ఇతర అంశాలు
రచయిత: సాగర్

 400year1

దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో భక్తులద్వారా బైబిల్ గ్రంథాన్ని రాయించినపుడు అందులో ఎటువంటి వైరుధ్యమూ ఉండే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే దేవుని‌వాక్యము సత్యము (యోహాను17:17). అయితే  ముద్రణ యంత్రాలు లేని ఆ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని చేతులతో ఒక ప్రతినుండి మరొక ప్రతిపైకి రాసేటపుడు కొన్ని పొరపాటులు జరగడం సహజం. ప్రస్తుతం మనం చదువుతున్న బైబిల్ గ్రంధములో కొన్నిచోట్ల సంఖ్యాపరమైన వైరుధ్యాలు,పేర్లకు సంబంధించిన వైరుధ్యాలు, కనిపించడానికి అటువంటి పొరపాట్లే కారణం. అటువంటి సమయంలో మన బైబిల్స్ తర్జుమా చేసిన రాతప్రతుల కన్నా పురాతనమైన రాతప్రతులను యూదులు మొట్టమొదటిసారిగా హీబ్రూ భాషనుండి గ్రీకు లోనికి తర్జుమా చేసిన పాతనిబంధన Septuagint (LXX) ను పరిశీలించడం ద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకోవచ్చు; అన్నిటినీ మనం పరిష్కరించగలమని నేను‌ చెప్పడం లేదు కానీ, కొన్నిటిని మాత్రం‌ ఖచ్చితంగా పరిష్కరించగలం. ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథం, ముఖ్యంగా పాతనిబంధన చాలా పురాతనమైనది కావడం చేత, దాని పురాతన రాతప్రతులు చాలా పాడైపోవడం వల్ల కొన్ని వైరుధ్యాలను మనం పరిష్కరించుకోలేము.

అయితే ఈ విధంగా వైరుధ్యాలలా అనిపించే ఏవీ కూడా మన రక్షణకు సంబంధించిన బోధలో కానీ దేవుని నైతికత, ఆయన సర్వశక్తి, ప్రేమలకు సంబంధించిన బోధలో కానీ ఏమాత్రం ప్రభావితం చూపడం లేదు.
అవి కేవలం సంఖ్యాపరమైన, నామవాచక సంబంధమైన వైరుధ్యాలు మాత్రమే. అలా అని  బైబిల్ లో మనకి అర్ధంకాని ప్రతివిషయాన్ని వైరుధ్యంలా భావించకూడదు. కొన్నిటిని మనం చరిత్రపరంగానూ, మిగిలిన లేఖనాల ఆధారంగా పరిశీలించినపుడు అక్కడున్న విషయం మనకి స్పష్టంగా అర్ధమవుతుంది.

ఈ ఆర్టికల్ లో నేను బైబిల్ గ్రంధంలో  మనకి వైరుధ్యాలులా అనిపించే అన్నిటినీ వివరించడం లేదుకానీ, చాలామందికి ప్రధానమైన వైరుధ్యంలా అనిపించే ఒక సందర్భం గురించి మాత్రమే  చూడబోతు‌న్నాం.

ఆదికాండము 15:13,14,15,16 ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపువారికి దాసులుగా నుందురు. వారు నాలుగు వందల యేండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు; వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును. తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు. నీవు క్షేమముగా నీ పితరుల యొద్దకు పోయెదవు; మంచి వృద్ధాప్యమందు పాతిపెట్టబడుదువు. అమోరీయుల అక్రమము ఇంకను సంపూర్ణము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరమువారు ఇక్కడికి మరల వచ్చెదరని నిశ్చయముగా తెలిసికొనుమని అబ్రాముతో చెప్పెను. 

ఈ వచనాలు మనకి రెండు విషయాలను తెలియచేస్తున్నాయి.
మొదటిగా అబ్రాహాము సంతానం 400 యేళ్లు పరాయి దేశంలో,దాసులుగా శ్రమ అనుభవిస్తారు.
రెండవది అబ్రాహాము నాలుగవతరం‌ వారు అప్పటికి అబ్రాహాము నివసిస్తున్న కానాను ప్రాంతానికి తిరిగివస్తారు.

మొదటిగా అబ్రాహాము సంతానం నాలుగు వందల యేళ్లు పరాయి దేశంలో దాసులుగా శ్రమపడడం గురించి మనం తెలుసుకొందాం. దీనిగురించి స్తెఫెను కూడా తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావించినట్లు మనకి కనిపిస్తుంది.

అపొస్తలుల కార్యములు 7:6 అయితే దేవుడు అతని సంతానము అన్యదేశమందు పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశస్థులు నన్నూరు సంవత్సరముల మట్టుకు వారిని దాస్యమునకు లోపరుచుకొని బాధ పెట్టుదురనియు చెప్పెను. 

చాలామంది ఈ మొత్తం నాలుగువందల యేళ్లూ కూడా  ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశంలో దాసులుగా శ్రమ అనుభవించిన దానిగురుంచి చెప్పబడుతున్నాయని  వివరిస్తుంటారు. వారలా వివరించడానికి బైబిల్ లోని‌ మరికొన్ని మాటలు కూడా ఆధారంగా ఉంటున్నాయి;

అవేంటో చూడండి.

 నిర్గమకాండము 12:40,41 ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల ముప్పది సంవత్సరములు.  ఆ నాలుగు వందల ముప్పది సంవత్సరములు గడచిన తరువాత జరిగిన దేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలన్నియు ఐగుప్తుదేశములో నుండి బయలుదేరిపోయెను. 

ఈ వచనాలలో ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నివసించినకాలం‌ 430 సంవత్సరాలని స్పష్టంగా ఉంది. అయితే పైన అబ్రాహాముతో చెప్పిన సంవత్సరాలకంటే ఇందులో 30 సంవత్సరాలు ఎక్కువకాలం ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ కనబడుతుంది. చాలామంది మోషే పొరపాటువల్ల ఈ 30 సవత్సరాలు ఆలస్యం‌ అయిందని వివరిస్తుంటారు; అది‌ వాస్తవం కాదు.  ఎందుకంటే, దేవుడు చెప్పిన మాట ఎవరో చేసిన పొరపాటును బట్టి మారిపోవడం అసాధ్యం. అటువంటప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో  400 సవత్సరాలని మరికొన్ని సందర్భాలలో 430 సవత్సరాలని ఎందుకు రాయబడిందో మనం ఇతర పురాతన రాతప్రతులను ఆధారంగా చేసుకొని పరిశీలించగలిగితే, ఈ రెండు సందర్భాలలోని ఉన్న సవత్సరాలన్నీ, ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో ఉన్న కాలం గురించి మాత్రమే కాదని అర్ధమవుతుంది. ఎందుకంటే, యాకోబు కుటుంబం ఐగుప్తుకు వెళ్లడానికీ మోషే నాయకత్వంలో తిరిగిరావడానికీ ఉన్న సమయాన్ని మనం పరిశీలిస్తే

నిర్గమాకాండం 6:16,20 వచనాల ప్రకారం ఐగుప్తులో ప్రవేశించిన యాకోబు కుమారుల్లో, ఒక కుమారుడైన లేవీ కహాతును కన్నాడు, కహాతు అమ్రామును కన్నాడు, అమ్రాము మోషేను కన్నాడు మోషే నాయకత్వంలో ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దాస్యం నుండి స్వతంత్రులయ్యారు. మన వాదనకోసం;  వీరందరూ ఐగుప్తులోకి వెళ్లాక, తమ 100వ యేటన కుమారున్ని కన్నారని మన అనుకొన్నప్పటికీ,   ఇశ్రాయేలీయులు 400 యేళ్లు ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉన్నట్టుగా నిరూపించడం అసాధ్యం. ఎందుకంటే, లేవి ఐగుప్తులో 100 యేళ్లు బ్రతికి కహాతును కన్నప్పటికీ, కహాతు ఐగుప్తులో 100 యేళ్లు బ్రతికి అమ్రామును‌ కన్నప్పటికీ, అమ్రాము ఐగుప్తులో 100 యేళ్లు‌ బ్రతికి మోషేను కన్నప్పటికీ  ఇక్కడికి 300 సవత్సరాలు అవుతుంది. మోషే వయసు 80 ఉన్నపుడే అతను ఇశ్రాయేలీయులను తీసుకొని ఈజిప్టునుండి బయలుదేరి వచ్చాడు; ఇదంతా కలిపిచూస్తే 380 సవత్సరాలు అవుతున్నాయి. మనం ఈ లెక్కలన్నీ కేవలం మనవాదనకోసం‌ మాత్రమే చూస్తున్నాము తప్ప నిజంగా వారంతా ఐగుప్తులో 100 యేళ్లు బ్రతికి కుమారున్ని కన్నారని  చెప్పడంలేదు;

ఉదాహరణకు ఆదికాండము 46:11 ప్రకారం లేవి ఐగుప్తులోకి యాకోబుతో రాకముందే కహాతును‌ కన్నాడు. మనం పైభాగంలో నిర్గమకాండము 12:40 వాక్యభాగంలో మన బైబిల్ లో ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నివశించిన కాలం 430 సంవత్సరాలని రాయబడడం చూసాం. ప్రస్తుతం మనం వాడే బైబిల్ గ్రంథాలు అన్నీ, క్రీస్తు శకం 8 వ శతాభ్దం నుండీ బైబిల్ గ్రంథానికి రాతప్రతులను రాస్తున్నటువంటి "Masoretic" అనే గుంపువారి ద్వారా క్రీస్తు శకం 10/11 వ శతాభ్దంలో రాయబడిన "Leningrad codex, Aleppo codex" అనే ప్రతులనుంచి ఆయాభాషాల్లోకి తర్జుమా చేయడం జరిగింది.

ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంధాన్ని మిగిలిన భాషల్లోకి ముద్రించేసరికి  ఆ ప్రతులు మాత్రమే పూర్తి వాక్యంతో ఉన్నటువంటి(పాతనిబంధన) పురాతన ప్రతులు, మిగిలిన ప్రతుల్లో పూర్తి పాతనిబంధన వాక్యాలన్నీ అందుబాటులో లేకుండా కొంతమట్టుకు పాడైపోయాయి. ఈ రెండు రాతప్రతుల్లో కూడా "Aleppo codex" రాతప్రతి పూర్తిగా లేదు కొంతమట్టుకు పాడైపోయింది. అందుకే ఎక్కువశాతం పాతనిబంధనను "Leningrad codex" నుంచి తీసుకొంటూ "Aleppo codex" లో అందుబాటులో ఉన్న వాక్యంతో పోల్చుకొనేవారు‌. అప్పటికి ఇంకా "dead see scrolls" లభ్యంకాలేదు‌.

అంతకు మునుపున్న క్రైస్తవ సంఘం క్రీస్తుపూర్వం 3 వ శతాభ్దంలోనే హీబ్రూ భాష నుండి గ్రీకు భాషలోకి అనువదించబడిన పాతనిబంధన Septuagint (LXX) ను, జెరోము భక్తుడు గ్రీకు భాషనుండి పాతనిబంధన, కొత్తనిబంధనతో కలిపి లాటిన్ భాషలోకి అనువదించిన పూర్తి బైబిల్ ను ద్యానించేవారు. అందులో జెరోము యూదులు చరిత్ర గ్రంధాలుగా భావించే అపోగ్రిఫ పుస్తకాలను కూడా  చేర్చడం జరిగింది.

మన బైబిల్స్ తర్జుమా చేయడానికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి "Leningrad codex , Aleppo codex" రాతప్రతుల్లో మనం పైన చూసినటువంటి నిర్గమకాండము 12:40 లో ఆ ప్రతులు రాసినవారు ఆ వచనంలో మరో  పదాన్ని రాయకుండా పొరపాటు చేసారు. ఈ రాతప్రతులు రాయబడడానికంటే ముందునుండీ ఉన్నటువంటి, క్రీస్తుపూర్వం 100 సంవత్సరానికి చెందిన "Samaritan Pentateuch" అనే పూరాతన హీబ్రూ రాతప్రతిలో ఈ వచనం ఇశ్రాయేలీయులు, వారి పితరులు కానానులోనూ, ఐగుప్తులోనూ నివసించినకాలం 430 సంవత్సరాలని రాయబడింది. మనం చూసిన 430 సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలీయులు కేవలం ఐగుప్తులో నివసించిన కాలం కాదు, అబ్రాహాము తన తండ్రి ఇంటినుండి‌ బయటకు వచ్చి కానానులో ప్రవేశించనప్పటినుండీ, ఇస్సాకును కని, ఇస్సాకు యాకోబును కని, యోసేపు ద్వారా యాకోబు సంతానం అంతా ఐగుప్తుకు వెళ్లి విస్తరించి, ఆ విస్తరించిన  ఇశ్రాయేలీయులు మోషే నాయకత్వంలో ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి బయటకు వచ్చేవరకూ మధ్య ఉన్నకాలం.

దీనిగురించి కేవలం "Samaritan Pentateuch" పురాతన హీబ్రూ పాతనిబంధన రాతప్రతిలో మాత్రమే కాదు, క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దంలో హీబ్రూ భాషనుండి గ్రీకులోకి తర్జుమా చేయబడిన పాతనిబంధన Septuagint (LXX) లో కూడా నిర్గమకాండము 12:40 లో ఇశ్రాయేలీయులు, వారి పితరులు కానానులోనూ, ఐగుప్తులోనూ నివసించిన కాలం‌ 430 సంవత్సరాలని రాయబడింది. అంతమాత్రమే కాకుండా, మొదటి శతాబ్దపు యూదా చారిత్రకారుడు, యెరుషలేము దేవాలయంలో యాజకునిగా పనిచేసినవాడైన ప్లేవియస్ జోసెఫెస్,  ఆయన రచించిన 'the antiqueties of the Jews' అనే పుస్తకం రెండవభాగం,15 వ అధ్యాయంలో తమ పితరుడైన అబ్రాహాము కానాను దేశానికి వచ్చినప్పటినుండీ, 430 సంవత్సరాలు తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి బయటకు వచ్చారని వివరంగా రాయడం జరిగింది.

 ఆదికాండము 12 వ అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రాహాముకు ప్రత్యక్షమై, కానానుకు వెళ్లమనీ, అతని సంతానాన్ని ఆశీర్వదిస్తాననీ వాగ్దానం చేసినప్పుడు, అబ్రాహాము  తనప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి కానానుకు వచ్చాడు. అప్పటినుండీ,(దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పటినుండీ) ఇశ్రాయేలీయులు మోషే నాయకత్వంలో  ఐగుప్తునుండి బయటకు వచ్చిన సమయంలో సీనాయి పర్వతం పైన దర్మశాస్త్రాన్ని పొందినప్పటివరకూ మధ్యఉన్న సమయం 430 సంవత్సరాలు, ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి బయటకు వచ్చిన సంవత్సరంలోనే అనగా 430 వ సంవత్సరంలోనే సీనాయి పర్వతం పైన ధర్మశాస్త్రాన్ని పొందుకొన్నారు. దీని గురించి పౌలుగారు కూడా గలతీ పత్రికలో ప్రస్తావిస్తూ, ధర్మశాస్త్రం అనేది అబ్రాహాముకు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన 430 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిందని తెలియచేస్తున్నారు.

గలతియులకు 3: 17 నేను చెప్పునదేమనగా నాలుగువందల ముప్పది సంవత్సరములైన తరువాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము, వాగ్దానమును నిరర్థకము చేయునంతగా పూర్వమందు దేవునిచేత స్థిరపరచబడిన నిబంధనను కొట్టివేయదు.

ఇంతటితో మనకి 430 సంవత్సరాలని రాయబడిన కారణం అర్ధమైంది.

ఇప్పుడు 400 సంవత్సరాలు అని ఎందుకు రాయబడిందో చూద్దాం;

ఆదికాండము 15:13,14 ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపువారికి దాసులుగా నుందురు. వారు నాలుగు వందల యేండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు; వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును. తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు. 

అపొస్తలుల కార్యములు 7:6 అయితే దేవుడు అతని సంతానము అన్యదేశమందు పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశస్థులు నన్నూరు సంవత్సరముల మట్టుకు వారిని దాస్యమునకు లోపరుచుకొని బాధ పెట్టుదురనియు చెప్పెను. 

ఈ సందర్భాలలో చెప్పబడుతున్న 400 సంవత్సరాలు అబ్రాహాము సంతానం తమది కాని దేశంలో పరదేశులుగా అనుభవించే శ్రమలగురించి తెలియచేస్తున్నాయి. ఈ సమయమంతా కేవలం ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో దాసులుగా అనుభవించిన శ్రమల  గురించి మాత్రమే రాయబడలేదు కానీ, తన కుమారుడైన ఇస్సాకు, అతని కుమారుడైన యాకోబులతో సహా వారు పరాయి దేశంలో అనుభవించిన శ్రమలగురించి  కూడా రాయబడింది. దేవుడు అబ్రహాముతో కానాను దేశాన్ని నీ సంతానానికి ఇస్తున్నానని వాగ్ధానం చేసాడే తప్ప అది ఆయనకు కానీ ఆయన కుమారుని కుమారునికి కానీ స్వాధీనపరచలేదు. ఐగుప్తునుండి తిరిగివచ్చిన అబ్రాహాము సంతానమైన ఇశ్రాయేలీయులకు మాత్రమే దేవుడు కానాను దేశాన్ని స్వదేశంగా పంచి ఇచ్చాడు. అంతకుముందు అదే కానాను దేశంలో అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులు పరదేశులుగానే జీవించారు.

అపొస్తలుల కార్యములు 7:4,5 అప్పుడతడు కల్దీయుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను. అతని తండ్రి చనిపోయిన తరువాత, అక్కడ నుండి మీరిప్పుడు కాపురమున్న యీ దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచ్చెను.  ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పట్టునంత భూమినైనను స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యక, అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని స్వాధీనపరతునని అతనికి వాగ్దానము చేసెను

ఆదికాండము 26:1,2,3,4 అబ్రాహాము దినములలో వచ్చిన మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ దేశములో వచ్చెను. అప్పడు ఇస్సాకు గెరారులోనున్న ఫిలిష్తీయుల రాజైన అబీమెలెకు నొద్దకు వెళ్లెను. 
అక్కడ యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్లక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము.  ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నిన్ను ఆశీర్వ దించెదను;  ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములన్నియు ఇచ్చి, నీ తండ్రియైన అబ్రాహాముతో నేను చేసిన ప్రమాణము నెరవేర్చి, ఆకాశ నక్షత్రములవలె నీ సంతానమును విస్తరింపచేసి ఈ దేశములన్నియు నీ సంతానమునకు ఇచ్చెదను. నీ సంతానమువలన సమస్త భూలోకములోని సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు. 

 హెబ్రీయులకు 11:8,9 అబ్రాహాము పిలువ బడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్లెను. మరియు ఎక్కడికి వెళ్లవలెనో అది ఎరుగక బయలువెళ్లెను.  విశ్వాసమునుబట్టి అతడును, అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమానవారసులైన ఇస్సాకు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అన్యుల దేశ ములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దత్తదేశములో పరవాసులైరి. 

ఈ వచనాలన్నిటి ప్రకారం అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులు కానాను దేశంలో కూడా పరదేశులుగా జీవించినట్లు మనకి అర్ధమవుతుంది. దేవుడు అబ్రహాముతో నీ సంతానం తమది కానీ దేశంలో 400 సంవత్సరాలు శ్రమపడతారనే మాటను మనం అబ్రాహాము సంతానమైన ఇస్సాకు నుండి చూడాలి.

 అబ్రహాము తన తండ్రి ఇంటినుండి‌ బయటకు వచ్చేసరికి అతనికి 75 సంవత్సరాలు.

ఆదికాండము 12:4 యెహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రాము వెళ్లెను, అబ్రాము హారానునుండి బయలుదేరినప్పుడు డెబ్బదియైదేండ్ల యీడు గలవాడు. 

ఈ సమయం నుండి ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి వచ్చేసరికి మనం పైభాగంలో చూసిన ఆధారాల ప్రకారం, పౌలుగారి మాటల ప్రకారం 430 సంవత్సరాలు. అబ్రహాము తన 100 వ యేటన ఇస్సాకును కన్నాడు.

ఆదికాండము 21:5 అబ్రాహాము కుమారుడైన ఇస్సాకు అతనికి పుట్టి నప్పుడు అతడు నూరేండ్లవాడు. 

అబ్రాహాను ఇంటినుండి బయలు దేరివచ్చిన 25 సంవత్సరాలకు ఇస్సాకు జన్మించాడు. దీనిప్రకారం ఇస్సాకు జన్మించి‌నప్పటినుండి ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు‌ దాస్యం నుండి బయటకు వచ్చేసరికి 405 సంవత్సరాలు. ప్రాచీన యూదుల సాంప్రదాయం ప్రకారం, తల్లితండ్రులు తమకు పుట్టిన పిల్లవాడి చేత 5 వ సంవత్సరంలో పాలు మానిపించి, ఆరోజున గొప్ప విందును చేస్తారు. దీనిప్రకారం ఇస్సాకు పుట్టిన ఐదుయేళ్లకు అబ్రాహాము ఇస్సాకు చేత పాలు మానిపించి విందుచేసాడు.

ఆదికాండము 21:8 ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రాహాము గొప్ప విందు చేసెను.

మనం పైన చూసినట్లుగా ఇస్సాకు పుట్టినప్పటినుండీ ఇశ్రాయేలీయులు‌ ఐగుప్తును విడిచిపెట్టేవరకూ మధ్య ఉన్న సమయం 405 సంవత్సరాలు అయితే,
అబ్రాహాము ఇస్సాకు చేత పాలు మానిపించి విందుచేసిన సమయం నుండి ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తును విడచిన సమయం వరకూ మధ్య ఉన్న సమయం 400 సంవత్సరాలు. అదే రోజున ఇస్సాకుకు మొదటిసారిగా హాగరు కుమారుడైన ఇస్మాయేలునుండి శ్రమ కలిగినట్లుగా మనకి‌ కనిపిస్తుంది.

ఆదికాండము 21:8,9,10 ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రాహాము గొప్ప విందు చేసెను.  అప్పుడు అబ్రాహామునకు ఐగుప్తీయురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు పరిహసించుట శారా చూచి  ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్లగొట్టుము; ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇస్సాకుతో వారసుడై యుండడని అబ్రాహాముతో అనెను. 

గలతీయులకు 4:28-30 సహోదరులారా, మనమును ఇస్సాకువలె వాగ్దానమునుబట్టి పుట్టిన కుమారులమైయున్నాము. అప్పుడు శరీరమునుబట్టి పుట్టినవాడు ఆత్మను బట్టి పుట్టినవానిని ఏలాగు హింసపెట్టెనో యిప్పుడును ఆలాగే జరుగుచున్నది. ఇందును గూర్చి లేఖనమేమి చెప్పుచున్నది? దాసిని దాని కుమారుని వెళ్లగొట్టుము, దాసి కుమారుడు స్వతంత్రురాలి కుమారునితో పాటు వారసుడైయుండడు.

ఇది ఇస్సాకు జీవితంలో అతనికి సంభవించిన మొదటి శ్రమ. అప్పటినుండి ఇస్సాకు జీవితాన్నీ, యాకోబు జీవితాన్నీ మనం పరిశీలిస్తే వారు పరదేశులుగా ఉన్న  దేశంలో రాజులనుండి, ప్రజలనుండి, వారికి ఎన్నోశ్రమలు సంభవించినట్లు‌ మనకి కనిపిస్తుంది. తరువాత యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు మొదటిగా ఐగుప్తుకు వెళ్లినట్లు అతనిని బట్టి యాకోబు సంతానమంతా ఐగుప్తుకి వెళ్లి కొంతకాలం‌ తరువాత వారికి దాసులుగా మారి శ్రమపడినట్లు మనకి‌ కనిపిస్తుంది.
ఆ తరువాత దేవుడు వారిని మోషే నాయకత్వంలో ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి బయటకు తీసుకువచ్చాడు.

నిర్గమకాండము 2:23,24,25 ఇశ్రాయేలీయులు తాము చేయుచున్న వెట్టి పనులనుబట్టి నిట్టూర్పులు విడుచుచు మొరపెట్టుచుండగా, తమ వెట్టి పనులనుబట్టి వారుపెట్టిన మొర దేవునియొద్దకు చేరెను. 
కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనెను. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు లక్ష్యముంచెను.

ఈప్రకారం ఇస్సాకు పాలువిడిచిన రోజు అతనికి ఇష్మాయేలు వల్ల శ్రమకలిగిన సమయం‌ నుండి, ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దాస్యం నుండి బయటకు వచ్చిన సమయం వరకూ 400 సంవత్సరాలు.
అబ్రాహాముతో దేవుడు నీ సంతానం 400 యేళ్లు తమది‌కాని పరదేశంలో శ్రమపడతారని చెప్పింది దీనంతటిని గురించే అని మనం అర్ధం చేసుకోవాలి. ఇంతటితో అబ్రాహాము సంతానం 400 సంవత్సరాలు తమది కాని దేశంలో దాసులుగా శ్రమపడతారనే దాని గురుంచి మనకి స్పష్టమైంది.

 ఇప్పుడు ప్రారంభంలో మనం చూసినట్లుగా, రెండవ ప్రశ్నగా ఉన్నటువంటి

దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పినట్లుగా అతని నాలుగవ తరం దాస్యం నుండి విడిపించబడి కానానులో ప్రవేశించిందా అనేదాన్ని చూద్దాం;


చాలామంది అబ్రాహాము నాలుగవ తరం అనగానే అబ్రాహాము నుండి ‌లెక్కవేసి యాకోబు కుమారులతో నాలుగవ తరం అవుతుంది‌ కనుక వారు కానాను దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోలేదని సందేహపడుతుంటారు. అసలు అబ్రాహాము సంతానం‌ కానాను విడిచిపెట్టి ఐగుప్తుకు వెళ్లిందే యాకోబు కుమారుల కాలంలో.అప్పటికే వారికి కూడా పిల్లలు పుట్టారు‌.

ఆదికాండము 46:2,3,4,5,7 అప్పుడు రాత్రి దర్శనములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని ఇశ్రాయేలును పిలిచెను. అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను. ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండ్రి దేవుడను, ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు భయపడకుము, అక్కడ నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసెదను. నేను ఐగుప్తునకు నీతోగూడ వచ్చెదను, అంతేకాదు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసికొని వచ్చెదను, యోసేపు నీ కన్నులమీద తన చెయ్యి యుంచునని సెలవియ్యగా యాకోబు లేచి బెయేర్షెబా నుండి వెళ్లెను. ఫరో అతని నెక్కించి తీసికొని వచ్చుటకు పంపిన బండ్లమీద ఇశ్రాయేలు కుమారులు తమ తండ్రియైన యాకోబును తమ పిల్లలను తమ భార్యలను ఎక్కించిరి. అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమార్తెలను తన కుమారుల కుమార్తెలను తన యావత్తు సంతానమును ఐగుప్తునకు తనతోకూడ తీసికొనివచ్చెను. 

దీనిప్రకారం మనం ఆలోచిస్తే, దేవుడు అబ్రాహాముతో మాట్లాడిన సందర్భంలో నీ నుంచి నాలుగవ తరం ఇక్కడికి వస్తారని అనలేదు కానీ, నీ సంతానంలో నాలుగవ తరం వారు వస్తారని చెప్పాడు. అబ్రహాముకు పుట్టిన కుమారులలో దేవుడు ఇస్సాకును మాత్రమే ఏర్పరచుకొన్నాడు, ఇస్సాకుకు పుట్టిన కుమారులలో దేవుడు యాకోబును మాత్రమే ఏర్పరచుకొన్నాడు. యాకోబుకు పుట్టిన కుమారులు మాత్రం అందరూ అబ్రాహాము సంతానంగా గుర్తించబడ్డారు. అప్పటినుండి మనం‌ లెక్కిస్తే అబ్రాహాము సంతానంలో నాలుగవ తరం వారు కానాను దేశాన్ని స్వతంత్రించుకొన్నారు.

నిర్గమకాండము 6:16,18,20 లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొప్పున ఏవేవనగా, గెర్షోను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముప్పది యేడేండ్లు బ్రదికెను. కహాతు కుమారులు అమ్రాము ఇస్హారు హెబ్రోను ఉజ్జీయేలు. కహాతు నూట ముప్పది మూడేండ్లు బ్రదికెను. అమ్రాము తన మేనత్తయైన యోకెబెదును పెండ్లి చేసికొనెను; ఆమె అతనికి అహరోనును మోషేను కనెను. 

ఈ వచనాల ఆధారంగా అబ్రాహాము సంతానంలో లేవి నుంచి, నాలుగవ తరమైన మోషే తరంలోని వారు కానాను దేశాన్ని స్వతంత్రించుకొన్నారు. ఇక్కడ మీకు ఐగుప్తునుండి బయటకు వచ్చిన తరంలోని వారంతా కానానులో ప్రవేశించకుండా దేవుడు మధ్యలోనే నాశనం చేసాడు, మోషే అహరోనులు కూడా ఐగుప్తులో ప్రవేశించలేదనే సందేహం కలగవచ్చు. అయితే ఆ తరంలో అందరినీ దేవుడు నాశనం చేయలేదు, యపున్నె కుమారుడైన కాలేబు, కానానులో ప్రవేశించారు.

సంఖ్యాకాండము 14:23,24 కాగా వారి పితరులకు ప్రమాణ పూర్వకముగా నేనిచ్చిన దేశమును వారు చూడనే చూడరు; నన్ను అలక్ష్యము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు. నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనస్సు కలిగి పూర్ణమనస్సుతో నన్ను అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని ప్రవేశపెట్టెదను. 

ఈవిధంగా దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పినట్లుగా అతని సంతానపు నాలుగవ తరం వారు కానానుకు తిరిగిరావడం జరిగింది. మనం పైభాగంలో చూసినట్లుగా దేవాలయంలో  యాజకునిగా పనిచేసిన యూదాచరిత్రకారుడు "ప్లేవియస్ జోసెఫెస్" రాసిన "the antiquities of the Jews" అనే పుస్తకం రెండవభాగం 15 వ అధ్యాయంలో, జోసెఫెస్ ఇశ్రాయేలీయులు కేవలం ఐగుప్తులో మాత్రమే నివసించిన కాలం 215 సంవత్సరాలని స్పష్టం చేసాడు. దీని ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నివసించినకాలం‌ 215 సంవత్సరాలు, జోసెఫెస్ అదే సందర్భంలో రాసిన మాటల ప్రకారం, అలాగే క్రీస్తు పూర్వం 100 వ సంవత్సరానికి చెందిన పురాత హీబ్రూ రాతప్రతి "Samaritan Pentateuch" లోని నిర్గమకాండం 12:40 ప్రకారం, Septuagint (LXX) లోని నిర్గమకాండం 12:40 ప్రకారం, గలతీ 3:17 ప్రకారం దేవుడు అబ్రాహాముతో వాగ్ధానం చేసిన సంవత్సరం నుండి (అబ్రాహాము ఆ సంవత్సరమే కానానుకు వచ్చాడు) ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చిన సంవత్సరం వరకూ (ధర్మశాస్త్రం అదే సంవత్సరంలో వచ్చింది) 430 సంవత్సరాలు.

ఇస్సాకు పాలువిడిచిన రోజున ఇష్మాయేలు చేత భాదపెట్టబడిన సంవత్సరం నుండి, ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దాస్యం నుండి బయటకు వచ్చేసరికి 400 సంవత్సరాలు. నేను పైన ప్రస్తావించిన ఆధారాలన్నీ ప్రస్తుతం మనకున్న సౌకర్యాలను బట్టి పరీక్షించుకోవచ్చు .

 

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.