దుర్బోధలకు జవాబు

రచయిత: కె విద్యా సాగర్
చదవడానికి పట్టే సమయం: 26 నిమిషాలు

ఆడియో

నేటి క్రైస్తవ సంఘంలో ప్రవేశించిన కొందరు అబద్ధప్రవక్తలూ దొంగ అపోస్తలులూ హైందవ మతగ్రంథాల (వేదాలు) లో కూడా మన బైబిల్ దేవుని వాక్యం రాయబడిందని ప్రకటిస్తూ, చివరికి వారి దేవతలకూ మన దేవునికీ మధ్య  కొన్ని పోలికలు చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇది లేఖనాల ప్రకారం ఒక హేయమైన బోధ.  

అందుకే ఈ వ్యాసంలో నేను, వీరు చెప్పే బోధను బైబిల్ గంథం ఏమాత్రమైనా అంగీకరిస్తుందా అనేదానినీ వివరించి, వీరు ఆ దుర్బోధను సమర్థించుకోవడానికి బైబిల్ గ్రంథం నుండి వక్రీకరించి, చూపిస్తున్న ఆయా సందర్భాలకు వీరు చెబుతున్న భావం రాదని రుజువుచేస్తాను.

రోమీయులకు 3:1 అట్లయితే యూదునికి కలిగిన గొప్పతనమేమి? సున్నతివలన ప్రయోజనమేమి?ప్రతివిషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోక్తులు యూదుల పరము చేయబడెను.

ఈ వచనంలో అపోస్తలుడైన పౌలు యూదులకు మాత్రమే చెందినటువంటి గొప్పతనం, ప్రయోజనాల గురించి వివరిస్తూ మొట్టమొదటిగా "దేవోక్తులు" యూదుల పరం చెయ్యబడ్డాయని చెబుతున్నాడు. ఆదికాండము నుండి మలాకీ వరకూ ఉన్న, పాత నిబంధనలోని దేవుని వాక్యాన్ని రాసినవారంతా ఇశ్రాయేలీయులే (యూదులే). అన్యమత గ్రంథాలలో కూడా దేవునివాక్యం రాయబడిందని బోధిస్తున్న అబద్ధ ప్రవక్తలూ, దొంగ అపోస్తలులూ పౌలు మాటల ఆధారంగా వాటిని రాసింది యూదులా అనే ప్రశ్నకు  సమాధానం చెప్పాలి.

కీర్తనల గ్రంథము 147:19,20 ఆయన తన వాక్యము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కట్టడలను తన న్యాయవిధులను ఇశ్రాయేలునకు తెలియజేసెను. ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన న్యాయవిధులు వారికి తెలియకయే యున్నవి. యెహోవాను స్తుతించుడి.

ఈ వాక్యభాగం ప్రకారం; దేవుడు తన వాక్యాన్నీ, న్యాయవిధులనూ ఇశ్రాయేలీయులకు మాత్రమే తెలియచేసాడు; మిగిలిన ఏ ప్రజలకూ అలా చెయ్యలేదు (పాతనిబంధనలో). "ఆయన న్యాయవిధులు వారికి తెలియకయే యున్నవి".

అలాంటప్పుడు హైందవ గ్రంథాలలో కూడా దేవుని వాక్యం రాయబడిందంటూ, వాటి ఆధారంగా హిందువులకు సువార్త ప్రకటించవచ్చంటూ వీరేలా బోధిస్తారు? కాబట్టి ఈ బోధ కచ్చితంగా ఒక హేయమైన దుర్బోధ.  

ఇప్పటివరకకూ, అన్యమత గ్రంథాలలో దైవవాక్యం రాయబడిందనే బోధను‌ బైబిల్ ఎంతమాత్రం అంగీకరించదని‌ ఆధారాలు చూసాం. ఇప్పుడు ఆ బోధను చేస్తున్నవారు వక్రీకరించే సందర్భాలను చూద్దాం.

(1) సంఖ్యాకాండము 22:5,6 కాబట్టి అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని జనుల దేశమందలి నదియొద్దనున్న పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వర్తమానము పంపెను చిత్తగించుము; ఒక జనము ఐగుప్తులోనుండి వచ్చెను; ఇదిగో వారు భూతలమును కప్పి నా యెదుట దిగియున్నారు. కాబట్టి నీవు దయచేసి వచ్చి నా నిమిత్తము ఈ జనమును శపించుము; వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో;  అప్పుడు నేను ఈ దేశములో నుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును.

ఈ వచనాలలో బిలాము అనే వ్యక్తి మనకు పరిచయం చెయ్యబడతాడు, ఇతని గురించి ఈ అధ్యాయంలోనూ, 23,24 అధ్యాయాల్లోనూ వివరాలు రాయబడ్డాయి. ఈ బిలాము ఒక అన్యుడైనప్పటికీ, అతనితో దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా, బిలాము కూడా ఆయన ప్రవక్త వంటివానిగా జీవించినట్టుగా ఆ సందర్భాలలో మనకు అర్థమౌతుంది.

కాబట్టి కొందరు అబద్ధప్రవక్తలూ దొంగ అపోస్తలులూ, అన్యుడైన బిలాముతో దేవుడు మాట్లాడినట్టే మిగిలిన అన్యులతో కూడా మాట్లాడుతూ వారి గ్రంథాలలో తన వాక్యాన్ని రాయించాడని వాదిస్తుంటారు. అదే నిజమైతే, రోమాపత్రిక లోనూ, కీర్తనలగ్రంథం లోనూ "దేవోక్తులు యూదుల పరం చేయబడ్డాయని" ఎందుకు రాయబడిందో వీరు సమాధానం చెప్పాలి.

అదేవిధంగా ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకుంటుంది దేవుడు అన్యులతో మాట్లాడాడా లేదా అనేది కాదు వారిచేత వాక్యాన్ని రాయించాడా లేదా అనేదిమాత్రమే. పాతనిబంధనలో మరికొన్ని సందర్భాలలో కూడా  ఆయన అబ్రాహాము విషయంలో అబీమెలెకుతోనూ, యాకోబు విషయంలో తన మామయైన లాబానుతోనూ మాట్లాడినట్టూ అన్యరాజులైన ఫరో, నెబుకద్నెజరులకు కూడా ఆయన కలలను రప్పించినట్టూ మనం చూస్తాం.

ఆ సందర్భాలను మనం జాగ్రతగా పరిశీలిస్తే వారందరితోనూ ఆయన తన భక్తుల నిమిత్తం, తన ప్రవక్తలను ఆయా రాజ్యాలలో గొప్పచేసే నిమిత్తం ఆ విధంగా చేసాడే తప్ప ఆ అన్యుల చేత గ్రంథాలు రాయించడానికో, లేక వారిని ఘనపరచడానికో అలా చేయలేదు (బిలామును కూడా ఇశ్రాయేలీయులను అన్యులముందు ఘనపరచడానికే అతనిని వాడుకున్నాడు).

అదేవిధంగా దేవుడు వారితో  మాటలాడినప్పుడు యెహోవా అనే నామంతోనే  ఆయన మాట్లాడాడు. 
బిలాము కూడా యెహోవా దేవుని నామం పేరిటే ప్రవచించాడు. బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రవక్తలు పలికినప్పుడు యెహోవా నామాన్ని చాటిచెప్పారు. ఒకవేళ వీరు చెబుతున్నట్టుగా, అన్యమత గ్రంథాలను కూడా యెహోవా దేవుడే రాయించియుంటే, ఆ గ్రంథాలలో ఆయన పేరు ఎక్కడా కూడా ఎందుకు కనిపించదు?

(2) మత్తయి సువార్త 2:1,2 "రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పిరి.

ఈ వచనాలలో యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు ఆయనను పూజించడానికి తూర్పుదేశపు జ్ఞానులు‌ నక్షత్రాన్ని చూసి వచ్చినట్టుగా  రాయబడింది. వీరు దీనిని ప్రస్తావిస్తూ, వారికి ఆ నక్షత్రం యేసుక్రీస్తు జన్మను సూచిస్తుందని ఎలా తెలిసింది. ఆ విషయాన్ని దేవుడు వారి మతగ్రంథంలో రాయించాడు కాబట్టే వారు దానిని గుర్తించి వచ్చారని చెబుతుంటారు.

కానీ మన తెలుగు బైబిల్ లో ఈ తూర్పుదేశంనుండి వచ్చిన వారిని జ్ఞానులు అని తర్జుమా చేసిన చోట గ్రీకు భాషలో "magoi" అనే పదాన్ని వాడారు. అరామిక్ భాషలో ఐతే  "magoshi" అని కనిపిస్తుంది. ఈ "magoi, magoshi" అనే పదాలు పర్షియా భాషలోని "maguš" అనే పదం నుంచి ఉద్భవించాయి. దానియేలు కాలంలో జీవించిన దర్యావేషు తాను రాయించిన "బెహిస్తూన్" అనే శిలాఫలకంలో ఈ "maguš" అనే పదాన్ని వాడినట్టుగా, మనకు పురావస్తు ఆధారాలు లభించాయి.
ఈ "maguš" అనే పదంతో పర్షియా వారు తమ మతాధికారులనూ, జొరాస్ట్రియన్ మతాధికారులనూ, వారివారి ప్రాంతాల్లో న్యాయం తీర్చే పెద్దలనూ, అంతమాత్రమే కాకుండా Astrologers, astronomers లను కూడా పిలిచేవారు. మనకు ఇంగ్లీషు భాషలోని "magic, magician, magistrate" అనే పదాలన్నీ ఈ పర్షియా పదమైన "maguš" నుంచి గ్రీకులోకి "magoi" గా మారినపదం నుంచి వచ్చినవే.

అరామిక్ భాషలో నుండి ఇంగ్లీషులోకి నూతన నిబంధనను తర్జుమా చేసి దానికి  కామెంటరీ రాసిన, బైబిల్ పండితుడు "Andrew Gabriel roth" గారు ఈ తూర్పుదేశపు జ్ఞానులకు ఆ నక్షత్రం గురించి ఏ విధంగా తెలిసిందనే ప్రశ్నకు వివరణను ఇస్తూ, యూదులు బాబులోను చెరలోకి వెళ్ళినప్పుడు  వారిలో దానియేలు కూడా ఉండి,  అతను పర్షియా రాజైన దర్యావేషుతో  కూడా  మంచి సంబంధాన్ని కలిగియున్నట్టుగా మనం దానియేలు గ్రంథంలో చూడగలం. ఈ దానియేలు ఆ దేశపు మిగిలిన రాజకీయ నాయకులు, జ్యోతిష్యులు, నక్షత్ర సూచకులతో మంచి సంబంధాన్ని కలిగియుండి, ఆయన తన గ్రంథంలో మనుష్య కుమారుడైన మెస్సీయ గురించిన ప్రత్యక్షతను రాసినప్పుడూ, ఆయన గురించి యూదులతో మాట్లాడినప్పుడూ, వారు దానిగురించి విని  దానియేలును ప్రశ్నించగా అతను మనుష్యకుమారుడు జన్మించినప్పుడు దానికి ఆనవాలుగా నక్షత్రం పుడుతుందని వారికి వివరించినట్టుగా, తదుపరి కాలంలో ఆ ఆనవాలు పర్షియా దేశంలోని  తమ తరాలకు వ్యాప్తి చెంది, తమ పూర్వీకులు చెప్పినటువంటి ఆనవాలుగా ఆకాశంలో ఒక నక్షత్రం కనిపించేసరికి  దానిని ఆధారం చేసుకునే  ఆ "maguš" అనబడేవారు యేసుక్రీస్తును పూజించేందుకు యెరుషలేము వచ్చినట్టుగా తెలియచేశాడు.

"John gill" అనే బైబిల్ పండితుడు కూడా తన కామెంటరీలో ఈ జ్ఞానులు పర్షియా దేశంనుండి వచ్చినవారే అని తెలియచేశాడు.  ఇది నమ్మడానికి మనకి ఎటువంటి అభ్యంతరమూ లేదు. అదేవిధంగా  బైబిల్ పండితుడు "Matthew henry" గారు కూడా ఈ తూర్పుదేశపు జ్ఞానులకు ఆ నక్షత్రం గురించి ఎలా తెలిసింది అనేదానికి వివరణ ఇస్తూ బిలాము ప్రవచనాన్ని ప్రస్తావించారు.

సంఖ్యాకాండము 24:17 ఆయనను చూచుచున్నాను గాని ప్రస్తుతముననున్నట్టు కాదు ఆయనను చూచుచున్నాను గాని సమీపముననున్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇశ్రాయేలులోనుండి లేచును.

ఈ బిలాము తూర్పు దేశానికి చెందినవాడు కాబట్టి బిలాము చెప్పిన ప్రవచనం ఆధారంగానే, ఆ నక్షత్రం ఇశ్రాయేలు దేశంలో కనిపించినప్పుడు ఆ దేశాలలోని జ్ఞానులు  ఆ నక్షత్రాన్ని గురుతుపట్టి యేసుక్రీస్తును చూసేందుకు వచ్చారని ఆయన తెలియచేశారు.

కొంతమంది దీనిని వ్యతిరేకరిస్తూ, బిలాము ప్రవచించిన నక్షత్రం భౌతికంగా ఆకాశంలో ఉదయించే నక్షత్రమే ఐతే అది ఇశ్రాయేలు దేశములో ఉదయించాలి. కానీ తూర్పుదేశంలో ఎందుకు ఉదయించిందని ప్రశ్నిస్తారు. కానీ,  ఆ సందర్భాన్ని సరిగా చదివితే ఆ నక్షత్రం ఉదయించింది ఇశ్రాయేలు దేశంలోనే.  ఎందుకంటే ఆ నక్షత్రం జ్ఞానులు‌న్న తూర్పు దేశంలోనే ఉదయిస్తే వారుదానిని చూసి వెంబడించినట్టుగా అక్కడ రాయబడలేదు కానీ, "తూర్పున మేము ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసి వచ్చామని వారు హేరోదుతో చెప్పినట్టుగా" రాయబడింది. జ్ఞానులు ఎక్కడనుండి ఆ నక్షత్రాన్ని చూసారో ఆ దిశగురించి మాత్రమే అక్కడ చెబుతున్నారు. ఒకవేళ తూర్పుదేశంలోనే ఆ నక్షత్రం ఉదయించి వారికి దారిచూపిస్తే వారు హేరోదు దగ్గరకు ఎందుకు వెళ్తారు? కాబట్టి  వారు యెరుషలేముకు వచ్చి, హేరోదు దగ్గరకు వెళ్ళిన తరువాతనే ఆ నక్షత్రం వారికి ముందుగా నడిచి దారి చూపించింది.  దీని ప్రకారం తూర్పుదేశపు జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని చూసి రావడానికి బిలాము ప్రవచనం కూడా‌ మరో కారణమై ఉండవచ్చని మనకు అర్ధమౌతుంది.

(3) 1కోరింథీయులకు 9: 22 ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రక్షింపవలెనని అందరికి అన్నివిధముల వాడనై యున్నాను.

ఈ సందర్భంలో పౌలు ఏవిధంగానైనా కొందరిని రక్షించడానికి అందరికీ అన్నివిధాలవంటివాడిని అయ్యానని చెబుతున్నాడు. వీరు దీనిని ప్రస్తావిస్తూ మేము కూడా హిందువులను రక్షించడానికి వారి వంటివారమై, వారి గ్రంథాలనుంచే యేసుక్రీస్తును పరిచయం చేస్తున్నామని సమర్థించుకుంటుంటారు. వీరు పౌలు చెప్పిన ఈ మాటలను మాత్రమే కాకుండా, ఆయన ఏథెన్సులో ప్రస్తావించిన కవీశ్వరులు, బలిపీఠం సందర్భాన్ని కూడా వక్రీకరించి మాది పౌలు పందా అంటూ ప్రజలను మోసగిస్తున్నారు. పౌలు అక్కడ ఎందుకలా చేసాడో, ఆ కవీశ్వరులు ఎవరో వివరిస్తూ నేను మరో వ్యాసం రాశాను. ఈ వ్యాసం చివరిలో ఆ లింకు ఉంచుతాను.   

ఇక పౌలు కొరింధీ సంఘానికి రాసినపత్రికలో ఆయన పలికిన మాటల భావాన్ని చూసేముందు ఆయన రాసిన మరోమాట కూడా చూద్దాం.

తీతుకు 2: 8 నీ ఉపదేశము మోసములేనిదిగాను మాన్యమైనదిగాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను.

ఏవిధంచేతనైనా అందరినీ రక్షించడానికి అందరికీ అన్నివిధాలవంటి వాడనయ్యానని కొరింథీయులతో చెబుతున్న పౌలే ఈ సందర్భంలో ఎటువంటి ఉపదేశాన్ని ప్రకటించాలో వివరిస్తున్నాడు. ఆయన ఎక్కడా కూడా లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు చూపించి, ఎవర్నీ ప్రభువు వైపుకు తిప్పలేదు.  ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో కొరింథీ పత్రికలో ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడో, ఆ సందర్భమంతా చదివితే మనకు అర్థమౌతుంది.

మొదటి కొరింథీయులకు 9:19-22 నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడనైయున్నను ఎక్కువమందిని సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని నన్ను నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె ఉంటిని. ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. దేవుని విషయమై ధర్మశాస్త్రము లేనివాడను కాను గాని క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధర్మశాస్త్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రము లేనివారికి ధర్మశాస్త్రము లేనివానివలె ఉంటిని. బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రక్షింపవలెనని అందరికి అన్నివిధముల వాడనైయున్నాను.

ఈ వచనాలను మనం పరిశీలిస్తే, పౌలు ఈ అబద్ధప్రవక్తలు చెబుతున్నట్టుగా అన్యమతస్థుల దగ్గరకెళ్లి వారితో కలసిపోయి వారి మతగ్రంథాలు కూడా మా దేవుడే రాయించాడని కానీ, మీ దేవుడు మా దేవుడు ఒకరే అని కానీ చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ పౌలు యూదులకీ అన్యజనులకీ మధ్య ద్వేషంగా ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రం అనేదాని‌ విషయంలో అలా మాట్లాడుతున్నాడు.

యూదులను సంపాదించుకోవడానికి ధర్మశాస్త్రానికి లోబడినవాడిగా (ధర్మశాస్త్ర సారాంశం క్రీస్తే), అన్యులను సంపాదించుకోవడానికి క్రీస్తునందున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ధర్మశాస్త్రానికి లోబడవలసిన అవసరత లేనివాడిగా, బలహీనుల వద్ద బలహీనుడిగా మారి క్రీస్తును ప్రకటించి వారిని రక్షించే ప్రయత్నం చేశానని ఈ మాటల భావం.  కాబట్టి వారు కేవలం పౌలు మాటలను వక్రీకరించి  తమ‌ అన్యబోధను చేస్తున్నారే తప్ప పౌలు అలా చెయ్యలేదు. పౌలే కాదు భక్తులు ఎవ్వరూ అలా చెయ్యలేదు.

అన్యమత గ్రంథాలను కూడా మనదేవుడే రాయించాడని రుజువు చేసేందుకు అబద్ధప్రవక్తలు వక్రీకరిస్తున్న వాక్యపు సందర్భాలలో ఇప్పటివరకూ మనం చూసినవాటితో పోలిస్తే ఈ చివరి వక్రీకరణ మరింత దారుణంగా ఉంటుంది. అది ఏమిటో చూద్దాం;

(4) యోహాను 5: 39 లేఖన ములయందు మీకు నిత్యజీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు( లేక, పరిశోధించుండి), అవే నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చు చున్నవి.

ఈ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు యూదులతో మీరు పరిశోధిస్తున్న లేఖనాలు నన్ను గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాయని పలికినమాటలను వీరు వక్రీకరించి ఆయన ఆ మాటలను హిందూమత గ్రంథాలతో కలపి చెబుతున్నాడనీ, అందుకే తాము హిందూ మతగ్రంథాలలో ఆయన గురించి సాక్ష్యమిస్తున్న పోలికలను వెలికితీసి సువార్త ప్రకటిస్తున్నామని చెబుతుంటారు.
ఈ సందర్భాన్ని వీరు కావాలనే తమ దుర్భోధను సమర్థించుకోడానికి దారుణంగా వక్రీకరిస్తున్నారని చెప్పడానికి చాలా స్పష్టమైన రుజువులు మనకు అక్కడే కనిపిస్తున్నాయి.

1 ఆ మాటను యేసుక్రీస్తు యూదులతో చెబుతున్నాడు; ఇంతకూ యూదుల లేఖనాలు మోషే ధర్మశాస్త్రం మరియు ప్రవక్తల రచనలా లేక వాటితో హిందూ గ్రంథాలు కూడా‌నా?
ఈ ప్రశ్నను సండే స్కూల్ పిల్లాడిని అడిగినా కూడా మొదటిదనే చెబుతాడు. తన గురించి సాక్షమిస్తున్నాయని యేసుక్రీస్తు ఏ‌ లేఖనాల గురించైతే ఇక్కడ ప్రస్తావించారో ఆ లేఖనాలు ఏమేంటో ఆయనే మరోచోట స్పష్టతను ఇచ్చాడు చూడండి.

లూకా సువార్త 24:44-47 అంతట ఆయన "మోషే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథములలోను, కీర్తనలలోనూ" నన్నుగూర్చి వ్రాయబడినవన్నియు నెరవేరవలెనని నేను మీయొద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెప్పెను. అప్పుడు "వారు లేఖనములు గ్రహించునట్లుగా"  ఆయన వారి మనస్సును తెరచి  క్రీస్తు శ్రమపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు  యెరూషలేము మొదలుకొని సమస్త జనములలో ఆయనపేరట మారు మనస్సును పాపక్షమాపణయు ప్రకటింపబడుననియు వ్రాయబడియున్నది.

ఈ వాక్యభాగంలో యేసుక్రీస్తు తాను యూదులదగ్గర ప్రస్తావించిన లేఖనాలు ఏమేంటో స్పష్టంగా తన శిష్యులకు‌ వివరించాడు. ఆ వివరణలో మనకు ఎక్కడా కూడా ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రస్తావిస్తున్న హిందూమత గ్రంథాలు కనిపించడం లేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కానీ, మిగిలిన అపోస్తలులు కానీ లేఖనాలు అని ఎక్కడ ప్రస్తావించినా అవి దేవుడు వారికి  అనుగ్రహించిన లేఖనాల గురించే తప్ప హేయమైన రాతలుండే ఇతర మత గ్రంథాలగురించి కాదు.

మత్తయి సువార్త 21:42 మరియు యేసు వారిని చూచిఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. ఇది ప్రభువువలననే కలిగెను. ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడును చదువ లేదా?.

మత్తయి 26: 56 అయితే ప్రవక్తల లేఖనములు నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగెనని చెప్పెను. అప్పుడు శిష్యులందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి.

అపో.కార్యములు 15: 21 ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో ప్రతి విశ్రాంతిదినమున మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును ప్రకటించువారు ప్రతి పట్టణములో ఉన్నారని చెప్పెను.

2 ఆ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు యూదులతో మీరు లేఖనాలలో నిత్యజీవం కలదని తలంచుచూ వాటిని పరిశోధిస్తున్నారు అంటున్నాడు. ఇంతకూ, యూదులు తరచుగా పరిశీలించే లేఖనాలు ఏంటి? మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రవక్తల రచనలా లేక హిందూమత  గ్రంథాలు కూడానా? ఈ వచనం చూడండి;

అపొస్తలుల కార్యములు 13:27 యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, ఆయననైనను, ప్రతి విశ్రాంతి దినమున చదవబడుచున్న ప్రవక్తల వచనములనైనను గ్రహింపక, ఆయనకు శిక్షవిధించుటచేత ఆ వచనములను నెరవేర్చిరి.

దీనిప్రకారం యూదులు పరిశీలించేది ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు వారికి అనుగ్రహించిన లేఖనాలు మాత్రమే. వారు వాటిని ఎంతో ఆసక్తితో చదువుతున్నప్పటికీ వాటిలో యేసుక్రీస్తును గురించి రాయబడినవి అర్థం చేసుకోలేక ఆయనను తృణీకరిస్తున్నారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారికి అవి నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిస్తున్నాయని చెప్పాడు.

అపోస్తలులు కూడా యేసుక్రీస్తు‌ చెప్పిన మాట ప్రకారం ఆయన గురించి పాతనిబంధనలో ఎక్కడెక్కడ రాయబడిందో అవన్నీ వివరిస్తూ సువార్తను ప్రకటించారు. వారి సువార్తలలోనూ పత్రికలలోనూ ఆ లేఖనాలు ఏమేంటో మనకు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మనకు ఎక్కడా కూడా ఇతర మత గ్రంథాల నుండి వారు ఆయన‌ గురించి చూపించినట్టు కనిపించదు. వారు ఉటంకించిన లేఖనాలన్నీ మోషే ధర్మశాస్త్రం, ప్రవక్తల గ్రంథాలు, కీర్తనలులోనివే. 

అపొస్తలుల కార్యములు 28:23 అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి అతనియొద్దకు అనేకులు వచ్చిరి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి పూర్తిగా సాక్ష్యమిచ్చుచు, మోషే ధర్మశాస్త్రములో నుండియు ప్రవక్తలలోనుండియు సంగతులెత్తి యేసునుగూర్చి వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒప్పించుచుండెను.

వాదనకోసం ఇప్పటివరకూ మనం చూసిన వివరణ అంతా పక్కనపెట్టి, ఈ అబద్ధప్రవక్తలు చెబుతున్నట్టుగా యేసుక్రీస్తు నా గురించి రాయబడ్డాయని చెప్పిన లేఖనాలలో హిందూ గ్రంథాలు కూడా ఉన్నాయి అనుకుందాం. అయితే, అక్కడ మరో సమస్య కూడ తలెత్తుతుంది. అదేంటంటే, ప్రస్తుతం హిందూ మతగ్రంథాలపై, అవి రాయబడిన సంస్కృత బాషపై పరిశీలన చేసిన కొందరి వాదనప్రకారం వాటిలో ఒకటి కూడా క్రీస్తుకు పూర్వంలో రాయబడలేదు. ఆ గ్రంథాలన్నీ కేవలం క్రీస్తు శకంలోనే అది కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాతనే రాయబడ్డాయి. ఈ వాదన నిజమే అనేందుకు ఆ గ్రంథాలలో రాయబడిన కొన్ని సంఘటనలు కూడా సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుత మన అంశం అది కాదు కాబట్టి వాటిని నేనిక్కడ ప్రస్తావించడం లేదు. హిందూ మతపెద్దలు వారి గ్రంథాలు లక్షల యేళ్ళక్రితం రాయబడ్డాయని పైపై మాటలు చెప్పినంత మాత్రాన సరిపోదు కదా! వాటికి ఆధారాలు చూపించాలి. కాబట్టి, క్రీస్తు జీవించే కాలానికి అసలు హిందూ మతగ్రంథాలే రాయబడనప్పుడు అవి నన్ను గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాయని యేసుక్రీస్తు ఎలా చెబుతాడు? పోని ఈ బోధను చేసే అబద్ధప్రవక్తలు హిందూ మతగ్రంథాలు క్రీస్తు పూర్వమే ఉనికిలో ఉన్నాయని ఆధారాలు చూపించగలరా?

ఇప్పటివరకూ మనం చూసినదాని ప్రకారం; వారి వాదనంతా వాక్యానుసారంగా వీగిపోయింది కాబట్టి వారు సెంటీమెంటల్ గా ఎలా తమ‌వాదనను కొనసాగిస్తారో దానిని కూడా చూద్దాం. వీరు "దేవుడు పక్షపాతి కాదని బైబిల్ చెబుతుంది, పక్షపాతి కాని దేవుడు, యూదుల చేత మాత్రమే దైవగ్రంథాన్ని రాయించి, వారికి మాత్రమే దానిని అనుగ్రహించి, అన్యజనులకు అదే విధంగా రాయించి ఇవ్వకపోతే ఆయన పక్షపాతే ఔతున్నాడుగా"  అని మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ, అందుచేత వారు ప్రకటించేదే వాస్తవమైనట్టుగా వాదిస్తుంటారు.

వాస్తవానికి దేవుడు యూదులచేత మాత్రమే లేఖనాలను రాయించి వారికి మాత్రమే వాటిని అనుగ్రహించినప్పటికీ ఆ లేఖనాలను అన్యులు చదవకూడదని కానీ, దానిప్రకారంగా నడుచుకోకూడదని కానీ ఎటువంటి షరతులూ ఆయన పెట్టలేదు. మోషే ధర్మశాస్త్రం చదివితే దానికి బోలెడన్ని ఆధారాలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు;

సంఖ్యాకాండము 9: 14 మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పస్కాను ఆచరింప గోరునప్పుడు అతడు పస్కా కట్టడచొప్పున దాని విధినిబట్టియే దానిని చేయ వలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో పుట్టినవానికిని మీకును ఒకటే కట్టడ ఉండవలెను.

ఒకవేళ వీరి తర్కం ప్రకారం దేవుడు యూదులచేత రాయించినట్టుగానే తన వాక్కును అన్యజనుల చేతకూడా రాయించని పక్షంలో ఆయన పక్షపాతి అయిపోతే, అందుకే ఆయన అన్యుల చేతకూడా తన వాక్యాన్ని రాయించి ఉంటే, యూదుల చేత రాయించిన లేఖనాల్లో ఉన్నట్టుగా అన్యమత గ్రంథాల్లో యెహోవా అనేనామాన్ని ఆయన రాయించలేదు‌, బైబిల్ లో ఆయన గురించీ, ఆయన బోధించే నైతికత గురించీ ఉన్నంత స్పష్టత మిగిలినవాటిలో మనకు కనిపించదు. దీనిప్రకారంగా కూడా ఆయన పక్షపాతే ఔతాడు కదా!

మనకున్న సెంటీమెంటల్ వాదనలు తీసుకెళ్ళి దేవునిపై పెట్టి ఆయన ఇలా చేస్తేనే పక్షపాతి కాకుండా ఉ‌ంటాడు, అలా చేయకపోతే పక్షపాతి ఔతాడని వాదిస్తే, మనం పెట్టిన కొలతల చొప్పున నడుచుకుని మనం అనుకున్నట్టుగా చెయ్యడానికి  ఆయన మన ఇష్టానుసారంగా నడచుకోడు, మనమే ఆయన ఇష్టానుసారంగా నడచుకోవాలి, లేఖనాల్లో ఆయన రాయించింది‌ మాత్రమే నమ్మాలి.

ఇకపోతే యేసుక్రీస్తు దైవమానవుడిగా ఈ లోకంలోకి రాకముందు దేవుడు భూమిపైనున్న ప్రజలకు ముఖ్యంగా రెండు విధాలుగా తనను తాను తెలియచేసుకున్నాడు‌.

వాటిని "సాధారణ ప్రత్యక్షత" (general revalation) "ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షత" (scriptural revalation) అంటారు. సాధారణమైన ప్రత్యక్షత అంటే దేవుడు తాను సృష్టించిన సర్వసృష్టి ద్వారా, మానవులల్లోని మనస్సాక్షి ద్వారా అందరికీ తనను తాను తెలియచేసుకుంటాడు.

రోమీయులకు 1:19,20  ఎందుకనగా దేవుని గూర్చి తెలియశక్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విశదమైయున్నది; దేవుడు అది వారికి విశదపరచెను. ఆయన అదృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును, జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన తేటపడుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులైయున్నారు.

అపొస్తలుల కార్యములు 14:17 అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వర్షమును, ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగ్రహించుచు, ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుటచేత తన్ను గూర్చి సాక్ష్యములేకుండ చేయలేదని బిగ్గరగా చెప్పిరి.

రోమీయులకు 2:14,15 ధర్మ శాస్త్రము లేని అన్యజనులు స్వాభావికముగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలను చేసినయెడల వారు ధర్మశాస్త్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధర్మశాస్త్రమైనట్టున్నారు. అట్టివారి మనస్సాక్షి కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగను, వారితలంపులు ఒక దానిమీద ఒకటి తప్పు మోపుచు లేక తప్పులేదని చెప్పుచుండగను, ధర్మశాస్త్రసారము తమ హృదయములయందు వ్రాయబడినట్టు చూపుచున్నారు.

ఈ వచనాల ప్రకారం సృష్టి ద్వారా, మనస్సాక్షి ద్వారా దేవుడు తననుతాను సృష్టిలోని ప్రజలందరికీ బయలు పరుచుకున్నాడు దీనినే సాధారణ ప్రత్యక్షత అంటారు. వీటిప్రకారం ఏ మనిషైనా‌ దేవుణ్ణి కొంతమట్టుకు గ్రహించవచ్చు, తనలోని మనసాక్షి ద్వారా ఆయనకు ఇష్టుడిగా జీవించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు.

ఇక ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షత (Scriptural revalation) అంటే దేవుడు కొందరిని ఏర్పరచుకొని, వారికి ప్రత్యక్షమై తనవాక్కును రాయించడం, ఇది కేవలం ఇశ్రాయేలీయులకి మాత్రమే చెందింది.

కీర్తనల గ్రంథము 147:19,20 ఆయన తన వాక్యము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కట్టడలను తన న్యాయవిధులను ఇశ్రాయేలునకు తెలియజేసెను. ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన న్యాయవిధులు వారికి తెలియకయే యున్నవి. యెహోవాను స్తుతించుడి.

దేవుడు ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షతతో యూదులకు మాత్రమే తనను తాను బయలుపరచుకున్నప్పటికీ, సృష్టి ద్వారా మనస్సాక్షి ద్వారా దేవుని గురించి తెలుసుకున్న సామాన్య ప్రజలు యూదుల లేఖనాలు చదవవచ్చు, ఆయన పండుగలు ఆచరించవచ్చు.
ఈ విధంగా ఆయన పక్షపాతి అవ్వడం లేదు.

చివరిగా,
దేవునివాక్యాన్ని కలిపిచెరిపే ఈ అబద్ధప్రవక్తలకూ, దొంగ అపోస్తలులకకూ నా  హెచ్చరిక: 

లేవీయకాండము 10:1,2 అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపార్తులను తీసికొని వాటిలో నిప్పులుంచి వాటి మీద ధూపద్రవ్యమువేసి, యెహోవా తమ కాజ్ఞాపింపని వేరొక అగ్నిని ఆయన సన్నిధికి తేగాయెహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చివేసెను; వారు యెహోవా సన్నిధిని మృతి బొందిరి.

సంఖ్యాకాండము 3: 4 నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణ్యమందు యెహోవా సన్నిధిని అన్యాగ్ని నర్పించినందున వారు యెహోవా సన్నిధిని చనిపోయిరి.

ఇక్కడ ఆహారోను కుమారులైన నాదాబు ఆబీహులు  దేవుడు తమకు ఆజ్ఞాపించని వేరొక అగ్నిని అలయంలోకి తెచ్చినందుకే అగ్నికి ఆహుతై పోయారు. అలాంటిది మీరు తన సంఘంలోకి బైబిల్ ఆజ్ఞాపించని పనికిమాలిన బోధలను తీసుకువస్తున్నారు. మీరు అదే కొనసాగిస్తే పర్యవసానం చాలా తీవ్రంగా ఉండబోతుంది. 

ఏథెన్సులో పౌలు చేసిన బోధ సువార్తకు అన్యమతగ్రంథాలు అవసరమనే వాదనకు ఆధారమా?

 

Add comment

Security code
Refresh

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు Join WhatsApp

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.

ముఖ్య గమనిక : హితబోధ ఎప్పుడూ, ఎవ్వరినీ ఆర్థిక సహాయం కోరదు; ఒకవేళ హితబోధ పేరుతో ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం అడిగితే, వారి వివరాలు మాకు తప్పక తెలియజేయండి. ఈ హెచ్చరికను ఖాతరు చేయకుండా ఎవరైనా హితబోధ పరిచర్యలకు అనుకుని ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే అందుకు హితబోధ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.