దుర్బోధలకు జవాబు
రచయిత: సాగర్

IMG 20190918 WA0008

"అపోస్తలుడైన పౌలుగారు అన్యమతగ్రంథాల్లో దేవుడు తనను గురించిన సాక్ష్యమును రాయించాడనీ,వాటినుంచి కూడా మనం క్రీస్తును ప్రకటించవచ్చని బోధించాడా,ఆ పద్దతులను అనుసరించాడా?"

అందరికీ మనరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తువారి నామములో వందనములు

ఈనాటి సంఘంలో కొందరు అబద్ధప్రవక్తలు,దొంగ అపోస్తలులు బయలుదేరి అనేకమైన అన్యభోధలను క్రైస్తవ్యంలో చేయుచూ,అన్యమతగ్రంథాలలో కూడా దేవుడు తనను గురించిన(తన కుమారుడైన యేసును గురించిన) పోలికలను రాయించాడు అన్నట్లుగా భోధిస్తూ యేసుక్రీస్తును గురించిన పోలికలను అందులో నుండే చూపించే ప్రయాసపడుతూ సంఘాన్ని వాక్య వ్యతిరేకమైన బోధతట్టు త్రిప్పుతున్నారు. ఎందుకంటే దేవునివాక్యమైన బైబిల్ మనకి చాలా స్పష్టముగా బైబిల్ గ్రంథంల్ తప్ప మరే ఇతర మతగ్రంథాలలోనూ దేవుడు తనగురించిన ప్రస్తావనలు రాయించలేదని చాలా కచ్చితముగా చెపుతున్నది.దానిని గురించి మన తదుపరి భాగంలో వివరంగా చూద్దాము.

ప్రస్తుతం మనం చూడబోయేది అన్యమతగ్రంథాలలో కూడా దేవుని వాక్కు రాయబడిందనే వాక్యవిరుద్దమైన బోధలు చేసేవారు,క్రీస్తును అందులోనుండి ప్రకటించేవారూ,వారు చేస్తున్న బోధ సరియైనదే అనుటకు ప్రాముఖ్యంగా అడ్డుపెట్టుకునే సందర్భం అపోస్తలుడైన పౌలుగారు ఏథెన్సు పట్టణంలో చేసినటువంటి బోధలో ఆయన పలికిన కొన్ని మాటలు.వాటిని వక్రీకరించే ఈ అబద్ధప్రవక్తలు మాది పౌలు పంథా అంటూ గొప్పలు చెప్పుకుంటారు.అపోస్తలుడైన పౌలుగారు ఏథెన్సులో చేసిన బోధనుంచి వారు వక్రీకరించి తమ బోధను సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నందున ఏథెన్సులో అసలు పౌలుచేసిన బోధ ఏమిటి? ఏ పరిస్థితుల మధ్య ఆయన భోధించాడు? అనేదానిని చారిత్రకంగానూ,సందర్భానుసారంగానూ చూపించి ఆ అబద్ధ ప్రవక్తల వక్రీకరణను ఎండగట్టడమే ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము.

ఇక సబ్జెక్ట్ లోనికి‌ వెళ్దాం

అపొస్తలుల కార్యములు 17:28,"మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించుచున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ 'కవీశ్వరులలో' కొందరును చెప్పుచున్నారు". ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు అపోస్తలుడునైన పౌలుగారు ఏథెన్సు పట్టణంలో చేసిన బోధలోని ఈ మాటలలో '"మీ కవీశ్వరుల" కూడా మనమాయన సంతానమని చెపుతున్నాడు' అనే మాటలను తీసుకొని పౌలు గారు కూడా ఏథెనుస్సులోని కవీశ్వరులు చెప్పిన మాటలను ఉటంకించాడు,ఆ మాటలు ఆ కవీశ్వరులకు దేవుడే తెలియచేయకపోతే(రాయించకపోతే)వారికెలా ఆ సత్యం తెలుస్తుంది? పౌలుగారు వాటినెలా తీసుకొని సువార్త ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? అంటూ వీరు ఆ సందర్భాన్ని ప్రస్తావిస్తుంటారు. "నేను క్రీస్తును పోలి నడచుకొనుచున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలినడచుకోమ''ని పౌలు గారు 1 కొరింథీ 11:1లో చెబుతున్నారు కనుక మేము కూడా పౌలు గారు చేసినట్లుగానే ఇతర మతగ్రంథాలలో మనదేవుని గురించి (క్రీస్తును గురించి) దేవుడే రాయించిన పోలికలు తీసుకొని సువార్త ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తూ పౌలుగారిని పోలి పరిచర్యను చేస్తున్నామంటూ ఆ సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోలేకనో లేక అర్థమైనా అర్థం కానట్టుగానో అన్యమతగ్రంథాలలో దేవునివాక్యం రాయనడినదనుటకు ఆధారాలు ఏమిటి? మీరెందుకిలా బోధిస్తున్నారంటూ ప్రశ్నించేవారిని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నాన్ని ఈ అబద్ధప్రవక్తలు చేస్తున్నారు.ఈ సందర్భాన్ని వక్రీకరించి తమ దుర్భోధను సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నవారిని మొదటిగా మనం అడగవలసిన ప్రశ్నలు ఏమిటంటే - కవీశ్వరుల మాటలు పౌలు ఊటంకించినంత మాత్రమున ఆ మాటలను ఆ కవీశ్వరులకి దేవుడే తెలియచేసాడు(రాయించాడు) అని పౌలుగారు నిర్థారిస్తున్నట్లేనా? ఇక ఆ కవీశ్వరులు ప్రస్తావించిన మాటలు(రాతలు) ఏ మతగ్రంథములో రాయబడినవి? అందులో ఇంకా ఏమేమి రాయబడింది? ఆ కవీశ్వరులను కేవలం మతసంబంధమైన వారిగానే పరిగణించవచ్చునా? నేనెందుకని ఈ ప్రశ్నలను అడుగమంటున్నానంటే అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఏథెన్సు పట్టణంలో ఒకానొక సందర్భములో వారి కవీశ్వరులు చెప్పిన మాటలను ప్రస్తావించినప్పటికీ అవి దేవుడే వారికి తెలియచేసాడు(రాయించాడు) అన్న అర్థం వచ్చేలా ఎలాంటి నిర్థారణ చేయడం లేదు.అవి చెబుతున్న(రాసిన)వారిని పూర్తిగా మతసంబంధమైన వ్యక్తులుగా కూడా ప్రస్తావించడం లేదు.కవీశ్వరులు అన్నపుడు ఏ ఉద్దేశంతో పద్యాలను రాస్తారో వీరికి అర్థంము కాలేదనుకుంటాను.

మనం చరిత్రలోనికి వెళ్లి పౌలు ఊటంకించిన మాటలు ఎక్కడున్నవి? అవి చెప్పిన(రాసిన) ఆ కవీశ్వరులు ఎవరు? ఏ పరిస్థితుల్లో ఎందుకోసమని పౌలు వారి కవీశ్వరుల మాటలను ఊటంకించాడు? అనేవి తెలుసుకుందాము.దానికంటే ముందుగా అసలు ఏథెన్సు పట్టణం గురించీ,అక్కడ పౌలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని గురించీ మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి.ప్రపంచాన్ని ఏలినటువంటి పారశీక మాదీయ సామ్రాజ్యాన్ని అలగ్జెండర్ ఓడించి గ్రీసు రాజ్యాన్ని స్థాపించినాక ఆ గ్రీసు సామ్రాజ్యానికి రాజధానిగా ఈ ఏథెన్సు పట్టణం పేరు పొందినది.ప్రపంచంలో పేరుపొందిన తత్త్వజ్ఞానులు,అరిస్టాటిల్,ప్లేటో,సోక్రటీసులు ఈ దేశానికి చెందినవారే. మొదటి కొరింథీయులకు 1:22 -  "గ్రీసుదేశస్థులు జ్ఞానము వెదకుచున్నారు." పౌలుగారి మాటలలో గ్రీసు దేశస్థులకు జ్ఞానము సంపాదించాలనే ఆశ ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చును. అపొస్తలుల కార్యములు 17:21 "ఏథెన్సువారందరును అక్కడ నివసించు పరదేశులును ఏదోయొక క్రొత్త సంగతి చెప్పుట యందును వినుటయందును మాత్రమే తమ కాలము గడుపు చుండువారు". ఈ ఏథెన్సు పట్టణము వారికి జ్ఞానము సంపాదించాలనే ఆసక్తి మాత్రమే కాకుండా వారిలో ఎక్కువమంది దేవుళ్లని పూజించాలనే అతిదేవతాభక్తి కూడా ఉందేది.ఇది మనం పౌలుగారి మాటల్లో కూడా ఆ అధ్యాయంలో చూడగలం.వీరిలో ఎంతగా మనం ఆ అతిదైవభక్తిని చూడగలము అంటే కొంతమంది చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఆ పట్టణములో ఉన్నటువంటి గృహాల సంఖ్యకన్నా వారు పూజించే దేవీదేవుళ్లకి కట్టబడిన గుడులు,విగ్రహాల సంఖ్యనే ఎక్కువ.ఇది ఆ పట్టణము గురించినటువంటి చరిత్ర.

ఇక అక్కడున్న పౌలుగారి పరిస్థితిని చూద్దాం.

అపొస్తలుల కార్యములు 17:18 "ఎపికూరీయులలోను, స్తోయికులలోను ఉన్న కొందరు జ్ఞానులు అతనితో వాదించిరి." అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఏథెన్సు పట్టణములో యూదులతోనూ,భక్తిపరులైన కొందరితోనూ యేసుక్రీస్తును గురించీ,ఆయన పునరుథ్థానమును గురించీ తర్కిస్తున్నపుడు ఈ రెండు తెగలవారు పౌలుగారితో వాదించినట్లుగా మనం చూడగలం.తదుపరి అరిపేయగు సభలోనికి పౌలును తీసుకెళ్లినట్లుగా కూడా మనం చూడగలం.ఎవరీ రెండు తెగలు అనేదాన్ని తెలుసుకుందాం."ఎపికూరీయులు" అనే తెగ క్రీస్తు పూర్వము 300 సవత్సరములకు ముందు ఆ పట్టణంలో వృద్ధి చెందినది. దేవుడు అనేవాడు లేడు,ఆయన సృష్టికర్త కాడు, సమస్తమూ కూడా ఆకస్మికముగా సంభవించినదనీ,ఆత్మ శాశ్వతమైనది కాదనీ,దేవుళ్లు అనేవారు మానవుని పైన ప్రభావం చూపుతారనేది పూర్తి అసంబద్ధమైనదనీ వీరు బోధించేవారు; ఒకరకంగా చెప్పాలంటే వీరు నాస్తికులవంటివారని మనం అనుకోవచ్చును.ఇక "స్తోయికులు" గురించి చూద్దాం.కుప్రకు చెందిన 'జినో' అనే వ్యక్తి స్థాపించిన గుంపునే ఈ "స్తోయికులు". ఇతను క్రీస్తుకు పూర్వం 264 సవత్సరాలకు మునుపు జీవించినవాడు,ఈ జినో 48 సవత్సరములు అదే ఏథెన్సు పట్టణములో ఒక మంటపములో బోధించేవాడు.'స్తోవ' అనుమాటకు 'నూతన ముఖమంటపము' అని అర్థము దాని ఆధారంగానే అతని బోధలను అనుసరించే వారికి "స్తోయికులు" అనే పేరు వచ్చినది..ఇక వీరి బోధలు ఏమంటే దేవుడు ఉన్నాడని వీరు నమ్ముతారు,అంతమాత్రమే కాకుండా అంతా కూడా విధి అనీ,దేవుడు కూడా ఆ విధిని దాటి ఏదీ చేయలేడనీ,మానవుడు జీవించినంతకాలమూ తన కోరికలను అదుపు చేసుకుంటూ,ఆనందముగా జీవించాలనీ,ఉనికి కలిగినవన్నీ నశిస్తాయనీ,ఆ సమయములో ఆత్మ కూడా నశిస్తుందని వీరు బోధించేవారు.ఇప్పుడు పౌలు చేసే బోధలు వీరిద్దరికీ విరుద్ధముగా ఉన్నవి.ఒక తెగ దేవుడు ఉన్నాడని కానీ,ఆత్మ అనేది ఉన్నదని కానీ,దేవుడు సమస్తాన్నీ సృష్టించాడని కానీ,దేవుడు మానవులకి ఉపకారియనీ,తీర్పుతీరుస్తాడనీ నమ్మదు.మరొక తెగ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినప్పటికీ,ఆయన కూడా విధిని దాటిపోలేడనీ,ఆత్మకూడా నాశనమవుతుందనీ అంటే మృతులపునరుథ్థానం అనేది లేనేలేదని నమ్ముతారు.వీరిరువురి మధ్యలో పౌలుగారు వారు నమ్మేవాటికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా మృతులపునరుథ్థానం గురించీ,యేసుక్రీస్తును గురించీ బోధిస్తున్నాడు.అపొస్తలుల కార్యములు 17:18,"ఎపికూరీయులలోనూ, స్తోయికులలోను ఉన్న కొందరు జ్ఞానులు అతనితో వాదించిరి. కొందరుఈ వదరుబోతు చెప్పునది ఏమిటని చెప్పుకొనిరి. అతడు యేసునుగూర్చియు పునురుత్థానమును గూర్చియు ప్రకటించెను" గనుక మరికొందరువీడు అన్యదేవతలను ప్రచురించుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి." ఆ తదుపరి వారు ఆయన్ని అరేపయెగు సభలోనికి తీసుకొని పోయినట్లుగా చూడగలం.అది గ్రీకుల మహాసభ; ఆ పట్టణంలోని ధనికులు,పాలనాయంత్రాంగములోని మిగిలిన సభ్యులు ఆ సభ యొక్క సభ్యులుగా కొనసాగేవారు.ఆ సభ యొక్క ఉద్దేశం ప్రారంభములో నేరస్థులకి శిక్ష విధించడమే అయినా తదుపరి పాలనను గూర్చిన విషయాలను చర్చించడానికీ,ఆధ్యాత్మిక సంగతులను చర్చించడానికీ,తత్వజ్నానులు తమ ప్రసంగాలు చేయడానికీ, అదేవిధముగా ఏథెనుస్సులోని మనం పైన చూసిన రెండు తెగలకు చెందినవారు,ఇక దేవభక్తిపైన అత్యాసకలిగిన విగ్రహారాధికులూ,మిగిలిన తత్త్వజ్ఞానులు ఒకరు నమ్మేవి మరోగుంపుకు వ్యతిరేకముగా ఉన్నందున,ఒకరి బోధలు మరొకరి బోధలను తృణీకరించినచో వారిమధ్య వివాదాలు నెలకొన్నపుడు చర్చించుకొని శాంతిని నెలకొల్పడానికీ ఆ అరేపయెగు సభలో చర్చను చేసేవారు.ముఖ్యముగా ఆ పట్టణంలోనికి ఎవరైనా ఏదైనా కొత్త మతాన్ని కానీ,బోధను కానీ తీసుకువచ్చినపుడు ఆ సభలో చర్చ చేసి దానిని నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.అరేపయగు సభలో పౌలు ముందు నిలబడిన ప్రజలలో మనం పైన చెప్పుకొన్న రెండు తెగలవారు, అతిదైవభక్తి కలిగిన విగ్రహారాధికులు,మరికొందరు తత్త్వజ్ఞానులుగా మనం చూడవచ్చు.ఈ సభలో మాట్లాడేవారు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే వారు ప్రచురిస్తున్న కొత్త మతాన్ని కానీ, భోధను కానీ వారి ముందు నిరూపించి తీరాలి.ఆ విధంగా చేయకుండా అక్కడున్న ప్రజలను రెచ్చగొట్టేలా కానీ,వారి నమ్మకాలను తప్పుపట్టేలా కానీ మాట్లాడారో మరణం తథ్యం."సోక్రటీస్" అనే పేరు పొందిన ఫిలాసఫర్ కొన్నివందల సవత్సరాల క్రితం ఇదే సభలో ఆ పట్టణంలోని వారి విగ్రహారాధనకూ,వారి నమ్మకాలకూ పూర్తి వ్యతిరేకముగా మాట్లాడినపుడు అదే సభలో దోషిగా తేల్చి, విషాన్ని అతని చేత తాగించి చంపారు.సోక్రటీసును ఇదే చోట చంపినట్లుగా ఈ విషయాన్ని "మరా-బర్ సెరాపియన్" అనే సిరియనుడు తన కుమారునికి మొదటి శతాబ్దపు అంతమున రాసిన లేఖలో స్పష్టం చేసాడు.ఏథెన్సువారు సోక్రటీసును చంపుట వలన వారికి కలిగిన ప్రయోజనం ఏమిటి? తదుపరి భయంకరమైన కరువు, తెగులు వారిపైకి వచ్చి వారిని నాశనం చేసాయి. బ్రిటీష్ మ్యూజియం- సిరియక్ వ్రాతప్రతులు 16,658.ఆ కరువు గురించి చివరిలో మాట్లాడుకుందాం.ఇప్పుడు పౌలుగారు చాలా జాగ్రతగా వారి మధ్య మాట్లాడలేకపోయారో,ఆయన వాదనను నిరూపించలేకపోయారో, ఈయనకు కూడా మరణం తథ్యం.ఇప్పుడు పౌలుగారు అక్కడ తన బోధను ఎలా కొనసాగిస్తున్నారో చూడండి.

అపొస్తలుల కార్యములు 17:22-32

"పౌలు అరేయొపగు మధ్య నిలిచిచెప్పిన దేమనగా ఏథెన్సువారలారా, మీరు సమస్త విషయములలో అతి దేవతాభక్తిగలవారై యున్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. నేను సంచరించుచు మీ దేవతా ప్రతిమలను చూచుచుండగా ఒక బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దాని మీదతెలియబడని దేవునికి అని వ్రాయబడియున్నది. కాబట్టి మీరు తెలియక దేనియందు భక్తికలిగియున్నారో దానినే నేను మీకు ప్రచురపరచుచున్నాను. జగత్తును అందలి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువైయున్నందున స్తకృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమస్తమును దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువ యున్నట్టు మనుష్యుల చేతులతో సేవింపబడువాడు కాడు. మరియు యావద్భూమిమీద కాపురముండుటకు ఆయన యొకనినుండి ప్రతి జాతిమనుష్యులను సృష్టించి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందు రేమో యని, తన్ను వెదకునిమిత్తము నిర్ణయకాలమును వారి నివాసస్థలముయొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు.

మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించుచున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలెమన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు. కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుష్యుల చమత్కార కల్పనలవలన మల్చబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవత్వము పోలి యున్నదని తలంపకూడదు. ఆ అజ్ఞానకాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను; ఇప్పుడైతే అంతటను అందరును మారుమనస్సు పొందవలెనని మనుష్యులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు. ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుష్యునిచేత నీతి ననుసరించి భూలోకమునకు తీర్పుతీర్చ బోయెడి యొక దినమును నిర్ణయించి యున్నాడు. మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నమ్ముటకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియున్నాడు. మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చి వారు వినినప్పుడు కొందరు అపహాస్యముచేసిరి; మరికొందరుదీనిగూర్చి నీవు చెప్పునది ఇంకొకసారి విందుమని చెప్పిరి."

ఇది పౌలు గారు అరేపయగు సభలో చేసిన భోధ...ఇందులో పౌలు గారు ప్రస్తావించిన, "తెలియబడని దేవునికి కట్టిన బలిపీఠం" అనేదాని గురించి మీరు తెలియక బలిపీఠాన్ని కట్టి ఏ దేవుని పట్ల భక్తి కలిగి ఉన్నారో నేను ఆ దేవునినే మీకు ప్రకటిస్తున్నానని ఎందుకు అన్నారో ముందు ముందు మాట్లాడుకుందాం. పౌలు గారు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఆయన ముందు ఉన్నటువంటి 'దేవుడు లేడు ఆయన సృష్టిని చేయలేదు,మానవునికి దేవునినుంచి ఏ తీర్పూ లేదు' అనే తెగనూ, 'దేవుడు ఉన్నాడు,అయినా కూడా అంతా విధి,ఆత్మ కూడా నాశనం అవుతుంది' అనే తెగను,దేవుళ్లు ఉన్నారని నమ్మి విగ్రహాలను నిర్మించి పూజిస్తున్నవారినీ ఎదుర్కొంటూ తన వాదనను నిరూపించేలా యేసుక్రీస్తు మృతులలో నుండి లేచుట వలన మృతుల పునరుత్థానానికి ఆధారం ఉన్నది కనుక ఆత్మ నాశనం కాదనీ,యేసుక్రీస్తు ద్వారా లోకానికి తీర్పు రాబోతుందనీ,దానిని తలపెట్టినవాడు దేవుడేయనీ,ఆ దేవుడు సమస్థాన్నీ సృష్టించాడనీ,ఆయనయందే మనం ఉనికి కలిగి చలిస్తున్నామనీ,అలాంటి దేవుడు హస్తకృత్యములైన వాటిలో,మనం కల్పించిన రూపములలో నివసింపడనీ,ఒకే మానవుని నుండి అందర్నీ సృష్టించాడనీ,ఎంతో చక్కగా వివరిస్తున్నాడు; ఈ క్రమంలో ఏథెన్సు పట్టణంలోని ప్రజలు అభిమానించే కవీశ్వరుల ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చి, "మనమాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులు కూడా చెపుతున్నారనే" మాటలు పౌలు ఊటంకించాడు.ఇంతకూ ఎవరీ కవీశ్వరులు? పౌలు గారు ఎందుకని వారి మాటలను ప్రస్తావించాల్సి వచ్చింది? అనేదానిని ఇప్పుడు చూద్దాం.

IMG 20190918 WA0012                                           Aratos 01b

ఈ కవీశ్వరులు ఏథెన్సు పట్టణంలో క్రీస్తు పూర్వం 3-4 శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో ఏకకాలంలో జీవించిన ఇద్దరు తత్త్వజ్ఞానులు,వీరి పేర్లు 'అరాటస్','ఎపిమెనిడెస్'. వీరు తాము దేవునిగా నమ్మే 'zeus' అనే దేవుని గురించి కొన్నిపద్యాలు రాసినటువంటి కవులు కూడా,వీరు చనిపోయిన తదుపరికాలములో కూడా వీరిపట్ల ఏథెన్సులోని ప్రజలకు ఎంతో గౌరవం ఉండేది.వీరు రచించిన పద్యములు కూడా బాగా ప్రాచుర్యము పొందినవి.ఆ "తెలియబడని దేవునికి కట్టిన బలిపీఠం" కూడా వీరి సలహాతోనే కట్టడం జరిగింది.అపోస్తలుడైన పౌలు అపోస్తలుల కార్యములు 17:28 వచనంలో చెబుతున్న మాటలు ఈ ఇద్దరు తత్త్వజ్ఞానులు(కవీశ్వరుల)పద్యము నుంచే తీసుకున్నాడు.ఆ ఇరువురు రాసిన పద్యాలలో పౌలు గారు 28 వచనములో ఏఏ భాగాలను తీసుకున్నారో ఆ పూర్తి పద్యాలతో సహా మనం చూద్దాం.అపొస్తలుల కార్యములు 17:28 - "మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించుచున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలెమన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు." "మనము ఆయనయందు బ్రతుకు చున్నాము ,చలించుచున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము" అనేది 'ఎపిమెనిడెస్' రాసినటువంటి 'క్రెటికా' అనే పద్యములో నుండి పౌలు గారు కోట్ చేసారు.ఆపూర్తి పద్యాన్ని పెడుతున్నాను చదవండి -
They fashioned a tomb for you, holy and high one,
Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies.
But you are not dead: you live and abide forever,
"For in you we live and move and have our being"


ఈ పద్యములో ఉన్నటువంటి చివరి మాటలనే పౌలు గారు 28 వ వచనములో మొదటిగా ప్రస్తావించారు. ఈ విషయాన్ని క్రీస్తుశకం 9వ శతాబ్దంలో 'సిరియక్' భాషలో అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథానికి వాఖ్యానం రాసినటువంటి 'Isho'dad of merv' అనే పండితుడు తెలియచేస్తూ అందులో ఈ పూర్తి పద్యాన్ని రచించాడు.ఇక అదే 28 వచనంలోని "మనమాయన సంతానము" అని పౌలుగారు ప్రస్తావించిన మాట 'అరాటస్' తన 'phenomena' అనే పుస్తకంలో రాసినది.ఆ పూర్తి పద్యాన్ని పెడుతున్నాను చూడండి.
The beginning of the world was you,and with law you rule over all things.
to you all flesh may speek,"for we are your offspring".
Therefore I will lift a hyms to you
And will sing of your power 

ఈ పద్యములో పౌలుగారు తీసుకున్న మాట "for we are your offspring"(మనమాయన సంతానము)
ఇదే పద్యాన్ని అదేకాలానికి చెందిన మరొక కవి cleanthes కూడా తన పుస్తకంలో ప్రస్తావించాడని,నేను పైన చెప్పినటువంటి బైబిల్ పండితుడు isho'dad of Merv తన వాఖ్యానంలో రాసాడు.నేను పౌలుగారు ప్రస్తావించిన కవుల పేర్లు,ఆయన తీసుకున్న మాటలు వారు రాసిన ఏ పద్యాలలో ఉన్నవో వాటి పేర్లు,దీన్ని నిర్థారించిన బైబిల్ పండితుని పేరు కూడా తెలియచేసాను.అవసరమైన వారు చెక్ చేసుకోవచ్చును.పౌలుగారు ఎందుకోసం ఈ కవులు చెప్పిన మాటలు తీసుకున్నాడంటే క్రీస్తును గురించి ప్రకటించడానికి ఆధారంగా కానేకాదు.అక్కడ క్రీస్తును గురించి ప్రకటించేటపుడు ప్రారంభములోనే ఆయన మృతుల పునరుత్థానాన్ని బేస్ చేసుకుని సువార్త చేప్పినట్లుగా చూడగలం.కానీ అరేపయగు సభలో నిలిచినపుడు అక్కడున్న 'దేవుడు లేడు,దేవుని ప్రభావం మానవునిపైన ఉండదు,అదేవిధంగా వారు చేస్తున్న విగ్రహారాధనను సత్యమని నమ్ముతున్నవారి మధ్య మీ కవీశ్వరులు కూడా ఒకే దేవుడున్నాడనీ,మానవులంతా ఆయన సంతానమనీ,ఆయనయందే మనుషులందరూ బ్రతుకుతున్నారంటూ చెపుతున్నారుగా,మీరు నమ్మే దేవుడు లేడనే వాదము,అనేకమైన దేవుళ్లున్నారంటూ విగ్రహారాధన చేసే వాదము తప్పు అని మీ కవీశ్వరులు కూడా నిర్థారించారు అన్నట్లుగా వారి కవీశ్వరుల మాటలు తీసుకుని వారికి కౌంటర్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే,(లేక)నేనేదో కొత్తగా మీరు నమ్ముతున్నదాన్ని తప్పని చెప్పడం లేదు; మీరు చేసేది తప్పు అని మీ కవీశ్వరులు కూడ చెప్పారంటూ తనవాదన నిరూపించుకుంటూ మిగిలిన సొంతమాటల్లో మన దేవుని గురించి ప్రకటిస్తున్నాడు.

ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిన విషయాలు.
1 ఆ కవీశ్వరులకి ఆ మాటలు దేవుడే తెలియచేసాడు(రాయించాడని)పౌలు నిర్థారించలేదు.
2 వారి చేస్తున్నదీ,నమ్ముతున్నదీ తప్పని, వారు అభిమానించే కవీశ్వరుల మాటల నుంచి కౌంటర్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఆ కవీశ్వరుల మాటలు ఊటంకించాడు తప్ప సువార్త మొత్తం ఆ కవీశ్వరుల మాటలపైన బేస్ అయి చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు.ఈ పద్దతిని పౌలుగారు మరో సందర్భంలో కూడా ఉపయోగించినట్లు చూడగలం. తీతుకు 1:12,13 - " వారిలో ఒకడు, అనగా 'వారి సొంత ప్రవక్తలలో ఒకడు ఇట్లనెను' -  క్రేతీయులు ఎల్లప్పుడు అబద్ధికులును, దుష్టమృగములును, సోమరులగు తిండి పోతులునైయున్నారు. ఈ సాక్ష్యము నిజమే..." ఇక్కడ పౌలు ప్రస్తావించిన క్రేతీయుల సొంత ప్రవక్త మరెవరో కాదు మనం పైన చెప్పుకున్న 'ఎపిమెనెడెస్'నే.ఈ సందర్భంలో కూడా పౌలుగారు మాత్రం క్రేతీయుల ప్రవర్తనను గురించి వారు ఒకప్పుడు నమ్మిన ప్రవక్త మాటలనుంచే కౌంటర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసారు.క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించడానికి ఆ ప్రయత్నాన్ని ఇక్కడ చేయడం లేదు కానీ, వారు అలాంటివారని వారి సొంతప్రవక్తలో ఒకడు కూడా చెప్పాడు, అతను చెప్పిన సాక్ష్యము నిజమే కనుక వారు యూదుల కల్పనా కథలకు తిరిగిపోకుండా కఠినంగా గద్దించుము అని 'తీతుకు' హెచ్చరికలు జారీచేయడానికే ఆ మాటలు వాడాడు.వారు చెప్పినవి సత్యం కనుక ఆ మాటలు తీసుకున్నాడు.ఇకపోతే ఈ రెండు సందర్భాలలోనూ మనం గమనించాల్సిన మరో విషయం ఏమిటంటే రోమా 1:19,20లో చెప్పబడినట్లు సృష్ఠి యొక్క లక్షణాలను,ఒకే మానవజాతినీ, ఆలోచించినప్పుడు అర్థమయ్యే ఏకేశ్వరవాదం,ఆయనవలన సమస్తమానవజాతికీ కలుగుతున్న ప్రయోజనం,మానవునికీ దేవునికీ ఉన్న సంబంధం అనే కామన్సెన్స్ తో ఆలోచించే మనిషికి అర్థమయ్యేట్టుగా ఉండే దేవుడిని గురించినటువంటి సాధారణ విషయాలనే కవీశ్వరులు చెప్పినపుడు వాటిని పౌలు తీసుకున్నాడు తప్ప ఆ కవీశ్వరులకేదో ఆ సత్యాలు పైనుంచి నేరుగా దిగివచ్చాయి అన్నట్లుగా పౌలు తీసుకోలేదని మనం గమనించాలి.లేకపోతే పౌలు ఆ కవీశ్వరులు చెప్పిన అన్నిటినీ తీసుకోవాలిగా మరి! అలాగే క్రేతీయుల ప్రవర్తన గురించి వారికి ఉపన్యాసకునిగా ఉన్న ఏ వ్యక్తికైనా అర్థమయ్యే విషయాన్నే 'ఎపిమెనడస్' సాక్ష్యమిచ్చినట్లు పౌలు దాన్ని తీసుకున్నాడు తప్ప,ఇక్కడ కూడా అతనికేదో మహాజ్ఞానంతో ఆ సంగతి కనిపెట్టాడు అన్నట్లుగా అనిపించదు.3 అక్కడ వారు ప్రస్తావించిన మాటలు సత్యము కనుకనే వాటిని పౌలు పై రెండు సందర్భాల్లోనూ కోట్ చేసాడు.4 ఇకపోతే కనీసం ఆ కవీశ్వరులు వారు నమ్మే ఏ దేవునికోసమైతే "మనమాయనయందు బ్రతుకుచున్నాము,చలించుచున్నాము,ఉనికికలిగియున్నాము,మనమాయన సంతానం" అంటూ రాసారో ఆ కవీశ్వరులైనా ఆ మాటలన్నీ వారు నమ్మే దేవుని కోసమే అన్నట్లుగా చివరిదాకా నమ్మారా అంటే నమ్మలేదన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది.

అది ఎలాగో చివరిలో చూద్దాం.

ఇప్పుడు మేము కూడా పౌలులానే ఇతర మతగ్రంథాలలో దేవుడు రాయించినవి చెప్పి సువార్త చేస్తున్నామనే అబద్ధప్రవక్తలకు నా ప్రశ్నలు.
1 నేను ప్రారంభములో అడిగినట్లుగా పౌలు ఆ కవీశ్వరుల మాటలను దేవుడే వారిచేత (చెప్పించాడు) రాయించాడు అన్నట్లుగా నిర్థారించాడా? మీరెలా ఇతర మతగ్రంథాలలో దేవుని గూర్చిన సాక్ష్యము రాయబడిందని చెపుతున్నారు? ఇప్పుడు ఏ ఆధారంతో చెపుతారు? ఉన్న ఆధారాన్ని నేను లేకుండా చేసాగా!
2 పౌలు ఏథెన్సులో కొన్ని గుంపులు నమ్ముతూ చేస్తున్నవాటికీ, వారు అభిమానించే కవీశ్వరులు చెప్పిన మాటలకీ కాంట్రడిక్షన్ ఉన్నట్లుగా చూపించడానికి మాత్రమే వారి మాటలు ఊటంకించాడు.
అలాగే క్రేతులోని ప్రజల ప్రవర్తన గురించి వారి సొంతప్రవక్త మాటల్లోనే తీతుకు వివరించి వారిని కఠినంగా గద్దించుము అని చెప్పడానికే ఆ మాటలు వాడుకున్నాడు తప్ప ఏ సందర్భంలోనూ తన పరిచర్య అంతటిలోనూ క్రీస్తును గురించి ప్రకటించడానికి ఇతరమతగ్రంథాలను కానీ,వారు నమ్మే మతగురువుల మాటలను కానీ వాడుకున్నట్లుగా చూడలేము.మీరు చేస్తున్నది పౌలు పంథా ఎలా ఔతుంది? అబద్ధక్రీస్తు పంథాలా ఉన్నది కదా!!
3 పోనీ ఆ ఇరు సందర్భాలలోనూ ఆ కవీశ్వరులు(ప్రవక్తలు) చెప్పినటువంటి మాటలు సత్యము కనుక, వాటిని నేను వివరించిన ఆ పరిస్థితులలో పౌలు వాడుకున్నాడు.మీరు ఇతరమతగ్రంథాల నుంచి యేసుక్రీస్తు గురించని చూపిస్తున్న పోలికలన్నీ సత్యమా?
మీరు పౌలు ప్రస్తావించిన పరిస్థితులలో కాకపోయినా,వేరుగానైనా సువార్తను ప్రకటించే సందర్భములో ఆ ఫేక్ పోలికలు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు?
వీటికి అబద్ధ ప్రవక్తలు,వారి శిష్యులు సమాధానం చెప్పాలి.'తెలియబడని దేవునికి కట్టిన బలిపీఠం,ఆదేవుని పట్ల ఆ ప్రజలు కలిగియున్న భక్తిపై పౌలు ఆధారపడడం.ఇప్పటివరకూ కవీశ్వరుల మాటలను పౌలు ఎందుకు ప్రస్తావించారో వివరంగా చూసి,అక్కడ పౌలు చేసినది ఈ అబద్ధప్రవక్తలు చేయుచున్నది అటువంటిది కాదని చూసాము.ఇక అదే ఏథెన్సు పట్టణంలోని పౌలు మాటలలో వీరు వక్రీకరించే మరొక సందర్భాన్ని చూద్దాం -  అపొస్తలుల కార్యములు 17:22,23 - "పౌలు అరేయొపగు మధ్య నిలిచి చెప్పినదేమనగా ఏథెన్సువారలారా, మీరు సమస్త విషయములలో అతి దేవతాభక్తిగలవారై యున్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. నేను సంచరించుచు మీ దేవతాప్రతిమలను చూచుచుండగా 'ఒక బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దాని మీదతెలియబడని దేవునికి అని వ్రాయబడియున్నది'. కాబట్టి మీరు తెలియక దేనియందు భక్తికలిగియున్నారో దానినే నేను మీకు ప్రచురపరచుచున్నాను.' ఈ వచనాలలో మనకి కనిపిస్తున్న బలిపీఠము గురించి మనం ప్రారంభంలో కూడా ప్రస్తావించుకున్నాము.ఇప్పుడు దీనిపైన వారు చేసే వక్రీకరణ, దానికి సరైన వివరణ చూద్దాము.ఈ అబద్ధప్రవక్తలు ఈ సందర్భాన్ని కూడా వక్రీకరించి పౌలు ఏ విధముగా అయితే ఏథెన్సు పట్టణప్రజలు తెలియబడని దేవునికి కట్టుకున్న బలిపీఠాన్ని ఊటంకిస్తూ తెలియక ఏ దేవునియందైతే మీరు భక్తి కలిగియున్నారో దానినే మీకు ప్రకటిస్తున్నానంటూ మన దేవుని గురించి ప్రకటించాడో,మేము కూడా పౌలు అక్కడ చేసినట్లుగానే ఇతర మతస్థులు వారి దేవుళ్లపట్ల కలిగియున్న భక్తినీ, ఆ దేవుళ్లని ఆధారం చేసుకుని మన దేవుని గురించి ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటూ చెబుతుంటారు.

ఒకసారి మనం ఆ వచనాలను పరిశీలించినట్లైతే ఏథెన్సు ప్రజలు అతిదేవతా భక్తితో అనేకమైన దేవుళ్లపట్ల కలిగియున్న భక్తిగురించి పౌలు ప్రస్తావించడం లేదు,ఆ భక్తినీ,ఆదేవుళ్లనీ ఆధారం చేసుకుని ఏమీ చెప్పడం లేదు కానీ, వాటిగురించి కేవలం ఒకసారి ఊటంకించి వదిలేసి, తెలియబడని దేవునికని వారు కట్టిన బలిపీఠం ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికోసమైతే కట్టారో ఆ దేవుని పట్ల వారు కలిగియున్న భక్తిని మాత్రమే ఆధారం చేసుకుని వారికి మన దేవుని గురించి,ఆయన పట్ల మనం నిలపవలసిన భక్తిని గురించీ, ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా అర్థమవుతుంది.అంతమాత్రమే కాదు,అక్కడ వారు ఆ తెలియబడని దేవుని పట్ల అనుసరిస్తున్న భక్తి ఏదైతే ఉన్నదో, ఆ భక్తి సరైనదని కూడా పౌలుగారి నిర్థారించడం లేదు.ఆ భక్తి సరైనదే అయితే,దానివలన ఇప్పుడు వారికేదైనా ప్రయోజనం ఉన్నట్లైతే పౌలు ఎందుకని అంత కష్టపడి వేరే భక్తిని ప్రకటిస్తున్నాడు.ఇప్పుడు ఆ బలిపీఠాన్ని ఎవరు కట్టారు,ఎందుకోసమని కట్టారు,అది ఏ తెలియబడని దేవునికోసమైతే కట్టారో,ఆ తెలియబడని దేవునిపట్ల ఆ ప్రజలు కలిగియున్న భక్తిని మాత్రమే ఆధారం చేసుకుని పౌలుగారు ఎందుకని మన దేవుని గురించి ప్రకటించే ప్రయత్నం చేయుచున్నారన్నది మనమిప్పుడు వివరముగా తెలుసుకుందాము.దానికంటే ముందుగా ఈ సందర్భాన్ని వక్రీకరించే వారికి నేను వేయుచున్న ప్రశ్నలు ఏమిటంటే -
1 పౌలు ఆ పట్టణంలో అనేకమైన దేవుళ్లు ఉండగా వారిపట్ల ప్రజలు అతిదేవతా భక్తి కలిగి ఉండగా,కేవలం తెలియబడని ఏ దేవుని కోసమని వారు బలిపీఠం కట్టారో ఆ దేవునిపట్ల కలిగియున్న భక్తిని మాత్రమే పౌలు ఆధారంగా ఎందుకు తీసుకున్నాడు?
2 పౌలుగారు అక్కడ ఆ ప్రజలు పేర్లు పెట్టుకొని,విగ్రహాలలో రూపాల్ని చెక్కుకుని,ఆ దేవుళ్లకంటూ ఒక చరిత్ర ఉన్నదని నమ్ముతూ ఏ దేవుళ్లనైతే పూజిస్తున్నారో,భక్తి కలిగియున్నారో ఆ దేవుళ్లని కానీ,వారి పట్ల కలిగియున్న భక్తిని కానీ ఆధారం చేసుకుని మన దేవుని గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేదని ఆ సందర్భములో అర్థమౌతుంది.

మరి మీరెలా పేర్లు పెట్టుకొని,విగ్రహాలలో రూపాన్ని చెక్కుకుని,వారికంటూ ఒక చరిత్ర ఉన్నదని మతగ్రంథాలలో లిఖించబడిన దేవుళ్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని,మన దేవున్ని ప్రకటించడానికి పోలికగా తీసుకుంటున్నారు? ఏవిధముగా వారి పట్ల కలిగియున్న భక్తిని ఆధారం చేసుకుని, వారి గురించి రాయబడిన గ్రంథాలను ఆధారం చేసుకుని మన దేవుని గురించిన భక్తిని ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తారు?ఇకపోతే ఈ అబద్ధప్రవక్తలు చేస్తున్న వక్రీకరణ కాసేపు నిజమే అనుకున్నప్పటికి కూడా నేను పైన ప్రస్తావించిన సందర్భము ఆధారముగా వీరు చేసేది పౌలు పంథాలోనే అని నిరూపించుకోలేరు. ఇది చదువుతున్న వారందరూ గమనించాలి.ఇక ఆ తెలియబడని బలిపీఠము గురించీ,పౌలు ఆ దేవుని పట్ల కలిగియున్న భక్తినే ఎందుకు ఆధారంగా చేసుకున్నారు అనేదాని గురించీ చారిత్రాత్మకంగా చూసేప్రయత్నం చేద్దాము.

IMG 20190918 WA0010                                                          IMG 20190918 WA0011

నేను పైన 'అరేపయగు' అనే ఏథెన్సువారి సభను గురించి వివరించిన చోట 'సోక్రటీసు' అనబడే ఫిలాసఫర్ అదే చోటను చంపబడినాడని చెపుతూ దాని గురించి ప్రస్తావించబడన వ్రాతప్రతి వివరాలు కూడా తెలియచేసాను.
'ఏథెన్సు వారు సోక్రటీసును చంపుట వలన వారికి కలిగిన ప్రయోజనం ఏమిటి? తదుపరి భయంకరమైన కరువు తెగులు వారిపైకి వచ్చి వారిని నాశనం చేసాయి. బ్రిటీష్ మ్యూజియం- సిరియక్ వ్రాతప్రతులు 16,658. 'ఏథెన్సువారు 'సోక్రటీసు'ను చంపినాక వారి పైకి భయంకరమైన కరవు/తెగులు వచ్చి వారిని నాశనం చేసాయనీ,'సోక్రటీసు'ను క్రీస్తు పూర్వం 399వ సవత్సరములో ఈ ఏథెన్సువారు చంపారనీ,చరిత్ర సాక్ష్యం చెపుతుంది.ఇది మనం మొదటి భాగములో వివరముగా తెలుసుకున్న కవీశ్వరులు 'అరాటస్', 'ఎపిమెనడస్'లు జీవించిన కాలం.ఆ కరవు,తెగులు వలన ఏథెన్సు నాశనం అవుతున్నపుడు,ఆ పట్టణములో ప్రజలందరూ తాము అభిమానించే ఈ ఇరువురు తత్వవేత్తలయొద్దకూ వచ్చి మనకి తటస్ఠించిన ఈ తెగులు నుండి తప్పించుకునే మార్గమును చూపమని,మేము పూజిస్తున్న దేవుళ్లు ఎవరూ మాపైన ఈ విపత్తును తొలగించలేకున్నారనీ మొర్రపెట్టుకున్నపుడు వారు బాగా ఆలోచించి మీరు పూజించని దేవుడు ఎవరో మీ పాపం నిమిత్తం ఆగ్రహించి ఈ శిక్షను రప్పించాడనీ,ఆ దేవుడెవరో మీకు తెలియని కారణం చేత ఆ తెలియనటువంటి ఆ సర్వాధికారియైన దేవునికి ఒక బలిపీఠం కట్టి,దానిపైన మాకు తెలియబడనటువంటి దేవునికని రాసి, ఆయనకి బలులని అర్పించి పూజించి వేడుకోమని ఆ కవీశ్వరులు తమ ఆలోచన చెప్పినప్పుడు కట్టబడినదే ఆ 'బలిపీఠం'. ఆ కవీశ్వరులు చెప్పినట్లుగానే ఆ ప్రజలు చేసినపుడు ఆ కరువు వారి పైనుంచి తొలగిపోతుంది.ఇక్కడ నేను దేవుడు వారి బలులు స్వీకరించి,వారి ప్రార్థనలు ఆలకించి అది తొలగించాడని నిర్థారణ మాత్రం చేయడం లేదు. ఇక్కడ ఆ బలిపీఠం ఎందుకని, ఎవరి కోసం కట్టబడింది అనేదానికి మాత్రమే చారిత్రకంగా వివరణ ఇస్తున్నాను.ఆ తెలియబడని దేవునికి వారు కట్టిన బలిపీఠమును 'అగ్నోస్టిక్ థియోస్' అంటారు.ఆ బలిపీఠం యొక్క ఫొటోను నేను ఇందులో క్రోడీకరించాను,ప్రస్తుతం ఇది 'రోమ్ మ్యూజియం'లో భద్రంగా ఉన్నది.నిజానికి దేవుడు తాను సృష్ఠించిన సమస్థమునూ ఆలోచించినపుడు,ఆయన గురించిన లక్షణములు అర్థమౌతాయి.తన గురించిన సాక్ష్యమును దేవుడు ఏనాడూ ఏ ప్రజలకూ తెలియచేయకుండా ఉండలేదు.సృష్ఠి ద్వారా మనసాక్షి ద్వారా తనను తాను తెలియ చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు. అతిదేవతాభక్తితో అక్కడి ప్రజలే ఆయన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు.తెగులు వచ్చేసరికి మాత్రం వారు నమ్మే దేవుళ్లు వారిని తప్పించలేకపోయారని అంతకన్నా శక్తి కలిగిన దేవుడు వారి పైకి ఆ విపత్తును పంపాడనీ,ఆయనను శాంతింపచేయడము కోసము వారికి తెలియబడని ఆ దేవునికోసమని ఆ బలిపీఠం కట్టారు.
అందుకే పౌలుగారు ఆ చోట ఆయన మనలో ఎవరికీ ఆ దేవుడు దూరముగా లేడని బోధిస్తున్నాడు.అపొస్తలుల కార్యములు 17:27 - "ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు". ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను.తెలియక వారు ఏ దేవునికైతే బలిపీఠం కట్టారో ఆ దేవుని పట్ల భక్తి కలిగియున్న దేవునినే పౌలు ఎందుకని ఆధారం చేసుకుని మన దేవున్ని ప్రకటించాడో?ప్రజల పాపము పైన తన ఉగ్రతను చూపుతూ,వారు మరలి ప్రాధేయపడినపుడు ఆ పరిస్థితి నుండి ఉపశమనం కలిగించే ఏకైక దేవుడు మన దేవుడు మాత్రమే.మీకిక్కడ మరో సందేహం రావచ్చును.ఈ సంఘటన జరిగి పౌలు కాలమునకు సుమారు 400 సంవత్సరములు గడుస్తున్నా అప్పటికీ ఇంకా ఆ ప్రజలు మిగిలిన దేవీదేవుళ్లని ఎందుకు పూజిస్తున్నారు అని.వారు పూజిస్తున్న మిగిలిన దేవుళ్లు వారిని ఆ విపత్తు నుండి తప్పించలేకపోయారంటే ఆ విపత్తును కలిగించిన దేవుడు వేరే ఉన్నాడనే వారి కవీశ్వరుల ఆలోచనతోనే తెలియబడని ఆ దేవునికోసం వారు బలిపీఠం కట్టారే తప్ప,వారు అంతకుమునుపు నమ్మినవారంతా దేవుళ్లు కాదనే నిర్థారణతో కాదు.అది వారి హృదయ అంధకారమునకు సాదృశ్యం.అందుకోసమే ఆ వేలసంఖ్యలోని దేవుళ్లని పౌలు కాలంలో కూడా పూజిస్తూనే ఉన్నారు.ఇక నేను ఆ కవీశ్వరుల గురించి వివరించిన సందర్భములో వారు చెప్పిన ,"మనమాయనయందు బ్రతుకుచున్నాము,చలించుచున్నాము,ఉనికిని కలిగియున్నాము,మనమాయన సంతానం,"అనే మాటలు తాము నమ్మే zeus అనే దేవునికి కూడా నమ్మకంగా అంకితం చేయలేరని చెప్పాను.ఎందుకంటే వారిలో ఖచ్చితముగా అదే నమ్మకం ఉన్నట్లైతే,ఆయన సంతానంపైన వేరే దేవుడు ఉగ్రతను రప్పించాడని వారెలా నమ్ముతారు? కనీసం ఆ విపత్తును తప్పించమని ఆ దేవున్నే వేడుకోమని చెప్పకుండా తెలియబడని దేవున్నెలా ఆశ్రయించమంటారు? అప్పటికీ ఆ ప్రజలు పూజించే దేవుళ్లలో ఆ Zeus అనేబడేవాడూ ఉన్నాడు.ఆ విపత్తు కోసం వారు నమ్మే అందరు దేవుళ్లకూ మొర్రపెట్టినా అది తొలగలేదంటే వారికి బాగా అర్థమై ఉంటుంది.వారు చేసిన పాపమునకు ఉగ్రతను రప్పించిన దేవుడు వారు నమ్మే ఏ దేవుడూ కానేకాదనీ,ఆయనే సర్వాధికారము కలిగిన దేవుడనీ.ఆ దేవుని సంతానమే మానవులందరూ అని.అందుకోసం కూడా పౌలు ఆ మాటలనూ,ఆ భక్తినీ ఆధారంగా చేసుకుని మన దేవున్ని ప్రకటించాడు.ఎందుకనగా ప్రతీ జాతిలోనూ జరిగే పాపమునకు శిక్షను రప్పించేవాడు ఆయనే,సొదొమగొమర్రా,నినెవే,మరికొన్ని దేశాలు అదుపు తప్పి పాపులుగా మారినపుడు ఆ దేశమును కొంతమట్టుకు కానీ,సంపూర్తిగా కానీ తన ఉగ్రతతో తుడిచిపెట్టే దేవుని తీర్పును మనం బైబిల్ గ్రంథములో చూడగలము.ఇదే ఆ బలిపీఠము కట్టబడినటువంటి కారణము,పౌలుగారు ఆ దేవునినే ఆధారము చేసుకుని మన దేవున్ని ప్రకటించినటువంటి దానిలోని పరమార్థము.ఇప్పుడు ఈ అబద్ధప్రవక్తలు చేసేదానికీ,పౌలుగారు చేసినదానికీ అసలు సంబంధం ఉంటుంది అంటారా? నేను చెప్పిన ఈ వాదనను అంతా పరిగణలోకి తీసుకోకపోయినా కూడా వారు చేసేది పౌలు చేసినదే అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిరూపించుకోలేరు ; ఎందుకో పైన నేను తెలియచేసాను.

మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను.పౌలుగారు ఏథెన్సువారికి తెలియని దేవుని పట్ల ఉన్న భక్తిని ఆధారం చేసుకున్నారు,తెలిసిన దేవుళ్లలో ఎవరినీ కాదు.
ఈ నిజాలన్నీ ఈ అబద్ధప్రవక్తలకు తెలియకనే అలా బోధిస్తున్నారని నేను అనుకోడం లేదు,సంఘాన్ని భ్రష్టుపట్టించే అపవాది పరిచారకులుగా అన్యదేవతలను,అన్యమతగ్రంథాలనూ క్రైస్తవులు గౌరవించి వాటికీ తమ మనసులో స్థానం ఇచ్చే విధముగా ఇదంతా అపవాది జరిగిస్తున్న కుట్ర అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను.దేవుడు అసహ్యించుకునే విగ్రహములకి బలియిచ్చిన వాటిని తినునట్లునూ,జారత్వము చేయునట్లునూ ఇశ్రాయేలీయులకు ఉరియొగ్గుమని బాలాకుకు బోధించిన బిలాముకు క్రైస్తవసంఘము మనసులో మనదేవుడు అసహ్యించుకునే అన్యమతగ్రంథాలకూ అభిమానం దక్కేలా బోధిస్తున్న వీరికీ ఏదైనా తేడా ఉందంటారా? వీరు ఈ తరం ప్రవక్తలు కాదు,ఈ తరం బిలాములు అనేదాన్ని మనం గుర్తించాలి,వీరి అన్యబోధనుండి మన సంఘాల్ని కాపాడుకోవాలి.వీరిని గురించి అపోస్తలుడైన పేతురు గారు కూడా ఏమని రాయుచున్నారో చదవండి - రెండవ పేతురు 2:1 - "మరియు అబద్ధప్రవక్తలు ప్రజలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబద్దబోధకులుందురు; వీరు తమ్మును కొనిన ప్రభువును కూడ విసర్జించుచు, తమకు తామే శీఘ్రముగా నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భిన్నాభిప్రాయములను రహస్యముగా బోధించుదురు.

ఈ ఆర్టికల్ చదివినవారికి మరొకసారి నా వందనములు.

Add comment

Security code
Refresh

Comments  

# SuperPrasanth 2019-09-19 01:42
Good analysis. God bless your ministries.
Reply
దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల కొరకు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.