దేవుడు

రచయిత: బార్రీ ఆడమ్స్
చదవడానికి పట్టే సమయం: 6 నిమిషాలు
అనువాదం: విక్టర్

ఆడియో

నా కుమారుడా/కుమార్తె,

 1. నీకు నా గురించి తెలియకపోవచ్చు గానీ, నీ గురించి సమస్తమూ నాకు తెలుసు.(కీర్తన. 139:1)

 2. నువ్వు కూర్చోవడం, నువ్వు లేవడం నాకు తెలుసు. (కీర్తన 139:2)

 3. నీ నడవడి నాకు బాగా తెలుసు. (కీర్తన 139:3)

 4. నీ తలవెంట్రుకలన్నీ నేను లెక్కించాను. (మత్తయి 10:29-31)

 5. ఎందుకంటే, నేను నిన్ను నా స్వరూపంలో సృజించాను. (ఆదికాండం 1:27)

 6. నువ్వు నా యందు బ్రతుకుతున్నావు, చలిస్తున్నావు, ఉనికి కలిగున్నావు. (అపో.కార్యాలు 17:28a)

 7. (ఎందుకంటే) నువ్వు నా సంతానానివి. (అపో.కార్యాలు 17:28b)

 8. గర్భంలో నేను నిన్ను రూపించక ముందే నువ్వు నాకు తెలుసు. (యిర్మియా 1:4,5)

 9. సృష్టిని సృజించాలని నిర్ణయించినపడే నేను నిన్ను ఏర్పర్చుకున్నాను. (ఎఫెసీయులు 1:11,12)

 10. నువ్వు జన్మించటం యాదృచ్ఛికం కాదు, నీ రోజులన్నీ నా గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి. (కీర్తన 139:15,16)

 11. నువ్వు జన్మించిన ఖచ్ఛితమైన సమయాన్ని, నువ్వు జీవిస్తున్న నిర్దిష్టమైన ప్రదేశాన్ని నేనే నిర్ణయించాను. (అపో.కార్యాలు 17:26,27)

 12. చూస్తే భయాన్నీ, ఆశ్చర్యాన్నీ పుట్టించే విధంగా నేను నిన్ను కలుగజేసాను. (కీర్తన 139:14)

 13. నీ తల్లి గర్భంలో నేనే నిన్ను నిర్మించాను. (కీర్తన 139 :13)

 14. తల్లి గర్భం నుండి నేనే నిన్ను ఉద్భవింపజేసాను. (కీర్తన 71:6)

 15. నేనంటే తెలియనివారి ద్వారా నేను నీకు తప్పుగా తెలియజేయబడ్డాను. (యోహాను 8:41- 44)

 16. నేను దూరస్థుడ్ని కాను, కోపపడువానిని అంతకన్నా కాను; నేను ప్రేమాస్వరూపిని. (1యోహాను 4:16)

 17. నా ప్రేమను నీమీద కుమ్మరించాలని నా కోరిక. (1యోహాను 3:1a)

 18. అందుకు ఒకటే కారణం, నువ్వు నా బిడ్డవి, నేను నీ తండ్రిని. (1యోహాను 3:1)

 19. నీ భూలోకపు తండ్రి నీకివ్వగలిగే యీవులన్నిటికన్నా నేను సమృద్ధిగా ఇచ్చేవాడిని. (మత్తయి 7:11)

 20. ఎందుకంటే నేను పరిపూర్ణుడైన తండ్రిని. (మత్తయి 5:48)

 21. శ్రేష్ఠమైన ప్రతి యీవి, సంపూర్ణమైన ప్రతి వరము నా నుండే వస్తుంది. (యాకోబు 1:17)

 22. ఎందుకంటే, నేను నీ పోషకుడిని; నీ అవసరాలన్నీ తీర్చేవాడిని నేనే. (మత్తయి 6:31-33)

 23. నీ గురించి నేనుద్దేశించిన సంగతులన్నీ నీ భవిష్యత్తు పట్ల నిరీక్షణ కలుగజేసేవే. (యిర్మియా 29:11)

 24. ఎందుకంటే, శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. (యిర్మియా 31:3)

 25. నీ పట్ల నాకున్న ఉద్దేశ్యాలు, ఆలోచనలు సముద్రతీరంలోని యిసుకరేణువులకన్నా లెక్కకు ఎక్కువై ఉన్నాయి. (కీర్తన 139:17,18)

 26. నీ పట్ల ప్రేమ, సంతోషం చేత నేను హర్షిస్తున్నాను. (జెఫన్యా 3:17)

 27. నీకు మేలు చేయటం నేను మానను. (యిర్మియా 32:40)

 28. నువ్వు నా అమూల్యమైన స్వాస్థ్యానివి. (నిర్గమకాండం 19:5)

 29. నిన్ను నిశ్చయంగా స్థాపించాలని నా పూర్ణహృదయంతో కోరుతున్నాను. (యిర్మియా 32:41)

 30. నువ్వు గ్రహించలేని గొప్ప సంగతులు, గూఢమైన సంగతులు నీకు తెలియజేయాలని నా తాపత్రయం. (యిర్మియా 33:3)

 31. నీవు నన్ను నీ పూర్ణహృదయంతోను నీ పూర్ణాత్మతోను వెదకితే, నేను నీకు దొరుకుతాను. (ద్వితియోపదేశకాండం 4:29)

 32. నన్ను బట్టి సంతోషిస్తే నీ హృదయవాంఛలను తీరుస్తాను. (కీర్తన 37:4)

 33. అసలు ఆ వాంఛలను నీలో పుట్టించింది నేనే. (ఫిలిప్పీ 2:13)

 34. నువ్వు ఊహించువాటన్నిటికంటే నీకు నేను అత్యధికంగా చేయగలను. (ఎఫెసీయులు 3:20)

 35. ఎందుకంటే, నిన్ను ప్రోత్సాహపరిచేవారిలో నేనే ముందుంటాను, నిన్ను ధైర్యపరిచేవారిలో నేనే మొదటివాడిని. (2 థెస్సలొనికయులు 2:16,17)

 36. అంతే కాదు, నీకున్న అన్ని సమస్యలలో ఆదరించే తండ్రిని నేనే. (2 కొరింథియులు 1:3,4)

 37. నీ హృదయం విరిగిన సమయంలో నేను నీ చెంతనే ఉన్నాను. (కీర్తన 34:18)

 38. గొఱ్ఱెలకాపరి ఏ విధంగానైతే గొఱ్ఱెపిల్లను తన రొమ్ముకు ఆన్చుకుని మోస్తాడో, ఆవిధంగా నా హృదయానికి దగ్గరగా నిన్ను మోసాను. (యెషయా 40 :11)

 39. ఒక రోజు వస్తుంది, అప్పడు నీ కళ్ళు కార్చిన ప్రతి కన్నీటిబొట్టును తుడిచివేస్తాను. భూమ్మీద నువ్వు అనుభవించిన ప్రతి బాధను తీసివేస్తాను. (ప్రకటన 21:3,4)

 40. నేను నీ తండ్రిని; నా కుమారుడైన యేసును ప్రేమించిన విధంగా నిన్నూనేను ప్రేమిస్తున్నాను. (యోహాను 17:23)

 41. యేసులో, నీ పట్ల నాకున్న ప్రేమను వెల్లడి చేశాను. ( యోహాను 17:26)

 42. యేసులో నా యొక్క తత్వమంతా మూర్తిమంతమై ఉంది. (హెబ్రియులు 1:3)

 43. నీ తండ్రినైన నేను నీ పక్షమునే కానీ, నీకు విరోధము కాదని నిరూపించడానికీ. (రోమీయులు 8:31)

 44. నీ అపరాధాల్ని నీ మీదనేను మోపనని చెప్పటానికీ, యేసు వచ్చియున్నాడు; (2 కొరింథియులు 5:18,19)

 45. నేనూ, నువ్వూ సమాధానపడాలని యేసు చనిపోయాడు. (2 కొరింథియులు 5:18,19)

 46. నీ పట్ల నాకున్న ప్రేమనుయేసు మృతి ద్వారా నేను అత్యున్నతంగా వ్యక్తం చేసాను. (1యోహాను 4:10)

 47. నీ ప్రేమను పొందుకోవడానికి, నాకున్న సమస్తాన్నీ, నేను ప్రేమించిన ప్రతి(వా)దానినీ త్యాగం చేసాను. (రోమీయులు 8 :31,32)

 48. నువ్వు నా కుమారుడైన యేసు అన్న బహుమానాన్ని స్వీకరిస్తే, నన్ను స్వీకరించినట్టే. (1యోహాను 2:23)

 49. అపుడు ఏదీ నా ప్రేమ నుండి నిన్ను మరలా వేరుచేయదు, చేయలేదు. (రోమీయులు 8:38,39)

 50. నువ్వు మన ఇంటికి తిరిగివస్తే, పరలోకము ఎన్నడూ చూసి ఎరుగనటువంటి అత్యంత గొప్ప విందు చేయిస్తాను. (లూకా 15:7)

 51. నేను నీకు ఎల్లప్పుడూ తండ్రినై ఉన్నాను, ఎల్లప్పుడూ నీకు తండ్రిగా ఉంటాను. (ఎఫెసీయులు 3:14,15)

 52. కానీ, నా కుమారునిగా ఉండటం నీకిష్టమేనా అన్నదే నా ప్రశ్న. (యోహాను 1: 12,13)

 53. నేను నీ కొరకు ఎదురుచూస్తున్నాను. [లూకా 15:11-32 తప్పిపోయిన కుమారుని ఉపమానం]

 
ప్రేమతో,
మీ నాన్న,
సర్వశక్తుడైన దేవుడు.

 

Father's Love Letter used by permission Father Heart Communications ©1999 FathersLoveLetter.com

Add comment

Security code
Refresh

Comments  

# RE: తండ్రి ప్రేమలేఖJayaprakash 2019-11-19 11:59
Very good words about God.
Reply
# RE: తండ్రి ప్రేమలేఖ, chagantidavidsekhar 2020-03-04 17:35
Very good
Reply
 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు Join WhatsApp

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.

ముఖ్య గమనిక : హితబోధ ఎప్పుడూ, ఎవ్వరినీ ఆర్థిక సహాయం కోరదు; ఒకవేళ హితబోధ పేరుతో ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం అడిగితే, వారి వివరాలు మాకు తప్పక తెలియజేయండి. ఈ హెచ్చరికను ఖాతరు చేయకుండా ఎవరైనా హితబోధ పరిచర్యలకు అనుకుని ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే అందుకు హితబోధ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.