విమర్శలకు జవాబు

రచయిత: కె. విద్యా సాగర్
చదవడానికి పట్టే సమయం: 11 నిమిషాలు

ఆడియో

does the bible discriminate against disabled

బైబిల్ దేవునిలో వివక్షలు ఉన్నాయని కొందరు బైబిల్ వ్యతిరేకులు చేస్తున్న అసత్య ఆరోపణలనూ, ద్వేషపూరిత విమర్శలనూ నిర్వీర్యం చేసే క్రమంలో ఇప్పటికే నేను "ఆయనకు స్త్రీలపై వివక్ష ఉందని" చెయ్యబడుతున్న ఆరోపణలకూ విమర్శలకూ సమాధానం ఇస్తూ రెండు వ్యాసాలను రాయడం జరిగింది.

స్త్రీకి శీలపరీక్ష, బైబిల్ దేవుని వివక్షేనా?

బైబిల్ దేవుడికి‌ స్త్రీలపై వివక్ష వాస్తవమా లేక ఆరోపణా?

ఈ వ్యాసంలో అంగవైకల్యం గలవారిపై కూడా ఆయనకు వివక్ష ఉందని కొందరు చేస్తున్న ఆరోపణకు సమాధానం ఇవ్వబోతున్నాను. ఈ వాక్యభాగాలు చూడండి.

రెండవ సమూయేలు 5:8
యెబూసీయులను హతము చేయువారందరు నీటి కాలువపైకి వెళ్లి, దావీదునకు హేయులైన గ్రుడ్డివారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెప్పెను. అందును బట్టి గ్రుడ్డివారును కుంటివారును ఉన్నారు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుట్టెను.

లేవీయకాండము 21:17-21
నీవు అహరోనుతో ఇట్లనుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అర్పించుటకు సమీపింపకూడదు. ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గ్రుడ్డివాడేగాని కుంటివాడేగాని ముక్కిడివాడేగాని విపరీతమైన అవయవముగల వాడే గాని కాలైనను చేయినైనను విరిగినవాడే గాని గూనివాడేగాని గుజ్జువాడేగాని కంటిలో పువ్వుగల వాడేగాని గజ్జిగలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే మనుష్యుడును యెహోవాకు హోమద్రవ్యములను అర్పించుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకముగలవాడు; అట్టివాడు తన దేవునికి ఆహారము అర్పించుటకు సమీపింపకూడదు.

మనం చూసిన ఈ వాక్యభాగాలలో ఒకచోట దేవుని హృదయానుసారుడైన దావీదుకు గుడ్డివారు, కుంటివారు హేయులనీ, మరోచోట అంగవైకల్యంగలవారు దేవుని మందిరంలో ప్రవేశించి ఆయనకు బలులు అర్పించకూడదని రాయబడింది. వీటి ఆధారంగానే కొందరు బైబిల్ దేవునికి అంగవైకల్యం గలవారిపై వివక్ష ఉంద‌ని ఆరోపిస్తున్నారు. కానీ వారు చెబుతున్నట్టుగా ఈ సందర్భాలలో ఏదైనా వివక్ష ఉందా లేక అది కేవలం వారి అపార్థమా అనేది చూడడానికంటే ముందు ఇదే బైబిల్ లో అంగవైకల్యం గలవారి గురించి రాయబడిన కొన్నిమాటలు చూద్దాం.

లేవీయకాండము 19: 14
​​చెవిటివాని తిట్టకూడదు, గ్రుడ్డివానియెదుట అడ్డము వేయకూడదు; నీ దేవునికి భయపడవలెను, నేను యెహోవాను.

ద్వితియోపదేశకాండము 27: 18
గ్రుడ్డివాని త్రోవను తప్పించువాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరు ఆమేన్‌ అనవలెను.

ఈ వచనాలలో చెవిటివాడికి వినిపించదులే అని తిట్టినప్పటికీ, గుడ్డివాడికి కనిపించదులే అని అడ్డం వేసినప్పటికీ, లేక అతడిని త్రోవను తప్పించినప్పటికీ దేవుడు దానిని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. వారిపట్ల ఇటువంటి పొరపాట్లు కూడా చెయ్యకూడదని కఠినంగా ఆజ్ఞాపిస్తున్న దేవుడు వారిపట్ల వివక్ష చూపించడం సాధ్యమా? మరికొన్ని సందర్భాలను కూడా చూడండి.

యోహాను సువార్త 9:1-3
ఆయన మార్గమున పోవుచుండగా పుట్టు గ్రుడ్డియైన యొక మనుష్యుడు కనబడెను. ఆయన శిష్యులు బోధకుడా, వీడు గ్రుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేసెను? వీడా, వీని కన్నవారా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు వీడైనను వీని కన్నవారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని క్రియలు వీనియందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెను.

ఈ సందర్భంలో శిష్యులు ఒక వ్యక్తికి కలిగిన అంగవైకల్యం గురించి యేసుక్రీస్తును ప్రశ్నించినప్పుడు అది ఎవరి పాపం‌ వల్లనో వచ్చింది‌ కాదని దేవుని క్రియలు అతని యందు ప్రత్యక్షపరచబడడానికే అతను అలా పుట్టాడని చెబుతున్నాడు. ప్రపంచంలో ఎంతోమంది అంగవైకల్యం గలవారు ఉన్నతమైన లక్ష్యాలను సాధించిన చరిత్ర మనకు తెలుసు. క్రైస్తవ ప్రపంచంలో కూడా ఎంతోమంది అంగవైకల్యం గలవారు ఉన్నతమైన సేవను జరిగిస్తూ, దేవుని‌ క్రియలను వారి ద్వారా లోకానికి ప్రత్యక్షపరుస్తున్నారు, అన్ని అవయవాలు బావుండి సోమరులుగా బ్రతుకుతున్నవారిపై తీర్పరులుగా ఉండబోతున్నారు.

యోహాను సువార్త 9:39-41
అప్పుడు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గ్రుడ్డివారు కావలెను, అను తీర్పు నిమిత్తము నేనీలోకమునకు వచ్చితినని చెప్పెను. ఆయన యొద్దనున్న పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మాట వినిమేమును గ్రుడ్డివారమా అని అడిగిరి. అందుకు యేసు మీరు గ్రుడ్డివారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని చూచుచున్నామని మీరిప్పుడు చెప్పు కొనుచున్నారు గనుక మీ పాపము నిలిచియున్నదని చెప్పెను.

రెండవ కొరింథీయులకు 12:8,9
అది నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమ్మారు ప్రభువును వేడుకొంటిని.
అందుకునా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును.

చివరిగా అంగవైకల్యంగలవారి గురించి దేవుడు చెబుతున్న మరోమాటను చూడండి.

నిర్గమకాండము 4:11
యెహోవా మానవునకు నోరిచ్చినవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని చెవిటివానినేగాని దృష్టిగలవానినేగాని గ్రుడ్డి వానినేగాని పుట్టించినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా.

ఈ సందర్భంలో దేవుడు అంగవైకల్యం గలవారిని కూడా తన చిత్తానుసారంగా తానే పుట్టిస్తున్నట్టుగా తెలియచేస్తున్నాడు కాబట్టి వారి జననం వెనుక దేవునికంటూ ఒక చిత్తం ఉంది. ఈలోకపు జీవితమే శాశ్వతమని, మనిషి శూన్యం నుండి శూన్యం వైపుకు పయనిస్తున్నాడని నమ్మే నాస్తికులకు ఇదేదో అన్యాయంగా అనిపించవచ్చు కానీ, ఈలోకంలో మనషి జీవితం అల్పకాలమని, మరణించిన తరువాతే అసలైన జీవితం ప్రారంభమౌతుందని నమ్మే బైబిల్ విశ్వాసులకు మాత్రం ఇందులో ఎటువంటి అన్యాయమూ లేదు. ఆయన అన్ని అవయవాలు కలిగినవారిని ఎలాగైతే తన చిత్తానుసారంగా పుట్టిస్తున్నాడో అదేవిధంగా అంగవైకల్యం గలవారిని కూడా తన చిత్తానుసారంగానే పుట్టిస్తున్నాడు. ఈవిధంగా ఆయన ప్రతీమనిషి పట్లా తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు. బైబిల్ ప్రకటించే దేవుడు సార్వభౌముడు, మానవుల ఇష్టా అయిష్టాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు చేసేవాడు కాదు.

రోమీయులకు 9:20
అవును గాని ఓ మనుష్యుడా, దేవునికి ఎదురు చెప్పుటకు నీవెవడవు? నన్నెందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెప్పునా?

ఇక బైబిల్ దేవుడు అంగవైకల్యం గలవారిపై వివక్ష చూపించాడు అనేందుకు ఆధారంగా ప్రారంభంలో ప్రస్తావించబడిన వాక్యభాగాల విషయానికి వస్తే, దావీదుకు గుడ్డివారు కుంటివారు అంటే సాధారణంగానే హేయమో లేక అతను వారిని హేయంగా భావించడానికి ఏదైనా కారణముందో ఆ పై వచనంలో రాయబడింది చూడండి.

రెండవ సమూయేలు 5:6,7
యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా రాజును అతని పక్షమువారును యెరూషలేమునకు వచ్చిరి. యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి-నీవు వచ్చినయెడల ఇచ్చటి గ్రుడ్డివారును కుంటివారును నిన్ను తోలివేతురని దావీదునకు వర్తమానము పంపియుండిరి అయినను దావీదు పురమనబడిన సీయోను కోటను దావీదు స్వాధీనపరచుకొనెను.

ఈ సందర్భంలో రాజైన దావీదు యెబూసీయులు నివసిస్తున్న సీయోను కోటను‌ స్వాధీనం చేసుకునేటప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న గుడ్డివారు, కుంటివారు ఆ యెబూసీయులతో కలసి దావీదుపై తిరుగుబాటు చేసారు. కాబట్టే దావీదు యుద్ధవిధిలో భాగంగా వారిని హతం చేయించాడు. ఇక్కడ మనం గుర్తించవలసిన రెండు విషయాలు ఏంటంటే;
1. దావీదు ఆ ప్రాంతంలో తనపై తిరుగుబాటు చేసిన కుంటివారు గుడ్డివారిని‌ మాత్రమే హేయంగా భావించాడు‌ తప్ప దేశంలో ఉన్న గుడ్డివారినీ, కుంటివారందరినీ కాదు. అదే నిజమైతే అతను వాళ్ళందరినీ కూడా‌‌ చంపించేవాడు. ఇదే దావీదు చరిత్రను మనం ఇంకాస్త ముందుకు పరిశీలిస్తే, యోనాతాను కొడుకైన ఒక కుంటివాడిని ఇతను ఆదరించి తన కుటుంబ సభ్యునిగా పరిగణించాడు (2 సమూయేలు 9:1:13).

2. దావీదు రాజు యొక్క మంచితనం, పరాక్రమం అ చుట్టుపక్కల ప్రజలందరికీ తెలుసు. ఇది తెలిసిన గుడ్డివారు, కుంటివారు యెబూసీయులతో కలసి అతనిపై తిరుగుబాటు చెయ్యడం వారు చేసిన చాలా పెద్ద పొరపాటు. కాబట్టి ఇక్కడ దావీదుకు ఆ గుడ్డివారు, కుంటివారు హేయులుగా మారడానికి, వారిని చంపించడానికి కారణం‌‌ ఉంది. దావీదు యుద్ధవిధిలో భాగంగా చేసిన దీనిని ఎవరూ తప్పుపట్టలేరు.

ఉదాహరణకు ఈరోజు మనదేశంలో అంగవైకల్యం కలిగిన వ్యక్తి దేశద్రోహానికి పాల్పడి తీవ్రవాదులతో చేతులు కలిపాడు అనుకుందాం. ఆ వ్యక్తిని చట్టం వ్యక్తిని శిక్షిస్తుందా లేక అతనికి ఉన్న అంగవైకల్యాన్ని‌ బట్టి వదిలేస్తుందా? శిక్షిస్తుంది కదా! దావీదు చేసినదానిని వివక్షకు ఆపాదించేవారు చట్టం చేసేదానిని కూడా వివక్షగానే పరిగణిస్తారా మరి? ఒకవేళ ప్రజల మన్ననలు కోరుకునే చట్టం అలాంటివారికి శిక్షల్లో మినహాయింపులు ఇవ్వవచ్చు కానీ, న్యాయం విషయంలో రాజీపడని దేవుని హృదయానుసారుడైన దావీదు వారిని క్షమించవలసిన అవసరం లేదు. న్యాయవంతుడైన దేవుని దృష్టికి నేరం ఎవరు చేసినా నేరమే, నేరం చేసిన వ్యక్తిని ఏ కారణంతో విడిచిపెట్టినా నేరాన్ని ప్రోత్సహించినట్టే.

ఇక అంగవైకల్యం‌ గలవారు దేవాళయంలో బలులు అర్పించడానిని ఆయన ఎందుకు నిషేధించాడంటే, మనం లేవీకాండము గ్రంథాన్ని చదివితే దేవాళయంలో పనిచేసే యాజకులు ఇశ్రాయేలీయుల నిమిత్తం అర్పించవలసిన బలులు ఎంత కష్టతరంగా ఉంటాయో బాగా అర్థమౌతుంది. అటువంటి బలులను అంగవైకల్యంగలవారు అర్పించడం వారికి చాలా ఆయాసకరంగా ఉంటుంది, పైగా ఆ క్రమంలో వారు ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే ఆ బలియాగం అపవిత్రమౌతుంది (లేవీకాండము 21:22). కాబట్టే దేవుడు వారిపై కరుణ చూపించి వారికి ఆ కష్టతరమైన బలుల‌ విషయంలో మినహాయింపు కల్పించాడు.

దీనిని‌ బట్టి ఆయనకు వివక్ష ఉందని ఆరోపించేవారు; ఏ యజమానుడైనా తన దగ్గర పనిచేసే వారిలో ఒకరికి‌ అంగవైకల్యం ఉందనే కారణంగా అతను చేయవలసిన పని విషయంలో మినహాయింపు కల్పించి, జీతాన్ని మాత్రం మిగిలినవారితో పాటుగా సమానంగా ఇస్తుంటే ఆ యజమానుడిని మెచ్చుకుంటారా లేక అతను వివక్షతోనే అలా చేసాడని విమర్శిస్తారా?

బైబిల్ దేవుడు అంగవైకల్యంగలవారి పరిమితిని బట్టి వారు దేవాలయంలో చేయవలసిన పని విషయంలో‌ మినహాయింపు కల్పించాడే తప్ప వారి జీతాన్ని తగ్గించలేదు. ఆ మాట కూడా ఆ క్రింది వచనంలో స్పష్టంగా రాయబడింది‌‌ చూడండి.

లేవీయకాండము 21:22
అతి పరిశుద్ధమైనవేగాని, పరిశుద్ధమైనవేగాని, తన దేవునికి అర్పింపబడు ఏ ఆహారవస్తువులనైనను అతడు తినవచ్చును.

ఇప్పుడు చెప్పండి, వారికున్న పరిమితిని‌ బట్టి పని విషయంలో మినహాయింపు కల్పించి, జీతాన్ని మాత్రం సమానంగా ఇచ్చే దేవుడు వారిపై వివక్ష చూపిస్తున్నట్టా? ఒకవేళ దీనిపై ఇంకా ఎవరైనా వితండవాదం చేస్తూ, వైకల్యం‌గలవారికి ఆయన బలుల‌ విషయంలో మినహాయించకుండా వారు అర్పించే బలులు సులభతరంగా ఉండేలా కట్టడను చేయొచ్చుగా అనంటే, అసలు వారికి ఆ పనే అప్పగించకుండా జీతం ఇవ్వడంలో వీరికి ఉన్న సమస్య ఏంటో ముందు వివరించాలి. మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఆయన నియమించిన‌ బలుల ఆచారానికీ, వాటి‌ క్రమానికీ చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఉంది. అవన్నీ క్రీస్తు బలియాగానికి ఛాయగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి క్రమాన్ని ఎవరి కోసమూ మార్చడం సాధ్యపడదు.

Add comment

Security code
Refresh

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు Join WhatsApp

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.

ముఖ్య గమనిక : హితబోధ ఎప్పుడూ, ఎవ్వరినీ ఆర్థిక సహాయం కోరదు; ఒకవేళ హితబోధ పేరుతో ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం అడిగితే, వారి వివరాలు మాకు తప్పక తెలియజేయండి. ఈ హెచ్చరికను ఖాతరు చేయకుండా ఎవరైనా హితబోధ పరిచర్యలకు అనుకుని ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే అందుకు హితబోధ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.