బైబిల్

  • 1 కొరింథీయులకు అధ్యాయము-3
0:00
0:00
ఈ క్రింది బైబిల్ కు క్రాస్ రెఫెరెన్సులు, స్ట్రాంగ్స్ నంబర్స్ జత చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ ప్రక్రియ పూర్తవ్వడానికి ఇంకొంత కాలం పడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ అతి త్వరలో పూర్తయ్యి, విశ్వాసులకు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చులాగున దయచేసి ప్రార్ధించండి.
గ్రంథము
అధ్యాయము
Hebrew/Greek Numbers
TSK References
1

సహోదరులారాG80, ఆత్మసంబంధులైనG4152 మనుష్యులతో మాటలాడినట్లుG5613 నేనుG1473 మీతోG5213 మాటలాడG2980లేకG3756పోతినిG1410. శరీర సంబంధులైనG4559 మనుష్యులేG5613 అనియు, క్రీస్తుG5547నందుG1722 పసిబిడ్డలేG3516 అనియు, మీతో మాటలాడవలసివచ్చెను.

2

అప్పటిలో మీకు బలము చాలకG1410పోయినందునG3768 పాలతోనేG1051 మిమ్మునుG5209 పెంచితినిG4222గాని అన్నముతోG1033 మిమ్మునుG5209 పెంచలేదుG3756. మీG2075రింకనుG2089 శరీరసంబంధులై యుండుటG4559వలన ఇప్పుడుG3568నుG2089 మీరు బలహీనులైG1410 ¸

3

మీG5213లోG172 అసూయయుG2205 కలహమునుG2054 ఉండగా మీరు శరీరసంబంధులైG4559 మనుష్యG444రీతిగాG2596 నడుచుకొనువారుG4043 కారాG3780?

4

ఒకడుG5100 నేనుG1473 పౌలువాడనుG3972, మరియొకడుG2087 నేనుG1473 అపొల్లోవాడనుG625, అని చెప్పునప్పుడు మీరు ప్రకృతిసంబంధులైన మనుష్యులుG4559 కారాG3780?

5

అపొల్లోG625 ఎవడు?G5101 పౌలెG3972వడు?G5101 పరిచారకులేG1249 గదా. ఒక్కొక్కరికిG1538 ప్రభుG2962వనుగ్రహించినG1325 ప్రకారముG5613 వారిG3739 ద్వారాG1223 మీరు విశ్వసించితిరిG4100

6

నేనుG1473 నాటితినిG5452, అపొల్లోG625 నీళ్లుపోసెనుG4222, వృద్ధిG837 కలుగజేసిన వాడు దేవుడేG2316

7

కాబట్టిG5620 వృద్ధి కలుగజేయుG837 దేవునిలోనేG2316 గానిG235, నాటువానిలోనైననుG5452 నీళ్లు పోయువానిలోనైననుG4222 ఏమియులేదుG3777.

8

నాటువాడునుG5452 నీళ్లుపోయువాడునుG4222 ఒక్కటేG1520. ప్రతివాడుG1538 తాను చేసినG2398 కష్టముG2873కొలదిG2596 జీతముG3408 పుచ్చుకొనునుG2983.

9

మేముG2070 దేవునిG2316 జతపనివారమైG4904 యున్నాము; మీరుG2075 దేవునిG2316 వ్యవసాయమునుG1091 దేవునిG2316 గృహమునైయున్నారుG3619.

10

దేవుడుG2316 నాకG3427నుగ్రహించినG1325 కృపG5485చొప్పునG2596 నేను నేర్పరియైన శిల్పకారునివలె పునాదిG2310వేసితినిG5087, మరియొకడుG243 దాని మీద కట్టుచున్నాడుG2026; ప్రతివాడుG1538 దానిమీదG2026 ఏలాగుG4459 కట్టుచున్నాడో జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెనుG991.

11

వేయబడినదిG2749 తప్ప, మరియొకG243 పునాదిG2310 ఎవడునుG3762 వేయనేరడుG5087; ఈ పునాదిG2310 యేసుG2424క్రీస్తేG5547.

12

ఎవడైననుG1536G5126 పునాదిG2310మీదG1909 బంగారముG5557, వెండిG696, వెలగలG5093 రాళ్లుG3037, కఱ్ఱG3586, గడ్డిG5528, కొయ్యకాలుG2562 మొదలైనవాటితో కట్టినయెడల,

13

వాని వానిG1538 పనిG2041 కనబడునుG5318, ఆG3588 దినముG2250 దానినిG తేటపరచునుG1213, అది అగ్నిG4442చేతG1722 బయలుపరచబడునుG601. మరియుG2532 వాని వానిG1538 పనిG2041 యెట్టిదో దానినిG2076 అగ్నియేG4442 పరీక్షించునుG3697.

14

పునాదిమీదG2026 ఒకడుG1536 కట్టినG3306 పనిG2041 నిలిచినయెడల వాడు జీతముG3408 పుచ్చుకొనునుG2983.

15

ఒకనిG1536 పనిG2041 కాల్చివేయబడినG2618 యెడల వానికి నష్టముG2210 కలుగును; అతడుG848 తనమట్టుకు రక్షింపబడునుG4982 గానిG1161 అగ్నిలోG4442 నుండిG1223 తప్పించుకొన్నట్టుG5613 రక్షింపబడునుG4982.

16

మీరు దేవునిG2316 ఆలయమైG3485 యున్నారనియు, దేవునిG2316 ఆత్మG4151 మీG5213లోG1722 నివసించుచున్నాడనియుG3611 మీరెరుG1492గరాG3756?

17

ఎవడైననుG1536 దేవునిG2316 ఆలయమునుG3485 పాడుచేసినయెడలG5351 దేవుడుG2316 వానినిG5126 పాడుచేయునుG5351. దేవునిG2316 ఆలయముG3485 పరిశుద్ధమైయున్నదిG40; మీరుG5210 ఆ ఆలయమైG3485 యున్నారుG2075.

18

ఎవడునుG3367 తన్నుతానుG1438 మోసపరచుకొనకూడదుG1818. మీG5213లోG1722 ఎవడైననుG1536G5129 లోకG165మందుG1722 తాను జ్ఞానిననిG4680 అనుకొనిన యెడల, జ్ఞానిG4680అగునట్టుG1096 వెఱ్ఱివాడుG3474కావలెనుG1096.

19

G5127 లోకG2889 జ్ఞానముG4678 దేవునిG2316 దృష్టికిG3844 వెఱ్ఱితనమేG3472.జ్ఞానులనుG4680 వారిG848 కుయుక్తిలోG3834 ఆయన పట్టుకొనునుG1405;

20

మరియుG2532 జ్ఞానులG4680 యోచనలుG1261 వ్యర్థములనిG3152 ప్రభువునకుG2962 తెలియునుG1097 అని వ్రాయబడియున్నది.

21

కాబట్టిG5620 యెవడునుG3367 మనుష్యులG444యందుG1722 అతిశయింపకూడదుG2744; సమస్తమునుG3956 మీవిG5216.

22

పౌలైననుG3972 అపొల్లోయైననుG625, కేఫాయైననుG2786, లోకమైననుG2889, జీవమైననుG2222, మరణమైననుG2288, ప్రస్తుతమందున్నవియైననుG1764 రాబోవునవియైననుG3195 సమస్తమునుG3956 మీవేG5216.

23

మీరుG5210 క్రీస్తువారుG5547; క్రీస్తుG5547 దేవునివాడుG2316.

 

హితబోధ అనే ఈ వెబ్ సైట్ తెలుగు క్రైస్తవ జనులకు ఆధ్యాత్మిక, అనుసరణీయ, ప్రశ్నల నివృత్తిని కలిగించేలా నిర్మించబడినది. అంతేగాక, దుర్బోధలకు ధీటైన సమాధానాలను మరియు జీవితంలో అనేక చిక్కు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను అనేక ప్రఖ్యాతగాంచిన దైవజనుల చేత ఇప్పించడం జరిగింది.

హితబోధ యాప్ కొరకు Join WhatsApp

సరికొత్త పుస్తకాలు, వ్యాసాలు, వీడియోలు, మరియు ఆడియో పుస్తకాల వివరాలు మీకు ఈ-మెయిల్ పంపించబడును.

ముఖ్య గమనిక : హితబోధ ఎప్పుడూ, ఎవ్వరినీ ఆర్థిక సహాయం కోరదు; ఒకవేళ హితబోధ పేరుతో ఎవరైనా ఆర్థిక సహాయం అడిగితే, వారి వివరాలు మాకు తప్పక తెలియజేయండి. ఈ హెచ్చరికను ఖాతరు చేయకుండా ఎవరైనా హితబోధ పరిచర్యలకు అనుకుని ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే అందుకు హితబోధ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.