దుర్బోధలకు జవాబు
రచయిత: పి. సురేశ్ బాబు

 

యేసుక్రీస్తు దేవునికుమారుడు మాత్రమే కాదు
కుమారుడైన దేవుడు

 

సర్వోన్నతమైన నాణ్యతాప్రమాణాలు కలిగిన దేవోక్తులను, క్రైస్తవుల స్వచ్ఛమైన విశ్వాసమును అడ్డగించు లోపభూయిష్టమైన సిద్ధాంతాలు పౌలు కాలంలో పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చాయి. నాసిరకపు ప్రమాణాలు కలిగిన బోధలు నిరాధారమైన ఉపదేశాలు పుంఖానుపుంఖలుగా బయలుదేరి నాటి విశ్వాసులను ఆందోళనకు గురి చేశాయి. ఈ కారణాన్ని బట్టి పౌలు ఏ సంఘాన్ని దర్శించినా, ఏ పత్రిక వ్రాసినా హితవాక్యముతో సంఘాలను బలపరుస్తూ దుర్బోధ నిమిత్తమై జాగ్రత్త వహించమని హెచ్చరించాడు.

“క్రీస్తు యేసునందుంచవలసిన విశ్వాన పేమలుకలిగినవాడవై,నీవు నా వలన వినిన హిత వాక్య ప్రమాణమును గైకొనుము.” (2 తిమోతి 1:13)

“.... నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మాన్యమైనది గాను నిరాపేక్షమైన హిత వాక్యముతో కూడినది గాను ఉండవలెను.” (తీతు 2:8)

“మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్త గాక మరియొక నువార్తను మేమైనను పరలోకము నుండి వచ్చిన యొకదూతయైనను మీకు ప్రకటించిన యెడల అతడు శాపగ్రస్తుడవును గాక.” (గలతీ 1:8)

“....మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై యుండి, మనుష్యుల వయోపాయువుల చేత వంచనతోను,తప్పు మార్గమునకు లాగ కుయుక్తితోను, గాలికి కొట్టుకొనిపోవునట్లు, కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవుచు అలల చేత ఎగురగొట్టబడిన వారమై నట్బుండక, (పేమ కలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తువలె ఉండుటకు, మనమన్ని విషయములలో ఎదుగుదము.” (ఎఫెసీ 4:14,15)

నాటి క్రైస్తవ విశ్వాసులను పెడదోవ పట్టించు మోసపూరిత దుర్బోదకులు యేసు క్రీస్తు దైవత్వముపై నిర్దిష్టమైన అవగాహన లేక ఆయన అర్హతలకు శక్తిసామర్థ్యాలకు హద్దులు ఏర్పరచారు. యేసు క్రీస్తు కేవలం ఒక ప్రధాన దూతయని కొందరు అబద్ధికులు ప్రచారం చేస్తే, మరి కొందరు అబద్దికులు ఆయన దైవ కుమారుడే తప్ప దేవునితో సమానుడు కాడని వాదించేవారు. ఇంకొందరు అబద్ధ బోధకులైతే యేసు క్రీస్తుకు మానవత్వాన్ని మాత్రమే ఆపాదించి దైవత్వం కలిగినవాడు కాడని తర్కించేవారు. ఇలా ఎవరికి తోచినట్లు వారు ఇష్టమొచ్చినట్లు క్రీస్తును గూర్చివ్యాఖ్యానించేవారు. ఇటువంటి ఆత్మీయ పరిణతిలేని అప్రమాణిక బోధ ఆయా సంఘాలకు తగిలినప్పటికి, దీని దుష్ప్రభావం వలన ఫిలిప్పీ మరియు కొలస్సీ సంఘస్థులు మాత్రం తీవ్ర అలజడికి గురయ్యారు. ఈ కారణంగానే పౌలు యేసు క్రీస్తు దైవత్వాన్ని గూర్చి నొక్కి చెబుతూ ఈ రెండు సంఘాలకు పటిష్టమైన లేఖలు వ్రాశాడు. అప్పటి వరకు క్రీస్తు దైవత్వముపై డోలాయమానంగా ఊగులాడుతున్న నాటి సంఘ విశ్వాసులు పౌలు వ్రాసిన లేఖలు చదివి బలపరచబడి స్థిరపరచబడ్డారు.

“ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచి పెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు గాని” ......... (ఫిలిప్పీ 2:6)

ఆయనను అనుసరింవక మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్థక తత్వ జ్ఞానము చేత మిమ్మును చెరపట్టుకొని కాని పోవువాడెవడైనా ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి.” (కొలస్సీ 2 : 8)

క్రీస్తు దైవత్వాన్ని తప్పుపట్టుకొనే అబద్ధ బోధకుల బారి నుండి నాటి సంఘస్తులను దేవోక్తుల ద్వారా పౌలు కాపాడగలిగాడు. అయితే నేటికాలంలో కూడా క్రీస్తు శక్తిసామర్థ్యాలకు మహిమ ప్రభావాలకు గీతగీసి హద్దులు పరిమితులు ఏర్పరచే మతశాఖలు బయలుదేరిన దరిమిలా మనం వీరి కల్పిత సిద్ధాంతాలను కలుషిత ఉపదేశాలను ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలన్నదే ప్రశ్న. దేవుడు గొప్పవాడు. నాటి దుర్బోద ప్రభావము నుండి విశ్వాసులను కాపాడుటకు పౌలును ఎన్నుకొన్నాడు. నేటి దుర్బోధను ఖండించుటకు బైబిల్ ను మనకందించాడు.

ఇక అసలు విషయానికొద్దాం . Institute of Bible Technology వ్యవస్థాపకులైన డాక్టర్ బొంకూరి జాన్ గారు “యేసుక్రీస్తు ఎవరు" అనే 8 పేజీలు కలిగిన కరపత్రమును ఆ మధ్య ముద్రించారు. యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడే తప్ప దేవుడు కాడని దేవునితో సమానుడు కాడని తీర్మానిస్తూ జాన్ గారు తన కరపత్రములో బైబిల్లో నుండి విస్తృతమైన లేఖనాలను కోట్ చేసుకొన్నారు. పాఠకులకు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేయాలని అభిప్రాయపడుతున్నాము.

1. మనుషులు కల్పించుకొన్న సిద్దాంతాలకు అనుకూలంగా లేఖనాన్ని వక్రీకరించి కోట్చేయడం వేరు.

2. లేఖనానుసారమైన వ్యాఖ్యానానికి తగ్గట్టుగా వాక్యాన్ని కోట్చేయడం వేరు.

అసలు నోటుకు నకలు నోటుకు మధ్య వున్న తేడాను గుర్తించే వివేకం లేకపోతే మనం ఎలా మోసపోతామో, దేవోక్తికి దుర్భోధకి మధ్య వుండే తారతమ్యాన్ని పసిగట్టే లేఖన పరిణతి మనకు లేనట్లయితే అదే విధంగా మోసపోతాం. యేసు క్రీస్తును శోధించుటకు అపవాది లేఖనాన్ని కోట్ చేసినప్పటికీ, దాని ఆంతర్యాన్ని వక్రీకరించాడు. కాని క్రీస్తు వాడి కుయుక్తిని యెరిగి మరొక లేఖనాన్ని చూపించి ఎదిరించాడు. లేఖనాన్ని కోట్ చేయడం తప్పు కాదు గానీ దానికి వున్న భావాన్ని మరుగుపరచి కలుషితం చేయడం తప్పు. డాక్టర్ జాన్ గారు తన కరపత్రమును ముద్రించు విషయంలో కూడ సరిగ్గా ఇదే దోషపూరిత పరిస్థితి చోటు చేసుకొంది. తాను సొంతగా ప్రోది చేసుకొని కల్పించుకొన్న చౌకబారు వ్యాఖ్యానాలకు లేఖనాలను తగిలించుకొన్నారు తప్ప వాక్యానుసారంగా వ్యాఖ్యానిస్తూ లేఖనాలను కోట్ చేయలేదు.

వాక్యానుసారంగా వ్యాఖ్యానించకుండా లేఖనాన్ని కోట్ చేయటం తగునా?

మేమింతకీ చెప్పొచ్చేదేమిటంటే ఎంతో శ్రమించి పరిశోధించి జాన్ గారు వ్రాసిన “యేసు క్రీస్తు ఎవరు?” అనే కరపత్రాన్ని లేఖనాధారములతో తూర్పారబడుతూ సంస్కారవంతముగా ఖండిస్తూ ఈ వ్యాసాన్ని వ్రాస్తున్నాము. పాఠకులు నిశితంగా వివేచింపవలసినదని ప్రభువుపేరిట మనవి చేస్తున్నాను.

 

1).యేసు క్రీస్తును తండ్రియైన దేవుడని నమ్మి నిత్యాగ్ని దండనకు గురవుతున్న వారిని గూర్చి జాన్ గారు తన కర పత్రములో ఇలా వ్రాశారు.

 

'కాలక్రమంలో తన చిత్తములో భాగంగా దేవుడే ఏరికోరి

ఎన్నుకొన్న ఇశ్రాయేలు జనాంగము తమ స్వనీతితో ఆయనను

అర్థము చేసుకోలేక, తమను రక్షించడానికి వచ్చిన క్రీస్తును

దేవుని కుమారునిగా అంగీకరించలేక అన్యాయమైపోయారు

(రోమా 10:1-3). నాటి నుండి నేటి వరకున్న క్రైస్తవ

జనాంగములోని అనేకులు క్రీస్తు యేసును దేవుని కుమారుడిగా

అంగీకరించలేక అన్యాయమైపోతున్నారు(రోమా 1:18-31).

నేటి క్రైస్తవులలో అత్యధికులు కూడ క్రీస్తు యేసును దేవుని

కుమారుడిగా అంగీకరించక తమ స్వనీతితో యేసే తండ్రియైన

దేవుడని నమ్మి నిత్యాగ్ని దండనకు గురవుతున్నారు. పేజీ 1

విమర్శ:

క్రైస్తవశాఖలపై అవగాహనలేని డా|| జాన్ గారు ఇక్కడ పొరబడ్డారు. ఏ క్రైస్తవశాఖకు చెందిన విశ్వాసులైన యేసుక్రీస్తును దేవునికుమారునిగా అంగీకరిస్తారు. ఒకవేళ తండ్రియైన దేవుడే యేసుక్రీస్తుగా వచ్చేసాడని ఎవరైన బోధించినట్లయితే వారు లేఖనానుసారమైన క్రైస్తవులు కారని గుర్తించారు. పైగా “ నాటినుండి నేటివరకున్న క్రైస్తవ జనాంగములోని అనేకులు క్రీస్తుయేసును దేవుని కుమారుడిగా అంగీకరించలేక అన్యాయమైపోతున్నారు” అని తన వాఖ్యను సమర్థించుకొనుటకు రోమా 1:18-31 ను వ్రాసారు. కాని రోమా 1:18-31 పై జాన్ గారికి అసలు వివరణ తెలియదు. దేవుని గ్రహించక విగ్రహారాధన చేస్తున్న రోమీయులకు, అన్యులకు పౌలు ఈ వాక్యాన్ని చెబుతున్నాడే తప్ప నిత్యాగ్ని దండనకు గురౌచున్న క్రైస్తవుల కొరకు కాదు. అన్నట్టు ఏ క్రైస్తవశాఖకు చెందిన వారు యేసు క్రీస్తును దేవునికుమారునిగా అంగీకరించట్లేదో జాన్ గారు మాకు తెలియజేయాలి.

అదేవిధంగా త్రిత్వ సిద్ధాంతంపై లేఖనపరమైన అవగాహన లేని అవాంతర శాఖలు క్రీస్తును గూర్చి అసమగ్రమైన అభిప్రాయాలు కలిగివుంటాయి. అందులో ఒక వర్గంవారు తండ్రియైన దేవుడే యేసుక్రీస్తుగా వచ్చేశాడని నమ్మి అన్యాయమైపోతే, డా|| బి.జాన్ గారు లాంటి మరొక వర్గం వారు యేసును కేవలం దేవుని కుమారునిగా మాత్రమే విశ్వసిస్తూ అన్యాయమైపోతున్నారు.

 

2).లేఖనములపట్ల సరైన అవగాహన లేక, సైద్ధాంతిక నిపుణత లేని కొందరు విశ్వాసులను గూర్చి వాఖ్యానిస్తూ డాక్టర్ జాన్ గారు ఇలా వ్రాశారు.

 

తండ్రి కుమారుడు, కుమారుడే తండ్రి, ఆయనే ఈయన,

ఈయనే పరిశుద్దాత్మ అని కూడ వాదించేవారిని చూస్తే ...” (పేజీ 2,3)

విమర్శ:

లోగడ మేము సూచించినట్లు, త్రిత్వసిద్ధాంతముపై అవహగానలేని వారు తండ్రియైన దేవుడే యేసుక్రీస్తుగా వచ్చేశాడని, యేసుక్రీస్తే తండ్రియైన దేవుడని తెలిసీ తెలియని విధంగా మాట్లాడుతారు. కాని త్రిత్వసిద్ధాంతంపై అవగాహనవున్న వారెవరును అలా చెప్పరు. దేవుడు ఒక్కడే అయినప్పటికి ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉనికిని కలిగియున్నాడని చెబుతారు. ఒకే దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఎలా ఉనికి కలిగియున్నాడు అని కొందరు పాఠకులు సంశయం వ్యక్తపరుస్తారు. అయితే దీనికి కూడ మేము లేఖన ఋజువును చూపించదలచాము. తొలుత యెషయా 48:12-16 చదవండి.

“యాకోబు, నేను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు, నాకు చెవి యొగ్గి వినుము.

నేనే ఆయనను నేనే మొదటి వాడను కడపటి వాడను” యెషయా 48:12

పైన ఉదహరించిన లేఖనభాగములో మాట్లాడే వ్యక్తి ఎవరు? దేవుడే కదా! ఇదే వ్యక్తి తన సంభాషణను కొనసాగిస్తూ “ప్రభువగు యెహోవాయు ఆయన ఆత్మయు నన్ను పంపెను” అని 16వ వచనంలో మాట్లాడుతున్నాడు.

ఈ లేఖనభాగములో గుర్తించవలసిన అతికీలకమైన విషయాలు ఏమిటో ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం.

ఎ). ఈ సందర్భములో మాట్లాడే వ్యక్తి దేవుడు.

బి). మాట్లాడే ఈ వ్యక్తిని పంపినది ప్రభువగు యెహోవా మరియు ఆయన ఆత్మ.

సి). దైవత్వములోని ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఈ సందర్భములో మాట్లాడిన వ్యక్తిని పంపినట్లు మనం చదువగలం. కనుక దైవత్వములో ఎందరు వ్యక్తులను మనం ఇక్కడ చూడగలం? ముగ్గురు వ్యక్తులని చెప్పుటలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు.

ఒక తత్వవేత్త ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాన్ని మరొక తత్వవేత్త అర్థం చేసుకోగలడు. ఒక శాస్త్రవేత్త కనిపెట్టిన సూత్రాన్ని ఇంకొక శాస్త్రవేత్త ఆకళింపు చేసుకోగలడు. తత్వశాస్త్రం లోకజ్ఞానముపై, శాస్త్రజ్ఞానము ప్రకృతి ధర్మముపై ఆధారపడివుంటాయి గనుక అర్థం చేసుకోవడం పెద్ద క్లిష్టం కాదు. ఒకవేళ ఇహలోక జ్ఞానమునకు మించినది ప్రకృతి ధర్మమునకు అతీతమైనది ఏ సిద్ధాంతమైనా వున్నట్లయితే దానిని మనం అర్థం చేసుకోగలమా? హేతుబద్ధంగా తర్కబద్ధంగా ఏ కొలబద్దతోనైనా కొలవగలమా? అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు (1 కొరింథీ 2:14). దేవుడు ప్రకృతికి అతీతుడు, ఆయన క్రియలు సృష్టిధర్మానికి మించినవి అయినను మనం ఆయనను విశ్వసిస్తున్నాము. అదే విధంగా త్రిత్వసిద్ధాంతము మానవ మేధాశక్తికి అతీతమైనదై యున్నది. లౌకిక జ్ఞానముతో మనం అర్థం చేసుకోవాలనుకోవడం బుద్దిహీనతౌతుంది. దేవుడున్నాడని తెలియజేస్తున్న లేఖనమే దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉనికిని కలిగియున్నాడని తెలియజేస్తున్న కారణంగా నిరాక్షేపముగా దానిని అంగీకరించి తీరాలి తప్ప వితండవాదము చేయకూడదు.

 

4).శ్రుతి ప్రమాణాలను విశ్వసించని డా|| జాన్ గారు క్రీస్తును గూర్చి పరిపక్వతలేని సారహీనమైన విషయాలు వ్రాసి తన డొల్లతనాన్ని బట్టబయలు చేసుకున్నారు. క్రీస్తును దేవునిగా అంగీకరించేవారిని గూర్చి ఆయన తన కరపత్రములో ఇలా వ్రాశారు.

 

“యేసు నేను దేవుని కుమారున్నని ఎన్ని విధాలుగా సాక్ష్యము

చూపిన కాదు దేవుడవే పొమ్మంటున్నారు నేటి క్రైస్తవులు

(యోహాను:55:17,18). ఇదే పరిశుద్ధాత్మను దూషించడం,

ఎదిరించడం (అ.కా. 7533–51) అనియు, ఇదియే

మరణకరమైన పాపము అని ఎవరు కూడా ఆలోచించడం లేదు.”

(పేజీ 3)

విమర్శ:

ఇక్కడ జాన్గారు రెండు పొరపాట్లు చేశారు. మొదటిది యేసుక్రీస్తును దేవునిగా అంగీకరించడం మరణకరమైన పాపమని ప్రస్తావించడం. రెండవది, తన వంకర పలుకులకు లేఖనాన్ని తగిలించుకోవడం. హానికరమైన తన సిద్ధాంతాలకు లేఖనాధారం వుంటేనే తప్ప విశ్వాసులు ప్రామాణికంగా గుర్తించరని అనుకొన్నారో ఏమో జాన్ గారు తన కరపత్రములో బైబిల్ రిఫరెన్స్లు విస్తారంగా ఇచ్చారు.

యేసుక్రీస్తును దేవునిగా అంగీకరించడం పరిశుద్దాత్మను దూషించడమని కాని, ఎదిరించడమని కానీ, మరణకరమైన పాపమని కాని అపో.కా. 7:33-51లో అసలు లేనే లేదు. అవసరమైతే పాఠకులు మరలా మరలా ఆ వాక్యాన్ని చదవండి. ఒకవేళ జాన్ గారు చెప్పేది వాస్తవమైనట్లతే తోమా క్రీస్తును "నా దేవా” అని పిలిచి మరణకరమైన పాపం చేశాడా?

జాన్ గారు చెప్పినట్లు ఒకవేళ యేసు క్రీస్తును దేవునిగా అంగీకరించడం మరణకరమైన పాపమైనట్లయితే, సాక్షాత్తూ ఆ యేసు క్రీస్తే, “నేనతనికి దేవుడనై యుందును అతడు నాకు కుమారుడై యుండును” అని చెప్పాడు. ఈ విషయాన్ని యోహాను భక్తాగ్రేసుడు ప్రకటన 21:6-7లో వ్రాశాడు. యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాకపోయినట్లయితే తాను దేవుడినని ఎలా చెప్పుకొంటాడు? దీనికి సమాధానం డా|| జాన్ గారు మాకు తెలియజేయాలి. పైగా అపోస్తలుడైన యోహాను కూడ యేసు క్రీస్తును దేవునిగా నమ్మినట్లు ప్రకటన 21:6-7. బట్టి గ్రహించగలం. మరి యేసుక్రీస్తును దేవునిగా నమ్మి యోహాను భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మను దూషించి ఎదిరించి మరణకరమైన పాప ం చేసాడా? డా|| జాన్ గారు మాకు సంజాయిషీ ఇచ్చుకోవాలి. లేదా అతుకుల బొంతయైన తన కరపత్రాన్ని సవరించుకోవాలి.

యేసుక్రీస్తు దేవుడని నిరూపిస్తున్న అపొస్తలుడైన జాన్ గారి మాటలను విశ్వసిద్దామా లేక ఆయన దేవుడు కాడని డొంకతిరుగుడు మాటలు చెబుతున్న IBT జాన్ గారి మాటలను విశ్వసిద్దామా? పాఠకులు ఆలోచించండి.

 

5).బైబిల్లోవున్న వాక్యాలకు పొంతనలేని, ఉదాహరణలు పొసగని ఉపమానాలు చెప్పి ప్రజలను తప్పుడు మార్గంలో నడిపించి పతనానికి గురిచేయడం ఎంతో నేరం. అనుచిత వ్యాఖ్యలకు తగ్గట్టుగా లేఖనాన్ని బలవంతముగా తమవైపు త్రిప్పుకొని కత్తీచేసిన ఉపదేశాలను ప్రజలకు నూరిపోయడం ఎంతో ఘోరం. జాన్ గారి కరపత్రములో ఇవి ప్రస్ఫుటముగా కనిపిస్తాయి. హెబ్రీ 1:7-8ను. వక్రీకరిస్తూ జాన్గారు ఇలా ప్రస్తావించారు.

 

“దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును, నీ రాజ

దండము న్యాయార్థమైనది” (హెబ్రీ 1:7,8;కీర్తన 45:6-7).

ఇక్కడ తండ్రియే యేసు ప్రభువును దేవా! అని పిలుస్తున్నాడు

గదా! అని కొందరి వాదన. ఈ మాట యేసు లోకమునకు

రాకముందు వాక్యము కూడ దేవునిగా ఆయన యొద్ద ఉన్నప్పుడు

చెప్పినది. అయినా ఇందులో కూడ తన కుమారునితో చెప్పాడు

అని వివరంగా ఉంది.... మనము మన కుమారున్ని, కుమార్తెను

ప్రేమతో ఒరే నాన్న (డాడి అనో), ఓ మమ్మీ అనో గారాభంగా

పిలుస్తామా? లేదా? అలాగే దేవుడు తన ప్రియ కుమారున్ని

కూడ ప్రేమతో దేవా అని పిలిచాడు అని అర్థం చేసుకొని తీరాలి. (పేజీ 4)

విమర్శ:

యేసు క్రీస్తు సార్వభౌమత్వాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేస్తూ అలవోకగా వ్రాసేసారు జాన్ గారు. పైగా లేఖనం ఎటు సాగదీస్తే అటు సాగే రబ్బరు బ్యాండు లాంటిదని ఆయన ఉద్దేశం కాబోలు. క్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని జీర్ణించుకోవడం చేతకాక తన పొంతనలేని ఉదాహరణలతో వాక్యాన్ని కలుషితం చేసి అసలైన భావాన్ని మరుగుపరుచారు. హెబ్రీ 1 వ అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు దైవత్వాన్ని సూచించే అనేక విషయాలు ఇమిడియున్నాయి. వాటిలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఇక్కడ మేము ప్రస్తావించగోరుచున్నాము. దేవుడు క్రీస్తును నమస్కరించమని/ఆరాధించమని దేవదూతలకు ఆజ్ఞాపించాడు (హెబ్రీ 1:6). దేవుడు మాత్రమే ఆరాధనకు అర్హుడై యుండగా, క్రీస్తు దేవుడు కాని యెడల ఆయనను ఆరాధించమని తండ్రియైన దేవుడు దూతలకు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు? మరొక విషయాన్ని గమనించండి. దేవుడైన యెహోవా క్రీస్తును సృష్టికర్తయగు ప్రభువని, మార్పులేని వాడని, నిత్యుడని అభివర్ణిస్తూ దేవునికి మాత్రమే ఆపాదించదగిన గుణ లక్షణములను క్రీస్తుకు ఆపాదించాడు (హెబ్రీ 1:10-12).

కాబట్టి జాన్ గారు పొరబడుతున్నట్లు హెబ్రీ 1:8లో దేవుడు క్రీస్తును దేవా అని పిలవడం గారాబంతో కూడినది కాక ఆరాధనకు పాత్రుడైన దేవుడు గనుక సృష్టికర్తయైన దేవుడు గనుక, మార్పు చెందని దేవుడు గనుక, నిత్యుడైన దేవుడు గనుక దేవా అని పిలిచాడని మనం గ్రహించాలి.

యేసు క్రీస్తు దైవత్వముపై కలిగిన జటిలమైన ప్రశ్నలకు జవాబులు సంతృప్తిగా లేని కారణం చేతనో, హేతువాదుల ముస్లిముల చేతిలో చావు దెబ్బలు తినకూడదనే పిరికితనం చేతనో లేఖనాలను దారి మళ్లించడం ఆత్మీయ నేరం. బైబిల్లో వ్రాయబడిన ప్రతివాక్యానికి స్వంత వ్యాఖ్యలు పులిమి లేనిపోని ఉదాహరణలు అంటగట్టి విశ్వాసుల మనోభావాలను దెబ్బతీయడం మహా పాపం. పైగా అరచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్య కాంతిని ఆపాలనుకోవడం ఎంత అవివేకమో లేఖనాలను వక్రీకరించి యేసు క్రీస్తు దైవత్వానికి హద్దులు నిర్ణయించాలనుకోవడం కూడా అంతే అవివేకం.

 

6).క్రీస్తును మాత్రమే ఆరాధించి - పూజించమని లేఖనములో చెప్పలేదు కదా అని జాన్ గారు తన కర పత్రములో ప్రస్తావించారు.

 

“అక్కడా, ఇక్కడా, అప్పుడు, ఇప్పుడు, ఎక్కడైనా,

ఎప్పుడైనా ప్రతివాని మోకాలు యేసు నామంలో (అనగా దేవుని మాట

అయిన క్రీస్తు ద్వారానే) తండ్రియైన దేవుని ముందు మోకరిల్లాలని

చెప్పాడే గాని యేసు ముందే మోకరిల్లమని, యేసునే ఆరాధించి

- పూజించమని బైబిల్లో ఎక్కడా చెప్పలేదు కదా'! (పేజీ 6)

విమర్శ:

యేసుక్రీస్తు ఆరాధనకు అర్హుడు కానట్లయితే జ్ఞానులు ఆయనను ఎందుకు ఆరాధించారు ( మత్తయి 2:2). జ్ఞానులు ఆరాధించిన విధానము వారి ఆచారములోనో సంప్రదాయంలోనో ఒక భాగం అని జాన్ గారు చెప్పినట్లయితే అపోస్తలుడైన యోహను భక్తుడు యేసుక్రీస్తు ఆరాధనకు యోగ్యుడని ధృవీకరించాడు.

“వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల శక్తియు ఐశ్వర్యమును పొందనర్హుడని గొప్పస్వరముతో చెప్పుచుండిరి. అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమీ క్రిందను సముద్రములోను ఉన్న ప్రతి సృష్టము, అనగా వాటిలోనున్న సర్వమును - సింహాసనాసీనుడై యున్న వానికి గొర్రెపిల్లకును స్తోత్రమును ఘనతయు మహిమయు ప్రభావమును యుగయుగములు కలుగును గాకని చెప్పుట వింటిని. ఆ నాలుగు జీవులు - ఆమేన్ అని చెప్పగా ఆ పెద్దలు సాగిలపడి నమస్కారము చేసిరి” (ప్రకటన 5:13-14). ఈ లేఖన భాగమును బట్టి క్రీస్తు ఆరాధనకు పాత్రుడని మనకు నిర్థారింపబడుచున్నది.

క్రీస్తుయేసు ఆరాధనకు పాత్రుడు కాడనియు, ఒకవేళ ఆయన ఆరాధనకు పాత్రుడైనా మనము ఆయనను ఆరాధించకూడదనియు భిన్నముగా వ్రాస్తు డా|| జాన్గారు క్రైస్తవ విశ్వాసులను పెడదోవ పట్టిస్తున్నారు. ఇందుకు ఋజువు....

“ఆయన అనగా క్రీస్తు స్తోత్రించటానికి అర్హుడైనా, మనం

ఆయనను స్తుతించగూడదన్న మాట ”

( డా|| జాన్గారు వ్రాసిన దేవుడెవరు, 2007 ఎడిషన్ పేజీ. 80)

కాని లేఖనమేమీ సెలవిస్తున్నదో పరిశీలించి తెలుసుకొనుట ప్రతి క్రైస్తవుని బాధ్యత. మేము చెప్పినా, జాన్ గారు చెప్పినా, పరలోకము నుండి దూతయే దిగి వచ్చి చెప్పినా అది లేఖనాధారమైన బోధ కాని యెడల అలా బోధించినవాడు శాపగ్రస్తుడని లేఖనం స్పష్టం చేస్తున్నది ( గలతీ. 1:8-9).

యేసుక్రీస్తును ఆరాధించకూడదని లేఖనాలు ఎక్కడా మనకు బోధించుట లేదు ఐతే దానికి భిన్నంగా అనేకులు ఆయను మొక్కినట్లుగా కొత్త నిబంధన స్పష్టం చేస్తున్నది. క్రీస్తు తనకు మొక్కిన వారి మనవులను మన్నించి, వారి అవసరతను తీర్చి, వారిని దీవించినట్లు ప్రతి సందర్భములోను మనం చదవగలం.

నన్ను మొక్కవద్దని కాని, అలా మొక్కుట మొదటి ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించినట్లవుతుందని కాని, క్రీస్తు తనను ఆరాధించిన వారికి చెప్పిన దాఖలాలు ఏ ఒక్క సందర్భములోను మనకు కనిపించవు. ఒకవేళ మొక్కుట ఆరాధించుట ఒకటి కాదని జాన్ గారు వాదించినట్లయితే ఈ రెంటి మధ్య బేధమేమియు లేదని క్రీస్తు స్పష్టము చేసాడని మేము జ్ఞాపకం చేస్తున్నాము. లూకా. 4:7లో “నన్ను మొక్కితివా' అని అపవాది ఆయనను శోధింప ప్రయత్నించినప్పుడు క్రీస్తు ఏమని జవాబు చెప్పెను? నీ దేవుడైన ప్రభువునకు మొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెననెను. గనుక మొక్కబడుట కేవలం దేవునికి మాత్రమే చెందునని క్రీస్తు ధృవీకరించాడు. తాను దేవుడైయుండని యెడల మ్రొక్కబడుటకు నిరాకరించియుండెడివాడు కదా! కానీ ఆయనను మొక్కిన వారిని ఆయన ఆటంకపరచలేదు, వ్యతిరేకించనూలేదనే విషయాన్ని లేఖనాలు ఋజువు చేస్తున్నాయి. మత్తయి. 8:2; 14:33; 15:25.

ఐతే, ఇది సిలువ వేయబడక మునుపు జరిగినదని, సిలువవేయబడిన తరువాత ఆయననెవరు మొక్కలేదని ఒకవేళ జాన్గారు వాదిస్తే మత్తయి 28:9;17లో మరలా యేసు క్రీస్తును తన శిష్యులు మొక్కినట్లు మనం చదువుతాం. ఇది సిలువవేయబడి, మరణించి పునరుత్థానడైన క్రీస్తు విషయమై చెప్పబడినది. మత్తయి 28:17 లో కొందరాయనను ఆరాధించారని, మరికొందరు సందేహించారని వ్రాయబడియున్నది. మేము ఆయనను మొక్కినవారితో ఏకీభవిస్తున్నాము ఆరాధిస్తున్నాము, కాని డా|| జాన్ గారు మాత్రం ఈ విషయమై యింకను సందేహించుట బహు శోచనీయం. ఇంకాస్త ముందుకు వెళితే మనుషుల చేత మాత్రమే కాదు దేవదూతలచేత సహితం క్రీస్తు ఆరాధింపబడాలనిస్వయంగా తండ్రియైన దేవుడే ఆజ్ఞాపించాడు(హెబ్రీ. 1:6) అంతేకాదు, పరలోకమందును భూమియందును భూమిక్రిందనువున్న సృష్టమంతయు దేవునిని మరియు గొఱ్ఱపిల్లను ఆరాధించినట్లు ప్రకటన 5:11-13 లో మనం ఇదివరకే చదవాము. కనుక క్రీస్తును ఆరాధించే విషయమై జాన్ గారు బోధిస్తున్న సంగతులు దుర్బోధలని పాఠకులు గుర్తెరగాలి.

 

7).డా|| జాన్ గారు తన ఉపన్యాసములలో తనకు అర్థం కాని ప్రతి వాక్యానికి మింగుడు పడని లేఖనానికి తప్పుడు విశ్లేషణను తగిలించి విశ్వాసులకు నూరిపోస్తారు. ఈ విషయాన్ని మనం ఆయన కరపత్రములోనుండే చదువుదాం. క్రీస్తు దేవుని కుమారుడే తప్ప దేవునితో సమానుడు కాడని తెలియజేస్తూ జాన్ గారు ఇలా వ్రాసారు.

 

“మనమంతా తండ్రియైన దేవుడు కాదుగదా! ఆయనతో

సమానులము కూడా కాదు. ఆయనకు పిల్లలము మాత్రమే.

అలాగే ప్రభువైన యేసు కూడా ఆయన స్వరూపములో ఉన్నా

నిజమైన దేవుని కుమారుడే తప్ప తండ్రియైన దేవుడే కాదు.

దేవునితో సమానుడు కూడా కాదు (యోహాను 10:29; 13:16;

14:28; యెషయా 40:18, 25; 46:9). (పేజీ 5)

విమర్శ:

బైబిలు లోతుగా పరిశోధించి MB.Th, Ph.D చేసిన డా|| జాన్ గారు క్రీస్తును గూర్చి నాణ్యమైన హితోక్తులు వ్రాయాల్సిందిపోయి, పెన్నుంది కదా అని ఇష్టమొచ్చినట్లు వ్రాసేసారు. పైగా తాను మిశ్రమము చేసి బయటకు తీసిన సిద్ధాంతాన్ని కనీసం లేఖనముతో కూడా పోల్చిచూడకుండ కీలకమైన తప్పులు వ్రాసారు. తండ్రియైన దేవుని స్వరూపంలో నిర్మింపబడిన మనము దేవునికి ఎలా కుమారులమైయ్యామో అలాగే క్రీస్తు కూడా దేవుని స్వరూపం కలిగిన కుమారుడే తప్ప దేవునితో సమానుడు కాడని జాన్గారి ఉద్దేశం. అయితే ఇది క్రీస్తు విషయమై జాన్గారికి వున్న అవగాహనాలోపమే తప్ప లేఖనము మాత్రము అలా చెప్పడం లేదు. ఇప్పుడు జాన్గారి వాఖ్యలను లేఖనకాంతితో బేరీజు వేద్దాం. దేవునికి మనకి మధ్యవున్న కుమారత్వం వేరు, దేవునికి యేసుక్రీస్తుకి మధ్యవున్న కుమారత్వం వేరు. పాఠకులు దీనిని శ్రద్ధగా గమనించాలి లేకపోతే లేఖనము అర్థం చేసుకోవటం చేతగాక మోసపోయిన డా|| జాన్ గారిలాగే పాఠకులు కూడా మోసపోయే ప్రమాదం వుంది.

యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమాడైయుండియు దేవునికి గల అపారశకి, త్రికాల జ్ఞానం, సృజనాత్మకత మొదలైనవన్నియు క్రీస్తులో వున్నాయి. కాని మనము దేవుని కుమారులమైయుండియు ఇలాంటి సహజసిద్ద దైవారతలను కలిగిలేము. ఒకవేళ కలిగివున్నట్లయితే అపవాది చేత మోసగింపబడేవారము కాము. శరీరధారిగా భూమిమీదకు వచ్చిన క్రీస్తు, శ్రేణి(ర్యాంక్) విషయములో తనకంటే తండ్రి గొప్పవాడని అన్నాడే తప్ప, శక్తి సామర్థ్యాలలో, దైవిక గుణలక్షణాలలో కాదు.

యేసు క్రీస్తు దేవునితో సమానుడు కాడని వ్రాస్తూ జాన్ గారు పెద్ద పొరపాటే చేసారు. ఏదైనా ఒకానొక సిద్దాంతాన్ని తప్పుగా నిరూపించాలంటే దానికి మించిన ప్రమాణాలు కలిగిన మరొక సిద్ధాంతం మన యొద్ద వుండి తీరాలి. పరమ ప్రామాణికమైన బైబిలుకు మించిన కొలబద్ద ఈ ప్రపంచములో లేదని క్రైస్తవుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. “ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచి పెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదని” క్రీస్తు గూర్చి పౌలు వ్రాసిన లేఖనాన్ని వక్రీకరించి క్రీస్తు దేవునితో సమానుడు కాడని జాన్ గారు తన కరపత్రములో వ్రాసుకొన్నారు.ఈ విషయాన్ని ఆయన ఏ ప్రమాణాన్ని కొలబద్దను అనుసరించి వ్రాశారో మాకు తెలియజేయాలి. పైగా క్రీస్తు ఏ విషయములో దేవునితో సమానుడు కాడో కూడా మాకు జాన్ గారు తెలియజేయాలి.

యేసు క్రీస్తు తండ్రి కంటే గొప్పవాడు కాడని తెలియజేయుటకు జాన్ గారు యోహాను 10:29ను కోట్ చేశారు తప్ప 30వ వచనమును మాత్రం వదిలి పెట్టేసారు. యేసు సర్వాధికారమంతా ఆ 30వ వచనములోనే నిక్షిప్తమై యున్నదని పాఠకులు గ్రహించాలి.మేము మరలా మరలా పునరుద్ఘాటించేది ఏమిటనగా శరీరధారిగా భూమికి వచ్చిన క్రీస్తు శ్రేణి (ర్యాంక్) విషయంలో తన కంటే తండ్రి గొప్పవాడని అన్నాడే తప్ప శక్తి సామర్థ్యాలలో కాదు. దైవత్వం విషయంలో మాత్రం తండ్రితో క్రీస్తు ఏ మాత్రం తక్కువ వాడు కాదు. పైగా తండ్రి వలనే నిత్యత్వము నుండి నిత్యత్వము వరకు ఉన్నవాడై యున్నాడు. ఈ తేడాను అర్థం చేసుకోవడం తెలియని జాన్ గారు యేసు క్రీస్తు దేవునితో సమానుడు కాడని సరిపెట్టుకొని ఎడ్జస్టయిపోయారు.

 

8.యేసు క్రీస్తు దైవత్వాన్ని అదుపు చేయుటకు జాన్ గారు శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేసి కొన్ని తర్కబద్ధ వ్యాఖ్యలు పోగు చేసుకొన్నారు. అవి ఆయన కరపత్రము నుండే పరిశీలిద్దాం.

 

“నేను మొదటి వాడను, కడపటి వాడను జీవించువాడను,

మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడై యున్నాను

(ప్రకటన 1:8; 22:13). ఇక్కడా ప్రభువు చాలా స్పష్టము గానే

మాట్లాడాడు. దేవుని సృష్టిలో మొదట పుట్టినవాడను నేనే

(సామెతలు 8:22-31; కొలస్సీ 1:15-17). ఆయనకిష్టమైన

వారిలో నేనే కడపటి వాడను. జీవించువాడనే గాని

జీవింపజేయగలవాడనైన తండ్రిని అనలేదు గదా! అలాగే

మృతిపొంది, తిరిగి లేచి పరలోకము చేరిన వారిలో కూడా

మొదటి వాడను. నాకు ఆది, అంతము లేదు. ఎందుకంటే

దేవుని వాక్యముగా ఆయన ఉన్నప్పటి నుండి ఉన్నాడు.” (పేజీ 5-6)

విమర్శ:

జాన్గారు సూత్రప్రాయంగా వెల్లడించిన పైవిషయంలో కూడ అతి భయానకమైన పరస్పరవైరుధ్యాలు దొర్లినవి. వాటిని ఇప్పుడు చూద్దాం. కొలస్సీ 1:15లో గల “ఆదిసంభూతుడు” అనే మాటకు నిర్వచనాన్ని దాని సందర్భములోనే వెదకడం సముచితం. ఆదిసంభూతుడు అని చెప్పబడిన మాటను బట్టి క్రీస్తు మొదట పుట్టినవాడని డా|| జాన్గారు గ్రుడ్డిగా వివరణ ఇవ్వడం హాస్యాస్పదం కాకపోతే మరేమిటి? సమస్తానికి ఆధారభూతుడైన క్రీస్తు అసలు ఆసంభూతుడెలా అయ్యాడో కొలస్సీ 1:18లో స్పష్టంగా చెప్పబడినది.

".... ఆయన ఆదియై యుండి మృతులలో నుండి లేచుటలో

ఆది సంభూతుడాయెను.”

అనగా అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యత కలుగు నిమిత్తము ఆయన ఆదిసంభూతుడు అనే బిరుదును కలిగియున్నాడే తప్ప ముందు పుట్టినవాడని అర్థం కాదు.

ఇకపోతే క్రీస్తు పుట్టుకను గూర్చి జాన్ గారు వ్రాస్తూ పెద్ద పొరపాటులో ఇరుక్కొన్నారు. “దేవుని సృష్టిలో మొదట పుట్టిన వాడను నేనే” అని ఒక వైపు వ్రాస్తూ మరోవైపు “నాకు ఆది అంతము లేదు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యముగాఆయన ఉన్నప్పటి నుండి వున్నాను' అని వ్రాసారు. ఇంతకీ మా సందేహమేమిటంటే దేవుని సృష్టిలో పెదటిగా పుట్టిన రీస్తు వాక్యముగా దేవుడున్నప్పటి నుండి ఉనికిలో ఉండుట ఎలా సాధ్యం? క్రీస్తు దేవుని సృష్టియైనాయై యుండాలి లేదా సృష్టికర్తయైనా అయియుండాలి. క్రీస్తు దేవుడున్నప్పటి నుండి వాక్యముగా ఉన్నాడని జాన్గారు అంగీకరించిన కారణాన మరొకరిచే సృజింపబడే అవసరత లేకుండా క్రీస్తు ఎలా ఉనికిలో వున్నాడో జాన్ గారు మాకు వివరణ ఇవ్వాలి. లేదా తన కరపత్రమును సవరించుకొనే పనిలో పడాలి.

 

9).ఉన్నవాడైన దేవునికి, మధ్యలో కలిగిన మనకు వ్యత్యాసం తెలియక డా|| జాన్గారు ఏవేవో వ్రాసేసారు. అవి ఆయన వ్రాతల్లోనే చదువుదాం.

 

“నాకు ఆదిఅంతము లేదు. ఎందుకంటే దేవునివాక్యముగా

ఆయన ఉన్నప్పటి నుండి ఉన్నాను. ఇప్పుడు కుమారునిగా

ఆయన కుడిపార్శ్వమున ఎల్లప్పుడు ఉంటాను అన్నాడు. ఇందులో

అబద్ధము లేదు సత్యమే చెప్పాడు. అలాగే ప్రతి మనిషి ఆత్మకు

కూడా వుంది. అంతము లేదు. సృష్టికి ముందే దేవునిలో ఉన్నాము

(కీర్తన 90:1). తర్వాత మనం మనీషిగా వచ్చాము. ఆ తర్వాత

యుగయుగములు ఉంటే నిత్యత్వములో కానీ నిత్యాగ్ని

దండనలోగాని ఉంటాము గదా! మనలను దేవుళ్ళుగా దేవుడే

పిలిచాడు(కీర్తనలు 82:1-6, యోహాను 10:34-36). దానికి

తగ్గట్లు బ్రతికి దేవుని యొద్దకు చేరాలి గాని మనమంతా

యెహోవాలము ఎలా కాదో, తన ప్రియకుమారుడైన యేసు

కూడా అంతే.” (పేజీ 6)

విమర్శ:

గమనిక:- జాన్గారు లేఖనవిషయంలో తొట్రిల్లారు. తండ్రి కుడిపార్శ్యమున ఎల్లప్పుడు వుంటానని యేసు చెప్పినట్లు జాన్గారు వ్రాసారు. “నేను ఎల్లప్పుడు దేవుని కుడిపార్శ్యమున వుంటానని క్రీస్తు చెప్పినట్లు బైబిల్లో ఆధారమేమైన కలదా?” జాన్ గారు మాకు ఆధారం చూపించాలి. బైబిల్ నిపుణులైన డా|| జాన్గారు మరోసారి తొట్రుపడ్డారు. సృష్టికి ముందే దేవునిలో వున్నామని తేల్చి చెప్పుటకు కీర్తన 90:1 పరిగణలోనికి తీసుకొన్నారు. కాని సృష్టికి ముందే దేవునిలో మనమందరము ఉన్నామని నిర్ధారించుటకు ఈ లేఖనంలో ఏ ఆస్కారం లేదు. మనుష్యుల తరములను గూర్చి ఉద్దేశిస్తూ మోషే “తరములు” అనే మాటను ప్రయోగించాడే తప్ప దేవునికి చెందిన తరంకాదు. తరమైనా, యుగమైనా, కాలమైనా, సమయమైనా మనకు చెందినదైయుంటుంది తప్ప దేవునికి ఇవేవి చెందవు. మనము కాలము లోపల వుండువారము కాని దేవుడు కాలమునకు వెలుపల వుండువాడు. కీర్తన 90:1లోని “తరములు” అనే మాట “మానవ తరమే'' తప్ప దైవికతరము కాదని మనకు ద్వితి 32:7-8 చదివితే స్పష్టముగా అర్థమవుతుంది.

కనుక ఇకముందు లేఖనాలకు భావం చెప్పేముందు జాన్గారు జాగ్రత్తపడితే మంచిదని మా అభిప్రాయం.

 

10).యేసును గూర్చి మనం వ్యాఖ్యానించే సమయంలో రెండునాల్కల ధోరణి మనం కలిగియుండకూడదని జాన్గారు వ్రాసారు.

 

"......యేసు దేవుడా? దేవుని కుమారుడా? అని ప్రశ్నిస్తున్న

ప్రతి వారికి యేసే నిజమైన దేవునికుమారుడైన క్రీస్తు అని ఒకే

సమాధానం చెప్పాలి. కానీ ఆయనే దేవుడు అనిగాని, దేవుడు

మరియు దేవుని కుమారుడు కూడా అని రెండునాల్కలతో

మాట్లాడకూడదు.” (పేజీ 7)

విమర్శ:

యేసు దేవునికుమారుడు మాత్రమేకాక కుమారుడైన దేవుడని లేఖనం స్పష్టం చేస్తున్నది. యేసు యొక్క దైవత్వము మరియు కుమారత్వము పరస్పర వైరుద్ధ్యాలు కావు కాని ఒకే సత్యానికి గల రెండు విభిన్నకోణాలు. కాబట్టి ఇది రెండునాల్కల ధోరణి అనబడదు. ఇలాంటి దృష్టాంతం మరొకటి చూద్దాం. లోకపాపములను మోసికొనిపోవు “దేవుని గొర్రెపిల్ల” అని యోహాను 1:36లో మనం చదువుతాం. అదే యోహాను 10:14లో నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అని ఉన్న వాక్యం కూడా చదువుతాం. ఈ రెండు వాక్యాలు క్రీస్తుకు సంబంధించిన వాక్యాలేనని మనందరికి విధితమే. మరైతే ఆయన గొర్రెపిల్లా లేక గొర్రెల కాపరియా? లేఖనానుసారంగా అంగీకరించాలంటే రెండింటిని అంగీకరించి తీరాలి. అలాగని దీనిని రెండునాల్కల ధోరణి అందామా?

ఇక జాన్ గారి విషయానికొస్తే ఆయన మాటలు మరీ అస్తవ్యస్తముగాను అసంబద్దముగాను వున్నాయి. ఒకవైపు యేసు దేవుడని అంగీకరిస్తూ తన కరపత్రపు ముగింపులోకి వచ్చేసరికి దేవుని కుమారుడని వ్రాసుకొన్నారు. అనగా 4వ పేజీ 3వ లైన్లో “ఈ భూలోకానికి రాకముందు వాక్యము కూడా దేవుడైయుండెను” అని వ్రాస్తూ 7వ పేజీ చివరి పేరాలో మాత్రం “యేసే నిజమైన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని ఒకే సమాధానం చెప్పాలి” అని వ్రాసుకొన్నారు. మరి దీనినేమనాలి? క్రీస్తు దైవత్వపు విషయంలో విశ్వాసులను దారిమళ్లింపు చర్యలకు పాల్పడి చివరికి జాన్గారే దారి తప్పిపోవడం హాస్యాస్పదంగా వుంది.

 

11).కష్టతరంకాని లేఖనాలకు లౌకిక ఉదాహరణలు తగిలించి, కష్టతరమైన లేఖనాలను వివరించవలసివస్తే వాటిని పరిగణలోనికి తీసుకోకుండా దాటివేయడం మనం జాన్గారి కరపత్రములో గమనించవచ్చు.

 

“ఇంకా రోమా 9: 5లోని తర్జుమా తప్పును, తీతు 2:13లోని

అచ్చు తప్పును గూర్చి కూడా వివరించాలంటే స్థలం సమయం

లేదు గనుక క్లుప్తంగా కొన్నింటిని మాత్రమే వ్రాశాను.” (పేజీ 7)

విమర్శ:

కనీసం తెలుగు బైబిలు మీద ప్రాథమిక అవగాహన కూడా లేని డా|| జాన్గారు రోమా 9:5ను మరియు తీతు 2:13 ను వివరించుటకు బదులు తర్జుమా తప్పు అచ్చు తప్పు అని సింపుల్గా తేల్చిపడేసారు, ఐతే తాను వ్రాసిన " దేవుడెవరు” , “సిలువవేయబడిన క్రీస్తు' అనే పుస్తకాల్లో సదరు వాక్యాలకు సంబంధించిన వివరణ ఇచ్చారు. బైబిల్ సొసైటీ వారు ముద్రించిన తెలుగు బైబిల్లో ఈ వాక్యాలు కామా లేని కారణంగా కేవలం క్రీస్తుకు చెందిన వాక్యాలుగానే గుర్తింపబడుతున్నాయని, కామాను జోడించి చదువుకున్నట్లయితే అవి క్రీస్తుతో పాటు తండ్రికి కూడా చెందినవిగా కనబడతాయని ఆయన హితవుపలికారు. (సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు అను పుస్తకం, 9 నుండి 12 పేజీలు చదవండి, దేవుడెవరు 84 పేజీ చదవండి)

ఈ రెండువాక్యముల పరిశీలన, పరిశోధన నిమిత్తమై 4, 5 ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్లు మరియు కాథలిక్ అనువాదమును ఆశ్రయించారు తప్ప మూలభాషయైన గ్రీకును సంప్రదించలేదు.ఈ కారణంచేత తన పరిశోధనలో సత్ఫలితాలను పొందాల్సిన జాన్ గారు తనకు తెలియకుండానే నిష్ప్రయోజనమైన అన్వేషణలో పడిపోయారు, పురోగమనానికి వెళ్లాల్సిందిపోయి తిరోగమనానికి వెళ్లిపోయారు. అదేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

డా|| జాన్ గారు చెప్పిన రీతిగా రోమా 9:5లో “ఈయన సర్వాధికారి” అనే మాట తరువాత కామా పెట్టటానికి మూలభాషయైన గ్రీకులో ఏ ఆస్కారము లేదు. పైగా దేవుడు నిరంతరము స్తోత్రారుడు అని తర్జుమా చేయబడిన గ్రీకులోని “థియోస్యులో గెతోస్ ” అనే పదాలకు మధ్య “ఎస్టీన్” అనే పదములేని కారణాన ఈ రెండు వివరణలను కామాను ఇరికించి విడదీయడానికి అవకాశములేదని అర్థమగుచున్నది. కనుక ఇది క్రీస్తుకే చెందిన వివరణగా నీరూపింపబడుచున్నది.

అదే విధంగా తీతు 2:13 లో ఉన్న వాక్యాన్ని డా|| జాన్గారు వివరించిన విధంగా “మహాదేవుడు” అనే పదము తండ్రియైన దేవునికి, “మనరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు” అనే పదము క్రీస్తుకు ఆపాదించుటకు గ్రీకు మూలభాష లో లేశమాత్రమైనను ఆధారము లేదు. గ్రీకుభాషలో “యోగాలోవ్ ధియెవ్ కయి సొటరోస్” అనే మాట ఒకనిని ( క్రీస్తును) గూర్చి మాత్రమే ప్రస్తావించి మన ప్రొటెస్టంట్ బైబిల్ తర్జుమాను సమర్థిస్తున్నది.

ఒకవేళ జాన్గారు చెబుతున్నట్టు “మహాదేవుడు” అనేమాట తండ్రికి "మనరక్షకుడగు యేసుక్రీస్తు అనే మాట క్రీస్తుకు ఆపాదించబడినట్లయితే గ్రీకులో ఈ వచనం ఇలా వుండాలి.

* మెగాలోవ్ థియోవ్ కయి హ ఫోటోస్” .

కాని “హ” అనే శబ్దం (propositave Article) అక్కడ లేని కారణం చేత ఈ వచనంలో పేర్కొనట్లు “ థియోవ్” (దేవుడు) అనేమాట క్రీస్తుకు చెందినదిగా ఇదీమీద్దముగా నిరూపించబడుతున్నది. ఇక జాన్ గారి పరిశీలన విషయానికొద్దాం. రోమా 9: 5ను తీతు 2:13ను విశదీకరించడానికి ఆయన నాలుగైదు ఇంగ్లీషు ఎడిషన్లు చూసాను అని నామమాత్రంగా చెప్పుకున్నారు తప్ప అసలు అవి ఏ ఎడిషన్లో ఎవరు పబ్లిష్ చేసినవో ఋజువులు చూపించలేదు. పైగా తనవాదనను బలపరచుకొనుటకై రోమన్ కాథలిక్ అనువాదమును ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు. ఐతే కాథలిక్ అనువాదకులు ముద్రించిన పవిత్రగ్రంథములో అవకతవకలు వెలుగుచూస్తాయని ముందుగానే గ్రహించి వారు ఇలా మనవి చేస్తారు.

“ఇట్టి బృహత్కార్యములో ఎంత జాగ్రత్త వహించినను కొన్ని పొరపాట్లు దొరలుట

సహజము. పాఠకులు వాటిని వీలైనంత త్వరలో మాకు తెలియజేయుదురు

మలిముద్రణామకాశము కలిగినపుడు వానిని సవరించుటకు తప్పక యత్నింపగలము”

( పవిత్ర గ్రంథము పరిచయము చదవండి)

అలా వారికి తెలియకుండా రోమా 9: 5లో తీతు 2:13లో కామాలు ముద్రింపబడిన అనువాదమును తీసుకుని జాన్గారు తన వాదనకు బలాన్ని చేకూర్చుకునే పనిలో పడిపోయారు. కనుక కేథలిక్ అనువాదుము నుండి తీసుకున్న ఆ ఆధారం చెల్లుబాటు కాదు, చెలామణీ అవదు. ఇక ఆయన పరిశీలించి, పరీక్షించిన నాలుగైదు ఇంగ్లీషు ఎడిషన్లు గ్రీకు బైబిలుకంటే ప్రమాణికమైనవి కావని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు. సింహాగర్జనలాంటి గ్రీకు బైబిలే యేసుసర్వోన్నతుడైన దేవుడని మహాదేవుడని నిరూపిస్తున్న దరిమిలా ఆ భాషలో నుండి అనువదింపబడిన ఇంగ్లీషు ఎడిషన్లు లక్షలుకొలదిగా వున్నా లెక్కకు రావు.

ఒకవేళ మేము ఇస్తున్న గ్రీకు బైబిలు వివరణను బట్టి జాన్గారు విబేధించినట్లయితే మావాదన తప్పని నిరూపించాలి.

తెలుగు బైబిల్లో తర్జుమా తప్పులు అచ్చుతప్పులు ఉన్నాయనే విషయం వాస్తవమే. ఆ విషయాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని తేటగా ముద్రింపబడిన లేఖనాలను వక్రీకరించాలనే ప్రయత్నం అయోమయానికి, దిక్కు తెలియని పరిస్థితికి నడిపిస్తుంది.

డా|| జాన్ గారి కలము నుండి జాలువారిన “యేసుక్రీస్తు ఎవరు?” అనే కరపత్రములో గల అనేక తప్పులలో కొన్నిటిని మాత్రమే తీసి జవాబులు అడుగదలచాము. జాన్ గారికి మాకు మధ్య ఎటువంటి అంతర్గత విభేదాలు కాని పొరపొచ్చాలు కాని లేవు. ఉన్నవల్లా సైద్ధాంతిక విభేదాలే. లేఖనాన్ని వక్రీకరించి క్రీస్తుసువార్తను అల్పస్థాయికి దిగజార్చే వారెవరితోనూ మేము రాజీపడము. ఈ విషయంలో మాకు జాన్ గారు కూడ మినహాయింపు కాదు. ఉన్నవి తీసివేయకుండా లేనివి కలపకుండా లేఖనానుసారమైన సువార్త సేవ గనుక చేస్తున్నట్లయితే మా ప్రార్థన సహకార సహవాసాలు జాన్గారికి ఎల్లప్పుడూ వుంటాయని చెప్పడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. అలాగే లేఖనాన్ని దారి మళ్లించి హానికరమైన సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించినట్లయితే వాటిని ఆత్మఖడ్గంతో ఖండించే విషయంలో కూడా మేము ఏ మాత్రం సందేహించము. కనుక ఆయన విడుదల చేసిన కరపత్రము నుండి అంశములను సహేతుకంగా విమర్శించి ప్రశ్నలు రాబట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. జాన్గారు ఇక నుండి తన కరపత్రమును దిద్దుబాటు చేసుకొనే పనిలో పడతారో లేక మా వాదనను ఎదుర్కొని చర్చకు సిద్ధపడతారో ఆయన ఇష్టమునకు విడిచి పెడుతున్నాము. కాబట్టి మాకు సమాధానాలు చెప్పేవరకూ లేదా తన కరపత్రమును సవరించుకొనే వరకూ మా సవాల్ ఆయనపై నీలిచే వుంటుంది. mail@truth. CO.in ద్వారా మీ అభిప్రాయములను సందేహములను మాతో పంచుకోండి.

 

 

Add comment

Security code
Refresh

దుర్బోధలకు సరైన సమాధానాలు కనెక్ట్ అవ్వండి

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు  ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ,  ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది.   అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.