అతని ముద్దుపెట్టుకొనెను.

గడచిన అధ్యాయంలో యాకోబు తన కుమారుల భవిష్యత్తు గురించి ప్రవచించిన తరువాత తన మంచము మీద కాళ్ళు ముడుచుకుని మరణించినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ అధ్యాయం ప్రారంభంలో అలా చనిపోయిన తన తండ్రిపట్ల యోసేపు తన ప్రేమను తెలియచేస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 50:2

తరువాత యోసేపు సుగంధ ద్రవ్యములతో తన తండ్రి శవమును సిద్ధపరచవలెనని తన దాసులైన వైద్యులకు ఆజ్ఞాపించెను గనుక ఆ వైద్యులు ఇశ్రాయేలును సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచిరి.

ఈ వచనంలో యాకోబు శవాన్ని ఐగుప్తు వైద్యులు సుగంధ ద్రవ్యాలతో సిద్ధపరిచినట్టు మనం చూస్తాం. మరణించినవారి దేహం చాలాకాలం వరకూ పాడుకాకుండా ఉంచడానికి ఐగుప్తీయులు ఈవిధంగా చేస్తారు. ఈ పద్ధతిని Embalming అంటారు. దీనికి 40 రోజుల సమయం పడుతుంది. అయితే యోసేపు ఐగుప్తీయుల ఆచారాన్ని బట్టి తన తండ్రి శవానికి ఈవిధంగా చేయించడం లేదు కానీ, యాకోబు యోసేపుతో చేయించుకున్న ప్రమాణం ప్రకారం అతను ఆ శవాన్ని కానాను దేశానికి తీసుకువెళ్ళి పాతిపెట్టాలి. ఆ ప్రయాణానికి‌ సుమారు 40 రోజుల సమయం పడుతుంది. ఆ సమయంలో యాకోబు దేహం కృశించకుండా ఉంచడానికే యోసేపు ఈవిధంగా తన వైద్యులతో ఆ Embalming పనిని చేయిస్తున్నాడు.

ఆదికాండము 50:3

సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచబడువారి కొరకు దినములు సంపూర్ణమగునట్లు అతనికొరకు నలుబది దినములు సంపూర్ణమాయెను. అతనిగూర్చి ఐగుప్తీయులు డెబ్బది దినములు అంగలార్చిరి.

ఈ వచనంలో యాకోబు శవాన్ని Embalming చేసే నలబైరోజులతో పాటు ఐగుప్తీయులు డెబ్బైరోజులు అతనికోసం అంగలార్చినట్టు మనం చూస్తాం. ఇక్కడ యోసేపు కుటుంబంపై ఐగుప్తీయులు చూపిస్తున్న అభిమానం మనకు కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 50:4,5

అతనిగూర్చిన అంగలార్పుదినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో యింటివారితో మాటలాడి మీ కటాక్షము నా మీదనున్నయెడల మీరు అనుగ్రహించి నా మనవి ఫరో చెవిని వేసి నా తండ్రి నాచేత ప్రమాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచున్నాను, కనానులో నా నిమిత్తము సమాధి త్రవ్వించితిని గదా, అందులోనే నన్ను పాతిపెట్టవలెనని చెప్పెను. కాబట్టి సెలవైతే నేనక్కడికి వెళ్లి నా తండ్రిని పాతిపెట్టి మరల వచ్చెదనని చెప్పుడనెను.

ఈ వచనాలలో యోసేపు అతను‌ ఐగుప్తు‌కు ప్రధాని స్థానంలో‌ ఉన్నప్పటికీ, ఆ దేశపు ప్రజలంతా తనకు ఎంతో రుణపడి‌ ఉన్నప్పటికీ, అతను తనకున్న అధికారిక బాధ్యతలకు లోబడుతూ ఫరో ఇంటివారి ద్వారా కనానులో‌ తన తండ్రి శవాన్ని పాతిపెట్టడానికి వెళ్ళేందుకు ఫరో అనుమతి కోరుకుంటున్నట్టు మనం చూస్తాం. ఇక్కడ యోసేపు‌ తగ్గింపునూ, తనకంటే పై అధికారంలో ఉన్నవారికి‌ లోబడేతత్వాన్ని మనం మరోసారి చూస్తాం.

ఆదికాండము 50:6

అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన ప్రమాణము చొప్పున వెళ్లి నీ తండ్రిని పాతిపెట్టుమని సెలవిచ్చెను.

ఈ వచనంలో ఫరో యోసేపు కోరిక‌‌ చొప్పున అతను కనాను వెళ్ళేందుకు అనుమతించడం మనం చూస్తాం. ఇక్కడ ఫరో కేవలం యోసేపు కోరికను బట్టి మాత్రమే కాకుండా తన తండ్రికి అతను చేసిన ప్రమాణాన్ని కూడా ప్రస్తావించి వెళ్ళమని చెబుతున్నాడు. కాబట్టి ప్రమాణానికి విలువనిచ్చే పద్ధతి అన్ని దేశాల ప్రజలకూ ముందు నుండీ తెలుసని మనకు అర్థమౌతుంది.

ఆదికాండము 50:7-9

కాబట్టి యోసేపు తన తండ్రిని పాతిపెట్టుటకు పోయెను. అతనితో ఫరో యింటి పెద్దలైన అతని సేవకులందరును ఐగుప్తు దేశపు పెద్దలందరును యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని తండ్రి ఇంటివారును వెళ్లిరి. వారు తమ పిల్లలను తమ గొఱ్ఱెల మందలను తమ పశువులను మాత్రము గోషెను దేశములో విడిచిపెట్టిరి. మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళ్లినందున ఆ సమూహము బహు విస్తారమాయెను.

ఈ వచనంలో యాకోబు మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టేందుకు కనానుకు వెళ్తున్న యోసేపుతో తన కుటుంబపువారే కాకుండా ఐగుప్తు దేశపు పెద్దలు కూడా వెళ్ళడం మనం చూస్తాం. దీనిని‌ బట్టి యోసేపు ఐగుప్తు ప్రజలకూ, అధికారులకూ ఎంత ఇష్టుడిగా జీవిస్తున్నాడో మనకు మరోసారి అర్థమౌతుంది.

ఆదికాండము 50:10,11

యెర్దానునకు అవతలనున్న ఆఠదు కళ్లమునొద్దకు చేరి అక్కడ బహు ఘోరముగా అంగలార్చిరి. అతడు తన తండ్రినిగూర్చి యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళ్లమునొద్ద ఆ దుఃఖము సలుపుట చూచి ఐగుప్తీయులకు ఇది మిక్కటమైన దుఃఖమని చెప్పుకొనిరి గనుక దానికి ఆబేల్‌ మిస్రాయిము అను పేరు పెట్టబడెను, అది యొర్దానునకు అవతలనున్నది.

ఈ వచనాలలో యోసేపు అతనితో ఉన్నవారు కనానుకు చేరి యోసేపు తన తండ్రికోసం దుఃఖపడేటపుడు అతనితో ఉన్న ఐగుప్తీయులు కూడా దుఃఖపడడం చూసిన కనానీయులు అది ఐగుప్తీయులకు మిక్కటమైన దుఃఖమని చెప్పుకుని ఆ ప్రాంతానికి ఒక పేరును కూడా పెట్టడం‌‌‌ మనం చూస్తాం. ఐగుప్తీయులు యాకోబు మరణం నిమిత్తం కేవలం ప్రభుత్వం నియమించిన కట్టడచొప్పునే కాకుండా మనస్పూర్తిగా దుఃఖపడ్డారు. వాస్తవానికి ఐగుప్తీయులకు గొర్రెలు కాచుకునే హెబ్రీయులు హేయులు (ఆదికాండము 46:33) అయినప్పటికీ యాకోబు ప్రవర్తననూ యోసేపు ప్రవర్తననూ చాలాకాలం గమనించిన ఐగుప్తీయులు వారి మనసులో కనాను ప్రాంతపు గొర్రెలకాపరులపై ఉన్న ద్వేషాన్ని విడిచిపెట్టి వారిని అభిమానించడం మొదలుపెట్టారు, దానికి వారి అంగలార్పే మనకు సాక్ష్యంగా ఉంది. కాబట్టి దేవుని పిల్లల ప్రవర్తన తమ శత్రువుల‌‌ మనస్సులను సైతం గెలచుకునేదిగా ఉండాలి.

సామెతలు 16: 7 - ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును.

ఆదికాండము 50:12,13

అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారికాజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి. అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి మక్పేలా పొలమందున్న గుహలో పాతిపెట్టిరి. దానిని ఆ పొలమును అబ్రాహాము తనకు శ్మశానముకొరకు స్వాస్థ్యముగానుండు నిమిత్తము మమ్రేయెదుట హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోనుయొద్ద కొనెను.

ఈ వచనాలలో యోసేపు అతని‌ సహోదరులు కలసి యాకోబు చేయించుకున్న ప్రమాణం చొప్పున అతని దేహాన్ని కనానులో మక్పేలా గుహలో పెట్టినట్టు మనం‌‌ చూస్తాం. ఈ స్థలాన్ని అబ్రాహాము శారా‌ చనిపోయినప్పుడు ఆమె శవాన్ని పాతిపెట్టడానికై హేతుకుమారుల ద్వారా ఎఫ్రోను దగ్గర కొన్నాడు . అయితే స్తెఫను ఈ స్థలాన్ని అబ్రాహాము హమోరు కుమారుల దగ్గరకొన్నట్టుగా తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావించాడు (అపొ.కార్యములు 7:15,16)
అతను ఎందుకలా పేరును మార్చి చెప్పాడో ఇప్పటికే నేను వివరించాను (ఆదికాండము 23:17-20 వ్యాఖ్యానం చూడండి).

ఆదికాండము 50:14

యోసేపు తన తండ్రిని పాతిపెట్టిన తరువాత అతడును అతని సహోదరులును అతని తండ్రిని పాతిపెట్ట వెళ్లిన వారందరును తిరిగి ఐగుప్తునకు వచ్చిరి.

ఈ వచనంలో యోసేపు ఫరోకు ఇచ్చినమాట చొప్పున తన కుటుంబంతో కలసి ఐగుప్తుకు తిరిగి రావడం మనం చూస్తాం.

ఆదికాండము 50:15,16

యోసేపు సహోదరులు తమ తండ్రి మృతి పొందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు మనయందు పగపట్టి మనమతనికి చేసిన కీడంతటి చొప్పున మనకు నిశ్చయముగా కీడు జరిగించుననుకొని యోసేపునకు ఈలాగు వర్తమానమంపిరి.

ఐగుప్తుకు వచ్చిన యాకోబు కుటుంబాన్ని యోసేపు 17 సంవత్సరాలు భద్రంగా చూసుకున్నాడు. కానీ ఈ సందర్భంలో యోసేపు‌ సహోదరులు తమ‌తండ్రి మరణం‌ తరువాత యోసేపు వారిపై పగతీర్చుకుంటాడేమో అని భయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే గతంలో యోసేపు వారిపై పగతీర్చుకుంటే యాకోబు తప్పకుండా తన కుమారుల కోసం బాధపడతాడు కాబట్టి యోసేపు దానిని‌ బట్టి ఇంతకాలం ఆలస్యం చేసాడని వారు అనుమానించారు.

ఆదికాండము 50:17

నీ తండ్రి తాను చావక మునుపు ఆజ్ఞాపించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని అతనితో చెప్పడనెను. కాబట్టి దయచేసి నీ తండ్రి దేవుని దాసుల అపరాధము క్షమించుమనిరి. వారు యెసేపుతో ఈలాగు మాటలాడుచుండగా అతడు ఏడ్చెను.

ఈ వచనంలో తమ‌‌ తండ్రి మరణించాక తమపై యోసేపు పగతీర్చుకుంటాడని అనుమానించిన అతని సహోదరులు యాకోబు తమతో చెప్పని అబద్ధాన్ని యోసేపుతో చెప్పడం మనం చూస్తాం. ఒకవేళ యాకోబు మనసులో ఆ అనుమానం ఉండియుంటే అతను వారితో కాదు యోసేపుతోనే వారిని క్షమించమని చెప్పియుండేవాడు. అది గుర్తించిన యోసేపు తన సహోదరులపై కోపం తెచ్చుకోకుండా తనపై వారికున్న అనుమానానికి బాధతో ఏడుస్తున్నాడు.
ఇంతకాలం వారిని ప్రేమగా చూసుకున్నప్పటికీ వారి మనసులో తనపై ఉన్న అనుమానం అతనికి‌ ఎంతోబాధ కలిగించింది. కాబట్టి మన మనసులో ఉన్న అనుమానాలను బట్టి మనల్ని ప్రేమించేవారిని మనం బాధకు గురిచెయ్యకూడదు.

ఆదికాండము 50:18,19

మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో మేము నీకు దాసులమని చెప్పగా యోసేపు‌ భయపడకుడి, నేను దేవుని స్థానమందున్నానా?

ఈ వచనాలలో యోసేపు సహోదరులు ప్రాణభయంతో అతనిముందు సాగిలపడినప్పుడు దానికి యోసేపు "నేను దేవునికి ప్రతిగా ఉన్నానా" అంటూ వారిని ప్రశ్నించడం మనం చూస్తాం. ఇక్కడ యోసేపు మీరు నాకు కాదు దేవునికి దాసులుగా మారండంటూ వారికి‌ బోధిస్తున్నాడు ఎందుకంటే, వారు తమ తండ్రిని బట్టి పొందుకున్న దీవెనల ప్రకారం వారు దేవునికి దాసులుగా జీవించాలి.

ఆదికాండము 50:20,21

మీరు నాకు కీడు చేయనుద్దేశించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచున్నట్లు, అనగా బహు ప్రజలను బ్రదికించునట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించెను. కాబట్టి భయపడకుడి, నేను మిమ్మును మీ పిల్లలను పోషించెదనని చెప్పి వారిని ఆదరించి వారితో ప్రీతిగా మాటలాడెను.

ఈ వచనాలలో మానవ ఉద్దేశానికి పైగా దేవుని ఉద్దేశం (సార్వభౌమత్వం) మనం చూస్తాం. మనిషి తనకున్న ఉద్దేశంతో ఒకపని చేస్తాడు కానీ దానికి పైగా దేవుడు తన ఉద్దేశాన్నే నెరవేర్చుకుంటాడు. అయినప్పటికీ మానవుడు తనకున్న ఉద్దేశాన్ని బట్టి దానికి బాధ్యుడు ఔతాడు. యోసేపు సహోదరులు అసూయతో‌‌ నిండిన తమ ఉద్దేశాన్ని బట్టి అతడిని ఐగుప్తుకు అమ్మివేసారు కానీ దేవుడు ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని‌ కరువు నుండి కాపాడేందుకు యోసేపు ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలని ఉద్దేశించాడు. దీనిగురించి మరింత వివరంగా తెలుసుకునేందుకు ఆదికాండము 3:1 వ్యాఖ్యానాన్ని మరియు ఈ లింక్‌ ద్వారా సూచించబడిన వ్యాసాన్ని చదవండి.

"దేవుని సార్వభౌమత్వం"

https://hithabodha.com/books/god/308-the-sovereignty-of-god.html

ఇక్కడ యోసేపు ఆ దేవుని సార్వభౌమత్వాన్నే తలచుకుంటూ తనకు హానిచేసిన తన సహోదరులను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించి వారితో ప్రేమగా మసలుకుంటున్నాడు.

ఆదికాండము 50:22,23

యోసేపు అతని తండ్రి కుటుంబపువారును ఐగుప్తులో నివసించిరి, యోసేపు నూటపది సంవత్సరములు బ్రదికెను. యోసేపు ఎఫ్రాయిము యొక్క మూడవతరము పిల్లలను చూచెను. మరియు మనష్షే కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుట్టి యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి.

ఈ వచనాలలో యోసేపు దేవుని కృపను బట్టి తన పిల్లల పిల్లలను‌ చూసినట్టు రాయబడడం మనం చూస్తాం. యోసేపు దేవునిపై ఆధారపడి అనుభవించిన కష్టానికి మించిన ఆనందం ఆయన‌ అతని జీవితంలో దయచేసాడు. కాబట్టి దేవుని‌పిల్లలు తమకు సంభవించిన శ్రమలను‌బట్టి ఎప్పుడూ అంతటితో తమ జీవితం అయిపోయింది‌ అన్నట్టుగా నిరాశచెందకూడదు.

ఆదికాండము 50:24

యోసేపు తన సహోదరులను చూచినేను చనిపోవుచున్నాను. దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చి, యీ దేశములోనుండి తాను అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణము చేసియిచ్చిన దేశమునకు మిమ్మును తీసికొని పోవునని చెప్పెను.

ఈ వచనంలో యోసేపు కూడా యాకోబు తన మరణసమయంలో‌ పలికినట్టుగానే దేవుడు వారందరినీ ఐగుప్తునుండి వారి స్వదేశమైన కనానుకు తీసుకువెళ్తాడని నమ్మకంగా చెప్పడం మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే పితరులంతా దేవుని‌ వాగ్దానాన్ని సందేహం లేకుండా విశ్వసించారు. అయితే ఇక్కడ యోసేపు ఈ మాటలను తన సహోదరులతో‌ చెప్పినట్టు రాయబడింది‌, యాకోబు కుమారులలో యోసేపు బెన్యామీనులే అందరికంటే చిన్నవారు కాబట్టి అప్పటికే యోసేపు మిగిలిన సహోదరులు మరణించియుండవచ్చు. అయితే హెబ్రీయుల సంస్కృతిలో తమ సహోదరుల పిల్లలను కూడా కొన్నిసార్లు సహోదరులనే సంబోధిస్తారు కాబట్టి (అబ్రాహాము-లోతు) యోసేపు ఈ మాటలను తన సహోదరుల సంతానంతో చెబుతున్నాడు.

ఆదికాండము 50:25

మరియు యోసేపు దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చును. అప్పుడు మీరు నా యెముకలను ఇక్కడనుండి తీసికొని పోవలెనని చెప్పి ఇశ్రాయేలు కుమారులచేత ప్రమాణము చేయించుకొనెను.

ఈ వచనంలో యాకోబు చేయించుకున్నట్టుగానే‌ యోసేపు కూడా తన‌ ఎముకలను కనాను దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళాలని ప్రమాణం చేయించుకోవడం మనం చూస్తాం. ఈ ప్రమాణాన్ని‌ బట్టి మోషే ఐగుప్తునుండి ఇశ్రాయేలీయులను కనానుకు తీసుకుని వెళ్ళేటపుడు అతని ఎముకలను తీసుకువచ్చాడు వాటిని ఇశ్రాయేలీయులు యోసేపు స్వాస్థ్యభాగంలో పాతిపెట్టారు.

నిర్గమకాండము 13:19 - మరియు మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొని వచ్చెను. అతడు దేవుడు నిశ్చయముగా దర్శనమిచ్చును. అప్పుడు మీరు నా ఎముకలను ఇక్కడ నుండి తీసికొని పోవలెనని ఇశ్రాయేలీయుల చేత రూఢిగా ప్రమాణము చేయించుకొనియుండెను.

యెహోషువ 24: 32 - ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నుండి తెచ్చిన యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారులయొద్ద కొనిన చేనిభాగములో వారు పాతిపెట్టిరి. అవి యోసేపు పుత్రులకు ఒక స్వాస్థ్యముగా ఉండెను.

అయితే యాకోబు కానీ, యోసేపు కానీ తమ శరీరాలు కనానులోనే పాతిపెట్టబడాలని ఎందుకు అంతలా కోరుకున్నారు? ఎందుకంటే ఆ దేశాన్ని దేవుడు వారికి స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి మృతుల‌ పునరుత్థానం రోజు వారు ఆ దేశం నుండే పునరుత్థానం చెందాలని ఆశించారు. విశ్వాసులు దీనిని బట్టి దేవుడు తమకు వాగ్దానం చేసిన పరలోకం‌ పట్ల ఆసక్తి కలిగి జీవించాలి.

ఫిలిప్పీయులకు 3: 20 - మన పౌరస్థితి పరలోకమునందున్నది; అక్కడనుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనియున్నాము.

ఆదికాండము 50:26

యోసేపు నూటపది సంవత్సరములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ ద్రవ్యములతో అతని శవమును సిద్ధపరచి ఐగుప్తు దేశమందు ఒక పెట్టెలో ఉంచిరి.

ఈ వచనంలో యోసేపు చేయించుకున్న ప్రమాణం ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులు అతను చనిపోయినపుడు అతని దేహాన్ని ఐగుప్తులో సమాధి చెయ్యకుండా సుగంధద్రవ్యాలతో సిద్ధపరచి ఒక పెట్టెలో పెట్టడం మనం చూస్తాం. ఇప్పటికీ ఈజిప్టులో యోసేపు‌ ఎముకలు‌ ఉంచబడిన ప్రాంతాన్ని, అతని శిల్పాన్ని మనం చూడవచ్చు.‌ ఇశ్రాయేలీయులు అ ఎముకలు‌ ఉంచబడిన పెట్టెను పగులగొట్టి కేవలం ఎముకలను మాత్రమే కనానుకు తీసుకునివెళ్ళారు. ఈజిప్టులో ఉన్న ఆ ఆధారాలన్నీ యోసేపు ఆ దేశాన్ని పరిపాలించినట్టుగా మనకు రుజువులు‌ అందిస్తున్నాయి. యోసేపు సమాధికి సంబంధించిన విషయాలకోసం ఈ లింక్ ద్వారా సూచించబడిన వ్యాసాన్ని చదవండి.

https://madainproject.com/tomb_of_joseph_(nablus)#mediagallery

Add comment

Security code
Refresh

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు Join WhatsApp

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.

ముఖ్య గమనిక : హితబోధ ఎప్పుడూ, ఎవ్వరినీ ఆర్థిక సహాయం కోరదు; ఒకవేళ హితబోధ పేరుతో ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం అడిగితే, వారి వివరాలు మాకు తప్పక తెలియజేయండి. ఈ హెచ్చరికను ఖాతరు చేయకుండా ఎవరైనా హితబోధ పరిచర్యలకు అనుకుని ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే అందుకు హితబోధ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.