భూమిమీద వెలు గిచ్చుటకును
ఆదికాండము 9:13
మేఘములో నా ధనుస్సును ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధ్య నిబంధ నకు గురుతుగా నుండును.
యోబు గ్రంథము 38:12
అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వ్యాపించు నట్లును
కీర్తనల గ్రంథము 8:1

యెహోవా మా ప్రభువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, భూమియందంతట నీ నామము ఎంత ప్రభావముగలది.

కీర్తనల గ్రంథము 8:3

నీ చేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చంద్రనక్షత్రములను నేను చూడగా

అపొస్తలుల కార్యములు 13:47
ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణార్థముగా ఉండునట్లు నిన్ను అన్యజనులకు వెలుగుగా ఉంచియున్నాను అని ప్రభువు మాకాజ్ఞాపించెననిరి.