యెహోవా దూత యేసుక్రీస్తే
రచయిత: కె విద్యా సాగర్

 yehowa dutha 2

బైబిల్ గ్రంథంలో, ఆదికాండము 16 వ అధ్యాయం నుండి యెహోవా దూతగా పిలవబడే, ఒక దూత మనకి పరిచయం చేయబడతాడు;
బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక చోట్ల దేవదూతల గురించిన ప్రస్తావన మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది.

అయితే, ఈ యెహోవా దూత అటువంటి సాధారణమైన దేవదూత కాదు; ఎందుకంటే, దేవదూతలు ఎక్కడా కూడా తమని తాము దేవునిగా,యెహోవాగా ప్రకటించుకోవు, లేఖనంలో కూడా వారు దేవుడని కానీ, యెహోవా అ‌ని కానీ రాయబడినట్లు కనిపించదు, ఎందుకంటే అది దేవదూషణ అవుతుంది. అదేవిధంగా వారు దేవునికి చెందవలసిన మహిమను ఎంతమాత్రమూ స్వీకరించరు.

ఉదాహరణకు;

ప్రకటన గ్రంథము 22:8,9

యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని చూచినప్పుడు వాటిని నాకు చూపుచున్న దూతపాదముల యెదుట నమస్కారము చేయుటకు సాగిలపడగా,  అతడు వద్దుసుమీ, నేను నీతోను, ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోను, ఈ గ్రంథ మందున్న వాక్యములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమస్కారము చేయుమని చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలో యేసు శిష్యుడైన యోహాను ఒక దేవదూతకు నమస్కరించే ప్రయత్నం చేసినపుడు, ఆ దూత అతన్ని వారించడం మనకి కనిపిస్తుంది; దీన్నిబట్టి దేవదూతలకు ఉండే పరిధి మనకి అర్థం అవుతుంది.

అయితే కొందరు ఆదికాండము 19 వ అధ్యాయంలో, లోతు ఇద్దరు దేవదూతలకు నమస్కరించిన సందర్భాన్ని చూపిస్తూ, దేవదూతలు కూడా భక్తుల నమస్కారాన్ని స్వీకరిస్తాయని భావిస్తారు; అయితే ఆ సందర్భంలో, లోతు ఇంటికి వచ్చిన దేవదూతలు, మనుష్యులుగా అతిధిలుగా వచ్చారు. ఆకాలంలో అతిథులకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడం సాధారణంగా మనకి కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా లోతుకు వచ్చిన ఆ ఇద్దరూ దేవదూతలు అని తెలియదు, దానిగురించి బైబిల్ గ్రంథమే ఆధారాన్ని ఇస్తుంది.

హెబ్రీయులకు 13: 2

ఆతిథ్యము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యముచేసిరి.

ఒకవేళ లోతుకు వారు దేవదూతలని తెలిసియుంటే, ఆ సందర్భంలో సొదొమ మనుష్యులు వారిని బలత్కరించబోయినపుడు, వారిని కాపాడడానికి తన కూతుళ్లను ఎందుకు అప్పగించే ప్రయత్నం చేస్తాడు? వచ్చిన వారు దేవదూతలు కనుక, తమను తాము కాపాడుకోగలరని భావించి ధైర్యంగా ఉంటాడు. దీన్నిబట్టి, ఆ సందర్భంలో దేవదూతలిద్దరూ మానవరూపాల్లో అతిథులుగా వచ్చినందునే ఆ కాలపు సంస్కృతిని బట్టి లోతుయొక్క సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని స్వీకరించారే తప్ప దేవదూతలుగా కానీ, దేవునిగా కానీ స్వీకరించలేదని అర్థం అవుతుంది.

అదేవిధంగా కొందరు దానియేలు సందర్భాన్ని కూడా అపార్థం చేసుకుని దూతలముందు సాష్టాంగపడే పద్ధతి పాతనిబంధన భక్తులకు ఉందని చెబుతుంటారు, దానిని కూడా చూడండి.

దానియేలు 8:17 

అప్పుడతడు నేను నిలుచున్న చోటునకు వచ్చెను; అతడు రాగానే నేను మహా భయమొంది సాష్టాంగపడితిని; అతడు నర పుత్రుడా, యీ దర్శనము అంత్యకాలమును గూర్చినదని తెలిసికొనుమనెను.

ఈ సందర్భంలో దర్శనభావాన్ని తెలియచేయడానికి వచ్చిన గాబ్రియేలుకు దానియేలు సాష్టాంగపడినట్టు కనిపిస్తుంది.
అయితే ఈ క్రింది వచనాన్ని కూడా మనం పరిశీలిస్తే దానియేలు ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవునికి చేసినట్టుగా‌ అతనిముందు సాష్టాంగపడలేదనీ, అతనికి కలిగిన భయం వల్ల, గాఢనిద్రపట్టి ఆవిధంగా నేలన సాష్టాంగపడ్డాడని(కూలబడ్డాడని) అర్థమౌతుంది.

దానియేలు 8:18

అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిద్రపట్టినవాడనై నేలను సాష్టాంగపడితిని గనుక అతడు నన్ను పట్టుకొని లేవనెత్తి నిలువబెట్టెను.

ఈవిధంగా మరో సందర్భం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది.

దానియేలు 10:9,10

"నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాష్టాంగపడి గాఢనిద్ర పొందినవాడనైతిని. అప్పుడొకడు చేతితో నన్ను ముట్టి నా మోకాళ్లను అరచేతులను నేలమోపి నన్ను నిలువబెట్టి"

అయితే, మనం చూస్తున్న యెహోవా దూత‌ మాత్రం ప్రతీ సందర్భంలోనూ దేవునివలే మాట్లాడడం, భక్తులు ఆయన్ని దేవునిగా భావించడం, లేఖనం కూడా ఆయన్ను దేవునిగా,యెహోవాగా వర్ణించడం జరుగుతుంది; ఎందుకంటే, ఆయన దేవుడు, తండ్రితో పాటుగా యెహోవా అనే నామాన్ని కలిగిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువైయున్నాడు.

ఈ వ్యాసం అంతటిలో మొదటిగా యెహోవా దూత దేవుడని లేఖనాలిచ్చే ఆధారాలనూ,
రెండవదిగా దానిపైన వస్తున్నటువంటి విమర్శలు, అపోహలకు సమాధానాలనూ, చివరిగా ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువనే అధారాలనూ చూద్దాం;

1. యెహోవా దూత దేవుడైన యెహోవా;

ఆదికాండము 16:7-10

యెహోవా దూత అరణ్య ములో నీటిబుగ్గయొద్ద, అనగా షూరు మార్గములో బుగ్గ యొద్ద, ఆమెను కనుగొని
శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎక్కడనుండి వచ్చితివి, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని అడిగి నందుకు అదినా యజమానురాలైన శారయియొద్దనుండి పారిపోవుచున్నాననెను.  అప్పుడు యెహోవా దూతనీ యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి ఆమె చేతి క్రింద అణిగియుండుమని దానితో చెప్పెను.
మరియు యెహోవా దూతనీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్త రింపజేసెదను; అది లెక్కింప వీలులేనంతగా విస్తారమవునని దానితో చెప్పెను.

అరణ్యములో శారాయి దాసియైన హాగరుకు మొదటిగా ప్రత్యక్షమైన యెహోవా దూత మాట్లాడుతూ,  నేను నీ సంతానాన్ని విస్తరింపచేస్తానని వాగ్ధానం చేస్తున్నాడు; ఇటువంటి వాగ్ధానాన్ని దేవుడు మాత్రమే చేయగలడు. దీనివల్ల, యెహోవా దూత దేవునిగా కనుపరచుకొంటున్నాడు. ఆ విధంగా ఆయన కనుపరచుకోడమే కాదుకానీ, హాగరు కూడా ఆయన్ని ఏ విధంగా గుర్తించిందో చూడండి;

ఆదికాండము‌16:13

అదిచూచుచున్న దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన యెహోవాకు పెట్టెను ఏలయనగా నన్ను చూచినవాని నేనిక్కడ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.

ప్రారంభంలో హాగరుకు యెహోవా దూతగా ప్రత్యక్షమైన వ్యక్తి, దేవుడని హాగరు గుర్తించింది, ఆమె మాత్రమే ఆ విధంగా గుర్తించి ఈ మాటలు పలకడం లేదు కానీ,  పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో‌ ఈ సందర్భాన్ని రాస్తున్నటువంటి‌ మోషే కూడా ఆ మాట్లాడిన దూత‌ యెహోవా అని రాస్తున్నాడు. ఈ దూత గురించి మరికొన్ని సందర్భాలను చూద్దాం;

ఆదికాండము 21:17,18

దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినెను. అప్పుడు దేవుని దూత ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచిహాగరూ నీకేమివచ్చినది? భయపడకుము; ఆ చిన్నవాడున్న చోట దేవుడు వాని స్వరము విని యున్నాడు; నీవు లేచి ఆ చిన్నవాని లేవనెత్తి నీ చేత పట్టుకొనుము; వానిని గొప్ప జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను.

ఈ సందర్భంలో అదే దూత హాగరుతో మరలా ఇష్మాయేలు గురించి తాను చేసినటువంటి వాగ్ధానాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు;ఇప్పుడు అబ్రాహాముకు ఆయన ప్రత్యక్షమైన సందర్భాన్ని చూడండి;

ఆదికాండము 22:10-14

అప్పుడు అబ్రాహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయ్యి చాపి కత్తి పట్టుకొనగా యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబ్రాహామా అబ్రాహామా అని అతని పిలిచెను; అందుకతడుచిత్తము ప్రభువా అనెను. అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవానిమీద చెయ్యి వేయకుము; అతని నేమియు చేయకుము; నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని నాకియ్య వెనుతీయ లేదుగనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని యిందవలననాకు కనబడుచున్నదనెను.
అప్పుడు అబ్రాహాము కన్ను లెత్తి చూడగా పొదలో కొమ్ములుతగులుకొనియున్న ఒక పొట్టేలు వెనుక తట్టున కనబడెను. అబ్రాహాము వెళ్లి ఆ పొట్టేలును పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహన బలిగా అర్పించెను. అబ్రాహాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెట్టెను. అందుచేతయెహోవా పర్వతము మీద చూచుకొనును అని నేటి వరకు చెప్పబడును.

ఈ సందర్భంలో, అబ్రాహాము ఇస్సాకును దేవుడు కోరినట్లుగా ‌బలిగా అర్పించే తరుణంలో, యెహోవా దూత అతన్ని అడ్డుకొని, నువ్వు నీకుమారున్ని నాకు ఇవ్వడానికి వెనుతీయలేదని చెపుతున్నాడు, దీనిప్రకారం అబ్రాహాము ఏ దేవునికైతే ఇస్సాకును బలిగా అర్పించబోయాడో, ఆ దేవునిగా ఈ యెహోవా దూత మనకి కనిపిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా, ఆ ప్రదేశానికి అబ్రాహాము యెహోవా ఈరే అని పేరుపెట్టడం ద్వారా, అతనికి ప్రత్యక్షమైన యెహోవా దూత యెహోవా గా పిలవబడుతున్నట్లు మరోసారి స్పష్టం అవుతుంది,

లేఖనాలు చాలా స్పష్టంగా తండ్రితో పాటుగా మరొక యెహోవా ఆ నామముతో ఉనికిని‌ చాటుకొనియున్నట్లు రుజువుచేస్తున్నాయి; ఈ వాక్యభాగం చూడండి.

ఆదికాండము 19:24

అప్పుడు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱ్ఱామీదను యెహోవాయొద్ద నుండి గంధకమును అగ్నిని ఆకాశమునుండి కురిపించి-  సందర్భంలో చాలా స్పష్టంగా ఒక యెహోవా, మరో యెహోవా యొద్దనుండి అగ్నినీ గంధకాన్ని కురిపించినట్లుగా రాయబడింది; ఇదేసందర్భం గురించి లేఖనం రాయబడిన మరోమాటను చూడండి;

ఆమోసు 4:11

దేవుడు సొదొమ గొమొఱ్ణాలను బోర్లదోసి నాశనము చేసినట్లు నేను మీలో కొందరిని నాశనముచేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనట్టు తప్పించు కొంటిరి; అయినను మీరు నా తట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

ఈ సందర్భంలో యెహోవా దేవుడు మాట్లాడుతూ (అందుచేతనే చివరిలో తనమాటలు యెహోవా వాక్కు అని పలుకుతున్నాడు) సొదొమ గొమొఱ్ణాలను దేవుడు నాశనం చేసినట్లుగా మీలో కొందరిని నాశనం చేయబోయాడనీ,అయినా మీరు నాతట్టు తిరగినవారు కాదనీ, మాట్లాడుతున్నాడు;
ఒకవేళ ఆ మాటలు పలుకుతుంది ప్రవక్త అయితే, మీరు నాతట్టు తిరిగినవారు కాదని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు?

ఆదికాండము 18 వ అధ్యాయం నుండీ 19 వ అధ్యాయం వరకూ ఆ సందర్భాన్ని మనం చూస్తే,అబ్రాహాముకు ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రత్యక్షం అవుతారు; ఆ ముగ్గురిలో ఒకరిని మాత్రమే అబ్రాహాము ప్రభువుగా సంబోధించి,‌ ముగ్గురికీ ఆతిధ్యమిస్తాడు,  వారిలో ఒకరు యెహోవా, ఇద్దరు దేవదూతలు. భోజనం అయిన పిమ్మట అబ్రాహాము ఇంటినుండి ఆ ఇద్దరు దేవదూతలూ, సొదొమ గొమొఱ్ణాల పట్టణంలోని లోతు ఇంటికి వెల్తే, యెహోవా మాత్రం, అబ్రాహాము చెంతనే ఉండి అతనితో మాట్లాడుతుంటాడు; అబ్రాహాముకూ ఆయనకూ వాదన ముగిసిన పిమ్మట ఆయన సొదొమ గొమొఱ్ణా పట్టణాలను సమీపించి, దేవదూతలు తీసుకొని‌ వచ్చిన లోతుతో మాట్లాడిన పిమ్మట, పైనున్న మరో యెహోవా యొద్దనుండి అగ్నినీ గంధకాన్నీ కురిపించి ఆ పట్టణాలను నాశనం చేస్తాడు. దీనిప్రకారం, సొదొమ గొమొఱ్ణాలను నాశనం చేసిన సందర్భంలో ఇద్దరు యెహోవాలు ఉన్నట్లుగా స్పష్టం అవుతుంది, ఈ ఇద్దరు యెహోవాలను గురించిన మరికొన్ని సందర్భాలు, యెషయా గ్రంధంలోనూ, జెకర్యా గ్రంధంలోనూ కూడా మనకి కనిపిస్తాయి.

ఆ విధంగా అబ్రాహాముకూ,హాగరుకూ ఈ యెహోవాయే,  పై సందర్భాలలో‌ యెహోవా దూతగా ప్రత్యక్షమైనట్లు, భక్తుల మాటల్లోనూ, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రాస్తున్న రచయితల మాటల్లోనూ మనం చూసాం. ఇప్పుడు, యాకోబుకు ఆయన ప్రత్యక్షమైన సందర్భాన్ని చూడండి;

ఆదికాండము 31:10-13

మందలు చూలుకట్టు కాలమున నేను స్వప్న మందు కన్నులెత్తి చూడగా గొఱ్ఱెలను దాటు పొట్టేళ్లు చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవై యుండెను. మరియు ఆ స్వప్నమందు దేవుని దూత యాకోబూ అని నన్ను పిలువగాచిత్తము ప్రభువా అని చెప్పితిని.  అప్పుడు ఆయననీ కన్నులెత్తి చూడుము; గొఱ్ఱెలను దాటు చున్న పొట్టేళ్లన్నియు చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచున్నది యావత్తును చూచితిని నీ వెక్కడ స్తంభముమీద నూనె పోసితివో, యెక్కడ నాకు మ్రొక్కుబడి చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇప్పుడు నీవు లేచి యీ దేశ ములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుట్టిన దేశమునకు తిరిగి వెళ్లుమని నాతో చెప్పెననెను.

ఈ సందర్భంలో దేవుని దూత యాకోబుతో మాట్లాడుతూ, నీవు నూనె పోసి మ్రొక్కుబడి చేసుకొన్న బేతేలు దేవుడను నేనే అని మాట్లాడుతున్నాడు;
ఆ సందర్భంలో మాత్రం యాకోబుతో మాట్లాడింది యెహోవా అని రాయబడింది చూడండి;

ఆదికాండము 28:11-18

ఒకచోట చేరి ప్రొద్దు గ్రుంకినందున అక్కడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళ్లలో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అక్కడ పండు కొనెను. అప్పుడతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచ్చెన భూమిమీద నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచు దిగుచునుండిరి. మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచినేను నీ తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియున్న యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చెదను. నీ సంతానము భూమిమీద లెక్కకు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు పడమటి తట్టును తూర్పుతట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించెదవు, భూమియొక్క వంశములన్నియు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును. ఇదిగో నేను నీకు తోడై యుండి, నీవు వెళ్లు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల రప్పించెదను; నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చువరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా యాకోబు నిద్ర తెలిసినిశ్చయముగా యెహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు; అది నాకు తెలియక పోయెననుకొని భయపడిఈ స్థలము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటికాదు; పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసికొనిన రాయితీసి దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను.

దీనిప్రకారం, యాకోబు తనమామయైన లాబాను ఇంటిదగ్గర ఉండగా ఏ దేవునిదూత అయితే అతనికి ప్రత్యక్షమై మాట్లాడుతున్నాడో, ఆయన అంతకుముందు‌ బేతేలులో కూడా యాకోబుకు‌ ప్రత్యక్షమై, యెహోవా దేవునిగా కనుపరచుకొన్నాడు.

ఇక్కడ మరొక విషయానికి స్పష్టతనిస్తున్నాం; మనం చూసిన ఈ యాకోబు సందర్భంలో, యెహోవా దేవునిగా ఉనికిని చాటుకొన్న దేవుని దూత, వేరొక దూత కాదు మనం ప్రారంభం నుండీ చూస్తూ వస్తున్న యెహోవా దూతయే; ఈయన ఆయా సందర్భాలలో దేవుని‌ దూతగానే కాదు, దూతగా కూడా పిలువబడ్డాడు, దానికి ఆధారాలు చూడండి.

ఆదికాండము 48:15,16

అతడు యోసేపును దీవించినా పితరులైన అబ్రాహాము ఇస్సాకులు ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు నన్ను పోషించెనో ఆ దేవుడు, అనగా సమస్తమైన కీడులలోనుండి నన్ను తప్పించిన దూత యీ పిల్లలను ఆశీర్వదించునుగాక; నా పేరును అబ్రాహాము ఇస్సాకు లను నా పితరుల పేరును వారికి పెట్టబడునుగాక; భూమియందు వారు బహుగా విస్తరించుదురుగాక అని చెప్పెను.

యాకోబుతో బేతేలులో యెహోవా దేవుడు, దేవుని‌ దూతగా మాట్లాడితే, ఈ సందర్భంలో యాకోబు ఆయన్ని జ్ఞాపకం‌ చేసుకొంటూ, దూతయని మాత్రమే సంబోధిస్తున్నాడు. దీనిప్రకారం, యాకోబుకు ప్రత్యక్షమైన దేవుని దూత,దూత ఒకరేయని అర్ధం‌అవుతుంది. దీనిగురుంచి మరొక సందర్భాన్ని చూద్దాం;

నిర్గమకాండము 23:20-23

ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను. ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవద్దు; మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది. అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా విని నేను చెప్పినది యావత్తు చేసినయెడల నేను నీ శత్రువులకు శత్రువును నీ విరోధులకు విరోధియునై యుందును. ఎట్లనగా నా దూత నీకు ముందుగావెళ్లుచు, అమోరీ యులు హిత్తీయులు పెరిజ్జీయులు కనా నీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులను వారున్న చోటుకు నిన్ను రప్పించును, నేను వారిని సంహరించెదను.

నిర్గమకాండము 33:2,3

నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీ యులను అమోరీయులను హిత్తీయులను పెరిజ్జీయులను హివ్వీయులను యెబూసీయులను వెళ్లగొట్టెదను. మీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; త్రోవలో మిమ్మును సంహరించెద నేమో అని మోషేతో చెప్పెను.

యెహోవా దేవునిగా పిలవబడుతున్న, ఏ దూత/దేవుని దూత గురించైతే యాకోబు పై సందర్భంలో మాట్లాడాడో, అదే దూతను ఈ సందర్భంలో సాక్ష్యాత్తూ యెహోవా దేవుడు గొప్పచేస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు; ఇక్కడ మనం ప్రాముఖ్యంగా గుర్తించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, ఆ దూతకు దేవుని నామం ఉంది, అందుచేతనే ఆయన యెహోవాగా పిలవబడ్డాడు, దేవుడు మాత్రమే చేసేవాటిని ఆయన చేసి దేవునియొక్క గుణలక్షణాలను కనుపరిచాడు. దేవుని‌మాట ప్రకారంగా ఆ దూతయే, ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తునుండి విడిపించి కానానుకు నడిపించింది. ఇప్పుడు ఆ దూత/దేవుని దూత ఎవరని రాయబడిందో చూడండి.

న్యాయాధిపతులు 2:1,2,3

యెహోవా దూత గిల్గాలునుండి బయలుదేరి బోకీము నకువచ్చి యీలాగు సెలవిచ్చెనునేను మిమ్మును ఐగుప్తులో నుండి రప్పించి, మీ పితరులకు ప్రమాణముచేసిన దేశము నకు మిమ్మును చేర్చినీతో చేసిన నిబంధన నేనెన్నడును మీరను.  మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసి కొనకూడదు; వారి బలిపీఠములను విరుగగొట్టవలెనని ఆజ్ఞ ఇచ్చితిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. మీరు చేసినపని యెట్టిది? కావున నేనుమీ యెదుటనుండి ఈ దేశనివాసులను వెళ్లగొట్టను, వారు మీ ప్రక్కలకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు మీకు ఉరిగా నుందురని చెప్పుచున్నాను.  ఈ సందర్భంలో దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు ముందుగా పంపినటువంటి, దూత/దేవుని దూత యెహోవా దూతగా సంబోధించబడ్డాడు.

ఈప్రకారం యెహోవా దేవునిగా ప్రత్యక్షం అవుతున్న దేవునిదూత,దూత,యెహోవా దూత ఒకరే అని మనకి స్పష్టం అవుతుంది, దీనిగురించి క్రింద సందర్భాల్లో కూడా మరలా జ్ఞాపకం చేసుకొందాం; ఈ యెహోవా దూత దేవుడని రుజువుచేసే మరికొన్ని సందర్భాలను చూద్దాం.

నిర్గమకాండము 3:1,2-6

మోషే మిద్యాను యాజకుడైన యిత్రో అను తన మామ మందను మేపుచు, ఆ మందను అరణ్యము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హోరేబుకు వచ్చెను. ఒక పొద నడిమిని అగ్నిజ్వాలలో యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు.  అప్పుడు మోషేఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తట్టు వెళ్లి యీ గొప్పవింత చూచెదననుకొనెను. దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ పొద నడుమనుండిమోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడుచిత్తము ప్రభువా అనెను. అందుకాయనదగ్గరకు రావద్దు, నీ పాదముల నుండి నీ చెప్పులు విడువుము, నీవు నిలిచియున్న స్థలము పరిశుద్ధ ప్రదేశము అనెను.  మరియు ఆయననేను నీ తండ్రి దేవుడను, అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెప్పగా మోషే తన ముఖ మును కప్పుకొని దేవునివైపు చూడ వెరచెను.

ఈ సందర్భంలో మోషేకు యెహోవా దూత ప్రత్యక్షమై, తనను తాను దేవునిగా చెప్పుకొనడం,ఆ దూత యెహోవా అని రాయబడడం మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రత్యక్షతలో కనిపించిన దూత గురించి మోషే తన చివరిదినాల్లో జ్ఞాపకం చేసుకొన్న సందర్భాన్ని చూడండి.

ద్వితీయోపదేశకాండము 33:16

సంపూర్ణముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శ్రేష్ఠపదార్థ ములవలన యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచ్చును తన సహోదరులలో ప్రఖ్యాతినొందినవాని నడినెత్తి మీదికి అది వచ్చును. బిలాముకు ఆయన‌ ప్రత్యక్షమైన సందర్భం చూడండి;

సంఖ్యాకాండము 22:31-35 

అంతలో యెహోవా బిలాము కన్నులు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడ్గము చేతపట్టుకొని త్రోవలో నిలిచియున్న యెహోవా దూతను అతడు చూచి తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారము చేయగా యెహోవా దూతయీ ముమ్మారు నీ గాడిదను నీవేల కొట్టితివి? ఇదిగో నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచ్చితిని. ఆ గాడిద నన్ను చూచి యీ ముమ్మారు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; అది నా యెదుట నుండి తొలగని యెడల నిశ్చయముగా నేనప్పుడే నిన్ను చంపి దాని ప్రాణమును రక్షించి యుందునని అతనితో చెప్పెను. అందుకు బిలామునేను పాపముచేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా త్రోవలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబట్టి యీ పని నీ దృష్టికి చెడ్డదైతే నేను వెనుకకు వెళ్లెదనని యెహోవా దూతతో చెప్పగా యెహోవా దూతనీవు ఆ మనుష్యులతో కూడ వెళ్లుము. అయితే నేను నీతో చెప్పు మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని బిలాముతో చెప్పెను. అప్పుడు బిలాము బాలాకు అధికారులతో కూడ వెళ్లెను.

ఈ సందర్భంలో, యెహోవా దూత బిలాముతో, దేవునివలే మాట్లాడడం, బిలాము ఆయనకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేయడం కనిపిస్తుంది, దేవదూతలు దేవునికి చెందవలసిన మహిమను స్వీకరించవని పై సందర్భంలో మనం చూసాం. ఆయన గిద్యోనుకు ప్రత్యక్షమైన సందర్భాన్ని చూడండి;

న్యాయాధిపతులు 6:11-22

యెహోవా దూత వచ్చి అబీయెజ్రీయుడైన యోవాషునకు కలిగిన ఒఫ్రాలోని మస్తకివృక్షము క్రింద కూర్చుండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరుగైయుండునట్లు గానుగ చాటున గోధుమలను దుళ్లగొట్టుచుండగా యెహోవా దూత అతనికి కనబడిపరాక్రమముగల బలాఢ్యుడా, యెహోవా నీకు తోడై యున్నాడని అతనితో అనగా గిద్యోనుచిత్తము నా యేలినవాడా, యెహోవా మాకు తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవిం చెను? యెహోవా ఐగుప్తులో నుండి మమ్మును రప్పించెనని చెప్పుచు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుతకార్యములన్నియు ఏ మాయెను? యెహోవా మమ్మును విడిచిపెట్టి మిద్యానీయుల చేతికి మమ్మును అప్పగించెనని అతనితో చెప్పెను. అంతట యెహోవా అతనితట్టు తిరిగిబలము తెచ్చుకొని వెళ్లి మిద్యానీయుల చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షింపుము, నిన్ను పంపినవాడను నేనే అని చెప్పగా అతడు చిత్తము నా యేలిన వాడా, దేని సహాయముచేత నేను ఇశ్రాయేలీయులను రక్షింపగలను? నా కుటుంబము మనష్షే గోత్రములో ఎన్నికలేనిదే. నా పితరుల కుటుంబములో నేను కనిష్ఠుడనై యున్నానని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యెహోవా అయిన నేమి? నేను నీకు తోడై యుందును గనుక ఒకే మనుష్యుని హతము చేసినట్లు మిద్యానీయులను నీవు హతముచేయుదువని సెలవిచ్చెను. అందుకతడునాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నాతో మాటలాడుచున్న వాడవు నీవే అని నేను తెలిసి కొనునట్లు ఒక సూచన కనుపరచుము. నేను నీయొద్దకు వచ్చి నా అర్పణమును బయటికి తెచ్చి నీ సన్నిధిని దానిని పెట్టువరకు ఇక్కడనుండి వెళ్లకుమీ అని వేడుకొనగా ఆయననీవు తిరిగి వచ్చువరకు నేను ఉండెదననెను. అప్పుడు గిద్యోను లోపలికి పోయి ఒక మేక పిల్లను తూమెడు పిండితో పొంగని భక్ష్యములను సిద్ధపరచి ఆ మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళ్లను కుండలో పోసి ఆయనకొరకు ఆ మస్తకివృక్షముక్రిందికి దానిని తీసికొనివచ్చి దగ్గర ఉంచగా దేవుని దూత ఆ మాంస మును పొంగని భక్ష్యములను పట్టుకొని రాతి మీద పెట్టినీళ్లు పోయుమని అతనితో చెప్పెను. అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తన చేత నున్న కఱ్ఱను చాపి దాని కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్ష్యములను ముట్టినప్పుడు అగ్ని ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ మాంస మును పొంగని భక్ష్యములను కాల్చి వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి అదృశ్య మాయెను. గిద్యోను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖా ముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.

ఈ సందర్భంలో, గిద్యోనుకు మొదటిగా యెహోవా దూత ప్రత్యక్షమైనట్లు కనిపిస్తుంది, తదుపరి ప్రత్యక్షమైన ఆ దూత అతని వైపు చూసినపుడు,ఆయన యెహోవా అని స్పష్టంగా రాయబడింది; అదేవిధంగా ప్రత్యక్షమైన యెహోవా దూత, దేవుని దూతగా కూడా ఈ సందర్భంలో వర్ణించబడింది. దీన్నిబట్టి పై సందర్భంలో యెహోవా దేవునిగా, ఉనికిని చాటుకొంటున్న, యెహోవా దూత,దేవుని దూత, దూత ఒకరే అని మరింత స్పష్టత లభించింది, క్రింది సందర్భాల్లో కూడా ఈ స్పష్టత మనకి కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు సంసోను తల్లితండ్రులకు ఆయన ప్రత్యక్షమైన సందర్భాన్ని చూడండి;

న్యాయాధిపతులు 13:19-22

అంతట మానోహ నైవేద్యముగా నొక మేకపిల్లను తీసికొని యొక రాతిమీద యెహోవాకు అర్పించెను. మానోహయు అతని భార్యయు చూచుచుండగా ఆ దూత యొక ఆశ్చర్య కార్యము చేసెను. ఎట్లనగా, జ్వాలలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనున్న ఆ జ్వాలలలో పరమునకు ఆరో హణమాయెను. మానోహయు అతని భార్యయు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి.
ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భార్యకును ఇక ప్రత్య క్షము కాలేదు. ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొనిమనము దేవుని చూచితిమి గనుక మనము నిశ్చయముగా చనిపోదుమని తన భార్యతో అనగా-

ఈ సందర్భంలో యెహోవా దూత, సంసోను తల్లితండ్రులకు ప్రత్యక్షమైనట్లు మనకి కనిపిస్తుంది; ఈ సంఘటనలో, మనోహా తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా దూత, దేవుడు అని తెలుసుకొని, ఆయన్ని చూసిన కారణం చేత‌ వారు చనిపోతారేమో అనే భయానికి లోనైనట్లు అర్థం అవుతుంది.
అదేవిధంగా ఈ యెహోవా దూత, దూతగా ఈ సందర్భంలో పిలువబడ్డాడు; దావీదుకు ఆయన ప్రత్యక్షమైన సందర్భం చూడండి;

మొదటి దినవృత్తాంతములు 21:15-19

యెరూషలే మును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది నాశనముచేయు దూతతోచాలును, ఇప్పుడు నీ చెయ్యి ఆపుమని సెల వియ్యగా ఆ దూత యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లమునొద్ద నిలిచెను. దావీదు కన్నులెత్తి చూడగా, భూమ్యా కాశముల మధ్యను నిలుచుచు, వరదీసిన కత్తిచేత పట్టుకొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత కనబడెను. అప్పుడు దావీదును పెద్దలును గోనె పట్టలు కప్పుకొనినవారై సాష్టాంగపడగా దావీదుజనులను ఎంచుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చినవాడను నేనేగదా? పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనేగదా? గొఱ్ఱెలవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెట్టు నీ చెయ్యి నీ జనులమీద నుండ కుండ నామీదను నా తండ్రి యింటివారిమీదను ఉండ నిమ్మని దేవునితో మనవిచేసెను. యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లమునందు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టించుటకై దావీదు అచ్చటికి వెళ్లవలెనని దావీదునకు ఆజ్ఞ నిమ్మని యెహోవా దూత గాదునకు సెలవియ్యగా యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట ప్రకారము దావీదు వెళ్లెను.

ఈ సందర్భంలో, దావీదు చేసిన పాపం‌ నిమిత్తం, దేవుడు అతని‌ ప్రజలపైకి కీడును రప్పించినపుడు యెహోవా దూత వారిని నాశనం చేసినట్లు కనిపిస్తుంది; దావీదు ఆ దూతను కనుకొని ఆయన ముందు సాష్టాంగపడి మనవి చేసినట్లు, ఆ మనవిని దేవు‌నితో చేసినట్లు, అప్పుడు యెహోవా దూత గాదునకు బలిపీఠం కట్టమని ఆజ్ఞాపించినట్లు రాయబడింది. ఇప్పుడు ఇదే సందర్భం గురించి వివరించబడిన మరో రెండు లేఖణభాగాల్లో, దావీదునకు ఆ ప్రదేశంలో ఎవరు ప్రత్యక్షమయ్యారో, గాదునకు బలిపీఠం కట్టమని ఎవరు ఆజ్ఞాపించారో చూడండి;

రెండవ దినవృత్తాంతములు 3:1

తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండ్రియైన దావీదునకు యెహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మోరీయా పర్వతమందు దావీదు సిద్ధపరచిన స్థలమున యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లమందు దావీదు ఏర్పరచిన స్థలమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కట్టనారంభించెను.

రెండవ సమూయేలు 24:19 దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచ్చిన ఆజ్ఞచొప్పున పోయెను.

ఈ లేఖనభాగాల్లో,  దావీదునకు ఆ ప్రదేశంలో ప్రత్యక్షమైంది యెహోవా దేవుడేయనీ, ఆయనే గాదునకు బలిపీఠం‌ కట్టమని ఆజ్ఞాపించాడని రాయబడింది; దీని ప్రకారం, యెహోవా దూత యెహోవా దేవుడని మరొకసారి స్పష్టం అవుతుంది. అదేవిధంగా,ఆ సందర్భంలో కూడా మరొకసారి యెహోవా దూత, దూత ఒకరేయని రాయబడింది, చూడండి.

రెండవ సమూయేలు 24:16,17

అయితే దూత యెరూషలేము పైని హస్తము చాపి నాశనము చేయబోయినప్పుడు, యెహోవా ఆ కీడును గూర్చి సంతాపమొంది-అంతే చాలును, నీ చెయ్యి తీయుమని జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనా యొక్క కళ్లము దగ్గర ఉండగా దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను ఈలాగు ప్రార్థించెను-చిత్తగించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించినవాడను నేనే; గొఱ్ఱెలవంటి వీరేమి చేసిరి? నన్నును నా తండ్రి యింటివారిని శిక్షించుము.

ఈ యెహోవా దూతను గురించిన సందర్భాలు మరికొన్ని కూడా బైబుల్ గ్రంథంలో‌ మనకి కనిపించినప్పటికీ ఇప్పటికే ఆయన దేవుడైన యెహోవాయనే స్పష్టత అనేకసార్లు మనకి వచ్చింది కనుక వాటిని‌ ప్రస్తావించడం లేదు.

2 యెహోవా దూత యెహోవా దేవుడనే లేఖనాధారమైన బోధపై, వ్యతిరేక వాదనలు;

కొంతమంది ఈ యెహోవా దూత గురించి మాట్లాడుతూ, ఆయన వాస్తవంగా యెహోవా దేవుడు కాడనీ, ఆకాలంలో భక్తులు దేవదూతను చూసి తెలియక దేవుడని సంబోధించారనీ, అదేవిధంగా దూత యొక్క మాటలు దేవునివి కనుక లేఖనంలో ఆ దూత దేవుడని రాయబడిందనీ వాదన చేస్తుంటారు.
దానికి అనుకూలంగా వారు నూతన నిబంధన నుండి ఒక వాక్యభాగాన్ని కూడా తీసుకొంటూ ఉంటారు‌; అదేమిటో చూడండి.

అపొస్తలుల కార్యములు 7:30

నలువది ఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు ఒక పొదలోని అగ్నిజ్వాలలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను.

ఈ వచనంలో, నిర్గమకాండం 3 వ అధ్యాయంలో, మోషేకు కనిపించిన యెహోవా దూత, దేవదూత అని రాయబడింది, దీని ఆధారంగానే వారు యెహోవా దూత దేవుడు కాదనీ, సాధారణ దేవదూతనేయని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు‌.

ఇప్పుడు ఈ వాదనలకు సమాధానం చూద్దాం; మొదటిగా, యెహోవా దూతను చూసిన భక్తులకు, సాధారణమైన దేవదూతలకూ, దేవుడైన ఈ దూతకూ తేడా తెలుసని‌ బైబిల్ చెపుతుంది,చూడండి.

ఆదికాండము 32:1,2

యాకోబు తన త్రోవను వెళ్లుచుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి. యాకోబు వారిని చూచిఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెట్టెను. ఈ సందర్భంలో యాకోబు, దేవదూతలను చూసినపుడు అతనికి ఆ తేడా తెలుసు కనుకనే వారిని దేవుని సేనగా గుర్తించాడే తప్ప దేవునిగా గుర్తించలేదు. పైభాగంలో మాత్రం యాకోబు యెహోవా దూతను దేవునిగా గుర్తించాడు.

న్యాయాధిపతులు‌ 13:20-23

ఎట్లనగా, జ్వాలలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనున్న ఆ జ్వాలలలో పరమునకు ఆరో హణమాయెను. మానోహయు అతని భార్యయు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భార్యకును ఇక ప్రత్య క్షము కాలేదు. ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొనిమనము దేవుని చూచితిమి గనుక మనము నిశ్చయముగా చనిపోదుమని తన భార్యతో అనగా అతని భార్యయెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన దహనబలిని నైవేద్యమును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులన్నిటిని మనకు చూపింపడు, ఈ కాలమున ఇట్టి సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెప్పెను.

ఈ సందర్భంలోని,‌ సంసోను తండ్రికి కూడా సాధారణ దేవదూతలకూ, దేవుడైన యెహోవా దూతకూ ఉన్న తేడా తెలుసు కనుకనే, అతనికి కనిపించింది యెహోవా దూత అని తెలుసుకొన్నపుడు దేవున్ని చూసిన‌ కారణం చేత తాము చనిపోతామని భయపడ్డాడు,ఆ దూత సాధారణ దేవదూతయే అయితే మనోహకు చనిపోతామని భయపడవలసిన అవసరం లేదు. నూతన నిబంధనలో కూడా, యోహాను తండ్రియైన జెకర్యా,యేసుక్రీస్తు తల్లియైన మరియ, యేసేపులు కూడా ఒక దూత ప్రత్యక్షమైనపుడు భయానికి లోనయ్యారు,అయితే ఆ సందర్భంలో వారు చనిపోతామనే కారణంతో ఆ భయానికి‌ లోనవ్వలేదు కానీ, దూత తీసుకు వచ్చిన సమాచారం నిమిత్తమే వారు ఆ విధంగా స్పందించినట్లు కనిపిస్తుంది; అయితే మనం చూసిన సందర్భాలలో అలా కాదు. పైన చూసినటువంటి మరొక సందర్భాన్ని చూడండి; 

న్యాయాధిపతులు 6:22,23 

గిద్యోను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖా ముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను. అప్పుడు యెహోవానీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని అతనితో సెలవిచ్చెను.

ఈ సందర్భంలో గిద్యోను కూడా యెహోవా దూతను ముఖాముఖిగా చూసానని‌ అనుకొంటున్నపుడు, యెహోవా అతనితో నీవు చావవని చెపుతూ ధైర్యాన్నిస్తున్నాడు; గిద్యోనుకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా దూత సాధారణ దూతయే అయితే, అతను ఆ మాటలు పలుకవలసిన అవసరం లేదు. దీన్నిబట్టి, ఆ భక్తులకు సాధారణ దేవదూతలకూ, దేవునికీ తేడా తెలుసనీ, వారికి కనిపించిన యెహోవా దూత దేవుడు కనుకనే వారు ఆ విధంగా ఆయన్ని గుర్తించి సంబోధించారనీ,సాగిలపడ్డారనీ అర్థం అవుతుంది.

ఒకవేళ ఇక్కడ మేము చూపించిన వచనాలను పక్కన పెట్టి, ఆ భక్తులు సాధారణ దూతను చూసి దేవుడని అభిప్రాయపడ్డారు అనుకొన్నప్పటికీ,  మనం ఈ యెహోవా దూత గురించి చూసిన సందర్భాలలో, భక్తులు అన్నటువంటి మాటలే కాదు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రచయిత రాస్తున్న మాటల్లో కూడా ఆయన దేవుడనీ, యెహోవాయనీ, స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ఒకవేళ దీనికి మరికొందరు వాదిస్తున్నట్లుగా,దూత మాట్లాడిన మాటలు దేవునివి కనుక ఆ‌విధంగా రాయబడింది అనుకొంటే, మిగిలిన సందర్భాలలో సాధారణ దేవదూతలు మాట్లాడినప్పుడూ, కనిపించినప్పుడూ వారు దేవుడని ఎందుకు‌ రాయబడలేదు, భక్తులు వారిని దేవుడని ఎందుకు సంబోధించలేదనే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పవలసి‌వస్తుంది; ఉదాహరణకు, యోహాను తండ్రి అయిన జెకర్యాకూ, యేసు తల్లి అయిన మరియకూ,ప్రకటన గ్రంథం రాసిన యోహానుకూ,పేతురుకూ, ఇలా కొంతమంది భక్తులకు దేవదూతలు కనిపించిన సందర్భాలలో, వారు దేవుడని రచయిత రాయలేదు, వారు కూడా ఆ దూతల్ని దేవునిగా గుర్తించలేదు; ఒకవేళ ఆ దూతలు పలికిన మాటలు దేవునివి కావా? ఈ వాదన చేసేవారు వీటికి సమాధానం ఇవ్వాలి.

లేఖనాలు దేవుని యొక్క స్థానం దేవదూతలకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఆపాదించే అవకాశం లేదు, అది దేవదూషణ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్తెపెను ప్రసంగంలో, మోషేకు కనిపించిన దేవుడైన యెహోవా దూత గురించి, దేవదూత అని ఎందుకు రాయబడిందో చూద్దాం.

మొదటిగా, యెహోవా దూతగా,దూతగా,దేవుని దూతగా పిలవబడిన వ్యక్తి, దేవుడు అయినప్పటికీ యెహోవా నామాన్ని కలిగినప్పటికీ, భక్తులయొద్దకు సమాచారం తీసుకువచ్చిన కారణంతో, ఆవిధంగా పిలువబడ్డాడు; ఎందుకంటే, సమాచారాన్ని తీసుకువచ్చే వారిని దూతలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. మనమిక్కడ యెహోవా దూతగా పిలవబడిన వ్యక్తిని ఆ పదప్రయోగాన్ని బట్టి దేవునిగా గుర్తించడం లేదు, అదే యెహోవా దూత, దూతగానూ,దేవుని దూతగానూ ఎలా అయితే పిలవబడ్డాడో అదేవిధంగా స్తెపెను ప్రసంగంలో దేవదూతగా కూడా పిలవబడ్డాడు. అదే స్తెపెను ప్రసంగంలో ఆ దేవదూత గురించి ఉన్నమాటలు చూడండి;

అపొస్తలుల కార్యములు 7:30-34

నలువది ఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు ఒక పొదలోని అగ్నిజ్వాలలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. మోషే చూచి ఆ దర్శనమునకు ఆశ్చర్యపడి దాని నిదానించి చూచుటకు దగ్గరకు రాగా నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడను అని ప్రభువు వాక్కు వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింప లేదు. అందుకు ప్రభువునీ చెప్పులు విడువుము; నీవు నిలిచియున్నచోటు పరిశుద్ధభూమి. ఐగుప్తులో నున్న నా ప్రజల దురవస్థను నేను నిదానించి చూచితిని; వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచ్చి యున్నాను; రమ్ము, నేనిప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుదునని అతనితో చెప్పెను.

నిర్గమకాండంలో ఏవిధంగా అయితే మోషేకు యెహోవా దూత ప్రత్యక్షమైనపుడు, ఆ దూత యెహోవాగా, దేవునిగా వర్ణించబడ్డాడో దాన్ని స్తెపెను ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు, అయితే స్తెపెను యెహోవా దూతకు బదులు దేవదూత అని సంబోధిస్తున్నాడు. దూతగా వచ్చిన దేవున్ని దేవదూత అని సంభోధించినప్పటికీ ఎటువంటి ఇబ్బందీలేదు. నూతన నిబంధనలో కాలంలో యూదులు ఎవరూ సాధారణంగా యెహోవా అనే నామాన్ని తమనోటితో ఉచ్చరించని కారణం చేత, స్తెపెను ఈసందర్భంలో ఆయన్ని ప్రభువు అనీ, 'యెహోవా' దూతకు బదులు దేవదూత అనీ ప్రస్తావించడం జరిగింది.

అదేవిధంగా, యెహోవా దూత, దేవదూతగా కేవలం స్తెపెను ప్రసంగంలో మాత్రమే వర్ణించబడలేదు కానీ, మరోభాగంలో కూడా ఈ పదప్రయోగం ఆయనకు చేయబడింది చూడండి;

మొదటి రాజులు 19:5-8

అతడు బదరీవృక్షము క్రింద పరుండి నిద్రించుచుండగా ఒక దేవదూత వచ్చి అతని ముట్టి-నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెప్పెను.  అతడు చూచినంతలో అతని తలదగ్గర నిప్పుల మీద కాల్చబడిన అప్పమును నీళ్ల బుడ్డియు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచ్చి అతని ముట్టి-నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై యున్నది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెప్పినప్పుడు అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాత్రింబగళ్లు ప్రయాణముచేసి, దేవుని పర్వతమని పేరుపెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చి-

ఈ సందర్భంలో ఏలియాకు దేవదూత ప్రత్యక్షమైనట్లు రాయబడడం, తదుపరి ఆ దూత యెహోవా దూతగా కనిపించడం మనం చూస్తాం; దీన్నిబట్టి, కేవలం దేవదూత, యెహోవా దూత,దేవుని దూత అనే పదప్రయోగాన్ని బట్టి కాక సందర్భాన్ని బట్టే వారికి కనిపించింది ఎవరు అనేది మనం నిర్ధారించాలని అర్థం చేసుకోవాలి; అదేవిధంగా బైబిల్ లోని కొన్ని సందర్భాలలో సాధారణ దేవదూతలను ఉద్దేశించి దేవుని‌ దూతయనీ,  యాజకులను‌ ఉద్దేశించి వారు యెహోవా దూతలనీ పదప్రయోగం చేయడం జరిగింది; కానీ ఆ సందర్భంలో వారు సాధారణ దేవదూతలు,మానవులు అని మనకి అర్థం అవుతుంది.

ఇకరెండవదిగా, యెహోవా దూత, దేవుడు అయినప్పటికీ, ఆయన భక్తులకు ప్రత్యక్షమైనపుడు ఎలా అయితే వారికి కనిపించాడో దాన్ని వారు వర్ణించడం జరిగింది, ఆయన వారికి దూతగా కనిపించాడు కనుకనే ఆయన్ని వారు దూత,యెహోవా దూత,దేవదూత,దేవుని దూత అని సంభోధించడం జరిగింది. లేఖనాలు కూడా ఆ సందర్భంలో మొదట ఆయన్ని ఆ విధంగానే పరిచయం చేసి, తదుపరి ఆయన దేవుడనే వివరణను ఇస్తాయి. ఉదాహరణకు ఈ సందర్భం చూడండి;

ఆదికాండము 32:24-30

యాకోబు ఒక్కడు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను. తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను. ఆయనతెల్లవారు చున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడునీవు నన్ను ఆశీర్వ దించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను. ఆయననీ పేరేమని యడుగగా అతడుయాకోబు అని చెప్పెను. అప్పుడు ఆయననీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను. అప్పుడు యాకోబునీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందు కాయననీవు ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను. యాకోబునేను ముఖా ముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెట్టెను.

ఈ సందర్భంలో యాకోబు పెనుగులాడిన వ్యక్తి మొదటిగా నరుడు అని పరిచయం చేయబడతాడు, వాస్తవానికి ఆయన దేవుడని ఆ క్రింది వచనాల్లో స్పష్టం‌ అవుతుంది. యాకోబు పెనుగులాడిన వ్యక్తి దేవుడు అయినప్పటికీ, ఆయన నరునిలా కనిపించిన కారణంలో లేఖ‌నం ఆయన్ని ఆ విధంగా పరిచయం చేసి, చివరిగా ఆయన దేవుడని స్పష్టం చేస్తుంది. ఇదే సందర్భం గురించి మరొక భాగం చూడండి;

హొషేయ 12:3,4,5

తల్లి గర్భమందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పట్టుకొనెను, మగసిరి కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కన్నీరు విడిచి అతని బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను, అక్కడ ఆయన మనతో మాటలాడెను; యెహోవా అని, సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు జ్ఞాపకార్థనామము.

ఈ సందర్భంలో యాకోబుతో పెనుగులాడినపుడు, నరునిగా కనిపించిన దేవుడు, దూత/యెహోవా దూతయని రాయబడింది. దీన్నిబట్టి యెహోవా దూతగా ఉనికిని చాటుకొన్న దేవుడు ప్రత్యక్షమైన విధానం గురుంచే ఆ విధంగా వివిధ రకాలుగా పిలవబడ్డాడనీ,అందుకే స్తెపెను ఆయన్ని దేవదూత అని సంభోధించాడు తప్ప వాస్తవానికి ఆయన సాధారణ దేవదూత కాదని మరోసారి స్పష్టం అయ్యింది. ఇప్పుడు, యెహోవా దూత దేవుడు కాదని వాదించేవారు తీసుకువచ్చే మరొక వాదన చూడండి. బైబుల్ గ్రంధంలో ఎన్నోచోట్ల, సీనాయి పర్వతముపైన, దేవుడైన యెహోవా మోషేకు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినట్లుగా రాయబడియుంది;

కీర్తనలు 78: 8

ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియ మించెను ఇశ్రాయేలు సంతతికి ధర్మశాస్త్రము ననుగ్రహించెను మన పితరులు తమ పుత్రులకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజ్ఞాపించెను

నెహెమ్యా 9:13,14

సీనాయి పర్వతము మీదికి దిగి వచ్చి ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి నీతియుక్తమైన విధులను సత్యమైన ఆజ్ఞలను మేలు కరములైన కట్టడలను ధర్మములను నీవు దయచేసితివి. వారికి నీ పరిశుద్ధమైన విశ్రాంతి దినమును ఆచరింప నాజ్ఞ ఇచ్చి నీ దాసుడైన మోషేద్వారా ఆజ్ఞలను కట్టడలను ధర్మశాస్త్రమును వారికి నియమించితివి.

కీర్తనల గ్రంథము 147:19,20

ఆయన తన వాక్యము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కట్టడలను తన న్యాయవిధులను ఇశ్రాయేలునకు తెలియజేసెను. ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన న్యాయవిధులు వారికి తెలియకయే యున్నవి. యెహోవాను స్తుతించుడి.

అయితే నూతన నిబంధనలోని మూడు సందర్భాలలో ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని మోషేకు దేవదూతలు ఇచ్చినట్లుగా రాయబడింది, చూడండి;

గలతియులకు 3: 19

ఆలాగైతే ధర్మశాస్త్ర మెందుకు? ఎవనికి ఆ వాగ్దానము చేయబడెనో ఆ సంతానము వచ్చువరకు అది అతి క్రమములనుబట్టి దానికి తరువాత ఇయ్యబడెను; అది మధ్యవర్తి చేత దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడెను.

అపొస్తలుల కార్యములు 7:53

దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడిన ధర్మశాస్త్రమును మీరు పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెప్పెను.

హెబ్రీయులకు 2: 2

ఎందుకనగా దేవదూతల ద్వారా పలుకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున, ప్రతి అతిక్రమమును అవిధేయతయు న్యాయమైన ప్రతిఫలము పొందియుండగా-

ఇప్పుడు యెహోవా దూత, దేవుడైన యెహోవా కాదని చెప్పేవారు వీటినన్నిటినీ చూపించి, పాతనిబంధనలో మోషేకు దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినట్లుగా రాయబడింది, కానీ కొత్తనిబంధనలో ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవదూతలే ఇచ్చారని రాయబడింది; దానిప్రకారం, మోషేకు ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవదూతలే ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ ప్రజలకు అర్థం కావడానికీ దేవుడని రాయబడిందనీ, ఇదేవిధంగా, పాతనిబంధనలో యెహోవా దూత ప్రత్యక్షమైనపుడు అతను సాధారణమైన దేవదూతయే అయినప్పటికీ,ఆ ప్రజలకు అర్థం కావడానికే దేవుడనీ, యెహోవాయనీ రాయబడిందని చెపుతారు.

దేవదూతలను దేవుడని సంబోధించినా, దేవుని నామం వారికి ఆపాదించినా అది దైవదూషణ అవుతుందని పైన చూసాం; అది మరొకసారి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాము. బైబిల్ గ్రంథం లో, దేవుని నామాన్ని కేవలం యెహోవా దూత మాత్రమే కలిగియున్నట్లు మనకి అనేక సందర్భాలలో కనిపిస్తారు.

ఇప్పుడు, మోషేకు దేవుడు ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఇస్తే, దేవదూతలు ఇచ్చినట్లుగా ఎందుకు రాయబడిందో చూద్దాం; ఈ వచనాలను పరిశీలించండి.

ద్వితీయోపదేశకాండము 33:2-4

శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను కొండనుండి ప్రకాశించెను వేవేల పరిశుద్ద సమూహముల మధ్యనుండి ఆయన వచ్చెను ఆయన కుడిపార్శ్వమున అగ్నిజ్వాలలు మెరియు చుండెను. ఆయన జనములను ప్రేమించును ఆయన పరిశుద్ధులందరు నీ వశమున నుందురు వారు నీ పాదములయొద్ద సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.మోషే మనకు ధర్మశాస్త్రమును విధించెను అది యాకోబు సమాజ స్వాస్థ్యము.

ఈ సందర్భంలో సీనాయి కొండపైన దేవుడు ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఇచ్చేటపుడు, జరిగినదానిగురించి మోషే రాస్తున్నాడు; ఆ సమయంలో ఆయనతో పాటుగా పరిశుద్ధ సమూహములు(దేవదూతలు) ఉన్నట్లుగా ఈ మాటల్లో స్పష్టం అవుతుంది. మరో సందర్భం చూడండి;

కీర్తనల గ్రంథము 68:17

దేవుని రథములు సహస్రములు సహస్రసహస్రములు ప్రభువు వాటిలో నున్నాడు సీనాయి పరిశుద్ధమైనట్టు ఆ కొండ పరిశుద్ధమాయెను. ఇక్కడ కూడా, సీనాయి కొండపైన దేవుడు తన సైన్యంతో దిగినట్లూ, ఇదే వచనాన్ని ఇంగ్లీషు భాషలో మనం చదివితే, ఆ సైన్యంలో వేలకొలదీ దేవదూతలు ఉన్నారని మరోసారి స్పష్టం అవుతుంది.

Psalm 68: 17

The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as in Sinai, in the holy place.

ఈ లేఖనాలను బట్టి, దేవుడు మోషేకు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చేటపుడు ఆయనతో దేవదూతలు కూడా ఉన్నారని అర్థం అవుతుంది. ఈప్రకారం, దేవుడు మోషేకు ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఇచ్చేటపుడు దేవదూతలు కూడా ప్రమేయాన్ని‌ కలిగియున్నారు; అందుచేతనే నూతన నిబంధన నుండి మనం చూసిన లేఖనభాగాల్లో మోషేకు వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినట్లు రాయబడింది;

ఒకవేళ ఇదితప్పని చెప్పేవారి వాదన ప్రకారం చూసుకొన్నప్పటికీ, పాతనిబంధనలో దేవుడు మోషేకు ధర్మశాస్త్రాన్ని నియమించిన సమయంలో, దేవుడు అని ఉన్నది తప్ప, దేవుళ్లు అని లేదు; ఆ దేవుడు వీరు చెపుతున్నట్లుగా ఒక దేవదూతయే అయితే, ప్రజలకు అర్థం అవ్వడానికే ఆ దేవదూతను దేవుడని రాసుంటే, దానికి ఆధారంగా వారు చూపే కొత్తనిబంధన లేఖణాల్లో దేవదూత మోషేతో ధర్మశాస్త్రాన్ని పలికినట్లు, నియమించినట్లు రాయబడలే తప్ప,  దేవదూతలు అని బహువచనం ఎందుకు రాయబడింది? పైన మనం చూసిన, అపో.కార్యములు 7:53, గలతీ 3:19 లో దేవదూతలు అని బహువచనం రాయబడడాన్ని మనం చూసాం,దీనికి వీరు సమాధానం చెప్పాలి.

దీనిప్రకారం, మోషేకు ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడే నియమించినప్పటికీ, అందులో దేవదూతల ప్రమేయం ఉన్నందువల్లే, నూతన నిబంధనలో వారిగురించి ప్రస్తావించబడిందని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు‌ పైన చూసిన హెబ్రీ పత్రికలో, దేవదూతల ద్వారా వాక్యం పలుకబడింది అంటే భావం ఏమిటో చూద్దాం.

దానికంటే ముందుగా మనం పైన సమాధానం చూసిన వాదనకు కొనసాగింపుగా వారు, నూతన నిబంధనలో, దేవున్ని ఎవరూ చూడలేదు, ఆయన స్వరాన్ని ఎవరూ వినలేదనే లేఖణాలను చూపించి, దానిప్రకారం కూడా, మోషేకు ప్రత్యక్షమై ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చింది దేవుడు కాదు దేవదూతలే నీ,యెహోవా దూత కూడా సాధారణమైన దేవదూతయేయనీ మాట్లాడుతుంటారు;దానికి కూడా సమాధానం చూద్దాం.

యోహాను 1:18, యోహాను 5:37, 1యోహాను 4:12, ఈ వచనాలలో మనకి దేవున్ని ఎవరూ చూడలేదనే వాక్యభాగాలు కనిపిస్తాయి, ఈ లేఖన భాగాలకు సమాధానం ఇచ్చేముందు పైన చెప్పిన మాటలు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాము, లేఖనాలు దేవదూతలకు దేవుని నామం ఆపాదించి దేవునిగా సంబోధించడం అసాధ్యం. ఇప్పుడు, దేవుడు తన భక్తులకు ప్రత్యక్షమైనట్లుగా స్పష్టంగా రాయబడిన సందర్భాలు చూడండి.

యెషయా గ్రంథము 6:1-3

రాజైన ఉజ్జియా మృతినొందిన సంవత్సరమున అత్యు న్నతమైన సింహాసనమందు ప్రభువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొనెను. ఆయనకు పైగా సెరా పులు నిలిచియుండిరి; ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్క లుండెను. ప్రతివాడు రెండు రెక్కలతో తన ముఖ మును రెంటితో తన కాళ్లను కప్పుకొనుచు రెంటితో ఎగురు చుండెను. వారుసైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు; సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండియున్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి.

దానియేలు 7:9,10

ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృద్ధుడొకడు కూర్చుండెను. ఆయన వస్త్రము హిమము వలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండ్రుకలు శుద్ధమైన గొఱ్ఱెబొచ్చువలె తెల్లగాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగ్నిజ్వాలలవలె మండుచుండెను; దాని చక్రములు అగ్నివలె ఉండెను. అగ్నివంటి ప్రవాహము ఆయనయొద్దనుండి ప్రవహించుచుండెను. వేవేలకొలది ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోట్లకొలది మనుష్యులు ఆయనయెదుట నిలిచిరి, తీర్పుతీర్చుటకై గ్రంథములు తెరువబడెను.

యెహెజ్కేలు 1:26-28

వాటి తలల పైనున్న ఆ మండలముపైన నీల కాంతమయమైన సింహాసనమువంటి దొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరస్వరూపి యగు ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. చుట్టు దాని లోపట కరుగుచున్న యిత్తడియు అగ్నియు నున్నట్టు నాకు కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలు కొని దిగువకును ఆయన అగ్నిస్వరూపముగా నాకు కనబడెను, చుట్టును తేజోమయముగా కనబడెను. వర్ష కాలమున కనబడు ఇంద్ర ధనుస్సుయొక్క తేజస్సువలె దాని చుట్టునున్న తేజస్సు కనబడెను. ఇది యెహోవా ప్రభావ స్వరూప దర్శనము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో మాటలాడు ఒకని స్వరము నాకు వినబడెను.

ఈ సందర్భాలలోనూ, మరికొన్ని సందర్భాలలోనూ యెహోవా దేవుడు తన భక్తులకు ప్రత్యక్షమైనట్లు తన స్వరాన్ని వారికి వినిపించినట్లు స్పష్టంగా రాయబడింది.

అలాంటపుడు, పైన మనం చూసిన లేఖనభాగాల్లో దేవున్ని ఎవరూ చూడలేదనీ, ఆయన స్వరాన్ని ఎవరూ‌ వినలేదని ఎందుకు రాయబడిందంటే, ఒకసారి, దేవునిగురించి లేఖనం చెప్పేమాటను చూడండి;

యోహాను సువార్త 4:24

దేవుడు ఆత్మగనుక ఆయనను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింపవలెననెను. ఈ వచనం ప్రకారం, దేవుడు ఆత్మ, అదేవిధంగా దేవుడు అనంతుడు, అనంతుడైన,ఆత్మయైన దేవున్ని పరిమితి కలిగిన,శరీరంతో ఉన్న మానవుడు చూడలేడు,ఆయన స్వరాన్ని వినలేడు; అందుచేతనే దేవున్ని ఎవరూ చూడలేదనీ, ఆయన స్వరాన్ని ఎవరూ వినలేదని రాయబడింది.

అయితే, ఆ దేవుడు మానవులకు అర్థమయ్యే విధంగా తనను‌ తాను ప్రత్యక్షపరచుకొన్నపుడు భక్తులు ఆయన్ని చూసారు, ఆయన స్వరాన్ని విన్నారు. అందుచేతనే, దేవుడు ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూసిన పై సందర్భాలలో ఆయనకి మనవలే దేహం ఉన్నట్లుగా రాయబడింది, ఈ విధంగా రాయబడడాన్ని, 'anthropomorphism' అంటారు; దీనిప్రకారం, దేవున్ని ఎవరూ చూడలేదు అని రాయబడింది వాస్తవమే ఎందుకంటే, ఆత్మ,అనంతుడైన దేవున్ని ఆ విధంగా ఎవరూ చూడలేదు. అదేవిధంగా, దేవున్ని చూసారని రాయబడింది కూడా వాస్తవమే, ఆయన మానవులకు అర్ధమయ్యే విధంగా ప్రత్యక్షమైనపుడు, ఆ రూపాన్ని భక్తులు చూసి ఆయన స్వరాన్ని విన్నారు.

ఇది మరింత స్పష్టంగా అర్థం అయ్యేందుకు ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం; ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చనిపోయి తిరిగి లేచాక, ఆయన తన శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనట్లుగా,వారు ఆయన్ని చూసినట్లుగా అనేక సందర్భాలలో మనకి కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా అపో.కార్యములు 9:4 లో ఆయన్ను సౌలు/పౌలు చూసాడు,అదే అధ్యాయం 10 వ వచనంలో అననీయ చూసాడు, మరలా అపో.కార్యములు 22:17 లో పౌలు‌ చూసాడు, ఇలా చెప్పుకొంటూ వెల్తే, యోహాను,స్తెపెను కూడా ఆయన్ని చూసారు. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు గురించి రాయబడిన మాటలు చూడండి; 

మొదటి తిమోతికి 6:14-16

మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమగు వరకు నీవు నిష్కళంకముగాను అనింద్యముగాను ఈ ఆజ్ఞను గైకొన వలెనని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను.    శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడునగు సర్వాధిపతి యుక్తకాలములయందు ఆ ప్రత్యక్షతను కనుపరచును. ఆ సర్వాధిపతి రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునైయున్నాడు.  సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించుచు అమరత్వముగలవాడైయున్నాడు. మనుష్యులలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన్‌.

ఈ సందర్భమంతా తండ్రియైన దేవునిగురించి కాదు, యేసుక్రీస్తు గురించే చెప్పబడుతున్నాయి, మనం ఎదురుచూసేది ఆయన ప్రత్యక్షత కొరకేకదా!  ఈమాటల్లో, ఆ యేసుక్రీస్తును ఎవరూ చూడలేదనీ,చూడలేరని పౌలు చెపుతున్నాడు; దీనిప్రకారం శిష్యులు చూసిందీ,పౌలు చూసిందీ,యోహాను,స్తెపెనులు‌ చూసింది యేసుక్రీస్తును కాదా? దేవదూతనా? కాదు కదా, వారు చూసింది యేసుక్రీస్తునే.

మరి పౌలు ఎందుకిలా రాస్తున్నాడని మనం పరిశీలిస్తే, యేసుక్రీస్తు త్రిత్వంలో రెండవ వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు, ఆయన కూడా ఆత్మ,అనంతుడైయున్నాడు; దీనివల్ల ఆయన్ను ఎవరూ చూడలేదు,చూడలేరన్నది వాస్తవం. అయితే ఆయన శరీరధారిగా జీవించిన కాలంలో, ఏవిధంగా అయితే శరీరంతో ఉన్నాడో, ఆ విధంగా చనిపోయి తిరిగిలేచిన తరువాత భక్తులకు కనిపించినపుడు వారు ఆయన్ని చూసారు.

ఈ విధంగానే తండ్రియైన దేవుడు ప్రత్యక్షమైనపుడు భక్తులు ఆయన్ని చూసారు తప్ప, దేవదూతను చూసి దేవుడనుకోలేదు. ఇంతటితో ,పాతనిబంధనలో ప్రత్యక్షమైంది దేవుడు కాదు దేవదూతలే అనే వాదన సంపూర్ణంగా సమసిపోయింది.

ఇప్పుడు హెబ్రీపత్రికలో రాయబడిన 'దేవదూతలు పలికిన వాక్యం' అన్నమాటలకు భావాన్ని చూద్దాం; మరోసారి ఆ మాటలు చూడండి.

హెబ్రీయులకు 2:1-4

కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టు కొనిపోకుండునట్లు వాటియందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగియుండవలెను. ఎందుకనగా దేవదూతల ద్వారా పలుకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున, ప్రతి అతిక్రమమును అవిధేయతయు న్యాయమైన ప్రతిఫలము పొందియుండగా ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్ల క్ష్యముచేసినయెడల ఏలాగు తప్పించుకొందుము? అట్టి రక్షణ ప్రభువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, దేవుడు తన చిత్తానుసారముగా సూచకక్రియలచేతను, మహత్కార్య ములచేతను,నానావిధములైన అద్భుతములచేతను, వివిధము లైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను.

ఈ సందర్భమంతటినీ మనం చూస్తే, దేవదూతలు పలికిన మాటలను మీరినవాళ్లే న్యాయమైన ప్రతిఫలం పొందారు కాబట్టి, నేరుగా ప్రభువు చెప్పిన మాటలనే, మీరితే మనం మరింత ప్రతిఫలం పొందుకొంటామని హెబ్రీగ్రంధకర్త విశ్వాసులను హెచ్చరిస్తున్నాడు.

ఇందులో దేవదూతలు పలికిన మాటలు గురించి మనం రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

1 మోషేకు దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుగ్రహించినపుడు, అందులో దేవదూతల ప్రమేయం కూడా ఉన్నదని మనం పైభాగంలో చూసాం కాబట్టి, దేవుడు పలికిన మాటలను మోషే మరలా, దేవదూతల ద్వారా కూడా వినియుండవచ్చు.

2 హెబ్రీ పత్రికలో రాయబడిన ఈమాటల క్రింద సందర్భంలో దేవదూతల గురించిన ప్రస్తావన ఉన్నంతమాత్రన, మనం చూసిన వచనంలోని దేవదూతలు, వారే అని మనం భావించవలసిన అవసరం లేదు; బైబిల్ గ్రంధంలో, దూతలు అనే పదప్రయోగాన్ని‌ ప్రవక్తలకు కూడా వాడినట్లు మనకి కనిపిస్తుంది; ఉదాహరణకు,

హగ్గయి 1:13

అప్పుడు యెహోవా దూతయైన హగ్గయి యెహోవా తెలియజేసిన వార్తనుబట్టి జనులకు ప్రకటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.  ఈ సందర్భంలో ప్రవక్తయైన హగ్గయి దూతగా సంబోధించబడ్డాడు. అదేవిధంగా,

మలాకీ 3:1

ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను. ఈ సందర్భంలో బాప్టీస్మమిచ్చు యోహాను దూతగా సంబోధించబడ్డాడు. అదేవిధంగా, 

మలాకీ 2: 7

యాజకులు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు వారినోట ధర్మశాస్త్రవిధులను నేర్చుకొందురు, వారు జ్ఞాన మునుబట్టి బోధింపవలెను.

2 దినవృత్తాంతములు 36 :15,16 వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన నివాసస్థలమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొద్దకు తన దూతలద్వారా వర్తమానము పంపుచు వచ్చెను. ఆయన పెందలకడ లేచి పంపుచు వచ్చినను వారు దేవుని దూత లను ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాక్యములను తృణీకరిం చుచు, ఆయన ప్రవక్తలను హింసించుచు రాగా, నివారింప శక్యముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదికి వచ్చెను.

ఈ సందర్భాలలో కూడా, యాజకులను, ప్రవక్తలను ఉద్దేశించి దూతలనే పదప్రయోగాన్ని మనం చూడగలం; ప్రవక్తలు,యాజకులు దేవుని ధర్మ శాస్త్రాన్ని, ఆయన మాటలనూ పలుకుతూ ఉంటారు. వారి మాటలు వినని ఇశ్రాయేలీయులు, దేవునిచేత న్యాయమైన ప్రతిఫలం పొందడం పాతనిబంధనలో అనేకసార్లు మనకి కనిపిస్తుంది. హెబ్రీ గ్రంథ కర్త దీనిగురించి ప్రస్తావిస్తున్నాడని మనం భావించవచ్చు.

దీనిప్రకారం, అదేవిధంగా పైన చూసిన వివరణల ప్రకారం, ధర్మశాస్త్రాన్ని మోషేకు దేవుడే అనుగ్రహించాడనీ, దేవదూతలను పాతనిబంధనలో దేవునిగా,యెహోవాగా పరిశుద్ధాత్ముడు రాయించలేదని స్పష్టం అవుతుంది.

3 యెహోవా దూత,యేసుక్రీస్తు;

ఈ దూత గురుంచి యెహోవా దేవుడు చెప్పిన మాటలను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొందాం;

నిర్గమకాండము 23:20-23

ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను. ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవద్దు; మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది.  అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా విని నేను చెప్పినది యావత్తు చేసినయెడల నేను నీ శత్రువులకు శత్రువును నీ విరోధులకు విరోధియునై యుందును. ఎట్లనగా నా దూత నీకు ముందుగావెళ్లుచు, అమోరీ యులు హిత్తీయులు పెరిజ్జీయులు కనా నీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులను వారున్న చోటుకు నిన్ను రప్పించును, నేను వారిని సంహరించెదను.

యెహోవా దేవుడు, యెహోవా దూతగా,దేవుని దూతగా,దూతగా,యెహోవా దేవునిగా పిలవబడిన దూతగురించి ఆయనకు నా నామం ఉన్నదని వివరిస్తున్నాడు; ఈకారణం చేతనే ఆయన యెహోవా అని పిలువబడ్డాడని పైన చూసాం, దీనిప్రకారం, ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తునుండి కానానుకు నడిపించిన దేవుడు ఆ దూతయే అని మనకి అర్థం అవుతుంది, ఆ ప్రయాణంలో ఇశ్రాయేలీయులు తమను నడిపించిన దేవున్ని ఎంతగానో శోధించినట్లుగా బైబిల్ మనకి వివరిస్తుంది;

కీర్తనలు 78: 18

వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని శోధించిరి.

కీర్తనలు 78: 41

మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి సంతాపము కలిగించిరి.

కీర్తనలు 106: 14

అరణ్యములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి. ఈ వచనాల ప్రకారం, ఇశ్రాయేలీయులకు కానానుకు పంపేందుకు దేవుడు వారికి ముందుగా పంపినటువంటి దేవుడైన దూతను వారు శోధించారు. పౌలు మాటల్లో వారు శోధించింది ఎవరినో చూడండి.

మొదటి కొరింథీయులకు 10:8,9

మరియు వారివలె మనము వ్యభిచరింపక యుందము; వారిలో కొందరు వ్యభిచరించి నందున ఒక్కదినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. మనము ప్రభువును (కొన్నిప్రాచీన ప్రతులలో-క్రీస్తును అని పాఠాంతరము) శోధింపక యుందము; వారిలో కొందరు శోధించి సర్పముల వలన నశించిరి.

ఈ సందర్భంలో, పౌలు మనం ప్రభువును(క్రీస్తును) శోధించకూడదనీ ఇశ్రాయేలీయులు ఆయన్ని శోధించి నశించారని చెపుతున్నాడు; దీని ప్రకారం ఆ దూత త్రిత్వములో రెండవ వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అని అర్థం అవుతుంది. దీనిగురుంచి మరికొన్ని సందర్భాలు చూడండి;

యోహాను 5: 43

నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చియున్నాను, పైభాగంలో, దేవుడు తన దూతకు ఆయన నామం ఉందని చెప్పినమాటలు‌ మనం చూసాం; ఈ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు తండ్రి నామాన్ని ఆయన కలిగియున్నట్లు తనగురించి ప్రకటించుకొంటున్నాడు.

మలాకీ 3:1

ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను; మీరు వెదకుచున్న ప్రభువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును; ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

ఈ సందర్భంలో బాప్టీస్మమిచ్చు యోహాను గురుంచీ,ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించీ ప్రవచనాలు రాయబడ్డాయి, వచన ప్రారంభంలో చెప్పబడిన దూత యోహాను అయితే, తదుపరి చెప్పబడిన నిబంధన దూత యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. ఈ సందర్భంలో ఆయన దూతగా పిలవబడడం మనం చూస్తాం; దీనిప్రకారంగా యెహోవా దూత త్రిత్వములో రెండవ వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువేయని మరింత స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆయన తండ్రితో‌ పాటుగా దేవుడనీ,యెహోవాయనీ బైబిల్ చెపుతుంది. ఆయన మానవుడు కానప్పటికీ,శరీరాన్ని ధరించుకొని భూమిపైన ఎలా అయితే జీవించారో, మనుష్య కుమారుని గా దానియేలు ప్రవచనంలోనూ,ప్రకటన గ్రంధంలోనూ ఏవిధంగా ప్రత్యక్షమయ్యారో, అదేవిధంగా ఆయన దూతకానప్పటికీ, దూతగా పాతనిబంధన భక్తులకు ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఆయన ఈ విధంగా పాతనిబంధనలో ప్రత్యక్షపరచుకున్న విధానం గురించి రాయబడిన మాటలను చూడండి;

మీకా 5:2

బేత్లెహేము ఎఫ్రాతా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్పగ్రామమైనను నాకొరకు ఇశ్రాయేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచ్చును; పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వతకాలము ఆయన ప్రత్యక్షమగుచుండెను.

ఇంతటితో, యెహోవా దూత త్రిత్వములో రెండవ‌ వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి యెహోవా(యేసుక్రీస్తు) అని మనకు స్పష్టత వచ్చింది.

Add comment

Security code
Refresh

Comments  

# RE: యెహోవా దూత, యేసుక్రీస్తుMyakala sunil 2020-08-08 09:53
Thank you
Reply
దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.